Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2014.gada 9.oktobrīNr. 487

protokols Nr. 15, 54. punkts

Par patapinājuma līguma noslēgšanu
ar Pašvaldības aģentūru „Jūrmalas sociālas aprūpes centrs”

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 7.punktu, Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2008.gada 17.janvāra saistošo noteikumu Nr.2 „Par Jūrmalas pašvaldības sociālajiem pakalpojumiem” XV2 nodaļu, Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 29.decembra nolikuma Nr.25 „Pašvaldības aģentūras „Jūrmalas sociālās aprūpes centrs” nolikums” 3.2 un 4.1.10.apakšpunktu, kā arī ņemot vērā Jūrmalas pilsētas domes Sociālo un veselības jautājumu komitejas 2013.gada 11.septembra sēdes lēmumu (protokols Nr.1.-85/3), lai nodrošinātu Pašvaldības aģentūras „Jūrmalas sociālās aprūpes centrs” uzdevumu - servisa dzīvokļa pakalpojumu sniegšana, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Nodot patapinājumā Pašvaldības aģentūrai „Jūrmalas sociālās aprūpes centrs”, reģistrācijas Nr.90001876536, uz nenoteiktu laiku Jūrmalas pilsētas pašvaldības īpašumā esošo dzīvokļa īpašumu Tērbatas iela 46-1, Jūrmalā (kadastra numurs 1300 900 6404).

2. Apstiprināt lēmuma 1.pielikumā pievienoto patapinājuma līguma projektu.

3. Jūrmalas pilsētas domes Īpašumu pārvaldes Pašvaldības īpašumu nodaļai viena mēneša laikā organizēt patapinājuma līguma noslēgšanu, saskaņā ar lēmuma 1.pielikumā pievienoto līguma paraugu, par šī lēmuma 1.punktā minēto nekustamā īpašuma nodošanu Pašvaldības aģentūrai „Jūrmalas sociālās aprūpes centrs”.

Priekšsēdētājs

G.TruksnisPielikums Jūrmalas pilsētas domes

2014.gada 9.oktobra lēmumam Nr.487

(protokols Nr.15, 54.punkts)

PATAPINĀJUMA LĪGUMS Nr.___________

Jūrmalā 2014.gada ____________

Jūrmalas pilsētas dome, reģistrācijas Nr.90000056357, tās priekšsēdētāja Gata Trukšņa personā, kurš rīkojas saskaņā ar likumu „Par pašvaldībām” un Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2010.gada 4.februāra saistošajiem noteikumiem Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” (turpmāk – PATAPINĀTĀJS), no vienas puses, un

Pašvaldības aģentūra „Jūrmalas sociālās aprūpes centrs”, reģistrācijas numurs 90001876536, tās direktores Agitas Bērzupes personā, kura rīkojas saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 29.decembra nolikumu Nr.25 „Pašvaldības aģentūras „Jūrmalas sociālās aprūpes centrs” nolikums” (turpmāk - PATAPINĀJUMA ŅĒMĒJS), no otras puses, pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada _____ lēmumu Nr._____ „Par patapinājuma līguma noslēgšanu ar Pašvaldības aģentūru „Jūrmalas sociālas aprūpes centrs”” (lēmuma noraksts 1.pielikumā), savstarpēji vienojoties, noslēdz šādu līgumu (turpmāk - LĪGUMS):

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS

1.1. PATAPINĀTĀJS nodod un PATAPINĀJUMA ŅĒMĒJS pieņem bezatlīdzības lietošanā – patapinājumā Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piederošo dzīvokļa īpašumu Tērbatas ielā 46-1, Jūrmalā, (turpmāk – ĪPAŠUMS) saskaņā ar LĪGUMA 2.pielikumā pievienoto nodošanas - pieņemšanas aktu.

1.2. Jūrmalas pilsētas pašvaldībai ar Jūrmalas pilsētas tiesas zemesgrāmatu nodaļas 2008.gada 22.decembra lēmumu nostiprinātas īpašuma tiesības uz dzīvokļa īpašumu Tērbatas ielā 46-1, Jūrmalā, kadastra numurs 1300 900 6404, kas sastāv no dzīvokļa Nr.1 ar kopējo platību 90,80 m2 un kopīpašuma 9080/60103 domājamām daļām no daudzdzīvokļu mājas, Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījums Nr.6333 1.

1.3. ĪPAŠUMS tiek nodots patapinājumā ar mērķi, lai PATAPINĀJUMA ŅĒMĒJS nodrošinātu servisa dzīvokļa pakalpojumu.

1.4. ĪPAŠUMS tiek nodots tādā stāvoklī, kādā tas ir nodošanas dienā. Līgumslēdzējiem šis stāvoklis ir zināms.

2. LĪGUMA TERMIŅŠ

2.1. LĪGUMS stājas spēkā tā līgumslēdzēju abpusējas parakstīšanas brīdī.

2.2. LĪGUMS ir noslēgts uz nenoteiktu laiku.

3. PATAPINĀJUMA ŅĒMĒJA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

3.1. PATAPINĀJUMA ŅĒMĒJA pienākumi:

3.1.1. izmantot ĪPAŠUMU tikai LĪGUMA 1.3. punktā noteiktajiem mērķiem;

3.1.2. ĪPAŠUMĀ nodrošināt sanitāri higiēnisko, ugunsdrošības, vides aizsardzības noteikumus un citu valsts un municipālo dienestu prasību ievērošanu;

3.1.3. atbilstoši LĪGUMA noteikumiem, saglabāt un uzturēt labā stāvoklī ĪPAŠUMU, pie tā piederošos stādījumus, ceļus un tajā esošās iekārtas, inženiertīklus un komunikācijas;

3.1.4. ievērot spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktās prasības, avārijas situāciju gadījumā veikt visus nepieciešamos pasākumus to novēršanai un bez kavēšanās paziņot organizācijai, kas nodrošina attiecīgo komunikāciju apkalpi vai avāriju novēršanu, kā arī informēt PATAPINĀTĀJU;

3.1.5. par saviem līdzekļiem veikt nepieciešamās darbības, kas saistītas ar ĪPAŠUMA apsaimniekošanu un uzturēšanu, ievērojot spēkā esošo normatīvo aktu prasības;

3.1.6. ar dzīvojamās mājas pārvaldnieku (LĪGUMA noslēgšanas brīdī - privatizējamā sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Jūrmalas namsaimnieks”) veikt norēķinus par izdevumiem, kas ir saistīti ar ĪPAŠUMA ekspluatāciju un apsaimniekošanu, saskaņā ar pārvaldnieka izsūtītajiem rēķiniem, norādītajos termiņos.

3.1.7. 10 (desmit) darba dienu laikā no LĪGUMA saņemšanas brīža noslēgt līgumu ar to pakalpojumu sniedzējiem, kuru pakalpojumu sniegšanu nenodrošina dzīvojamās mājas pārvaldnieks, tostarp par elektroenerģijas, siltumenerģijas un gāzes piegādi.

3.1.8. pēc PATAPINĀTĀJA pieprasījuma sniegt informāciju jautājumos, kas saistīti ar ĪPAŠUMA lietošanu, apsaimniekošanu un uzturēšanu;

3.1.9. nekavēt PATAPINĀTĀJU vai tā pilnvaroto pārstāvi veikt ĪPAŠUMA tehnisko pārbaudi, nodrošinot PATAPINĀJUMA ŅĒMĒJA pārstāvju piedalīšanos;

3.1.10. LĪGUMA darbības laikā veikt visas nepieciešamās darbības, lai nepasliktinātu lietotā ĪPAŠUMA stāvokli.

3.2. PATAPINĀJUMA ŅĒMĒJA tiesības:

3.2.1. LĪGUMA darbības laikā bez atlīdzības lietot ĪPAŠUMU, ievērojot LĪGUMA nosacījumus;

3.2.2. ĪPAŠUMU nodot lietošanā trešajām personām saskaņā ar Jūrmalas pilsētas pašvaldības normatīvajiem aktiem, kas regulē servisa pakalpojumu sniegšanu.

3.3. PATAPINĀJUMA ŅĒMĒJAM nav tiesības:

3.3.1. nodot ĪPAŠUMU vai tā daļu apakšnomā trešajai personai, izņemot LĪGUMA 3.2.2.punktā noteiktajā gadījumā, ieķīlāt savas lietošanas tiesības, slēgt sadarbības vai cita veida līgumus, kuru rezultātā trešā persona iegūtu tiesības uz ĪPAŠUMA vai tā daļas pilnīgu vai daļēju lietošanu;

3.3.2. veikt ĪPAŠUMA rekonstrukciju, pārbūvi, pārplānošanu vai izbūvi bez projekta dokumentācijas rakstiskas saskaņošanas ar PATAPINĀTĀJU un attiecīgajām valsts un/vai pašvaldības iestādēm.

4. PATAPINĀTĀJA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

4.1. PATAPINĀTĀJAM ir pienākums netraucēt PATAPINĀJUMA ŅĒMĒJA darbību ĪPAŠUMĀ, ja tā atbilst LĪGUMĀ paredzētajiem noteikumiem.

4.2. PATAPINĀTĀJA tiesības:

4.2.1. veikt kontroli pār ĪPAŠUMA ekspluatāciju un izmantošanu atbilstoši LĪGUMA prasībām un spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, pieaicinot ar rakstveida paziņojumu PATAPINĀJUMA ŅĒMĒJA pārstāvi, bet tā neierašanās gadījumā – bez viņa klātbūtnes, par ko tiek sastādīts akts;

4.2.2. ārkārtēju avāriju vai dabas stihiju gadījumā iekļūt ĪPAŠUMĀ bez iepriekšēja brīdinājuma un saskaņošanas ar PATAPINĀJUMA ŅĒMĒJU;

4.2.3. pieprasīt no PATAPINĀJUMA ŅĒMĒJA paskaidrojumus par ĪPAŠUMA stāvokli;

4.2.4. dot norādījumus PATAPINĀJUMA ŅĒMĒJAM sakarā ar ĪPAŠUMA lietošanu, apsaimniekošanu un uzturēšanu.

4.3. PATAPINĀTĀJS nav atbildīgs par zaudējumiem, kas radušies PATAPINĀJUMA ŅĒMĒJAM vai trešajām personām, PATAPINĀJUMA ŅĒMĒJA, tā darbinieku, pilnvaroto vai trešo personu darbības vai bezdarbības rezultātā.

4.4. PATAPINĀTĀJAM nav pienākums atlīdzināt PATAPINĀJUMA ŅĒMĒJAM nekādus PATAPINĀJUMA ŅĒMĒJA izdarītos ĪPAŠUMA uzlabojumus un labiekārtošanas darbus, ja par to nav bijusi rakstiska vienošanās ar PATAPINĀTĀJU.

4.5. PATAPINĀJUMA ŅĒMĒJS atbild par visiem zaudējumiem, kas rodas PATAPINĀTĀJAM PATAPINĀJUMA ŅĒMĒJA prettiesisku darbību rezultātā.

5. LĪGUMA IZBEIGŠANA

5.1. LĪGUMS tiek izbeigts un ĪPAŠUMS nododams atpakaļ PATAPINĀTĀJAM, ja ĪPAŠUMS tiek izmantots pretēji tā nodošanas patapinājumā mērķim un LĪGUMA noteikumiem.

5.2. LĪGUMS var tikt lauzts līgumslēdzēju pusēm savstarpēji par to rakstiski vienojoties vai pēc vienas līgumslēdzējas puses pieprasījuma, rakstiski paziņojot par to otrai pusei ne vēlāk kā 3 (trīs) mēnešus iepriekš.

5.3. Pēc LĪGUMA termiņa beigām vai izbeidzot LĪGUMU pirms termiņa, PATAPINĀJUMA ŅĒMĒJS nodod ĪPAŠUMU PATAPINĀTĀJAM vai tā pilnvarotajam pārstāvim ar pieņemšanas – nodošanas aktu 5 (piecu) dienu laikā no LĪGUMA laušanas vai termiņa izbeigšanās dienas.

6. NOBEIGUMA NOTEIKUMI

6.1. Līgumslēdzējas puses nav atbildīgas par līgumsaistību neizpildi un neizpildes dēļ radītajiem zaudējumiem, ja tas noticis nepārvaramas varas apstākļu dēļ (piemēram, dabas stihija, ugunsgrēks, militāras akcijas). Minēto apstākļu esību apliecina kompetenta institūcija. Par līgumsaistību izpildes neiespējamību nepārvaramas varas apstākļu dēļ viena līgumslēdzēja puse rakstiski informē otru 7 (septiņu) dienu laikā pēc šo apstākļu iestāšanās un, ja nepieciešams, vienojas par turpmāku Līguma izpildes kārtību vai izbeigšanu.

6.2. Strīdi tiek izskatīti savstarpēji vienojoties, bet, ja vienoties nav iespējams, strīdus jautājumi izskatāmi Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu noteiktajā kārtībā.

6.3. Parakstītais LĪGUMS pilnībā apliecina līgumslēdzēju pušu vienošanos. Nekādi mutiski papildinājumi netiks uzskatīti par LĪGUMA nosacījumiem. Jebkuras izmaiņas LĪGUMA noteikumos stāsies spēkā tikai, kad tās tiks noformētas rakstiski un tās parakstīs abas līgumslēdzējas puses.

6.4. Visiem jautājumiem, kas nav noregulēti LĪGUMĀ, līgumslēdzējpuses piemēro spēkā esošos normatīvos aktus.

6.5. LĪGUMS sagatavots latviešu valodā ar teksta daļu uz ____ (___) lapām un pielikumiem uz _____ (_____) lapām, divos eksemplāros – katrai līgumslēdzējai pusei pa vienam. Abiem LĪGUMA eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks.

6.6. LĪGUMAM kā neatņemamas tā sastāvdaļas pievienoti:

1.pielikums – Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada ______ lēmuma Nr.______ „Par Patapinājuma līguma noslēgšanu ar Pašvaldības aģentūru „Jūrmalas sociālās aprūpes centrs”” noraksts uz ___ (_______) lapas;

2.pielikums – Nodošanas – pieņemšanas akts uz 1 (vienas) lapas.

7. PUŠU REKVIZĪTI UN PARAKSTI

PATAPINĀTĀJS PATAPINĀJUMA ŅĒMĒJS
Jūrmalas pilsētas dome Pašvaldības aģentūra „Jūrmalas sociālās aprūpes centrs”,
reģistrācijas Nr.90000056357 reģistrācijas Nr.90006594245
Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV-2015 Strēlnieku prospekts 38, Jūrmala, LV-2015
_______________________ ________________________
G.Truksnis A.Bērzupe

Pielikums Patapinājuma līgumam

NODOŠANAS - PIEŅEMŠANAS AKTS

Pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada ______ lēmumu Nr.______ „Par Patapinājuma līguma noslēgšanu ar Pašvaldības aģentūru „Jūrmalas sociālās aprūpes centrs””, Jūrmalas pilsētas dome Īpašuma pārvaldes Pašvaldības īpašuma nodaļas vadītājas p.i. Indras Dreikas personā nodod un Pašvaldības aģentūra „Jūrmalas sociālās aprūpes centrs”, tās direktores Agitas Bērzupes personā pieņem patapinājumā šādu Jūrmalas pilsētas pašvaldības nekustamo īpašumu:

Nekustamais īpašums

Kadastra numurs

Platība

Daudzdzīvokļu mājas kopīpašuma domājamā daļa

Dzīvokļa īpašums Tērbatas ielā 46-1, Jūrmalā

1300 900 6406

90,80 m2

9080/60103

NODEVA PIEŅĒMA
Īpašumu pārvaldes Pašvaldības aģentūras
Pašvaldības īpašumu nodaļas „Jūrmalas aprūpes centrs”
vadītājas p.i. direktore
_______________________ ________________________
(I.Dreika ) ( A.Bērzupe )

Lejupielāde: DOC un PDF