Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2014.gada 18.decembrīNr. 564

protokols Nr. 18, 59. punkts

Par zemesgabala Rēzeknes pulka ielā 28, Jūrmalā, 82/100 domājamo daļu
2009.gada 20.aprīlī noslēgtā zemes nomas līguma Nr.1.1-16.31/280 pagarināšanu

Ar Jūrmalas pilsētas tiesas zemesgrāmatu nodaļas 1998.gada 6.maija un 2003.gada 27.jūnija lēmumiem īpašuma tiesības uz zemesgabala Rēzeknes pulka ielā 28, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 004 6703, kopējā platība 8160 m², 82/100 domājamām daļām nostiprinātas E.F.G. zemesgrāmatas nodalījumā Nr.3145.

Ar Jūrmalas pilsētas tiesas zemesgrāmatu nodaļas 2008.gada 12.augusta lēmumu īpašumu tiesības uz nekustamo īpašumu - bērnudārzu ar būves kadastra apzīmējumu 1300 004 6703 001, bērnudārzu ar būves kadastra apzīmējumu 1300 004 6703 002, saimniecības ēku ar būves kadastra apzīmējumu1300 004 6703 003, nojumi ar būves kadastra apzīmējumu 1300 004 6703 008, nojumi ar būves kadastra apzīmējumu 1300 004 6703 009, nojumi ar būves kadastra apzīmējumu 1300 004 6703 010, nojumi ar būves kadastra apzīmējumu 1300 004 6703 011 nostiprinātas Jūrmalas pilsētas pašvaldībai zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000439940.

Saskaņā ar 2009.gada 20.aprīlī noslēgto zemes nomas līgumu Nr.1.1-16.31/280, 2010.gada 12.aprīlī noslēgto pārjaunojuma līgumu Nr.1.1-16.3.1/271 un 2014.gada 4.februārī noslēgto Vienošanos Nr.1.2-16.3.1/174 par grozījumiem 2009.gada 20.aprīļa zemes nomas līgumā Nr.1.1-16.3.1/280, Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestāde „Saulīte” nomā zemesgabala Rēzeknes pulka ielā 28, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 004 67003, 82/100 domājamās daļas no zemesgabala 6691,2 m2 platībā pirmsskolas izglītības iestādes namīpašuma apsaimniekošanai līdz 2014.gada 31.decembrim.

2014.gada 16.septembrī ir saņemts zemesgabala Rēzeknes pulka ielā 28, Jūrmalā 81/100 domājamās daļas īpašnieka E.F.G. pilnvarotās personas K.I. iesniegums pagarināt zemes nomas līgumu līdz 2020.gada 31.decembrim.

Saskaņā ar likuma „Par zemes reformu Latvijas republikas pilsētās” 12.panta trešo daļu zemes īpašniekam ir tiesības saņemt no ēku un būvju īpašnieka nomas maksu.

Pamatojoties uz civillikuma 2120.pantu, 2123.pantu, likuma „Par pašvaldībām” 14.pantu, likuma „Par zemes reformu Latvijas republikas pilsētās” 12.panta trešo daļu un, E.F.G. pilnvarotās personas K.I. 2014.gada 16.septembra iesniegumu (lietas Nr.1.1.-39/4242), kā arī ņemot vērā Jūrmalas pilsētas domes Attīstības un vides jautājumu komitejas 2014.gada 3.decembra sēdes lēmumu (protokola Nr.1.2-21/19), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Pagarināt līdz 2020.gada 31.decembrim starp Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādi „Saulīte” un E.F.G. (E.F.G.) 2009.gada 20.aprīlī noslēgto zemes nomas līgumu Nr.1.1-16.31/280, pirmsskolas izglītības iestādes „Saulīte” darba nodrošināšanai.

2. Uzdot Jūrmalas pilsētas domes Īpašumu pārvaldes Pašvaldības īpašumu nodaļai divu mēnešu laikā sagatavot vienošanos par lēmuma 1.punktā minētā zemes nomas līguma termiņa pagarināšanu. Vienošanās pielikumā.

3. Uzdot Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādei „Saulīte” sagatavot un iesniegt Jūrmalas pilsētas domes Budžeta nodaļai pieprasījumu līdzekļu piešķiršanai, lai nodrošinātu lēmuma izpildi.

4. Ja divu mēnešu laikā no lēmuma pieņemšanas dienas vienošanās par nomas līguma termiņa pagarināšanu netiek noslēgta iznomātāja E.F.G. (E.F.G.) vainas dēļ, šis lēmums zaudē spēku.

Priekšsēdētājs

G.TruksnisPielikums Jūrmalas pilsētas domes

2014.gada 18.decembra lēmumam Nr.564

(protokols Nr.18, 59.punkts)

Vienošanās Nr. __________

par grozījumiem 2009.gada 20.aprīļa

Zemes nomas līgumā Nr.1.1-16.3.1/280

Jūrmalā, 2014.gada___. ______________

E.F.G., personas kods ***, (turpmāk – Iznomātājs) , kura vārdā uz 2013.gada 24.jūlijā Demoinā, Amerikas Savienotajās Valstīs izdotās pilnvaras pamata rīkojas K.I., personas kods ***, un

Jūrmalas pirmskolas izglītības iestāde „Saulīte”, tās vadītājas Malvīnes Maiborodas personā, kura rīkojas saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 28.janvāra nolikumu Nr.5 ”Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes „Saulīte” nolikums”, (turpmāk – Nomnieks) , no otras puses, kopā vai atsevišķi turpmāk sauktas Puses , pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes

2014.gada _______________ lēmumu Nr. _____ „Par zemesgabala Rēzeknes pulka ielā 28, Jūrmalā, 82/100 domājamo daļu 2009.gada 20.aprīlī noslēgtā zemes nomas līguma Nr.1.1-16.31/280 pagarināšanu” vienojas par

grozījumiem starp PUSĒM 2009.gada 20.aprīlī noslēgtajā Zemes nomas līgumā Nr.1.1-16.3.1/280 (turpmāk – LĪGUMS),

1. Grozīt līguma 3.2.punktu:

Aizstāt vārdus „Maksājumi tiek veikti latos” ar vārdiem „Maksājumi tiek veikti eiro”.

2. Grozīt līguma 4.1.punktu:

Aizstāt vārdus „uz laiku līdz 2014.gada 31.decembrim” ar vārdiem „uz laiku līdz 2020.gada 31.decembrim”.

3. Iekļaut līgumā 2.3.punktu:

„2.3. Nomnieks ir tiesīgs bez iepriekšējas saskaņošanas ar iznomātāju apgrūtināt Līguma 1.punktā minēto zemes gabalu ar lietu tiesībām, tajā skaitā realizēt labiekārtošanas projektus un būvprojektus, un būvniecības procesā radušās būves reģistrēt zemesgrāmatā uz Nomnieka vārda”

4. Pārējie LĪGUMA nosacījumi paliek nemainīgi.

5. Šī vienošanās stājas spēkā 2015.gada 1.janvārī un ir neatņemama LĪGUMA sastāvdaļa.

6. Šī vienošanās sagatavota latviešu valodā uz sastāv no teksta daļas uz 1 (vienas) lapas, un parakstīta 2 (divos) oriģināleksemplāros ar vienādu juridisko spēku, no kuriem viens eksemplārs atrodas pie Iznomātāja un viens pie Nomnieka.

7. Šai vienošanās kā neatņemama tās sastāvdaļa pievienots 1.pielikums - Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada _______________ lēmuma Nr. _____ „Par zemesgabala Rēzeknes pulka ielā 28, Jūrmalā, 82/100 domājamo daļu 2009.gada 20.aprīlī noslēgtā zemes nomas līguma Nr.1.1-16.31/280 pagarināšanu” noraksts uz __ (_________) lapām.

8. Pušu rekvizīti:

IZNOMĀTĀJS

NOMNIEKS

E.F.G.,

personas kods ***,

***

PUŠU paraksti:

Jūrmalas pirmskolas izglītības iestāde ”Saulīte”, reģistrācijas Nr. 90009249206,

Rēzeknes pulka iela 28, Jūrmala, LV 2010,

Pilnvarotā persona K.I.,

personas kods ***,

***

___________________

(paraksts)

Vadītāja Malvīne Maiboroda

__________________________

(paraksts)


Lejupielāde: DOC un PDF