Oficiālā publikācija laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" 10.10.2014. Stājas spēkā 11.10.2014.
Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Jūrmalā
2014.gada 4.septembrīNr. 25

protokols Nr. 14, 16. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 10.jūlija saistošajos noteikumos Nr.19
„Par ēdināšanas maksas atvieglojumiem Jūrmalas pilsētas izglītības iestādēs”

Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 43.panta trešo daļu,
Izglītības likuma 17.panta trešās daļas 11.punktu

1. Izdarīt Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 10.jūlija saistošajos noteikumos Nr.19 „Par ēdināšanas maksas atvieglojumiem Jūrmalas pilsētas izglītības iestādēs” (turpmāk – saistošie noteikumi) grozījumu, saistošo noteikumu 4.2.apakšpunktu izsakot šādā redakcijā:

„4.2. 1.-4.klašu izglītojamajiem – 1,42 euro par pusdienu ēdienreizi, tajā skaitā ēdienreizes pagatavošanai nepieciešamo pārtikas izejvielu daļa 1,15 euro apmērā.”.

2. Saistošie noteikumi piemērojami ar 2014.gada 1.septembri.

Priekšsēdētājs

G.TruksnisPASKAIDROJUMA RAKSTS
Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2014.gada 4.septembra saistošajiem noteikumiem Nr.25
„Grozījums Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2014.gada 10.jūlija saistošajos noteikumos Nr.19
„Par ēdināšanas maksas atvieglojumiem Jūrmalas pašvaldības izglītības iestādēs””

Paskaidrojuma raksta sadaļas

Norādāmā informācija

1. Projekta nepieciešamības pamatojums

Jūrmalas pilsētas pašvaldības saistošo noteikumu projekts „Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 10.jūlija saistošajos noteikumos Nr.19 „Par ēdināšanas maksas atvieglojumiem Jūrmalas pašvaldības izglītības iestādēs”” (turpmāk – noteikumu projekts) izstrādāts saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 12.augusta noteikumiem Nr.460 „Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 28.decembra noteikumos Nr.1206 „Kārtība, kādā aprēķina, piešķir un izlieto valsts budžetā paredzētos līdzekļus pašvaldībām pamatizglītības iestādes skolēnu ēdināšanai””, kuros noteikts, ka ar 2014.gada 1.septembri valsts apmaksā brīvpusdienas arī 3.klases skolēniem un ar 2014.gada 1.septembri tiek palielināta valsts dotācija 1.–3.klases izglītojamo brīvpusdienām no 1.14 euro uz 1.42 euro.

Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2014.gada 10.jūlija saistošajos noteikumos Nr.19 „Par ēdināšanas maksas atvieglojumiem Jūrmalas pašvaldības izglītības iestādēs” atvieglojuma apmērs 1.-3.klašu izglītojamajiem ir noteikts 1,15 euro apmērā (izglītības iestādēs, kur ēdināšanu nodrošina pati izglītības iestāde), kas ir mazāk, nekā noteikts Ministru kabineta 2014.gada 12.augusta noteikumos Nr.460 „Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 28.decembra noteikumos Nr.1206 „Kārtība, kādā aprēķina, piešķir un izlieto valsts budžetā paredzētos līdzekļus pašvaldībām pamatizglītības iestādes skolēnu ēdināšanai”” 2.punktā. Noteikumu projekts paredz ar mācību gada sākumu (2014.gada 1.septembri) palielināt atvieglojuma apmēru par pusdienu ēdienreizi 1.-3.klašu izglītojamajiem līdz 1,42 euro, iekļaujot ēdienreizes pagatavošanai nepieciešamo pārtikas izejvielu daļu 1,15 euro apmērā, izglītības iestādēs, kur ēdināšanu nodrošina pati iestāde. Lai nodrošinātu vienlīdzības principu noteikumu projekts paredz atvieglojuma apmēru 1,42 euro noteikt arī 4.klašu izglītojamajiem, izglītības iestādēs, kur ēdināšanu nodrošina pati izglītības iestāde.

2. Īss projekta satura izklāsts

P rojekts paredz nodrošināt ēdināšanas maksas atvieglojumus visiem Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestādēs izglītojamajiem.

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu

Pieņemot saistošos noteikumus, no 2014.gada septembra līdz decembrim papildus nav nepieciešami pašvaldības budžeta līdzekļi.

Pamatojoties uz Ministru kabineta apstiprinātajiem grozījumiem, kuri paredz piešķirt valsts budžeta līdzekļus arī 3.klases izglītojamo ēdināšanai pašvaldības 2014.gada budžetā būs ietaupījums 46 957,98 euro apmērā.

4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā

Nav attiecināms.

5. Informācija par administratīvajām procedūrām

Noteikumu izpildi nodrošinās Jūrmalas pilsētas vispārējās izglītības iestādes.

6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām

Konsultācijas ir notikušas ar Izglītības nodaļu, izglītības iestāžu speciālistiem, izglītojamo likumiskajiem pārstāvjiem.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Atvērt spēkā esošo redakciju

Lejupielāde: DOC un PDF