Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2014.gada 9.oktobrīNr. 469

protokols Nr. 15, 35. punkts

Par detālplānojuma grozījumu projekta
zemesgabalam Oļģerta ielā 3, Jūrmalā, nodošanu
publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai

Ar Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 10.jūlija lēmumu Nr.362 „Par detālplānojuma grozījumu projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Oļģerta ielā 3, Jūrmalā” tika uzsākta detālplānojuma projekta izstrāde.

Jūrmalas pilsētas domes Pilsētplānošanas nodaļā ir iesniegts sagatavotais detālplānojuma grozījumu projekts.

Saskaņā ar Ministru kabineta 2012.gada 16.oktobra noteikumu Nr.711 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 108.1.punktu un ar Jūrmalas pilsētas domes (turpmāk – Dome) Attīstības un vides jautājumu komitejas 2014.gada 1.oktobra atzinumu (protokols Nr.1.2-21/16), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Nodot publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai detālplānojuma grozījumu projektu zemesgabalam Oļģerta ielā 3, Jūrmalā.

2. Detālplānojuma izstrādes vadītājam organizēt detālplānojuma grozījumu projekta zemesgabalam Oļģerta ielā 3, Jūrmalā, publisko apspriešanu, nosakot publiskās apspriešanas termiņu četras nedēļas.

3. Domes Mārketinga, sabiedrisko attiecību un ārējo sakaru pārvaldes Sabiedrisko attiecību nodaļai publicēt paziņojumu vietējā pašvaldības laikrakstā un pašvaldības tīmekļa vietnē par detālplānojuma projekta zemesgabalam Oļģerta ielā 3, Jūrmalā, publisko apspriešanu, nodrošinot iespēju iepazīties ar detālplānojuma projektu pašvaldības tīmekļa vietnē.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Pielikums Nr.1 PDF

Pielikums Nr.2 PDF

Pielikums Nr.3 PDF

Pielikums Nr.4 PDF

Pielikums Nr.5 PDF

Pielikums Nr.6 PDF

Pielikums Nr.7 PDF


Lejupielāde: DOC un PDF