Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2014.gada 9.oktobrīNr. 475

protokols Nr. 15, 41. punkts

Par privatizējamās sabiedrības ar ierobežotu atbildību
„Jūrmalas namsaimnieks” 100% kapitāla daļu izsoles rezultātu
apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu

Jūrmalas pilsētas dome 2010.gada 1.aprīlī pieņēma lēmumu Nr.262 „Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Jūrmalas namsaimnieks” nodošanu privatizācijai”. Paziņojums par sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Jūrmalas namsaimnieks” (turpmāk – Kapitālsabiedrība) privatizāciju tika publicēts oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis” 2012.gada 3.aprīlī. Privatizācijas projektu varēja iesniegt līdz 2012.gada 4.maijam. Noteiktajā termiņā neviens Kapitālsabiedrības privatizācijas projekts netika iesniegts.

Jūrmalas pilsētas dome 2012.gada 7.jūnijā pieņēma lēmumu Nr.318 „Par privatizējamās sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Jūrmalas namsaimnieks” privatizācijas pamatprincipiem”, apstiprinot Kapitālsabiedrības privatizācijas pamatprincipus un, nosakot, ka Kapitālsabiedrības privatizācijas metode ir pašvaldībai piederošo 100% kapitāla daļu pārdošana nedalāmā paketē, pārdošanas paņēmiens – pārdošana atklātā izsolē ar pretendentu atlasi.

Jūrmalas pilsētas dome 2014.gada 20.februārī pieņēma lēmumu Nr.54 „Par privatizējamās sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Jūrmalas namsaimnieks” privatizācijas projekta apstiprināšanu” (turpmāk – Projekts).

Kapitālsabiedrības 100% kapitāla daļu paketes izsoles sākumcena ir vienāda ar kapitāla daļu paketes nosacīto cenu – 2 959 461 EUR (divi miljoni deviņi simti piecdesmit deviņi tūkstoši četri simti sešdesmit viens euro).

Paziņojums par Kapitālsabiedrības pārdošanu atklātā izsolē ar pretendentu atlasi tika publicēts oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis” 2014.gada 10.jūnijā.

Noteiktajā termiņā, tas ir, 2014.gada 17.septembrī Jūrmalas pilsētas dome saņēma UAB „Būsto valda” (reģistrācijas kods Lietuvā 132125543, juridiskā adrese - Kauno m. sav. Kauno m. Chemijos g.11, Lietuva), pieteikumu slēgtā aploksnē, kas reģistrēts Jūrmalas pilsētas domes lietvedības sistēmā ar Nr.1.1-37/10730 par piedalīšanos 2014.gada 30.septembra izsludinātajā Kapitālsabiedrības izsolē.

Privatizējamās sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Jūrmalas namsaimnieks” privatizācijas komisijā (turpmāk – Izsoles rīkotājs) 2014.gada 25.septembrī (protokols Nr.8.2-5/6) tika izvērtēts izsoles pretendenta UAB „Būsto valda” (reģistrācijas kods Lietuvā 132125543), iesniegtais pieteikums. Tā, kā izsoles pretendents ir izpildījis Projekta 7.2.apakšpunktā noteiktās prasības un atbilst visām Projekta 7.3.apkšpunktā un 7.4.apakšpunktā noteiktajam prasībām izsoles dalībnieks tika reģistrēts Izsoles dalībnieku sarakstā.

Kapitālsabiedrības izsolei, kas izsludināta 2014.gada 30.septembrī (protokols Nr.8.2-5/8), reģistrēts viens izsoles dalībnieks, un atbilstoši izsoles noteikumu 3.9.apakšpunktam Izsoles rīkotājs pieņēma lēmumu izsoli nerīkot un Kapitāla daļu paketes pirkuma līgumu slēgt ar vienīgo izsoles dalībnieku par izsoles sākumcenu. Izsoles dalībnieks ar savu parakstu izsoles protokolā apliecināja savu gatavību pirkt Kapitāla daļu paketi par izsoles sākumcenu 2 959 461 EUR (divi miljoni deviņi simti piecdesmit deviņi tūkstoši četri simti sešdesmit viens euro) apmērā.

Saskaņā ar Projekta 7.6.5.1.apakšpunktu, izsoles dalībnieks noteiktajā termiņā ir samaksājis nodrošinājumu 10% (desmit procenti) apmērā no nosacītās cenas, proti, 300 000 EUR (trīs simti tūkstoši euro) apmērā. Vienīgajam izsoles dalībniekam 60 (sešdesmit) dienu laikā no paziņojuma par izsoles rezultātu apstiprināšanu saņemšanas dienas jāveic maksājums, ko veido starpība starp nosolīto summu un iemaksāto nodrošinājumu 2 659 461 EUR (divi miljoni seši simti piecdesmit deviņi tūkstoši četri simti sešdesmit viens euro) apmērā.

Ņemot vērā minēto, un, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otro daļu, „Valsts pārvaldes iekārtas likums” 88.pantu, likuma „Par valsts un pašvaldību īpašuma objektu privatizāciju” 41.panta pirmo daļu, Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 6.panta trešo daļu, likuma „Par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitālsabiedrībām” 119.panta otro daļu, 120.pantu, 126.panta pirmo daļu, Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 1.aprīļa lēmumu Nr.262 „Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Jūrmalas namsaimnieks” nodošanu privatizācijai””, Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 7.jūnija lēmumu Nr.318 „Par privatizējamās sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Jūrmalas namsaimnieks” privatizācijas pamatprincipiem”, Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 20.februāra lēmumu Nr.54 „Par privatizējamās sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Jūrmalas namsaimnieks” privatizācijas projekta apstiprināšanu” 7.6.1.apakšpunktu, Jūrmalas pilsētas domes privatizējamās sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Jūrmalas namsaimnieks” komisijas 2014.gada 30.septembra sēdes protokolu (Nr.8.2-5/8), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Apstiprināt Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piederošās privatizējamās sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Jūrmalas namsaimnieks” 100% kapitāla daļu paketes izsoles rezultātus.

2. Apstiprināt UAB „Būsto valda” (reģistrācijas kods Lietuvā 132125543) par vienīgo izsoles uzvarētāju un privatizējamās sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Jūrmalas namsaimnieks” 100% kapitāla daļu paketes pircēju.

3. Apstiprināt privatizējamās sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Jūrmalas namsaimnieks” 100% kapitāla daļu privatizāciju saistīto Jūrmalas pilsētas domes izdevumu tāmi – 492,06 EUR apmērā (Pielikumā).

4. Noteikt, ka UAB „Būsto valda” (reģistrācijas kods Lietuvā 132125543), 60 (sešdesmit) dienu laikā no paziņojuma par izsoles rezultātu apstiprināšanu saņemšanas dienas jāveic maksājums, ko veido starpība starp nosolīto summu un iemaksāto nodrošinājumu 2 659 461 EUR (divi miljoni seši simti piecdesmit deviņi tūkstoši četri simti sešdesmit viens euro) apmērā , maksājumu veicot Jūrmalas pilsētas domes, reģistrācijas Nr.90000056357, kontā LV36PARX0002484571022, akciju sabiedrība „Citadele Banka”, kods PARXLV22 .

5. Pēc šā lēmuma 4.punktā minētā maksājuma saņemšanas n oslēgt ar UAB „Būsto valda” (reģistrācijas kods Lietuvā 132125543), privatizējamās sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Jūrmalas namsaimnieks” Kapitāla daļu pirkuma līgumu (apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 20.februāra lēmumu Nr.54 „Par privatizējamās sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Jūrmalas namsaimnieks” privatizācijas projekta apstiprināšanu).

6. Jūrmalas pilsētas domes Īpašumu pārvaldes Pašvaldības īpašumu nodaļai, pēc šā lēmuma 4.punktā minētā maksājuma saņemšanas, organizēt privatizējamās sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Jūrmalas namsaimnieks” Kapitāla daļu pirkuma līguma noslēgšanu.

Priekšsēdētājs

G.TruksnisPielikums Jūrmalas pilsētas domes

2014.gada 9.oktobra lēmumam Nr.475

(protokols Nr.15, 41.punkts)

Jūrmalas pilsētas domes Izdevumu tāme

1.Samaksa par publikāciju izdevumā „Latvijas Vēstnesis”

49,80 EUR

2.Samaksa par publikāciju izdevumā „Dienas Bizness”

272,26 EUR

3.Samaksa par publikāciju portālā Darīsim kopā!

170,00 EUR

Kopā:

492,06 EUR


Lejupielāde: DOC un PDF