Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2014.gada 9.oktobrīNr. 489

protokols Nr. 15, 56. punkts

Par grozījumu 2014.gada 30.jūnijā noslēgtajā
Zemes nomas līgumā Nr.1.2-16.3.1/889

Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 16.janvāra lēmumu Nr.25 „Par zemesgabala Jūrmalā, Nometņu ielā 21 daļas nomas līguma noslēgšanu ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Jūrmalas siltums”” 2014.gada 30.jūnijā noslēgts Zemes nomas līgums Nr.1.2-16.3.1/889 starp Jūrmalas pilsētas domi un sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Jūrmalas siltums” par zemesgabala Nometņu ielā 21, Jūrmalā, daļas 25430 m2 platībā nomu uz desmit gadiem, lai realizētu projekta „Centralizētās Kauguru rajonu katlumājas ar biomasas kurināmo jaunbūves” īstenošanu.

Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 12.jūnija lēmumu Nr.303 „Par zemes vienības sadales apstiprināšanu Nometņu ielā 21, Jūrmalā un adreses piešķiršanu” atdalīta zemes vienības daļa 24530 m2 platībā un atdalītai zemes vienībai piešķirta adrese Nometņu iela 21A, Jūrmalā.

Ar Jūrmalas pilsētas tiesas Zemesgrāmatu nodaļas 2014.gada 30.septembra lēmumu īpašuma tiesības uz zemesgabalu Nometņu ielā 21A, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 020 0119, nostiprinātas Jūrmalas pilsētas pašvaldībai zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000537423.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktu, un, lai realizētu projektu „Centralizētās Kauguru rajona katlumājas ar biomasas kurināmo jaunbūve”, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

Veikt grozījumu 2014.gada 30.jūnijā ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Jūrmalas siltums”, reģistrācijas Nr.42803008058, noslēgtajā Zemes nomas līgumā Nr.1.2-16.3.1/889 un izteikt līguma 1.1.apakšpunktu šādā redakcijā:

„1.1. IZNOMĀTĀJS iznomā un NOMNIEKS pieņem nomā zemesgabalu Nometņu ielā 21A, Jūrmalā, kadastra apzīmējums 1300 020 0114, ar kopējo platību 25430 m2 (saskaņā ar pievienoto zemesgabala plānu) „Centralizētās Kauguru rajonu katlumājas ar biomasas kurināmo jaunbūves” projekta īstenošanai”.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Pielikums PDF


Lejupielāde: DOC un PDF