Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2014.gada 9.oktobrīNr. 484

protokols Nr. 15, 51. punkts

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai
Lielupes ielā 13, Jūrmalā, kadastra numurs 1300 011 0008

Izskatot daudzdzīvokļu nama Lielupes ielā 13, Jūrmalā, dzīvokļu īpašnieku (turpmāk – Iesniedzēji) 2014.gada 11.augusta iesniegumu Nr.1.1-39/3750-R, kurā Iesniedzēji lūdz zemes vienībai Lielupes ielā 13, Jūrmalā, kadastra numurs 1300 011 0008, kopējā platība 2951 kv.m. (turpmāk – Zemes vienība), mainīt lietošanas mērķi atbilstoši būves tipam un galvenajam lietošanas veidam, Jūrmalas pilsētas dome (turpmāk – Dome) konstatē:

Zemes vienībai Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā (turpmāk – NĪVKIS) reģistrēts lietošanas mērķis trīs, četru un piecu stāvu daudzdzīvokļu māju apbūve (kods 0702).

Nekustamais īpašums Lielupes ielā 13, Jūrmalā, sastāv no zemes vienības un dzīvojamās ēkas, kopējā platība 1073,50 kv.m., kadastra apzīmējums 1300 011 2502 004 (turpmāk – Dzīvojamā ēka).

Īpašuma tiesības uz Dzīvojamo ēku 1999.gada 3.martā nostiprinātas Jūrmalas pilsētas pašvaldībai, Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.4388. Dzīvojamā ēka nav pašvaldības īpašums, jo dzīvojamā ēka ir sadalīta 10 dzīvokļu īpašumos (t.i. dzīvoklis kopā ar mājas kopīpašuma domājamo daļu) un visi dzīvokļu īpašumi ir privatizēti. Ņemot vērā, ka zemesgrāmatā īpašuma tiesības ir nostiprinājuši tikai 9 dzīvokļu īpašnieki (nav reģistrēts dzīvokļa īpašums Nr.6), pašvaldībai netiek dzēstas īpašuma tiesības Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.4388.

Īpašuma tiesības uz Zemes vienību 2011.gada 12.septembrī nostiprinātas J.B., personas kods ***, Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000495265.

Saskaņā ar NĪVKIS datiem Dzīvojamās ēkas galvenais lietošanas veids ir triju vai vairāku dzīvokļu mājas (kods 1122) un būves tips daudzdzīvokļu 1-2 stāvu mājas (kods 11220102). Līdz ar to, NĪVKIS reģistrētais nekustamā īpašuma lietošanas mērķis trīs, četru un piecu stāvu daudzdzīvokļu māju apbūve (kods 0702) neatbilst NĪVKIS aktualizētajam ēku galvenajam lietošanas veidam.

Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” (turpmāk – noteikumi Nr.496) 2.punkts paredz, ka nekustamā īpašuma lietošanas mērķis ir noteiktā zemes un būvju pašreizējā izmantošana vai zemes plānotā (atļautā) izmantošana, ko kadastrālās vērtēšanas vajadzībām nosaka zemes vienībai atbilstoši vietējās pašvaldības teritorijas plānojumam vai normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā uzsāktai zemes vai būves izmantošanai.

Zemes vienība saskaņā ar Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojumu, kas apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 11.oktobra saistošajiem noteikumiem Nr.42 (protokols Nr.17, 55.punkts) „Par Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojuma grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” atrodas jauktā dzīvojamās apbūves teritorijā (9JDz), kurā atļautā izmantošana ir savrupmāja, rindu māja un pakalpojuma objekts.

Ņemot vērā minēto, un, pamatojoties uz Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 2.punktu, 18.punktu un Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 11.oktobra saistošo noteikumu Nr.42 „Par Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojuma grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” un Attīstības un vides jautājuma komitejas 2014.gada 1.oktobra sēdes atzinumu (protokols Nr.1.2-21/16), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

Mainīt zemes vienībai Lielupes ielā 13, Jūrmalā, kadastra numurs 1300 011 0008, ar zemesgabala kopējo platību 2951 m2, nekustamā īpašuma lietošanas mērķi no trīs, četru un piecu stāvu daudzdzīvokļu māju apbūve (kods 0702) uz nekustamā īpašuma lietošanas mērķi vienstāva un divstāvu daudzdzīvokļu māju apbūve (kods 0701).

Šo lēmumu saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmo daļu, 76.panta pirmo un otro daļu, 79.panta pirmo daļu, 88.panta otro daļu, 188.panta otro daļu un 189.panta pirmo daļu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas pieteikumu iesniedzot Administratīvās rajona tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses [fiziskā persona — pēc deklarētās dzīvesvietas adreses, papildu adreses (Dzīvesvietas deklarēšanas likuma izpratnē) vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas, juridiskā persona — pēc juridiskās adreses].

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF