Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2014.gada 9.oktobrīNr. 483

protokols Nr. 15, 50. punkts

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienības daļai
Ķemeri 6104, Jūrmalā, kadastra numurs 1300 026 6104

Izskatot Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Dabas aizsardzības pārvaldes (turpmāk – Iesniedzējs) 2014.gada 11.augusta iesniegumu Nr.1.1-28/9306, kurā Iesniedzējs lūdz zemesgabala Ķemeri 6104, Jūrmalā, kadastra numurs 1300 026 6104, daļai ar platību 0,91 ha mainīt lietošanas mērķi no dabas pamatnes, parki, zaļās zonas un citas rekreācijas nozīmes objektu teritorijas, ja tajās atļautā saimnieciskā darbība nav pieskaitāma pie kāda cita klasifikācijā norādīta lietošanas mērķa (kods 0501) uz derīgo izrakteņu ieguves teritorijas (kods 0401), Jūrmalas pilsētas dome (turpmāk – Dome) konstatē:

Nekustamais īpašums Ķemeri 6104, Jūrmalā, kadastra numurs 1300 026 6104, 2003.gada 20.augustā ierakstīts Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000108431 uz Latvijas valsts vārda Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas personā.

Ar Jūrmalas pilsētas Zemes komisijas 2008.gada 30.maija lēmumu Nr.75 „Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas Zemes komisijas 2002.gada 13.septembra lēmumā Nr.574 „Par zemesgabala izveidošanu Jūrmalā, Ķemeri 6104” zemes vienības Ķemeri 6104, Jūrmalā, ar kopējo platību 3325453 m2, daļai 2809569 m2 platībā ir noteikts lietošanas mērķis „īpaši aizsargājamās dabas teritorijas, kurās saimnieciskā darbība ir aizliegta ar normatīvo aktu” (kods 0202), daļai 511199 m2 platībā ir noteikts lietošanas mērķis „dabas pamatnes, parki, zaļās zonas un citas rekreācijas nozīmes objektu teritorijas, ja tajās atļautā saimnieciskā darbība nav pieskaitāma pie kāda cita klasifikācijā norādīta lietošanas mērķa” (kods 0501) un daļai 4685 m2 platībā lietošanas mērķis ir noteikts „noliktavu apbūve” (kods 1002).

Daļu no zemes vienības Ķemeri 6104, Jūrmalā, 0,91 ha (9100 m2) platībā Iesniedzējs ir nodevis nomā sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „Ro Invest”, reģistrācijas Nr.45403039098, ar mērķi – zemes dzīļu izmantošana (dziedniecisko dūņu ieguve).

Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” (turpmāk – noteikumi Nr.496) 2.punkts paredz, ka nekustamā īpašuma lietošanas mērķis ir noteiktā zemes un būvju pašreizējā izmantošana vai zemes plānotā (atļautā) izmantošana, ko kadastrālās vērtēšanas vajadzībām nosaka zemes vienībai atbilstoši vietējās pašvaldības teritorijas plānojumam vai normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā uzsāktai zemes vai būves izmantošanai. Noteikumu Nr.496 17.5.apakšpunkts noteic, ka lietošanas mērķi nosaka, ja pēc zemes nomas līguma noslēgšanas iepriekš noteiktais lietošanas mērķis neatbilst nomas līgumā noteiktajai zemes izmantošanai vai ar nomas līgumu tiek precizētas lietošanas mērķim piekrītošās platības un nomas līgums nav pretrunā ar detālplānojumu vai teritorijas plānojumu, ja detālplānojums nav nepieciešams.

Zemes vienība Ķemeri 6104, Jūrmalā, saskaņā ar Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojumu, kas apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 11.oktobra saistošajiem noteikumiem Nr.42 (protokols Nr.17, 55.punkts) „Par Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojuma grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” atrodas Dabas aizsardzības teritorijā (15D1), kur atļautā izmantošana ir dabas aizsardzības infrastruktūra; ietverot dabas aizsardzības plānā: kafejnīca, sporta inventāra nomas punkts, kempings un glābšanas stacija un dziedniecisko dūņu ieguves teritorija paredzēta balneoloģisko resursu ieguvei un atjaunošanai, saskaņojot šīs darbības ar īpaši aizsargājamās dabas teritorijas administrāciju.

Ņemot vērā minēto, un, pamatojoties uz Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 2.punktu, 17.5.apakšpunktu, 18.punktu un Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 11.oktobra saistošo noteikumu Nr.42 “Par Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojuma grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” 401.punktu un 402.punktu un Attīstības un vides jautājuma komitejas 2014.gada 1.oktobra sēdes atzinumu (protokols

Mainīt zemes vienības Ķemeri 6104, Jūrmalā, kadastra numurs 1300 026 6104, ar zemesgabala kopējo platību 3325453 m2 daļai 511199 m2 platībā noteikto lietošanas mērķi - dabas pamatnes, parki, zaļās zonas un citas rekreācijas nozīmes objektu teritorijas, ja tajās atļautā saimnieciskā darbība nav pieskaitāma pie kāda cita klasifikācijā norādīta lietošanas mērķa (kods 0501) uz derīgo izrakteņu ieguves teritorija (kods 0401) zemesgabala daļai 9100 m2 platībā, un atstāt spēkā noteikto lietošanas mērķi - dabas pamatnes, parki, zaļās zonas un citas rekreācijas nozīmes objektu teritorija, ja tajā atļautā saimnieciskā darbība nav pieskaitāma pie kāda cita klasifikācijā norādīta lietošanas mērķa (kods 0501) zemesgabala daļai 502099 m2 platībā.

Šo lēmumu saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmo daļu, 76.panta pirmo un otro daļu, 79.panta pirmo daļu, 88.panta otro daļu, 188.panta otro daļu un 189.panta pirmo daļu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas pieteikumu iesniedzot Administratīvās rajona tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses [fiziskā persona — pēc deklarētās dzīvesvietas adreses, papildu adreses (Dzīvesvietas deklarēšanas likuma izpratnē) vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas, juridiskā persona — pēc juridiskās adreses].

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF