Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2014.gada 9.oktobrīNr. 490

protokols Nr. 14, 57. punkts

Par zemesgabala (zemes starpgabala) Jūras ielā 40B, Jūrmalā,
izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu

Jūrmalas pilsētas dome 2014.gada 7.augustā pieņēma lēmumu Nr.399 „Par zemesgabala (zemes starpgabala) Jūras ielā 40B, Jūrmalā, atsavināšanu” (turpmāk – Lēmums) ar kuru nolēma atsavināt, pārdodot izsolē, Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piederošu zemesgabalu (zemes starpgabalu) Jūras ielā 40B, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 009 2922), kopējā platība 516 m2, (turpmāk – Zemesgabals) nosakot izsoles sākumcenu 66 000,00 EUR (sešdesmit seši tūkstoši euro un 00 centi) apmērā.

Lēmuma 2.punktā noteikts, ka Zemesgabals atsavināms tam zemes īpašniekam vai visiem kopīpašniekiem, kuru zemei pieguļ attiecīgais zemes starpgabals.

Jūrmalas pilsētas dome 2014.gada 18.septembrī saņēma nekustamā īpašuma Jūras ielā 44, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 009 2912, kopīpašnieces S.S., personas kods ***, pieteikumu, kas reģistrēts Jūrmalas pilsētas domes lietvedības sistēmā ar Nr.1.1-39/4282-S par piedalīšanos izsludinātajā Zemesgabala izsolē 2014.gada 8.oktobrī.

Jūrmalas pilsētas dome 2014.gada 19.septembrī saņēma nekustamā īpašuma Jūras ielā 40, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 009 2901, kopīpašnieka A.K., dzimis ***, pieteikumu, kas reģistrēts Jūrmalas pilsētas domes lietvedības sistēmā ar Nr.1.1-39/4298-K par piedalīšanos izsludinātajā Zemesgabala izsolē 2014.gada 8.oktobrī.

Zemesgabala izsole notika 2014.gada 8.oktobrī (protokols Nr.8.2-7/14), izsolē piedalījās divi izsoles dalībnieki S.S. pilnvarotā persona U.P., personas kods ***, un A.K. pilnvarotā persona I.V., personas kods ***. Izsoles uzvarētājs A.K. Zemesgabalu nosolīja par augstāko cenu, proti, 112 200,00 EUR (viens simts divpadsmit tūkstoši divi simti euro un 00 centi). Saskaņā ar Lēmuma pielikuma 6.1.apakšpunktu, izsoles dalībniekam, kurš nosolījis augstāko cenu, viena mēneša laikā no izsoles dienas jāveic maksājums, ko veido starpība starp nosolīto summu un iemaksāto nodrošinājumu.

Izsoles uzvarētājam A.K. viena mēneša laikā no izsoles dienas jāveic Zemesgabala atlikusī pirkuma maksa, proti, 105 600,00 EUR (viens simts pieci tūkstoši seši simti euro un 00 centi) apmērā.

Ar Zemesgabala atsavināšanu saistītie izdevumi (novērtēšanas un sludinājumu izmaksas oficiālā izdevumā „Latvijas Vēstnesis”) ir 320,26 EUR (trīs simti divdesmit euro un 26 centi) apmērā.

Ņemot vērā minēto, un, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 34.panta otro daļu, 36.panta pirmo daļu, Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 7.augusta lēmumu Nr.399 „Par zemesgabala (zemes starpgabala) Jūras ielā 40B, Jūrmalā, atsavināšanu” izsoles noteikumu 7.1.punktu, Jūrmalas pilsētas domes Izsoles komisijas 2014.gada 8.oktobra sēdes protokolu (Nr.8.2-7/14), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Apstiprināt 2014.gada 8.oktobrī notikušās zemesgabala (zemes starpgabala) Jūras ielā 40B, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 009 2922, izsoles rezultātus.

2. Izsoles uzvarētājam A.K., dzimis ***, viena mēneša laikā no izsoles dienas jāveic zemesgabala Jūras ielā 40B, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 009 2922, pirkuma maksājums 105 600,00 EUR (viens simts pieci tūkstoši seši simti euro un 00 centi) apmērā.

3. Pēc lēmuma 2.punktā minētā maksājuma veikšanas, Jūrmalas pilsētas domes Īpašumu pārvaldes Pašvaldības īpašumu nodaļai organizēt zemesgabala Jūras ielā 40B, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 009 2922, pirkuma līguma noslēgšanu ar A.K., dzimis *** (1.pielikums).

4. Apstiprināt zemesgabala Jūras ielā 40B, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 009 2922, ar atsavināšanu saistīto izdevumu tāmi – 320,26 EUR (trīs simti divdesmit euro un 26 centi) (2.pielikums) apmērā.

5. Jūrmalas pilsētas domes Īpašumu pārvaldes Pašvaldības īpašumu nodaļai informēt sabiedrību ar ierobežotu atbildību „B-40”, reģistrācijas Nr.40103412868, par pirkuma līguma noslēgšanu.

6. Šis lēmums stājas spēkā, ja izsoles uzvarētājs A.K., dzimis ***, lēmuma 2.punktā noteiktajā apmērā un termiņā ir veicis zemesgabala Jūras ielā 40B, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 009 2922, atlikušo pirkuma maksu.

Šo lēmumu saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmo daļu, 76.panta pirmo un otro daļu, 79.panta pirmo daļu, 88.panta otro daļu, 188.panta otro daļu un 189.panta pirmo daļu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas pieteikumu iesniedzot Administratīvās rajona tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses [fiziskā persona — pēc deklarētās dzīvesvietas adreses, papildu adreses (Dzīvesvietas deklarēšanas likuma izpratnē) vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas, juridiskā persona — pēc juridiskās adreses].

Priekšsēdētājs

G.Truksnis1.pielikums Jūrmalas pilsētas domes

2014.gada 9.oktobra lēmumam Nr.490

(protokols Nr.15, 57.punkts)

NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA

PIRKUMA LĪGUMS NR. __________

Jūrmalā, 2014.gada___.________________

Jūrmalas pilsētas dome, reģistrācijas Nr.90000056357, tās priekšsēdētāja Gata Trukšņa personā, kurš rīkojas saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 4.februāra saistošajiem noteikumiem Nr.6 “Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” un likumu „Par pašvaldībām”, (turpmāk – PĀRDEVĒJS) no vienas puses, un

A.K., dzimis ***, (turpmāk – PIRCĒJS), no otras puses, turpmāk kopā saukti PUSES, izsakot savu gribu brīvi, bez maldības, viltus un spaidiem, noslēdz šo zemesgabala (zemes starpgabala) Jūras ielā 40B, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 009 2922, pirkuma līgumu (turpmāk – LĪGUMS), kas ir saistošs PUŠU tiesību un saistību pārņēmējiem.

1. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI

1.1. LĪGUMS tiek noslēgts, pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 3.panta pirmās daļas 1.punktu, 4.panta pirmo daļu, 5.panta pirmo daļu, 8.panta otro daļu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu un saskaņā ar:

1.1.1. Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 7.augusta lēmumu Nr.399 „Par zemesgabala (zemes starpgabala) Jūras ielā 40B, Jūrmalā, atsavināšanu”, ar kuru apstiprināta zemesgabala Jūras ielā 40B, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 009 2922, (turpmāk – OBJEKTS) izsoles sākumcena un izsoles noteikumi;

1.1.2. Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 9.oktobra lēmumu Nr._____ „Par zemesgabala (zemes starpgabala) Jūras ielā 40B, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu”, ar kuru apstiprināti OBJEKTA notikušās izsoles rezultāti un A.K. atzīts par PIRCĒJU.

1.2. OBJEKTS sastāv no zemesgabala (zemes starpgabala) Jūras ielā 40B, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 009 2922, kopējā platība 516 m2.

1.3. Īpašuma tiesības uz OBJEKTU nostiprinātas Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatu nodalījumā Nr.1000 0047 6032 uz Jūrmalas pilsētas pašvaldības vārda.

1.4. PUSES apliecina, ka PIRCĒJS izmanto Publiskas personas mantas atsavināšanas likumā un OBJEKTA izsoles noteikumos noteiktās tiesības.

1.5. PĀRDEVĒJS ar 2014.gada 7.augusta lēmumu Nr.399 „Par zemesgabala (zemes starpgabala) Jūras ielā 40B, Jūrmalā, atsavināšanu” apstiprināja OBJEKTA izsoles sākumcenu 66 000, 00 EUR (sešdesmit seši tūkstoši euro un 00 centi) apmērā un izsoles soli 6 600,00 EUR (seši tūkstoši seši simti euro un 00 centi) apmērā.

1.6. PIRCĒJA pieteikums pirkt OBJEKTU izsolē saņemts un noteiktajā kārtībā reģistrēts Jūrmalas pilsētas domē 2014.gada 19.septembrī ar reģistrācijas Nr.1.1-39/4298-K.

1.7. 2014.gada 8.oktobrī notikušajā izsolē PIRCĒJS nosolīja OBJEKTU par cenu 112 200,00 EUR (viens simts divpadsmit tūkstoši divi simti euro un 00 centi).

1.8. PIRCĒJAM ir zināms OBJEKTA tehniskais stāvoklis Līguma noslēgšanas brīdī un PIRCĒJAM nav pretenziju par OBJEKTA tehnisko stāvokli.

2. LĪGUMA PRIEKŠMETS

PĀRDEVĒJS pārdod un PIRCĒJS pērk izsolē nosolīto OBJEKTU – zemesgabalu (zemes starpgabalu) Jūras ielā 40B, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 009 2922.

3. PIRKUMA CENA UN SAMAKSAS KĀRTĪBA

3.1. OBJEKTA pirkuma cena ir 112 200,00 EUR (viens simts divpadsmit tūkstoši divi simti euro un 00 centi).

3.2. PIRCĒJS līdz LĪGUMA noslēgšanai ir veicis sekojošus maksājumus:

3.2.1. OBJEKTA pirkuma maksas nodrošinājumu 10% apmērā no sākumcenas, tas ir, 6 600, 00 EUR (seši tūkstoši seši simti euro un 00 centi) Jūrmalas pilsētas norēķinu kontā saņemts 2014.gada 19.septembrī.

3.2.2. OBJEKTA atlikusī pirkuma maksu 105 600,00 EUR (viens simts pieci tūkstoši seši simti euro un 00 centi), kas Jūrmalas pilsētas domes norēķinu kontā saņemta 2014.gada _____________.

3.3. OBJEKTA izsoles reģistrācijas maksa 140,00 EUR (viens simts četrdesmit piecdesmit euro un 00 centi) Jūrmalas pilsētas domes norēķinu kontā saņemta 2014.gada 19.septembrī. Atbilstoši OBJEKTA izsoles noteikumu 3.6.2.apakšpunktam izsoles reģistrācijas maksu dalībniekam neatmaksā.

4. PIRCĒJA PIENĀKUMI

4.1. PIRCĒJS pēc LĪGUMA noslēgšanas maksā visus ar OBJEKTU saistītos nodokļus un citus obligātos maksājumus .

4.2. a r LĪGUMA parakstīšanas brīdi PIRCĒJAM tiek nodotas visas tiesības, pienākumi un saistības, kas iestājas ar LĪGUMA parakstīšanas brīdi.

4.3. Pircējs apņemas:

4.3.1. uzturēt un lietot OBJEKTU mērķiem, kādiem tas paredzēts;

4.3.2. no LĪGUMA noslēgšanas brīža rīkoties kā OBJEKTA īpašnieks, valdot un lietojot OBJEKTU ar pienācīgu rūpību kā krietns un kārtīgs saimnieks, pēc labākās ticības pildot pienākumus un izlietojot tiesības;

4.3.3. ievērot vides aizsardzības noteikumus saskaņā ar likumu prasībām;

4.3.4. viena mēneša laikā pēc LĪGUMA parakstīšanas nostiprināt iegūtās OBJEKTA īpašuma tiesības zemesgrāmatā.

4.4. PircējAM nav tiesību prasīt LĪGUMA atcelšanu.

5. ĪPAŠUMA TIESĪBAS

5.1. OBJEKTA valdījuma un īpašuma tiesības PIRCĒJAM pāriet pēc LĪGUMA un nodošanas-pieņemšanas akta (Pielikumā) parakstīšanas brīdī.

5.2. PĀRDEVĒJS piekrīt OBJEKTA īpašuma tiesību nostiprināšanai zemesgrāmatā uz PIRCĒJA vārda.

5.3. PUSES vienojas, ka PIRCĒJS iesniedz Jūrmalas pilsētas Zemesgrāmatu nodaļā PĀRDEVĒJA nostiprinājuma lūgumu īpašuma tiesību nostiprināšanai zemesgrāmatā uz PIRCĒJA vārda, kā arī apņemas segt visus ar to saistītos izdevumus.

5.4. Ar nodošanas-pieņemšanas akta parakstīšanas brīdi PĀRDEVĒJAM izbeidzas valdījuma tiesības un pārvaldīšanas pienākums pār OBJEKTU.

6. ATBILDĪBAS NOSACĪJUMI ATTIESĀJUMA GADĪJUMĀ

6.1. Saskaņā ar Latvijas Republikas Civillikuma 1603.panta 5.punktu Pārdevējs pilnībā atsakās un tam atkrīt atsavinātāja atbildības pienākums attiesājuma gadījumā.

6.2. PIRCĒJA pienākums ir pašam uzņemties visu risku, tai skaitā visus izdevumus, kas varētu rasties PIRCĒJAM attiesājuma gadījumā.

6.3. Noslēdzot LĪGUMU, Pircējs atsakās no tiesības prasīt jebkādu atsavinātāja atbildību no PĀRDEVĒJA vai tā tiesību un saistību pārņēmēja LĪGUMA sakarā.

7. NOBEIGUMA NOTEIKUMI

7.1. Jebkurš strīds, nesaskaņa vai prasība, kas izriet no LĪGUMA, kas skar to vai tā pārkāpšanu vai spēkā neesamību, tiek izšķirts Latvijas Republikas tiesās saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

7.2. PUSES nav atbildīgas par līgumsaistību neizpildi un neizpildes dēļ radītajiem zaudējumiem, ja tas noticis nepārvaramas varas apstākļu dēļ (piemēram, dabas stihija, ugunsgrēks, militāras akcijas). Minēto apstākļu esību apliecina kompetenta institūcija. Par līgumsaistību izpildes neiespējamību nepārvaramas varas apstākļu dēļ viena PUSE rakstiski informē otru 7 (septiņu) dienu laikā pēc šo apstākļu iestāšanās un, ja nepieciešams, vienojas par turpmāku LĪGUMA izpildes kārtību vai izbeigšanu.

7.3. PIRCĒJAM tiek nodots PĀRDEVĒJA 2011.gada 11.aprīlī noslēgtais zemes nomas līgums Nr.1.1-16.3.1/317 ar AS „FĒNIKSS” (ar 2012.gada 14.februāra pārjaunojumu Nr.1.1-16.3.1/134 sabiedrība ar ierobežotu atbildību “B-40” pārņem līguma saistības).

7.4. PUSES apliecina, ka tām ir saprotams šā LĪGUMA saturs un nozīme, PUSES LĪGUMU atzīsts par pareizu un abpusēji izdevīgu un apņemas neizvirzīt pretenzijas viena pret otru.

7.5. LĪGUMS noslēgts un stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi.

7.6. Visas izmaiņas un papildinājumi LĪGUMĀ var tikt izdarīti tikai rakstveidā, PUSĒM savstarpēji vienojoties, un tie būs LĪGUMA neatņemama sastāvdaļa.

7.7. LĪGUMS ir sastādīts latviešu valodā uz 4 (četrām) lapām, 3 (trīs) eksemplāros ar vienādu juridisko spēku. Viens eksemplārs iesniedzams Jūrmalas pilsētas Zemesgrāmatu nodaļā, viens eksemplārs tiek nodots Pircējam , viens – PĀRDEVĒJAM.

7.8. LĪGUMA pielikumā – OBJEKTA nodošanas - pieņemšanas akts uz 1 (vienas) lapas.

7. PUŠU REKVIZĪTI UN PARAKSTI


PĀRDEVĒJS

Jūrmalas pilsētas dome

reģistrācijas Nr.90000056357

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV-2015

Tālr. 67093800; fakss 67093956

__________________________

Gatis Truksnis

PIRCĒJS

A.K.,

***

____________________

A.K.


Pielikums Nekustamā īpašuma pirkuma līgumam

NODOŠANAS - PIEŅEMŠANAS AKTS

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu un Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 9.oktobra lēmumu Nr.____ Par zemesgabala (zemes starpgabala) Jūras ielā 40B, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu” un starp Jūrmalas pilsētas domi un A.K. , ***, 2014.gada __ __________ noslēgto Nekustamā īpašuma pirkuma līgumu Nr. ________________.

Jūrmalas pilsēta dome, reģistrācijas Nr.90000056357, priekšsēdētāja Gata Trukšņa personā, kurš rīkojas saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 4.februāra saistošajiem noteikumiem Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” un likumu „Par pašvaldībām”, nodod un

A.K., dzimis ***, pārņem savā valdījumā zemesgabalu (zemes starpgabalu) Jūras ielā 40B, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 009 2922, 516 m2 platībā.

2010.gada 14.maijā Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatā nostiprinātas īpašuma tiesības uz zemesgabalu Jūras ielā 40B, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 009 2922, 516 m2 platībā, Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatu nodalījumā Nr.100000476032 uz Jūrmalas pilsētas pašvaldības vārda.

A.K. ir zināms zemesgabala Jūras ielā 40B, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 009 2922, 516 m2 platībā, faktiskais stāvoklis nodošanas-pieņemšanas akta parakstīšanas brīdī un A.K. pieņem zemesgabalu Jūras ielā 40B, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 009 2922, 516 m2 platībā, tādā stāvoklī, kādā tas ir nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanas brīdī.

NODOD PIEŅEM
Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētājs A.K.,
Gatis Truksnis dzimis ***
_________________ ____________
(paraksts) (paraksts)


2.pielikums Jūrmalas pilsētas domes

2014.gada 9.oktobra lēmumam Nr.490

(protokols Nr.15, 57.punkts)

Izdevumu tāme

zemesgabala (zemesstarpgabala) Jūras ielā 40B, Jūrmalā,

kadastra Nr.1300 009 2922, atsavināšanai

1.Samaksa SIA “EIROEKSPERTS” zemesgabala novērtējums

242,00 EUR

2.Samaksa par publikācijām izdevumā „Latvijas Vēstnesis”

78,26 EUR

Kopā:

320,26 EUR

Centralizētās grāmatvedības vadītāja I.Kundziņa


Lejupielāde: DOC un PDF