Paziņojums publicēts Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" 17.10.2014. Stājas spēkā 18.10.2014.
Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2014.gada 9.oktobrīNr. 465

protokols Nr. 15, 31. punkts

Par Jūrmalas pilsētas domes 2008.gada 17.janvāra lēmuma Nr.20
„Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam
Jūrmalā, Slokas ielā 93” atzīšanu par spēku zaudējušu

Jūrmalas pilsētas domē (turpmāk – Dome) 2014.gada 1.septembrī ir reģistrēts sabiedrības ar ierobežotu atbildību „MEDIAL” (reģistrācijas Nr.40003650776), kuru pārstāv tās prokūrists V.D. (personas kods ***) un sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Belle Maison” (reģistrācijas Nr.40003813803), kuru pārstāv tās valdes loceklis A.K. (personas kods ***) iesniegums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Slokas ielā 93, Jūrmalā.

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2004.gada 19.oktobra noteikumiem Nr.883 „Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi” un Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 12.jūlija saistošajiem noteikumiem Nr.19 „Par Jūrmalas Attīstības plāna (ģenerālplāna) grozījumu, grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” apstiprināto Teritorijas plānojumu, Dome 2008.gada 17.janvārī pieņēma lēmumu Nr.20 „Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Slokas ielā 93” un apstiprināja darba uzdevumu.

Dome 2012.gada 11.oktobrī pieņēma saistošos noteikumus Nr.42 „Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu”.

2012.gada 16.oktobrī tika pieņemti Ministru kabineta noteikumi Nr.711 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem”, kur 4.3.nodaļā ir noteikta jauna detālplānojuma izstrādes kārtība un prasības detālplānojuma izstrādes darba uzdevumam.

Ņemot vērā to, ka Dome 2008.gada 17.janvārī ir pieņēmusi lēmumu Nr.20 „Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Slokas ielā 93”, bet ir mainījies normatīvais regulējums detālplānojuma izstrādei un Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojums, izskatot Jūrmalas pilsētas domes Attīstības un vides jautājumu komitejas 2014.gada 1.oktobra atzinumu (protokols Nr.1.2-21/16), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Atzīt par spēku zaudējušu Domes 2008.gada 17.janvāra lēmumu Nr.20 „Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Slokas ielā 93”.

2. Domes Mārketinga, sabiedrisko attiecību un ārējo sakaru pārvaldes Sabiedrisko attiecību nodaļai nodrošināt paziņojuma par lēmuma atzīšanu par spēku zaudējušu publicēšanu vietējā pašvaldības laikrakstā un pašvaldības tīmekļa vietnē.

3. Domes Pilsētplānošanas nodaļai nodrošināt paziņojuma par lēmuma atzīšanu par spēku zaudējušu publicēšanu oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis”.

4. Domes Administratīvi juridiskās pārvaldes Administratīvajai nodaļai divu nedēļu laikā pēc šī lēmuma pieņemšanas elektroniski to nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai un Rīgas plānošanas reģionam.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF