Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2014.gada 9.oktobrīNr. 464

protokols Nr. 15, 30. punkts

Par tehniskas kļūdas precizējumu
Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 12.decembra lēmumā Nr.719
„Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 7.novembra lēmumā Nr.655
„Par koģenerācijas stacijas būvniecības ieceri Jūrmalā, Meistaru ielā 7
un par „Slokas darījumu parka” detālplānojuma grozījumu izstrādes
uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Meistaru ielā 7””

Atbilstoši Administratīvā procesa likuma 71.pantam, iestāde jebkurā laikā var izlabot acīmredzamas pārrakstīšanās vai matemātiskā aprēķina kļūdas, kā arī citas kļūdas un trūkumus, ja tas nemaina lēmuma būtību. Ņemot vērā, ka pārskatot Jūrmalas pilsētas domes (turpmāk – Dome) 2013.gada 12.decembra lēmuma Nr.719 „Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 7.novembra lēmumā Nr.655 „Par koģenerācijas stacijas būvniecības ieceri Jūrmalā, Meistaru ielā 7 un par „Slokas darījumu parka” detālplānojuma grozījumu izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Meistaru ielā 7”” (turpmāk – Lēmums Nr.719) dokumentāciju, ir konstatēta pārrakstīšanās kļūda Lēmuma Nr.719 septītajā rindkopā, ir nepieciešams veikt tehniskas kļūdas precizējumu Lēmuma Nr.719 septītajā rindkopā, aizstājot vārdus „4.decembra sēdes atzinumu (protokols Nr.1.1-81/11)” ar vārdiem „4.novembra sēdes atzinumu (protokols Nr.1.1-81/9)”. Kļūda atzīstama par pārrakstīšanās kļūdu, kas nemaina Lēmuma Nr.719 būtību.

Ņemot vērā minēto un pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 72.pantu un saskaņā ar Domes Attīstības un vides jautājumu komitejas 2014.gada 1.oktobra atzinumu (protokols Nr.1.2-21/16), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Aizstāt Lēmuma Nr.719 septītajā rindkopā vārdus „4.decembra sēdes atzinumu (protokols Nr.1.1-81/11)” ar vārdiem „4.novembra sēdes atzinumu (protokols Nr.1.1-81/9)”.

2. Domes Mārketinga, sabiedrisko attiecību un ārējo sakaru pārvaldes Sabiedrisko attiecību nodaļai publicēt paziņojumu par lēmumu vietējā pašvaldības laikrakstā un ievietot pašvaldības tīmekļa vietnē.

3. Domes Administratīvi juridiskās pārvaldes Administratīvajai nodaļai divu nedēļu laikā pēc šī lēmuma pieņemšanas elektroniski to nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai un Rīgas plānošanas reģionam.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Atvērt spēkā esošo redakciju

Lejupielāde: DOC un PDF