Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2014.gada 18.decembrīNr. 541

protokols Nr. 18, 35. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 18.aprīļa lēmumā Nr.200
„Par projekta „Jūrmalas ūdenssaimniecības attīstība” III kārtas īstenošanu”

Ievērojot starp Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Jūrmalas pilsētas domi un SIA „Jūrmalas ūdens” noslēgto civiltiesisko līgumu par projekta „Jūrmalas ūdenssaimniecības attīstība III kārta” īstenošanu (ID Nr.3DP/3.5.1.1.0/14/IPIA/VARAM/005) ir veikts iepirkums „Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu paplašināšana Asaru un Mellužu rajonos Jūrmalā” (id.Nr.JŪ 2014/01 KF) un izsludināti tā rezultāti. Lai būtu iespējams noslēgt un realizēt būvdarbu līgumu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Veikt grozījumus Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 18.aprīļa lēmuma Nr.200 „Par projekta „Jūrmalas ūdenssaimniecības attīstība” III kārtas īstenošanu”, 3.punktā, izsakot to šādā redakcijā:

„3. Projekta kopējās izmaksas ir 19 223 976,03 EUR (deviņpadsmit miljoni divi simti divdesmit trīs tūkstoši deviņi simti septiņdesmit seši euro un 03/100), kur Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansējums ir 8 570 333,00 EUR (astoņi miljoni pieci simti septiņdesmit tūkstoši trīs simti trīsdesmit trīs euro un 00/100), Jūrmalas pilsētas domes līdzfinansējums ir 6 409 891,11 EUR (seši miljoni četri simti deviņi tūkstoši astoņi simti deviņdesmit viens euro un 11/100), SIA „Jūrmalas ūdens” līdzfinansējums (tai skaitā izmaksas projekta pievienotās vērtības nodokļa izmaksām) ir 4 243 751,92 EUR (četri miljoni divi simti četrdesmit trīs tūkstoši septiņi simti piecdesmit viens euro un 92/100) saskaņā ar 2. un 3.pielikumu”, saskaņā ar šī lēmuma 1. un 2.pielikumu.

2. Lēmuma izpildi kontrolēt Jūrmalas pilsētas pašvaldības izpilddirektoram.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


1.Pielikums Jūrmalas pilsētas domes

2014.gada 18.decembra lēmumam Nr.541

(protokols Nr.18, 35.punkts)

(Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 18.aprīļa lēmuma

Nr.200 „Par projekta „Jūrmalas ūdenssaimniecības attīstība”

III kārtas īstenošanu” 2.pielikums)

Projekts „Jūrmalas ūdenssaimniecības attīstība III kārta”

1. Projekta izmaksas un finansēšana

N.p.k.

Līguma nosaukums

Plānotā līguma EUR (bez PVN)

PVN EUR

Līguma summa EUR (ar PVN)

Attiecināmās izmaksas, kuras plānots segt no ES Kohēzijas fonda, Jūrmalas pilsētas domes un SIA „Jūrmalas ūdens”

1

Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu paplašināšana Ķemeros

3 892 952,67

Neattiecināmās izmaksas

3 892 952,67

2

Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu paplašināšana Mellužos un Asaros

8 700 539,91

Neattiecināmās izmaksas

8 700 539,91

Attiecināmās izmaksas kopā

12 593 492,58

12 593 492,58

Neattiecināmās izmaksas, kuras plānots segt no Jūrmalas pilsētas domes un SIA „Jūrmalas ūdens” līdzekļiem

1

Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu paplašināšana Ķemeros

Attiecināmās izmaksas

817 520,06

817 520,06

2

Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu paplašināšana Mellužos un Asaros

2 425 850,05

2 336 541,89

4 762 391,94

3

Autoruzraudzība ŪK tīklu paplašināšanai Ķemeros

19 464,76

4 087,60

23 552,36

4

Autoruzraudzība ŪK tīklu paplašināšanai Mellužos un Asaros

43 502,70

9 135,57

52 638,27

5

Būvuzraudzība ŪK tīklu paplašināšanai Ķemeros

99 544,11

20 904,26

120 448,37

6

Būvuzraudzība ŪK tīklu paplašināšanai Mellužos un Asaros

220 000,00

46 200,00

266 200,00

7

Būvprojekta izstrāde ŪK tīklu paplašināšanai Ķemeros

243 129,64

51 057,22

294 186,86

8

Būvprojekta izstrāde ŪK tīklu paplašināšanai Mellužos un Asaros

233 350,99

49 003,71

282 354,70

9

Tehniski ekonomiskā pamatojuma aktualizācija

9 248,67

1 942,22

11 190,89

Neattiecināmās izmaksas kopā

3 294 090,92

3 336 392,53

6 630 483,45

KOPĀ

15 887 583,50

3 336 392,53

19 223 976,03

2. Plānotais izmaksu sadalījuma pa līgumiem, gadiem un finansētājiem

Sadalījums pa finansētājiem

Eiropas Savienības Kohēzijas fonds

8 570 333,00

Jūrmalas pilsētas domes

6 409 891,11

SIA „Jūrmalas ūdens”

4 243 751,92

KOPĀ

19 223 976,03


2.Pielikums Jūrmalas pilsētas domes

2014.gada 18.decembra lēmumam Nr.541

(protokols Nr.18, 35.punkts)

(Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 18.aprīļa lēmuma

Nr.200 „Par projekta „Jūrmalas ūdenssaimniecības attīstība”

III kārtas īstenošanu” 3.pielikums)

Projekts „Jūrmalas ūdenssaimniecības attīstība III kārta”

1. Jūrmalas pilsētas domes ieguldījums pa ceturkšņiem

Jūrmalas pilsētas domes ieguldījums

KOPĀ EUR

2015.gads

I cet. EUR

II cet. EUR

III cet. EUR

IV cet. EUR

EUR

6 409 891,11

2 136 630,37

2 136 630,37

2 136 630,37

0,00


Atvērt spēkā esošo redakciju

Lejupielāde: DOC un PDF