Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā

Zaudējis spēku ar domes 2016.gada 25.februāra 77.lēmumu
Grozījumi ar domes 2015.gada 17.septembra 383.lēmumu

2014.gada 9.oktobrīNr. 478

protokols Nr. 15, 45. punkts

Par Mantas novērtēšanas un izsoļu komisijas sastāvu

Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 8.panta septīto daļu un 9.panta otro daļu un nepieciešamību noteikt Jūrmalas pilsētas pašvaldības īpašumā esošo nekustamo īpašumu atsavināšanas procesus, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Izveidot Jūrmalas pilsētas pašvaldības Mantas novērtēšanas un izsoļu komisiju 5 cilvēku sastāvā. Grozīts ar domes 2015.gada 17.septembra 383.lēmumu

2. Apstiprināt Mantas novērtēšanas un izsoļu komisiju šādā sastāvā:

komisijas priekšsēdētājs: A.Grants – izpilddirektora p.i.;

komisijas priekšsēdētāja vietnieks: A.Paegle – Juridiskā nodrošinājuma nodaļas vadītāja p.i.;

komisijas locekļi: V.Zvejniece – Pilsētplānošanas nodaļas vadītāja;

I.Kundziņa – Centralizētās grāmatvedības galvenā grāmatvede;

I.Dreika – Pašvaldības īpašumu nodaļas vadītāja p.i.

Papildināts ar domes 2015.gada 17.septembra 383.lēmumu

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF