Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2014.gada 18.decembrīNr. 542

protokols Nr. 18, 36. punkts

Par naudas sodu norakstīšanu

Pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 4.aprīļa kārtības Nr.1.1-14/101 „Kārtība, kādā Jūrmalas pilsētas pašvaldībā tiek veikta debitoru, nākamo periodu izdevumu, avansu par pakalpojumiem, projektiem un īstermiņa finanšu ieguldījumu (prasību) uzskaite un norakstīšana” 21.1punktu, Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 295.panta 3.punktu, 296.pantu, 300.panta otro daļu un Civilprocesa likuma 563.panta pirmās daļas 3. un 4.punktu, Iedzīvotāju reģistra datiem un Jūrmalas pilsētas pašvaldības policijas apliecinājumu, ka visas nepieciešamās darbības debitoru parādu piedziņai ir veiktas un piedziņa nav iespējama, ņemot vērā Drošības un kārtības jautājumu komitejas 2014.gada 26.novembra sēdes atzinumu (protokols Nr.1.2-28/12), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

Norakstīt no Jūrmalas pilsētas domes zembilances uzskaites pašvaldības policijas uzliktos un neapmaksātos sodus par administratīvajiem pārkāpumiem un par alkohola koncentrācijas, narkotisko vai citu apreibinošo vielu iespaida konstatēšanai veikto pārbaužu neapmaksātos parādus par kopējo summu EUR 5861.32 (pieci tūkstoši astoņi simti sešdesmit viens euro 32 centi) saskaņā ar pielikumiem Nr.1; Nr.2; Nr.3; Nr.4.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis1.pielikums Jūrmalas pilsētas domes

2014.gada 18.decembra lēmumam Nr.542

(protokols Nr.18, 36.punkts)

Jūrmalas pilsētas pašvaldības policijas ar alkohola koncentrācijas, narkotisko vai citu apreibinošo vielu iespaida konstatēšanai veiktajām pārbaudēm saistītie izdevumi, kuru piedziņa saskaņā ar tiesību normām ir neiespējama, jo parādnieki ir miruši:

Nr.

Uzvārds, vārds

Personas kods

Miršanas datums

Protokols

Nr.

Summa (EUR)

1

Apšenieks Ivars

281172-11499

2013.12.06

0422(2008)

15,65

2

Beļajevs Dmitrijs

010968-13000

2014.01.15

0211(2008)

15,65

3

Brinkmane Žanete

070768-11494

2014.11.04

0305(2008)

15,65

4

Brinkmane Žanete

070768-11494

2014.11.04

0374(2008)

15,65

5

Brinkmane Žanete

070768-11494

2014.11.04

0575(2008)

15,65

6

Brinkmane Žanete

070768-11494

2014.11.04

0589(2008)

15,65

7

Brinkmane Žanete

070768-11494

2014.11.04

0620(2008)

15,65

8

Brinkmane Žanete

070768-11494

2014.11.04

0198(2009)

15,65

9

Brinkmane Žanete

070768-11494

2014.11.04

0269(2009)

15,65

10

Brinkmane Žanete

070768-11494

2014.11.04

0278(2009)

15,65

11

Brinkmane Žanete

070768-11494

2014.11.04

0037(2009)

15,65

12

Brinkmane Žanete

070768-11494

2014.11.04

0218(2009)

15,65

13

Brinkmane Žanete

070768-11494

2014.11.04

0406(2009)

15,65

14

Brinkmane Žanete

070768-11494

2014.11.04

0427(2009)

15,65

15

Brinkmane Žanete

070768-11494

2014.11.04

0544(2009)

15,65

16

Brinkmane Žanete

070768-11494

2014.11.04

0717(2009)

15,65

17

Brinkmane Žanete

070768-11494

2014.11.04

0324(2010)

15,65

18

Brinkmane Žanete

070768-11494

2014.11.04

0141(2011)

15,65

19

Ceriņš Andrejs

070744-11526

2013.11.21

0425(2008)

15,65

20

Ceriņš Andrejs

070744-11526

2013.11.21

0407(2009)

15,65

21

Ceriņš Andrejs

070744-11526

2013.11.21

0441(2009)

15,65

22

Ceriņš Andrejs

070744-11526

2013.11.21

0444(2009)

15,65

23

Ceriņš Andrejs

070744-11526

2013.11.21

0500(2009)

15,65

24

Ceriņš Andrejs

070744-11526

2013.11.21

0606(2009)

15,65

25

Ceriņš Andrejs

070744-11526

2013.11.21

0071(2010)

15,65

26

Ceriņš Andrejs

070744-11526

2013.11.21

0124(2010)

15,65

27

Čalijs Sergejs

280273-13117

2014.05.02

0081(2013)

15,65

28

Derkača Žanna

190472-11498

2014.06.29

0243(2011)

15,65

29

Dmitrijevs Vitālijs

210462-11499

2014.03.08

0534(2009)

15,65

30

Drieks Oskars

060473-11496

2013.01.14

0201(2011)

15,65

31

Fedulovs Boriss

120355-11491

2014.05.18

0371(2008)

15,65

32

Fedulovs Boriss

120355-11491

2014.05.18

0056(2011)

15,65

33

Fedulovs Boriss

120355-11491

2014.05.18

0253(2012)

15,65

34

Feldmanis Jānis

061075-11802

2013.01.09

0157(2012)

15,65

35

Garšneks Mihails

030941-12162

2014.07.21

0334(2009)

15,65

36

Gluhovs Pāvels

010267-11519

2014.04.29

0152(2008)

15,65

37

Gluhovs Pāvels

010267-11519

2014.04.29

0201(2008)

15,65

38

Gluhovs Pāvels

010267-11519

2014.04.29

0300(2008)

15,65

39

Gluhovs Pāvels

010267-11519

2014.04.29

0530(2008)

15,65

40

Gluhovs Pāvels

010267-11519

2014.04.29

0063(2009)

15,65

41

Gluhovs Pāvels

010267-11519

2014.04.29

0394(2009)

15,65

42

Gluhovs Pāvels

010267-11519

2014.04.29

0645(2009)

15,65

43

Gluhovs Pāvels

010267-11519

2014.04.29

0663(2009)

15,65

44

Gluhovs Pāvels

010267-11519

2014.04.29

1048(2009)

15,65

45

Gluhovs Pāvels

010267-11519

2014.04.29

0233(2012)

15,65

46

Gluhovs Pāvels

010267-11519

2014.04.29

0015(2013)

15,65

47

Iļčuks Mihails

011055-10635

2014.03.18

0039(2008)

15,65

48

Ivanovs Aleksandrs

240664-11504

2011.01.01

0127(2008)

15,65

49

Ivanovs Sergejs

301253-11505

2014.09.03

0020(2013)

15,65

50

Kosmačovs Nikolajs

251048-11512

2014.08.15

0309(2009)

15,65

51

Kuļešovs Aleksandrs

080266-11499

2013.06.18

0033(2008)

15,65

52

Kuļešovs Aleksandrs

080266-11499

2013.06.18

0245(2008)

15,65

53

Ludvigs Eduards

200866-10035

2014.06.30

0392(2008)

15,65

55

Ruhmanis Voldemārs

311053-14017

2014.03.17

0401(2008)

15,65

56

Skamorcovs Nikolajs

150632-11510

2013.04.15

0202(2008)

15,65

54

Strelin Vladimir

280558-12976

2013.11.10

0640(2008)

15,65

57

Svilpe Jānis

180252-11505

2013.09.22

0255(2008)

15,65

58

Vinogradovs Aleksejs

180567-13014

2014.05.18

0455(2008)

15,65

59

Vinogradovs Aleksejs

180567-13014

2014.05.18

0479(2008)

15,65

60

Vinogradovs Aleksejs

180567-13014

2014.05.18

0219(2012)

15,65

61

Zelmenis Juris

180752-10113

2014.05.23

0016(2008)

15,65

62

Zelmenis Juris

180752-10113

2014.05.23

0477(2008)

15,65

63

Zelmenis Juris

180752-10113

2014.05.23

0574(2008)

15,65

64

Zelmenis Juris

180752-10113

2014.05.23

0512(2009)

15,65

65

Zelmenis Juris

180752-10113

2014.05.23

0562(2009)

15,65

66

Zelmenis Juris

180752-10113

2014.05.23

0595(2009)

15,65

67

Zelmenis Juris

180752-10113

2014.05.23

0633(2009)

15,65

68

Zelmenis Juris

180752-10113

2014.05.23

0637(2009)

15,65

69

Zvejniece Astrīda

070459-11492

2014.06.18

0226(2008)

15,65

1079,85

Jūrmalas pilsētas pašvaldības policijas priekšnieks apliecina, ka ir veiktas visas nepieciešamās darbības sarakstā minēto debitoru parādu piedziņai.


2.pielikums Jūrmalas pilsētas domes

2014.gada 18.decembra lēmumam Nr.542

(protokols Nr.18, 36.punkts)

Jūrmalas pilsētas pašvaldības policijas uzlikto administratīvo naudas sodu (lēmumu) neapmaksātie parādi, kuru piedziņa saskaņā ar tiesību normām ir neiespējama, jo parādnieki miruši:

Nr.

Uzvārds, vārds

Personas kods

Miršanas datums

Lēmums

Nr.

Summa (EUR)

1

Bolotovs Valērijs

220877-11494

2014.10.20

594(2008)

14,23

2

Brinkmane Žanete

070768-11494

2014.11.04

589(2008)

28,46

3

Brinkmane Žanete

070768-11494

2014.11.04

575(2008)

28,46

4

Brinkmane Žanete

070768-11494

2014.11.04

620(2008)

42,69

5

Brinkmane Žanete

070768-11494

2014.11.04

198(2009)

56,91

6

Brinkmane Žanete

070768-11494

2014.11.04

406(2009)

28,46

7

Brinkmane Žanete

070768-11494

2014.11.04

544(2009)

71,14

8

Brinkmane Žanete

070768-11494

2014.11.04

141(2011)

42,69

9

Brinkmane Žanete

070768-11494

2014.11.04

610836(2012)

142,29

10

Brinkmane Žanete

070768-11494

2014.11.04

611271(2012)

142,29

11

Brinkmane Žanete

070768-11494

2014.11.04

611273(2012)

142,29

12

Brinkmane Žanete

070768-11494

2014.11.04

612884(2014)

200,00

13

Brinkmane Žanete

070768-11494

2014.11.04

612891(2014)

140,00

14

Ceriņš Andrejs

070744-11526

2013.11.21

441(2009)

42,69

15

Čalijs Sergejs

280273-13117

2014.05.02

81(2013)

14,23

16

Derkača Žanna

190472-11498

2014.06.29

ZZ 611545(2012)

14,23

17

Fedulovs Boriss

120355-11491

2014.05.18

56(2011)

42,69

18

Fedulovs Boriss

120355-11491

2014.05.18

610587(2012)

7,11

19

Fedulovs Boriss

120355-11491

2014.05.18

610725(2012)

142,29

20

Fedulovs Boriss

120355-11491

2014.05.18

253(2012)

213,43

21

Gailums Ģirts

190166-11712

2013.09.28

ZZ 611759(2013)

7,11

22

Gluhovs Pāvels

010267-11519

2014.04.29

394(2009)

28,46

23

Gluhovs Pāvels

010267-11519

2014.04.29

233(2012)

142,29

24

Gluhovs Pāvels

010267-11519

2014.04.29

15(2013)

71,14

25

Gluhovs Pāvels

010267-11519

2014.04.29

ZZ 612001(2013)

142,29

26

Gluhovs Pāvels

010267-11519

2014.04.29

ZZ 611667(2013)

142,29

27

Gluhovs Pāvels

010267-11519

2014.04.29

ZZ 612699(2014)

140,00

28

Grigorjevs Sergejs

220761-11493

2013.10.05

611521(2012)

28,46

29

Grunichev Andrey

211060-10411

2013.06.22

ZZ 611546(2012)

14,23

30

Kosmačovs Nikolajs

251048-11512

2014.08.15

309(2009)

14,23

31

Svilpe Jānis

180252-11505

2013.09.22

255(2008)

14,23

32

Vinogradovs Aleksejs

180567-13014

2014.05.18

219(2012)

28,46

33

Vinogradovs Aleksejs

180567-13014

2014.05.18

ZZ 612000(2013)

142,29

34

Zelmenis Juris

180752-10113

2014.05.23

574(2008)

28,46

35

Zelmenis Juris

180752-10113

2014.05.23

562(2009)

56,91

36

Zelmenis Juris

180752-10113

2014.05.23

595(2009)

42,69

37

Zelmenis Juris

180752-10113

2014.05.23

633(2009)

28,46

2628,58

Jūrmalas pilsētas pašvaldības policijas priekšnieks apliecina, ka ir veiktas visas nepieciešamās darbības sarakstā minēto debitoru parādu piedziņai.


3.pielikums Jūrmalas pilsētas domes

2014.gada 18.decembra lēmumam Nr.542

(protokols Nr.18, 36.punkts)

Jūrmalas pilsētas pašvaldības policijas ar alkohola koncentrācijas, narkotisko vai citu apreibinošo vielu iespaida konstatēšanai veiktajām pārbaudēm saistītie izdevumi, kuru piedziņa saskaņā ar tiesību normām ir neiespējama, jo ir saņemti Zvērinātu tiesu izpildītāju atzinumi ar atzīmi „bez izpildes”:

Nr.

Uzvārds, vārds

Personas kods

Izpildu lietas Nr.

Gads

Pavadraksta Nr.

Protokols

Nr.

Summa (EUR)

1

D.V.

***

900/A3.2/2013

2013

4847

280(2010)

15,65

2

D.V.

***

455/A3.2/2013

2013

4848

333(2009)

15,65

3

L.K.

***

00361/033/2014

2014

02982/033/2014-NOS

155(2012)

15,65

46,95

Jūrmalas pilsētas pašvaldības policijas priekšnieks apliecina, ka ir veiktas visas nepieciešamās darbības sarakstā minēto debitoru parādu piedziņai.


4.pielikums Jūrmalas pilsētas domes

2014.gada 18.decembra lēmumam Nr.542

(protokols Nr.18, 36.punkts)

Jūrmalas pilsētas pašvaldības policijas uzlikto administratīvo naudas sodu (lēmumu) parādi, kuru piedziņa saskaņā Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 300.panta otro daļu ir neiespējama, jo ir pagājuši pieci gadi no lēmuma pieņemšanas:

Nr.

Uzvārds, vārds

Personas kods

Noilgums (gadi)

Lēmums

Nr.

Summa (EUR)

1

A.A.

***

5

663/11(2009)

14,23

2

B.M.

***

5

189(2009)

14,23

3

B.E.

***

5

551(2009)

28,46

4

B.S.

***

5

579(2009)

14,23

5

B.S.

***

5

606614(2009)

14,23

6

B.A.

***

5

604713(2008)

14,23

7

B.A.

***

5

614(2008)

35,57

8

B.A.

***

5

375(2009)

42,69

9

B.A.

***

5

873(2009)

42,69

10

Č.O.

***

5

558(2008)

35,57

11

Č.Ž

***

5

367(2009)

14,23

12

Č.Ž

***

5

607143(2009)

35,57

13

Č.I.

***

5

78(2009)

56,91

14

D.A.

***

5

640(2009)

71,14

15

D.V.

***

5

854(2009)

14,23

16

E.V.

***

5

217(2009)

42,69

17

F.S.

***

5

355(2009)

14,23

18

F.A.

***

5

388(2009)

35,57

19

F.V.

***

5

656(2009)

28,46

20

G.V.

***

5

625(2009)

14,23

23

I.N.

***

5

606795(2009)

28,46

21

J.A.

***

5

705(2009)

35,57

22

J.I.

***

5

564(2009)

14,23

24

K.S.

***

5

821(2009)

28,46

25

K.E.

***

5

164(2009)

14,23

26

K.I.

***

5

583(2008)

28,46

27

K.A.

***

5

862(2009)

42,69

28

K.J.

***

5

31(2009)

14,23

29

K.A.

***

5

925(2009)

42,69

30

K.Dz.

***

5

624(2009)

28,46

31

K.V.

***

5

587(2008)

14,23

32

L.Ģ

***

5

559(2008)

28,46

33

Ļ.-L.O.

***

5

49(2009)

14,23

34

L.V.

***

5

364(2009)

14,23

35

L.E.

***

5

564(2008)

28,46

36

M.M.

***

5

605691(2008)

14,23

37

M.I.

***

5

566(2009)

42,69

38

M.A.

***

5

584(2008)

14,23

39

M.A.

***

5

744(2009)

28,46

40

M.A.

***

5

666(2009)

42,69

41

M.A.

***

5

796(2009)

35,57

42

N.K.

***

5

598(2009)

14,23

43

Ņ.M.

***

5

815(2009)

35,57

44

O.M.

***

5

735(2009)

28,46

46

P.V.

***

5

668(2009)

28,46

47

P.R.

***

5

786(2009)

35,57

45

P.R.

***

5

719(2009)

28,46

48

P.I.

***

5

593(2008)

28,46

49

P.A.

***

5

651(2009)

28,46

50

P.J.

***

5

569(2009)

28,46

51

P.A.

***

5

603(2008)

28,46

52

"REĢI" SIA komercfirma

***

5

606366(2009)

71,14

53

R.A.

***

5

140(2009)

35,57

54

R.A.

***

5

542(2008)

28,46

55

R.A.

***

5

226(2009)

14,23

56

S.P.

***

5

573(2008)

28,46

57

S.E.

***

5

586(2008)

14,23

58

S.A.

***

5

679(2009)

42,69

59

S.A.

***

5

606864(2009)

28,46

60

S.I.

***

5

32(2009)

14,23

61

S.I.

***

5

211(2009)

71,14

62

Š.J.

***

5

570(2008)

42,69

63

Š.J.

***

5

877(2009)

56,91

64

T.V.

***

5

734(2009)

28,46

65

T.V.

***

5

563(2009)

42,69

66

T.A.

***

5

354(2009)

28,46

67

T.D.

***

5

775(2009)

35,57

68

V.V.

***

5

570(2009)

28,46

69

V.T.

***

5

630(2009)

14,23

70

V.I.

***

5

632(2008)

14,23

71

V.A.

***

5

307(2009)

14,23

72

Ž.M.

***

5

905(2009)

28,46

2105,94

Jūrmalas pilsētas pašvaldības policijas priekšnieks apliecina, ka ir veiktas visas nepieciešamās darbības sarakstā minēto debitoru parādu piedziņai.


Lejupielāde: DOC un PDF