Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2014.gada 9.oktobrīNr. 477

protokols Nr. 15, 43. punkts

Par ēku (būvju) nekustamo īpašumu Atbalss ielā 3/5 un Atbalss ielā 3/5 k-1,
Jūrmalā, izsoļu rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līgumu noslēgšanu

Jūrmalas pilsētas dome 2014.gada 10.jūlijā pieņēma lēmumu Nr.369 „Par ēku (būvju) nekustamo īpašumu Atbalss ielā 3/5 un Atbalss ielā 3/5 k-1, Jūrmalā, otrās izsoles rīkošanu” (turpmāk – Lēmums), ar kuru nolēma atsavināt, pārdodot otrā izsolē, Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piederošus nekustamos īpašumus:

1) Atbalss ielā 3/5, Jūrmalā (kadastra Nr.1300 521 0028), kas sastāv no ēku (būvju) nekustamā īpašuma - kantora ēkas (kadastra apzīmējums 1300 021 4813 001) un palīgēkas (kadastra apzīmējums 1300 021 4813 003) (turpmāk – Nekustamais īpašums Nr.1), nosakot otrās izsoles sākumcenu 1 EUR (viens euro) apmērā;

2) Atbalss ielā 3/5 k-1, Jūrmalā (kadastra Nr.1300 521 0016), kas sastāv no ēku (būvju) nekustamā īpašuma – garāžas ēkas (kadastra apzīmējums 1300 021 4813 002) (turpmāk – Nekustamais īpašums Nr.2), nosakot otrās izsoles sākumcenu 1 EUR (viens euro) apmērā.

Noteiktajā termiņā, tas ir, 2014.gada 3.septembrī Jūrmalas pilsētas dome saņēma V.D., personas kods ***, pieteikumus, kas reģistrēti Jūrmalas pilsētas domes lietvedības sistēmā ar Nr.1.1-39/4084-Dz un 1.1-39/4083-Dz par piedalīšanos 2014.gada 10.septembra izsludinātajās Nekustamā īpašuma Nr.1 un Nekustamā īpašuma Nr.2, izsolēs.

Nekustamā īpašuma Nr.1 un Nekustamā īpašuma Nr.2 izsoles notika 2014.gada 10.septembrī (protokols Nr.8.2-7/12 un Nr. 8.2-7/13), abās izsolēs piedalījās viens izsoles dalībnieks – V.D. Izsoles rezultātā Nekustamais īpašums Nr.1 tika nosolīts par 1,10 EUR (viens euro un 10 centi) un Nekustamais īpašums Nr.2 tika nosolīts par 1,10 EUR (viens euro un 10 centi). Saskaņā ar Lēmuma 1.pielikuma un 2.pielikuma 6.1.apakšpunktiem, izsoles dalībniekam, kurš nosolījis augstāko cenu, viena mēneša laikā no izsoles dienas jāveic maksājums, ko veido starpība starp nosolīto summu un iemaksāto nodrošinājumu.

Izsoles uzvarētājs V.D. noteiktajā termiņā viena mēneša laikā no izsoles dienas 2014.gada 10.septembrī ir veicis pilnu pirkuma samaksu par Nekustamo īpašumu Nr.1 un Nekustamo īpašumu Nr.2 - 1,10 EUR (viens euro un 10 centi) par katru.

Ar Nekustamā īpašuma Nr.1 atsavināšanu saistītie izdevumi (novērtēšana vērtējuma aktualizācija un sludinājumu izmaksas oficiālā izdevumā „Latvijas Vēstnesis”) ir 241,69 EUR (divi simti četrdesmit viens euro un 69 centi) apmērā.

Ar Nekustamā īpašuma Nr.2 atsavināšanu saistītie izdevumi (novērtēšana vērtējuma aktualizācija un sludinājumu izmaksas oficiālā izdevumā „Latvijas Vēstnesis”) ir 241,69 EUR (divi simti četrdesmit viens euro un 69 centi) apmērā.

Ņemot vērā minēto, un, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 34.panta otro daļu, 36.panta pirmo daļu, Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 10.jūlija lēmumu Nr.369 „Par ēku (būvju) nekustamo īpašumu Atbalss ielā 3/5 un Atbalss ielā 3/5 k-1, Jūrmalā, otrās izsoles rīkošanu” otrās izsoles noteikumu 7.1.punktu, Jūrmalas pilsētas domes Izsoles komisijas 2014.gada 10.septembra sēdes protokoliem (Nr.8.2-7/12, Nr.8.2-7/13), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Apstiprināt 2014.gada 10.septembrī notikušā nekustamā īpašuma Atbalss ielā 3/5, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 521 0028, izsoles rezultātus.

2. Apstiprināt 2014.gada 10.septembrī notikušā nekustamā īpašuma Atbalss ielā 3/5 k-1, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 521 0016, izsoles rezultātus.

3. Jūrmalas pilsētas domes Īpašumu pārvaldes Pašvaldības īpašumu nodaļai noslēgt ar V.D., personas kods ***, nekustamā īpašuma Atbalss ielā 3/5, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 521 0028, pirkuma līgumu (1.pielikums).

4. Jūrmalas pilsētas domes Īpašumu pārvaldes Pašvaldības īpašumu nodaļai noslēgt ar V.D., personas kods ***, nekustamā īpašuma Atbalss ielā 3/5 k-1, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 521 0016, pirkuma līgumu (2.pielikums).

5. Apstiprināt nekustamā īpašuma Atbalss ielā 3/5, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 521 0028, ar atsavināšanu saistīto izdevumu tāmi – 241,69 EUR apmērā (3.pielikums).

6. Apstiprināt nekustamā īpašuma Atbalss ielā 3/5 k-1, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 521 0016, ar atsavināšanu saistīto izdevumu tāmi – 241,69 EUR apmērā (4.pielikums).

7. Ar nekustamo īpašumu Atbalss ielā 3/5, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 521 0028 un Atbalss ielā 3/5 k-1, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 521 0016, pirkuma līgumu un nodošanas- pieņemšanas aktu parakstīšanas dienu izbeidzas:

7.1. 2007.gada 19.februārī starp zemesgabala Atbalss ielā 3/5, Jūrmalā, kopīpašnieku V.L., personas kods ***, un Jūrmalas pilsētas domi (saskaņā ar 2013.gada 15.augusta pārjaunojumu Nr.1.1-16.3.1/897) noslēgtais zemesgabala domājamās daļas nomas līgums;

7.2. 2007.gada 19.februārī starp zemesgabala Atbalss ielā 3/5, Jūrmalā, kopīpašnieku G.M., personas kods ***, un Jūrmalas pilsētas domi (saskaņā ar 2013.gada 7.augusta pārjaunojumu Nr.1.1-16.3.1/868) noslēgtais zemesgabala domājamās daļas nomas līgums;

7.3. 2012.gada 18.jūnijā starp zemesgabala Atbalss ielā 3/5, Jūrmalā, kopīpašnieku sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Jūrmalas nams”, reģistrācijas Nr.40003205158, un Jūrmalas pilsētas domi (saskaņā ar 2013.gada 7.augusta pārjaunojumu Nr.1.1-16.3.1/867) noslēgtais zemesgabala domājamās daļas nomas līgums.

8. Jūrmalas pilsētas domes Īpašumu pārvaldes Pašvaldības īpašumu nodaļai informēt zemesgabala Atbalss ielā 3/5, Jūrmalā, kopīpašniekus – V.L., G.M., sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Jūrmalas nams”, reģistrācijas Nr.40003205158, par lēmuma 7.punktā minēto nomas līgumu darbības izbeigšanu.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis1.pielikums Jūrmalas pilsētas domes

2014.gada 9.oktobra lēmumam Nr.477

(protokols Nr.15, 43.punkts)

NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA

PIRKUMA LĪGUMS NR. __________

Jūrmalā, 2014.gada___.________________

Jūrmalas pilsētas dome, reģistrācijas Nr.90000056357, tās priekšsēdētāja Gata Trukšņa personā, kurš rīkojas saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 4.februāra saistošajiem noteikumiem Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” un likumu „Par pašvaldībām”, (turpmāk – PĀRDEVĒJS) no vienas puses, un

V.D. , personas kods *** , (turpmāk – PIRCĒJS), no otras puses, turpmāk kopā saukti PUSES, izsakot savu gribu brīvi, bez maldības, viltus un spaidiem, noslēdz šo ēku (būvju) nekustamā īpašuma Atbalss ielā 3/5, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 521 0028 , pirkuma līgumu (turpmāk – LĪGUMS), kas ir saistošs PUŠU tiesību un saistību pārņēmējiem.

1. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI

1.1. LĪGUMS tiek noslēgts, pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 3.panta pirmās daļas 1.punktu, 4.panta pirmo daļu, 5.panta pirmo daļu, 8.panta otro daļu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu un saskaņā ar

1.1.1. Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 10.jūlija lēmumu Nr.369 „Par ēku (būvju) nekustamo īpašumu Atbalss ielā 3/5 un Atbalss ielā 3/5 k-1, Jūrmalā, otrās izsoles rīkošanu”, ar kuru apstiprināta ēku (būvju) nekustamā īpašuma Atbalss ielā 3/5, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 521 0028, (turpmāk – OBJEKTS) otrās izsoles sākumcena un otrās izsoles noteikumi;

1.1.2. Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 9.oktobra lēmumu Nr._____ „Par ēku (būvju) nekustamo īpašumu Atbalss ielā 3/5 un Atbalss ielā 3/5 k-1, Jūrmalā, izsoļu rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līgumu noslēgšanu”, ar kuru apstiprināti OBJEKTA notikušās izsoles rezultāti un V.D. atzīts par PIRCĒJU.

1.2. OBJEKTS sastāv no ēku (būvju) nekustamā īpašuma - kantora ēkas (kadastra apzīmējums 1300 021 4813 001) un palīgēkas (kadastra apzīmējums 1300 021 4813 003).

1.3. Īpašuma tiesības uz OBJEKTU nostiprinātas Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatu nodalījumā Nr.100000491487 uz Jūrmalas pilsētas pašvaldības vārda;

1.4. PUSES apliecina, ka PIRCĒJS izmanto Publiskas personas mantas atsavināšanas likumā un OBJEKTA izsoles noteikumos noteiktās tiesības.

1.5. OBJEKTS atrodas uz zemesgabala Atbalss ielā 3/5, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 021 4813, ar kopējo platību 11542 m2. Īpašuma tiesības uz zemesgabalu Atbalss ielā 3/5, Jūrmalā (kadastra Nr.1300 021 4813) nostiprinātas Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.2709 sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „JŪRMALAS NAMS” (reģistrācijas Nr.40003205158) un divām fiziskām personām.

1.6. PĀRDEVĒJS ar 2014.gada 10.jūlija lēmumu Nr.369 „Par ēku (būvju) nekustamo īpašumu Atbalss ielā 3/5 un Atbalss ielā 3/5 k-1, Jūrmalā, otrās izsoles rīkošanu” apstiprināja OBJEKTA izsoles sākumcenu 1,00 EUR (viens euro) apmērā un izsoles soli 0,10 euro centu (desmit centi) apmērā.

1.7. PIRCĒJA pieteikums pirkt OBJEKTU izsolē saņemts un noteiktajā kārtībā reģistrēts Jūrmalas pilsētas domē 2014.gada 3.septembrī ar reģistrācijas Nr.1.1-39/4084-Dz.

1.8. 2014.gada 10.septembrī notikušajā izsolē PIRCĒJS nosolīja OBJEKTU par cenu 1,10 EUR (viens euro un 10 centi).

1.9. PIRCĒJAM ir zināms OBJEKTA tehniskais stāvoklis Līguma noslēgšanas brīdī un PIRCĒJAM nav pretenziju par OBJEKTA tehnisko stāvokli.

2. LĪGUMA PRIEKŠMETS

PĀRDEVĒJS pārdod un PIRCĒJS pērk izsolē nosolīto OBJEKTU – ēku (būvju) nekustamo īpašumu Atbalss ielā 3/5, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 521 0028 .

3. PIRKUMA CENA UN SAMAKSAS KĀRTĪBA

3.1. OBJEKTA pirkuma cena ir 1,10 EUR (viens euro un 10 centi).

3.2. PIRCĒJS līdz LĪGUMA noslēgšanai ir veicis sekojošus maksājumus:

3.2.1. OBJEKTA pirkuma maksas nodrošinājumu 10% apmērā no sākumcenas, tas ir, 0,10 EUR (desmit centi) Jūrmalas pilsētas norēķinu kontā saņemts 2014.gada 2.septembrī.

3.2.2. OBJEKTA pirkuma maksu 1,00 EUR (viens euro), kas Jūrmalas pilsētas domes norēķinu kontā saņemta 2014.gada 10.septembrī.

3.3. OBJEKTA izsoles reģistrācijas maksa 50,00 EUR (piecdesmit euro un 00 centi) Jūrmalas pilsētas domes norēķinu kontā saņemta 2014.gada 2.septembrī. Atbilstoši OBJEKTA izsoles noteikumu 3.2.2.apakšpunktam izsoles reģistrācijas maksu dalībniekam neatmaksā.

4. PIRCĒJA PIENĀKUMI

4.1. PIRCĒJS pēc LĪGUMA noslēgšanas maksā visus ar OBJEKTU saistītos nodokļus un citus obligātos maksājumus .

4.2. a r LĪGUMA parakstīšanas brīdi PIRCĒJAM tiek nodotas visas tiesības, pienākumi un saistības, kas iestājas ar LĪGUMA parakstīšanas brīdi.

4.3. Pircējs apņemas:

4.3.1. uzturēt un lietot OBJEKTU mērķiem, kādiem tas paredzēts;

4.3.2. no LĪGUMA noslēgšanas brīža rīkoties kā OBJEKTA īpašnieks, valdot un lietojot OBJEKTU ar pienācīgu rūpību kā krietns un kārtīgs saimnieks, pēc labākās ticības pildot pienākumus un izlietojot tiesības;

4.3.3. ievērot vides aizsardzības noteikumus saskaņā ar likumu prasībām;

4.3.4. viena mēneša laikā pēc LĪGUMA parakstīšanas nostiprināt iegūtās OBJEKTA īpašuma tiesības zemesgrāmatā.

4.4. PircējAM nav tiesību prasīt LĪGUMA atcelšanu.

5. ĪPAŠUMA TIESĪBAS

5.1. OBJEKTA valdījuma un īpašuma tiesības PIRCĒJAM pāriet pēc LĪGUMA un nodošanas-pieņemšanas akta (Pielikumā) parakstīšanas brīdī.

5.2. PĀRDEVĒJS piekrīt OBJEKTA īpašuma tiesību nostiprināšanai zemesgrāmatā uz PIRCĒJA vārda.

5.3. PUSES vienojas, ka PIRCĒJS iesniedz Jūrmalas pilsētas Zemesgrāmatu nodaļā PĀRDEVĒJA nostiprinājuma lūgumu īpašuma tiesību nostiprināšanai zemesgrāmatā uz PIRCĒJA vārda, kā arī apņemas segt visus ar to saistītos izdevumus.

5.4. Ar nodošanas-pieņemšanas akta parakstīšanas brīdi PĀRDEVĒJAM izbeidzas valdījuma tiesības un pārvaldīšanas pienākums pār OBJEKTU.

6. ATBILDĪBAS NOSACĪJUMI ATTIESĀJUMA GADĪJUMĀ

6.1. Saskaņā ar Latvijas Republikas Civillikuma 1603.panta 5.punktu Pārdevējs pilnībā atsakās un tam atkrīt atsavinātāja atbildības pienākums attiesājuma gadījumā.

6.2. PIRCĒJA pienākums ir pašam uzņemties visu risku, tai skaitā visus izdevumus, kas varētu rasties PIRCĒJAM attiesājuma gadījumā.

6.3. Noslēdzot LĪGUMU, Pircējs atsakās no tiesības prasīt jebkādu atsavinātāja atbildību no PĀRDEVĒJA vai tā tiesību un saistību pārņēmēja LĪGUMA sakarā.

7. NOBEIGUMA NOTEIKUMI

7.1. Jebkurš strīds, nesaskaņa vai prasība, kas izriet no LĪGUMA, kas skar to vai tā pārkāpšanu vai spēkā neesamību, tiek izšķirts Latvijas Republikas tiesās saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

7.2. PUSES nav atbildīgas par līgumsaistību neizpildi un neizpildes dēļ radītajiem zaudējumiem, ja tas noticis nepārvaramas varas apstākļu dēļ (piemēram, dabas stihija, ugunsgrēks, militāras akcijas). Minēto apstākļu esību apliecina kompetenta institūcija. Par līgumsaistību izpildes neiespējamību nepārvaramas varas apstākļu dēļ viena PUSE rakstiski informē otru 7 (septiņu) dienu laikā pēc šo apstākļu iestāšanās un, ja nepieciešams, vienojas par turpmāku LĪGUMA izpildes kārtību vai izbeigšanu.

7.3. PIRCĒJAM jāslēdz zemesgabala Atbalss ielā 3/5, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 021 4813, nomas līgums saskaņā ar likuma „Par zemes reformu Latvijas Republikas pilsētās” 12. panta prasībām.

7.4. PUSES apliecina, ka tām ir saprotams šā LĪGUMA saturs un nozīme, PUSES LĪGUMU atzīsts par pareizu un abpusēji izdevīgu un apņemas neizvirzīt pretenzijas viena pret otru.

7.5. LĪGUMS noslēgts un stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi.

7.6. Visas izmaiņas un papildinājumi LĪGUMĀ var tikt izdarīti tikai rakstveidā, PUSĒM savstarpēji vienojoties, un tie būs LĪGUMA neatņemama sastāvdaļa.

7.7. LĪGUMS ir sastādīts latviešu valodā uz 4 (četrām) lapām, 3 (trīs) eksemplāros ar vienādu juridisko spēku. Viens eksemplārs iesniedzams Jūrmalas pilsētas Zemesgrāmatu nodaļā, viens eksemplārs tiek nodots Pircējam , viens – PĀRDEVĒJAM.

7.8. LĪGUMA pielikumā – OBJEKTA nodošanas - pieņemšanas akts uz 1 (vienas) lapas.

7. PUŠU REKVIZĪTI UN PARAKSTI


PĀRDEVĒJS

Jūrmalas pilsētas dome

reģistrācijas Nr.90000056357

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV-2015

Tālr. 67093800; fakss 67093956

__________________________

Gatis Truksnis

PIRCĒJS

V.D.,

personas kods ***,

***

Tālr. ***

____________________

V.D.


Pielikums

Nekustamā īpašuma pirkuma līgumam

NODOŠANAS - PIEŅEMŠANAS AKTS

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu un Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 9.oktobra lēmumu Nr.____ „Par ēku (būvju) nekustamo īpašumu Atbalss ielā 3/5 un Atbalss ielā 3/5 k-1, Jūrmalā, izsoļu rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līgumu noslēgšanu” un starp Jūrmalas pilsētas domi un V.D., personas kods ***, 2014.gada __ __________ noslēgto Nekustamā īpašuma pirkuma līgumu Nr.________________.

Jūrmalas pilsēta dome, reģistrācijas Nr.90000056357, priekšsēdētāja Gata Trukšņa personā, kurš rīkojas saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 4.februāra saistošajiem noteikumiem Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” un likumu „Par pašvaldībām”, nodod un

V.D., personas kods ***, pārņem savā valdījumā ēku (būvju) nekustamo īpašumu Atbalss ielā 3/5, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 521 0028, kas sastāv no kantora ēkas (kadastra apzīmējums 1300 021 4813 001) un palīgēkas (kadastra apzīmējums 1300 021 4813 003).

2013.gada 7.martā Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatā nostiprinātas īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu Atbalss ielā 3/5, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 521 0028, kas sastāv no kantora ēkas (kadastra apzīmējums 1300 021 4813 001) un palīgēkas (kadastra apzīmējums 1300 021 4813 003) Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatu nodalījumā Nr.100000491487 uz Jūrmalas pilsētas pašvaldības vārda.

V.D. ir zināms nekustamā īpašuma Atbalss ielā 3/5, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 521 0028, kas sastāv no kantora ēkas (kadastra apzīmējums 1300 021 4813 001) un palīgēkas (kadastra apzīmējums 1300 021 4813 003) tehniskais stāvoklis nodošanas-pieņemšanas akta parakstīšanas brīdī un Vilis Dzebalis pieņem nekustamo īpašumu, Atbalss ielā 3/5, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 521 0028, tādā stāvoklī, kādā tas ir nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanas brīdī.

NODOD PIEŅEM
Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētājs V.D.,
personas kods ***
_______________________ ________________________
(paraksts) (paraksts)

2.pielikums Jūrmalas pilsētas domes

2014.gada 9.oktobra lēmumam Nr.477

(protokols Nr.15, 43.punkts)

NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA

PIRKUMA LĪGUMS NR. __________

Jūrmalā, 2014.gada___.________________

Jūrmalas pilsētas dome, reģistrācijas Nr.90000056357, tās priekšsēdētāja Gata Trukšņa personā, kurš rīkojas saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 4.februāra saistošajiem noteikumiem Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” un likumu „Par pašvaldībām”, (turpmāk – PĀRDEVĒJS) no vienas puses, un

V.D. , personas kods *** , (turpmāk – PIRCĒJS), no otras puses, turpmāk kopā saukti PUSES, izsakot savu gribu brīvi, bez maldības, viltus un spaidiem, noslēdz šo ēku (būvju) nekustamā īpašuma Atbalss ielā 3/5 k-1, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 521 0016 , pirkuma līgumu (turpmāk – LĪGUMS), kas ir saistošs PUŠU tiesību un saistību pārņēmējiem.

1. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI

1.1. LĪGUMS tiek noslēgts, pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 3.panta pirmās daļas 1.punktu, 4.panta pirmo daļu, 5.panta pirmo daļu, 8.panta otro daļu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu un saskaņā ar

1.1.1. Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 10.jūlija lēmumu Nr.369 „Par ēku (būvju) nekustamo īpašumu Atbalss ielā 3/5 un Atbalss ielā 3/5 k-1, Jūrmalā, otrās izsoles rīkošanu”, ar kuru apstiprināta ēku (būvju) nekustamā īpašuma Atbalss ielā 3/5 k-1, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 521 0016, (turpmāk – OBJEKTS) otrās izsoles sākumcena un otrās izsoles noteikumi;

1.1.2. Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 9.oktobra lēmumu Nr._____ „Par ēku (būvju) nekustamo īpašumu Atbalss ielā 3/5 un Atbalss ielā 3/5 k-1, Jūrmalā, izsoļu rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līgumu noslēgšanu”, ar kuru apstiprināti OBJEKTA notikušās izsoles rezultāti un V.D. atzīts par PIRCĒJU.

1.2. OBJEKTS sastāv no ēku (būvju) nekustamā īpašuma – garāžas (kadastra apzīmējums 1300 021 4813 002) kopējā platība 2137,9 m2.

1.3. Īpašuma tiesības uz OBJEKTU nostiprinātas Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatu nodalījumā Nr.100000491531 uz Jūrmalas pilsētas pašvaldības vārda;

1.4. PUSES apliecina, ka PIRCĒJS izmanto Publiskas personas mantas atsavināšanas likumā un OBJEKTA izsoles noteikumos noteiktās tiesības.

1.5. OBJEKTS atrodas uz zemesgabala Atbalss ielā 3/5, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 021 4813, ar kopējo platību 11542 m2. Īpašuma tiesības uz zemesgabalu Atbalss ielā 3/5, Jūrmalā (kadastra Nr.1300 021 4813) nostiprinātas Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.2709 sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „JŪRMALAS NAMS” (reģistrācijas Nr.40003205158) un divām fiziskām personām.

1.6. PĀRDEVĒJS ar 2014.gada 10.jūlija lēmumu Nr.369 „Par ēku (būvju) nekustamo īpašumu Atbalss ielā 3/5 un Atbalss ielā 3/5 k-1, Jūrmalā, otrās izsoles rīkošanu” apstiprināja OBJEKTA izsoles sākumcenu 1,00 EUR (viens euro) apmērā un izsoles soli 0,10 euro centu (desmit centi) apmērā.

1.7. PIRCĒJA pieteikums pirkt OBJEKTU izsolē saņemts un noteiktajā kārtībā reģistrēts Jūrmalas pilsētas domē 2014.gada 3.septembrī ar reģistrācijas Nr.1.1-39/4083-Dz.

1.8. 2014.gada 10.septembrī notikušajā izsolē PIRCĒJS nosolīja OBJEKTU par cenu 1,10 EUR (viens euro un 10 centi).

1.9. PIRCĒJAM ir zināms OBJEKTA tehniskais stāvoklis Līguma noslēgšanas brīdī un PIRCĒJAM nav pretenziju par OBJEKTA tehnisko stāvokli.

2. LĪGUMA PRIEKŠMETS

PĀRDEVĒJS pārdod un PIRCĒJS pērk izsolē nosolīto OBJEKTU – ēku (būvju) nekustamo īpašumu Atbalss ielā 3/5 k-1, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 521 0016 .

3. PIRKUMA CENA UN SAMAKSAS KĀRTĪBA

3.1. OBJEKTA pirkuma cena ir 1,10 EUR (viens euro un 10 centi).

3.2. PIRCĒJS līdz LĪGUMA noslēgšanai ir veicis sekojošus maksājumus:

3.2.1. OBJEKTA pirkuma maksas nodrošinājumu 10% apmērā no sākumcenas, tas ir, 0,10 EUR (desmit centi) Jūrmalas pilsētas norēķinu kontā saņemts 2014.gada 2.septembrī.

3.2.2. OBJEKTA pirkuma maksu 1,00 EUR (viens euro), kas Jūrmalas pilsētas domes norēķinu kontā saņemta 2014.gada 10.septembrī.

3.3. OBJEKTA izsoles reģistrācijas maksa 50,00 EUR (piecdesmit euro un 00 centi) Jūrmalas pilsētas domes norēķinu kontā saņemta 2014.gada 2.septembrī. Atbilstoši OBJEKTA izsoles noteikumu 3.2.2.apakšpunktam izsoles reģistrācijas maksu dalībniekam neatmaksā.

4. PIRCĒJA PIENĀKUMI

4.1. PIRCĒJS pēc LĪGUMA noslēgšanas maksā visus ar OBJEKTU saistītos nodokļus un citus obligātos maksājumus .

4.2. a r LĪGUMA parakstīšanas brīdi PIRCĒJAM tiek nodotas visas tiesības, pienākumi un saistības, kas iestājas ar LĪGUMA parakstīšanas brīdi.

4.3. Pircējs apņemas:

4.3.1. uzturēt un lietot OBJEKTU mērķiem, kādiem tas paredzēts;

4.3.2. no LĪGUMA noslēgšanas brīža rīkoties kā OBJEKTA īpašnieks, valdot un lietojot OBJEKTU ar pienācīgu rūpību kā krietns un kārtīgs saimnieks, pēc labākās ticības pildot pienākumus un izlietojot tiesības;

4.3.3. ievērot vides aizsardzības noteikumus saskaņā ar likumu prasībām;

4.3.4. viena mēneša laikā pēc LĪGUMA parakstīšanas nostiprināt iegūtās OBJEKTA īpašuma tiesības zemesgrāmatā.

4.4. PircējAM nav tiesību prasīt LĪGUMA atcelšanu.

5. ĪPAŠUMA TIESĪBAS

5.1. OBJEKTA valdījuma un īpašuma tiesības PIRCĒJAM pāriet pēc LĪGUMA un nodošanas-pieņemšanas akta (Pielikumā) parakstīšanas brīdī.

5.2. PĀRDEVĒJS piekrīt OBJEKTA īpašuma tiesību nostiprināšanai zemesgrāmatā uz PIRCĒJA vārda.

5.3. PUSES vienojas, ka PIRCĒJS iesniedz Jūrmalas pilsētas Zemesgrāmatu nodaļā PĀRDEVĒJA nostiprinājuma lūgumu īpašuma tiesību nostiprināšanai zemesgrāmatā uz PIRCĒJA vārda, kā arī apņemas segt visus ar to saistītos izdevumus.

5.4. Ar nodošanas-pieņemšanas akta parakstīšanas brīdi PĀRDEVĒJAM izbeidzas valdījuma tiesības un pārvaldīšanas pienākums pār OBJEKTU.

6. ATBILDĪBAS NOSACĪJUMI ATTIESĀJUMA GADĪJUMĀ

6.1. Saskaņā ar Latvijas Republikas Civillikuma 1603.panta 5.punktu Pārdevējs pilnībā atsakās un tam atkrīt atsavinātāja atbildības pienākums attiesājuma gadījumā.

6.2. PIRCĒJA pienākums ir pašam uzņemties visu risku, tai skaitā visus izdevumus, kas varētu rasties PIRCĒJAM attiesājuma gadījumā.

6.3. Noslēdzot LĪGUMU, Pircējs atsakās no tiesības prasīt jebkādu atsavinātāja atbildību no PĀRDEVĒJA vai tā tiesību un saistību pārņēmēja LĪGUMA sakarā.

7. NOBEIGUMA NOTEIKUMI

7.1. Jebkurš strīds, nesaskaņa vai prasība, kas izriet no LĪGUMA, kas skar to vai tā pārkāpšanu vai spēkā neesamību, tiek izšķirts Latvijas Republikas tiesās saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

7.2. PUSES nav atbildīgas par līgumsaistību neizpildi un neizpildes dēļ radītajiem zaudējumiem, ja tas noticis nepārvaramas varas apstākļu dēļ (piemēram, dabas stihija, ugunsgrēks, militāras akcijas). Minēto apstākļu esību apliecina kompetenta institūcija. Par līgumsaistību izpildes neiespējamību nepārvaramas varas apstākļu dēļ viena PUSE rakstiski informē otru 7 (septiņu) dienu laikā pēc šo apstākļu iestāšanās un, ja nepieciešams, vienojas par turpmāku LĪGUMA izpildes kārtību vai izbeigšanu.

7.3. PIRCĒJAM jāslēdz zemesgabala Atbalss ielā 3/5, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 021 4813, nomas līgums saskaņā ar likuma „Par zemes reformu Latvijas Republikas pilsētās” 12.panta prasībām.

7.4. PUSES apliecina, ka tām ir saprotams šā LĪGUMA saturs un nozīme, PUSES LĪGUMU atzīsts par pareizu un abpusēji izdevīgu un apņemas neizvirzīt pretenzijas viena pret otru.

7.5. LĪGUMS noslēgts un stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi.

7.6. Visas izmaiņas un papildinājumi LĪGUMĀ var tikt izdarīti tikai rakstveidā, PUSĒM savstarpēji vienojoties, un tie būs LĪGUMA neatņemama sastāvdaļa.

7.7. LĪGUMS ir sastādīts latviešu valodā uz 4 (četrām) lapām, 3 (trīs) eksemplāros ar vienādu juridisko spēku. Viens eksemplārs iesniedzams Jūrmalas pilsētas Zemesgrāmatu nodaļā, viens eksemplārs tiek nodots Pircējam , viens – PĀRDEVĒJAM.

7.8. LĪGUMA pielikumā – OBJEKTA nodošanas - pieņemšanas akts uz 1 (vienas) lapas.

8. PUŠU REKVIZĪTI UN PARAKSTI


PĀRDEVĒJS

Jūrmalas pilsētas dome

reģistrācijas Nr.90000056357

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV-2015

Tālr. 67093800; fakss 67093956

__________________________

Gatis Truksnis

PIRCĒJS

V.D.,

personas kods ***,

***

Tālr. ***

____________________

V.D.

Pielikums

Nekustamā īpašuma pirkuma līgumam

NODOŠANAS - PIEŅEMŠANAS AKTS

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu un Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 9.oktobra lēmumu Nr.____ „Par ēku (būvju) nekustamo īpašumu Atbalss ielā 3/5 un Atbalss ielā 3/5 k-1, Jūrmalā, izsoļu rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līgumu noslēgšanu” un starp Jūrmalas pilsētas domi un V.D., personas kods ***, 2014.gada __ __________ noslēgto Nekustamā īpašuma pirkuma līgumu Nr.________________.

Jūrmalas pilsēta dome, reģistrācijas Nr.90000056357, priekšsēdētāja Gata Trukšņa personā, kurš rīkojas saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 4.februāra saistošajiem noteikumiem Nr.369 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” un likumu „Par pašvaldībām”, nodod un

V.D., personas kods ***, pārņem savā valdījumā ēku (būvju) nekustamo īpašumu Atbalss ielā 3/5, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 521 0016, kas sastāv garāžas (kadastra apzīmējums 1300 021 4813 002).

2013.gada 7.martā Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatā nostiprinātas īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu Atbalss ielā 3/5 k-1, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 521 0016, kas sastāv no garāžas (kadastra apzīmējums 1300 021 4813 002) Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatu nodalījumā Nr.100000491531 uz Jūrmalas pilsētas pašvaldības vārda.

V.D. ir zināms nekustamā īpašuma Atbalss ielā 3/5 k-1, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 521 0016, kas sastāv garāžas (kadastra apzīmējums 1300 021 4813 002) tehniskais stāvoklis nodošanas-pieņemšanas akta parakstīšanas brīdī un V.D. pieņem nekustamo īpašumu, Atbalss ielā 3/5 k-1, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 521 0016, tādā stāvoklī, kādā tas ir nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanas brīdī.

NODOD PIEŅEM
Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētājs V.D.,
personas kods ***
_______________________ ________________________
(paraksts) (paraksts)


3.pielikums Jūrmalas pilsētas domes

2014.gada 9.oktobra lēmumam Nr.477

(protokols Nr.15, 43.punkts)

Izdevumu tāme

ēku (būvju) nekustamo īpašumu Atbalss ielā 3/5, Jūrmalā,

kadastra Nr.1300 521 0028, atsavināšanai

1.Samaksa AS „BDO” nekustamā īpašuma novērtējumu un novērtējuma aktualizācija

113,63 EUR

2.Samaksa par publikācijām izdevumā „Latvijas Vēstnesis”

128,06 EUR

Kopā:

241,69 EUR

Centralizētās grāmatvedības vadītāja I.Kundziņa4.pielikums Jūrmalas pilsētas domes

2014.gada 9.oktobra lēmumam Nr.477

(protokols Nr.15, 43.punkts)

Izdevumu tāme

ēku (būvju) nekustamo īpašumu Atbalss ielā 3/5 k-1, Jūrmalā,

kadastra Nr.1300 521 0016, atsavināšanai

1.Samaksa AS „BDO” nekustamā īpašuma novērtējumu un novērtējuma aktualizācija

113,63 EUR

2.Samaksa par publikāciju izdevumā „Latvijas Vēstnesis”

128,06 EUR

Kopā:

241,69 EUR

Centralizētās grāmatvedības vadītāja I.Kundziņa


Lejupielāde: DOC un PDF