Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2014.gada 9.oktobrīNr. 482

protokols Nr. 15, 49. punkts

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai
Jūras ielā 30, Jūrmalā, kadastra numurs 1300 009 2610

Izskatot I.T. (turpmāk – Iesniedzēja) 2014.gada 13.augusta iesniegumu (reģistrācijas Nr.1.1-39/3813-T), kurā Iesniedzēja lūdz mainīt lietošanas mērķi nekustamajam īpašumam Jūras ielā 30, Jūrmalā, kadastra numurs 1300 009 2610 (turpmāk – Nekustamais īpašums), no komercdarbības objektu apbūve (kods 0801) uz individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods 0601) Jūrmalas dome konstatē:

Nekustamais īpašums sastāv no zemes vienības, kadastra apzīmējums 1300 009 2610, ar kopējo platību 790 m2 (turpmāk – Zemes vienība) un dzīvojamās mājas, ar kopējo platību 266,80 m2, kadastra apzīmējums 1300 009 2610 002 (turpmāk – Dzīvojamā māja), uz ko īpašuma tiesības ir nostiprinātas Iesniedzējai Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.4349. Zemes vienībai Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā reģistrētais lietošanas mērķis ir komercdarbības objektu apbūve (kods 0801).

Saskaņā ar Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas datiem Dzīvojamās mājas galvenais lietošanas veids ir viena dzīvokļa mājas (kods 1110), kur telpu grupas ar kadastra apzīmējumu 1300 009 2610 002 002, ar kopējo platību 44,40 m2, izmantošanas veids ir citu īslaicīgas apmešanās telpu grupa (kods 1212) un telpu grupas ar kadastra apzīmējumu 1300 009 2610 002 001, ar kopējo platību 222,40 m2, izmantošanas veids ir viena dzīvokļa mājas dzīvojamo telpu grupa (kods 1110).

Kadastra reģistrā reģistrētais Nekustamā īpašuma lietošanas mērķis 0801 (komercdarbības objektu apbūve) atbilst Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā aktualizētajam ēku galvenajam lietošanas veidam zemesgabala daļai 131 m2 platībā no zemesgabala Jūras ielā 30, Jūrmalā, kopējās platības 790 m2, bet zemesgabala daļai 659 m2 platībā ir nosakāms cits lietošanas mērķis 0601 (individuālo dzīvojamo māju apbūve).

Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem, kas apstiprināti ar Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 11.oktobra saistošajiem noteikumiem Nr.42 (protokols Nr.17,55.punkts) „Par Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojuma grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” Zemes vienība atrodas jauktā dzīvojamās apbūves teritorijā (6JDz), kur atļautā izmantošana ir savrupmāja; daudzfunkcionāla ēka; pakalpojumu objekts; drošības dienesti; pārvaldes objekts; reliģisko ceremoniju objekts.

Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” (turpmāk – Noteikumi Nr.496) 2.punkts paredz, ka nekustamā īpašuma lietošanas mērķis ir noteiktā zemes un būvju pašreizējā izmantošana vai zemes plānotā (atļautā) izmantošana, ko kadastrālās vērtēšanas vajadzībām nosaka zemes vienībai atbilstoši vietējās pašvaldības teritorijas plānojumam vai normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā uzsāktai zemes vai būves izmantošanai.

Noteikumu Nr.496 18.punkts, nosaka, ka nekustamā īpašuma lietošanas mērķu maiņu ierosina nekustamā īpašuma īpašnieks vai arī lietošanas mērķa noteikšanu, vai maiņu var ierosināt arī valsts vai pašvaldības institūcija, ja noteiktais lietošanas mērķis neatbilst nekustamā īpašuma reālajai izmantošanai un lietošanas mērķa maiņa nav pretrunā ar Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojumu.

Ņemot vērā minēto, un, pamatojoties uz Noteikumu Nr.496 2.punktu, 18.punktu, 27.1.punktu un Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 11.oktobra saistošo noteikumu Nr.42 „Par Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojuma grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” un Attīstības un vides jautājuma komitejas 2014.gada 1.oktobra sēdes atzinumu (protokols Nr.1.2-21/16), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

Mainīt zemes vienībai Jūras ielā 30, Jūrmalā, kadastra numurs 1300 009 2610, ar zemesgabala kopējo platību 790 m2, nekustamā īpašuma lietošanas mērķi no komercdarbības objektu apbūve (kods 0801) uz individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods 0601) zemesgabala daļai 659 m2 platībā un atstāt spēkā noteikto lietošanas mērķi komercdarbības objektu apbūve (kods 0801) zemesgabala daļai 131 m2 platībā.

Šo lēmumu saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmo daļu, 76.panta pirmo un otro daļu, 79.panta pirmo daļu, 88.panta otro daļu, 188.panta otro daļu un 189.panta pirmo daļu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas pieteikumu, iesniedzot Administratīvās rajona tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses [fiziskā persona — pēc deklarētās dzīvesvietas adreses, papildu adreses (Dzīvesvietas deklarēšanas likuma izpratnē) vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas, juridiskā persona — pēc juridiskās adreses].

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF