Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2014.gada 9.oktobrīNr. 486

protokols Nr. 15, 53. punkts

Par apbūvēta zemesgabala Dzimtenes ielā 1,
Jūrmalā, atsavināšanu

Ar Jūrmalas pilsētas Zemes komisija 1997.gada 20.jūnija lēmumu Nr.672 „Par zemesgabala izveidošanu Jūrmalā, Dzimtenes ielā 1” tika izveidots Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piekrītošs zemesgabals Dzimtenes ielā 1, Jūrmalā, 2045 m2 platībā.

Ar Jūrmalas pilsētas tiesas zemesgrāmatu nodaļas 1997.gada 25.novembra lēmumu īpašuma tiesības uz zemesgabalu Dzimtenes ielā 1, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 016 0601, 2045 m2 platībā (turpmāk – Zemesgabals) nostiprinātas Jūrmalas pilsētas pašvaldībai Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.2513.

Uz Zemesgabala atrodas VZD kadastra informācijas sistēmā reģistrēta būve - viesu nams ar kadastra Nr.1300 516 0006, par kuras īpašnieku reģistrēta sabiedrība ar ierobežotu atbildību „JŪRMALAS ZEMES FONDS”, vienotais reģistrācijas Nr.40003601107, (turpmāk – Sabiedrība), bet zemesgrāmatā īpašuma tiesības uz viesu namu ar kadastra apzīmējumu 1300 016 0601 006 nav nostiprinātas.

Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 11.oktobra saistošajiem noteikumiem Nr.42 (protokols Nr.17, 55.punkts) apstiprināto Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu Zemesgabals atrodas Attīstības teritorijā (16A), kur atļautā izmantošana ir savrupmāju, daudzfunkcionālu ēku un pakalpojumu objekti (Jūrmalas pilsētas domes Pilsētplānošanas nodaļas 2014.gada 17.februāra izziņa Nr.14-2/20) atrodas Baltijas jūras un Rīgas jūras līča piekrastes krasta kāpu aizsargjoslā. Daļa no zemesgabala atrodas Rīgas jūras līča piekrastes būvlaidē.

Zemesgabala lietošanas mērķis – dabas pamatnes, parki, zaļās zonas un citas rekreācijas nozīmes objektu teritorijas, ja tajās atļautā saimnieciskā darbība nav pieskaitāma pie kāda cita klasifikācijā norādīta lietošanas mērķa 790 m2 (kods 0501); – komercdarbības objektu apbūve 1255 m2 (kods 0801).

Pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes 2002.gada 23.oktobra lēmumu Nr.843 „Par zemesgabala Jūrmalā, Dzimtenes ielā 1 nomas noslēgšanu ar SIA „Jūrmalas zemes fonds””, Jūrmalas pilsētas dome 2002.gada 8.novembrī noslēdza zemes nomas līgumu Nr.01-16.3/893 ar Sabiedrību par Zemesgabala ar kopējo platību 2045 m2 iznomāšanu viesu nama un atpūtas centra celtniecībai, cik tālu tas nav pretrunā ar Jūrmalas pilsētas attīstības plānu. Nomas līguma termiņš noteikts līdz 2022.gada 23.oktobrim.

Jūrmalas pilsētas Būvvalde 2011.gada 22.septembrī akceptēja būvprojektu Nr.1502 „Viesu nama projekts” Dzimtenes ielā 1, Jūrmalā un 2011.gada 1.novembrī Jūrmalas pilsētas domes Būvvaldes komisija izdeva atļauju Nr.1693 „Viesu nama Dzimtenes ielā 1, Jūrmalā būvniecībai”. Ar Aktu (kods 14 03556 0130000) komisija, kas izveidota ar Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 11.februāra lēmumu Nr.169 un 2010.gada 17.jūnija lēmumu Nr.462, un Jūrmalas pilsētas domes Pilsētplānošanas nodaļas 2014.gada 29.maija rīkojumu Nr.14-10/91 2014.gada 29.maijā viesu namu pieņēma ekspluatācijā.

Atbilstoši Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta pirmajai daļai atvasinātas publiskas personas mantas atsavināšanu var ierosināt, ja tā nav nepieciešama attiecīgai atvasinātai publiskai personai vai tās iestādēm to funkciju nodrošināšanai.

Zemesgabals nav nepieciešams Jūrmalas pilsētas pašvaldības vai to iestāžu funkciju nodrošināšanai.

Saskaņā ar SIA „EIROEKSPERTS” (reģistrācijas Nr.40003650352) 2014.gada 6.jūnija vērtējumu Zemesgabala tirgus vērtība uz 2014.gada 19.maiju ir noteikta 371000,00 EUR (trīs simti septiņdesmit viens tūkstotis euro) apmērā.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 3.panta pirmās daļas 2.punktu, 4.panta pirmo un otro daļu, 5.panta pirmo un piekto daļu, 44.1 pantu un likuma „Par atjaunotā Latvijas Republikas 1937.gada Civillikuma ievada, mantojuma tiesību un lietu tiesību daļas spēkā stāšanās laiku un kārtību” 14.panta pirmās daļas 5.punktu, atbilstoši Aizsargjoslu likuma 36.panta trešās daļas 1.punktam - Krasta kāpu aizsargjoslā aizliegts atsavināt valsts vai pašvaldības īpašumā esošo zemi, izņemot likumos noteiktos gadījumus, kad personai ir tiesības iegūt īpašumā zemi zem ēkas (būves), ievērojot nosacījumu, ka īpašuma tiesības uz ēku (būvi) attiecīgajai personai ir nostiprinātas zemesgrāmatā, Mi nistru kabineta 2013.gada 3.janvāra noteikumu Nr.17 „ Pievienotās vērtības nodokļa likuma normu piemērošanas kartība un atsevišķas prasības pievienotas vērtības nodokļa maksāšanai un administrēšanai” 52.pantu, un ņemot vērā Jūrmalas pilsētas domes Attīstības un vides jautājumu komitejas 2014.gada 1.oktobra sēdes atzinumu (protokols Nr.1.2-21/16), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Atcelt Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 11.jūnija lēmuma Nr.454 „Par zemesgabala Jūrmalā, Dzimtenes ielā 1 privatizācijas ierosinājuma noraidīšanu” 2.punktu.

2. Apstiprināt apbūvēta zemesgabala Dzimtenes ielā 1, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 016 0601, 2045 m2 platībā un inženierbūves-atbalsta sienas, būves kadastra apzīmējums 1300 016 0601 054, nosacīto cenu 371 000,00 EUR (trīs simti septiņdesmit viens tūkstotis euro) atbilstoši sertificēta nekustamā īpašuma vērtētāja atzinumam.

3. Pēc ēku (būvju) Dzimtenes ielā 1, Jūrmalā, kadastra apzīmējumu 1300 016 0601 006, īpašuma tiesību nostiprināšanas zemesgrāmatā kā patstāvīgu īpašuma objektu (uz zemes nomas līguma laiku) uz sabiedrības ar ierobežotu atbildību „JŪRMALAS ZEMES FONDS” (reģistrācijas Nr.40003601107) vārda, Jūrmalas pilsētas domes Īpašumu pārvaldes Pašvaldības īpašumu nodaļai viena mēneša laikā nosūtīt sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „JŪRMALAS ZEMES FONDS” (reģistrācijas Nr.40003601107) atsavināšanas paziņojumu ar piedāvājumu četru mēnešu laika pēc paziņojuma saņemšanas dienas sniegt atbildi par atsavināšanu un, veikt pirkuma maksas avansu 10 apmērā no pirkuma maksas summas.

4. Ja sabiedrība ar ierobežotu atbildību „JŪRMALAS ZEMES FONDS” (reģistrācijas Nr.40003601107) kā pirmpirkuma tiesīgā persona lēmuma 3.punktā noteiktajā termiņā sniedz atbildi, lūdz noslēgt apbūvēta zemesgabala Dzimtenes ielā 1, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 016 0601, pirkuma līgumu par augstāko nosacīto cenu un Jūrmalas pilsētas domes norēķinu kontā samaksā pirkuma maksas avansu 3.punktā noteiktajā apmērā, uzdot Jūrmalas pilsētas domes Īpašumu pārvaldes Pašvaldības īpašumu nodaļai mēneša laikā nodrošināt apbūvēta zemesgabala Dzimtenes ielā 1, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 016 0601, pirkuma līguma noslēgšanu saskaņā ar līguma projektu lēmuma pielikumā.

5. Sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „JŪRMALAS ZEMES FONDS” (reģistrācijas Nr.40003601107) atlikusī pirkuma maksa par zemesgabala Dzimtenes ielā 1, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 016 0601, pirkumu jāveic četru mēnešu laikā no pirkuma līguma noslēgšanas dienas. Par atlikto maksājumu sabiedrība ar ierobežotu atbildību „JŪRMALAS ZEMES FONDS” (reģistrācijas Nr.40003601107) maksā 6% gadā no vēl nesamaksātās pirkuma maksas daļas.

6. Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „JŪRMALAS ZEMES FONDS” (reģistrācijas Nr.40003601107) atlīdzina ar zemesgabala Dzimtenes ielā 1, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 016 0601 atsavināšanu saistītos izdevumus (samaksa par zemesgabala īpašuma vērtējumu un aktualizāciju), maksājumu veicot četru mēnešu laika pēc paziņojuma saņemšanas dienas Jūrmalas pilsētas domes, reģistrācijas numurs 90000056357, kontā LV36PARX0002484571022, akciju sabiedrība „Citadele banka”, kods PARXLV22.

Priekšsēdētājs

G.TruksnisPielikums Jūrmalas pilsētas domes

2014.gada 9.oktobra lēmumam Nr.486

(protokols Nr.15, 53.punkts)

APBŪVĒTA ZEMESGABALA

PIRKUMA LĪGUMS NR. __________

Jūrmalā, 2014.gada___.________________

Jūrmalas pilsētas dome, reģistrācijas Nr.90000056357, tās priekšsēdētāja Gata Trukšņa personā, kurš rīkojas saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 4.februāra saistošajiem noteikumiem Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” un likumu „Par pašvaldībām” (turpmāk – PĀRDEVĒJS) no vienas puses, un

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „JŪRMALAS ZEMES FONDS”, reģistrācijas Nr.40003601107, tās valdes locekļa A.O. un valdes locekles I. Z. personās, kuri darbojas saskaņā ar statūtiem, (turpmāk – PIRCĒJS) no otras puses, turpmāk kopā saukti PUSES, izsakot savu gribu brīvi, bez maldības, viltus un spaidiem, noslēdz šo nekustamā īpašuma - zemesgabala Dzimtenes ielā 1, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 016 0601, pirkuma līgumu (turpmāk – LĪGUMS), kas ir saistošs PUŠU tiesību un saistību pārņēmējiem.

1. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI

1.1. LĪGUMS tiek noslēgts, pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada ___. ___________ lēmumu Nr. _______ „Par zemesgabala Dzimtenes ielā 1, Jūrmalā atsavināšanu”, par apbūvētu zemesgabalu ar kopējo platību 2045 m2, zemesgabala kadastra apzīmējums 1300 016 0601 un inženierbūvi-atbalsta sienu, būves kadastra apzīmējums 1300 016 0601 054 (turpmāk – OBJEKTS).

1.2. Īpašuma tiesības uz OBJEKTU nostiprinātas 1997.gada 25.novembrī Jūrmalas pilsētas pašvaldībai Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatu nodalījumā Nr.2513.

1.3. PIRCĒJS apliecina, ka uz LĪGUMA noslēgšanas brīdi uz PIRCĒJA vārda ir ierakstītas zemesgrāmatā PIRCĒJA uzceltās ēkas (būves), kas atrodas uz OBJEKTA, un ir veikts OBJEKTA pirkuma avansa maksājums 10% apmērā no pirkuma maksas un samaksāti ar OBJEKTU saistītie atsavināšanas izdevumu maksājumi.

2. LĪGUMA PRIEKŠMETS

PĀRDEVĒJS pārdod un PIRCĒJS pērk OBJEKTU – zemesgabalu Dzimtenes ielā 1, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 016 0601) ar kopējo platību 2045 m2 un inženierbūvi-atbalsta sienu, būves kadastra apzīmējums 1300 016 0601 054.

3. PIRKUMA CENA UN SAMAKSAS KĀRTĪBA

3.1. OBJEKTA cena ir 371 000,00 EUR (trīs simti septiņdesmit viens tūkstotis euro) papildus maksājot pievienotās vērtības nodokli normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

3.2. Maksājumu par OBJEKTA atlikušo pirkuma summu PIRCĒJS veic 4 mēnešu laikā no Līguma noslēgšanas dienas. Par atlikto maksājumu PIRCĒJS maksā 6% gadā no vēl nesamaksātās pirkuma maksas daļas savstarpēji vienojoties par maksājuma kārtību.

3.3. Par samaksas dienu tiek uzskatīts datums, kad PĀRDEVĒJS ir saņēmis maksājumu LĪGUMĀ norādītajā norēķinu kontā kredītiestādē.

3.4. Maksājums tiek ieskaitīts Jūrmalas pilsētas domes, reģistrācijas numurs 90000056357, kontā LV36PARX0002484571022, akciju sabiedrība „Citadele banka”, kods PARXLV22.

3.5. Maksājumus, kas saistīti ar OBJEKTA īpašumtiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā, maksā PIRCĒJS normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un apmērā.

3.6. Ja maksājums par OBJEKTA pirkumu netiek veikts noteiktajā termiņā, PIRCĒJS maksā nokavējuma naudu 0,1% apmērā no laikā nenomaksātās summas par katru nokavējuma maksājuma dienu.

4. PIRCĒJA UN PĀRDEVĒJA PIENĀKUMI

4.1. PIRCĒJS pēc LĪGUMA noslēgšanas maksā visus ar OBJEKTU saistītos nodokļus un citus obligātos maksājumus .

4.2. a r LĪGUMA parakstīšanas brīdi PIRCĒJAM tiek nodotas visas tiesības, pienākumi un saistības, kuras saistītas ar OBJEKTU.

4.3. Pircējs apņemas:

4.3.1. uzturēt un lietot OBJEKTU mērķiem, kādiem tas paredzēts;

4.3.2. no LĪGUMA noslēgšanas brīža rīkoties kā OBJEKTA īpašnieks, valdot un lietojot OBJEKTU ar pienācīgu rūpību kā krietns un kārtīgs saimnieks, pēc labākās ticības pildot pienākumus un izlietojot tiesības;

4.3.3. ievērot vides aizsardzības noteikumus saskaņā ar likumu prasībām;

4.3.4. viena mēneša laikā pēc pilnas OBJEKTA pirkuma cenas samaksas nostiprināt iegūtās īpašuma tiesības zemesgrāmatā, pie nosacījuma, ka Jūrmalas dome ir izsniegusi visus nepieciešamos dokuments PIRCĒJAM;

4.3.5. segt par saviem finanšu līdzekļiem visus ar OBJEKTA īpašuma tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā saistītos izdevumus.

4.4. PircējAM nav tiesību prasīt LĪGUMA atcelšanu;

4.5. PĀRDEVĒJS apņemas 30 (trīsdesmit) dienu laikā, skaitot no dienas, kad PIRCĒJS ir samaksājis OBJEKTA pirkuma cenu pilnā apmērā, parakstīt un sagatavot no PĀRDEVĒJA puses visus nepieciešamos dokumentus, kas saistīti ar OBJEKTA ierakstīšanu zemesgrāmatā uz PIRCĒJA vārda.

5. ĪPAŠUMA TIESĪBAS

5.1. OBJEKTA valdījuma tiesības pāriet PIRCĒJAM pēc LĪGUMA noslēgšanas un nodošanas-pieņemšanas akta (Pielikumā) parakstīšanas, bet OBJEKTA īpašuma tiesības PIRCĒJAM pāriet ar īpašuma tiesību nostiprināšanu Jūrmalas pilsētas tiesas Zemesgrāmatu nodaļā uz PIRCĒJA vārda.

5.2. PĀRDEVĒJS piekrīt OBJEKTA īpašuma tiesību nostiprināšanai zemesgrāmatā uz PIRCĒJA vārda pēc visas OBJEKTA pirkuma summas saņemšanas uz PĀRDEVĒJA norādīto bankas kontu.

5.3. PUSES vienojas, ka PIRCĒJS iesniedz Jūrmalas pilsētas tiesas Zemesgrāmatu nodaļā PĀRDEVĒJA nostiprinājuma lūgumu īpašuma tiesību nostiprināšanai zemesgrāmatā uz PIRCĒJA vārda, kā arī apņemas segt visus ar to saistītos izdevumus pēc visas OBJEKTA pirkuma summas saņemšanas uz PĀRDEVĒJA norādīto bankas kontu.

5.4. Ar LĪGUMA parakstīšanas brīdi PĀRDEVĒJAM izbeidzas valdījuma tiesības un pārvaldīšanas pienākums pār OBJEKTU.

6. ATBILDĪBAS NOSACĪJUMI ATTIESĀJUMA GADĪJUMĀ

6.1. Saskaņā ar Latvijas Republikas Civillikuma 1603.panta 5.punktu Pārdevējs pilnībā atsakās un tam atkrīt atsavinātāja atbildības pienākums attiesājuma gadījumā.

6.2. PIRCĒJA pienākums ir pašam uzņemties visu risku, tai skaitā visus izdevumus, kas varētu rasties PIRCĒJAM attiesājuma gadījumā.

6.3. Noslēdzot LĪGUMU, Pircējs atsakās no tiesības prasīt jebkādu atsavinātāja atbildību no PĀRDEVĒJA vai tā tiesību un saistību pārņēmēja LĪGUMA sakarā.

7. Līguma DARBĪBAS LAIKS, GROZĪŠANAS UN LAUŠANAS KĀRTĪBA

7.1. LĪGUMS stājas spēkā tā parakstīšanas dienā un ir spēkā līdz PUŠU saistību izpildei vai tā laušanai LĪGUMĀ noteiktā kārtībā.

7.2. LĪGUMU var grozīt vai lauzt, PUSĒM vienojoties rakstveidā, saskaņā ar LĪGUMU un Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

7.3. Ja PIRCĒJS nepienācīgi pilda savas saistības un pēc PĀRDEVĒJA rakstveida brīdinājuma saņemšanas turpina tās nepildīt, PĀRDEVĒJS ir tiesīgs atkāpties un vienpusējā kārtā lauzt LĪGUMU. LĪGUMS tiek uzskatīts par spēku zaudējušu datumā, kāds norādīts iepriekš nosūtītā paziņojumā. Šādā gadījumā PIRCĒJS atlīdzina PĀRDEVĒJAM visus tiešos un netiešos zaudējumus, zaudē iemaksāto OBJEKTA pirkuma maksas avansu 10% apmērā, kā arī maksā līgumsodu 10% (desmit procentu) apmērā no kopējās līgumcenas 10 (desmit) darba dienu laikā pēc attiecīga paziņojuma saņemšanas.

7.4. Neviena no PUSĒM neatbild par LĪGUMĀ noteikto saistību neizpildīšanu, ja tas noticis nepārvaramas varas rezultātā, piemēram, dabas katastrofas, sociālie konflikti, kā arī jaunu normatīvo aktu ieviešana, kas aizliedz LĪGUMĀ paredzēto darbību.

8. NOBEIGUMA NOTEIKUMI

8.1. Jebkurš strīds, nesaskaņa vai prasība, kas izriet no LĪGUMA, kas skar to vai tā pārkāpšanu vai spēkā neesamību, tiek izšķirts Latvijas Republikas tiesās saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

8.2. PUSES nav atbildīgas par līgumsaistību neizpildi un neizpildes dēļ radītajiem zaudējumiem, ja tas noticis nepārvaramas varas apstākļu dēļ (piemēram, dabas stihija, ugunsgrēks, militāras akcijas). Minēto apstākļu esību apliecina kompetenta institūcija. Par līgumsaistību izpildes neiespējamību nepārvaramas varas apstākļu dēļ viena PUSE rakstiski informē otru 7 (septiņu) dienu laikā pēc šo apstākļu iestāšanās un, ja nepieciešams, vienojas par turpmāku LĪGUMA izpildes kārtību vai izbeigšanu.

8.3. Pēc visas OBJEKTA pirkuma summas saņemšanas uz PĀRDEVĒJA norādīto bankas kontu, izbeidzas 2002.gada 8.novembrī starp PĀRDEVĒJU un PIRCĒJU noslēgtais Zemes nomas līgums Nr.01-16.3/893.

8.4. LĪGUMS noslēgts un stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi.

8.5. Visas izmaiņas un papildinājumi LĪGUMĀ var tikt izdarīti tikai rakstveidā, PUSĒM savstarpēji vienojoties, un tie būs LĪGUMA neatņemama sastāvdaļa.

8.6. LĪGUMS ir sastādīts latviešu valodā uz __ (_______) lapām, 3 (trīs) eksemplāros ar vienādu juridisko spēku. Viens eksemplārs iesniedzams Jūrmalas pilsētas tiesas Zemesgrāmatu nodaļā, viens eksemplārs tiek nodots Pircējam , viens – PĀRDEVĒJAM.

9. PUŠU REKVIZĪTI UN PARAKSTI

PĀRDEVĒJS

PIRCĒJS

Jūrmalas pilsētas dome

Juridiskā adrese: Jomas iela 1/5, Jūrmala

n/m reģistrācijas Nr.90000056357

n/k konts: LV64PARX0002484572167

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „JŪRMALAS ZEMES FONDS”

Reģ.Nr.40003601107

Adrese: Audēju iela 14-3, Rīga, LV-1050

Priekšsēdētājs

___________________G.Truksnis

Valdes loceklis

___________________A.O.

Valdes locekle

__________________I.Z.


Pielikums Pirkuma līgumam

NODOŠANAS - PIEŅEMŠANAS AKTS

Jūrmalas pilsēta dome, reģistrācijas Nr.90000056357, priekšsēdētāja Gata Trukšņa personā, kurš rīkojas saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 4.februāra saistošajiem noteikumiem Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” un likumu „Par pašvaldībām”, nodod un

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „JŪRMALAS ZEMES FONDS”, reģistrācijas Nr.40003601107, juridiskā adrese: Audēju iela 14-3, Rīga, LV-1050, pārņem savā lietošanā un valdījumā nekustamo īpašumu, kas sastāv no 2045 m2 zemesgabala (kadastra apzīmējums 1300 016 0601) Dzimtenes ielā 1, Jūrmalā un inženierbūves-atbalsta sienas, būves kadastra apzīmējums 1300 016 0601 054.

NODOD PIEŅEM
Jūrmalas pilsētas domes Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
priekšsēdētājs „JŪRMALAS ZEMES FONDS”
___________________ G.Truksnis Valdes loceklis
______________________A.O.
Valdes locekle
_______________________I.Z.

Atvērt 2009.gada 11.jūnija lēmuma Nr.454 grozīto redakciju

Lejupielāde: DOC un PDF