Oficiālā publikācija Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" 22.12.2014. Stājas spēkā 23.12.2014.
Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Jūrmalā
2014.gada 13.novembrīNr. 31

protokols Nr. 16, 6. punkts

Grozījums Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2013.gada 25.jūlija saistošajos noteikumos Nr.28
„Par transportlīdzekļu iebraukšanu īpaša režīma zonā Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā”

Izdoti saskaņā ar likuma „Par nodokļiem un nodevām” 12.panta pirmās daļas 6.punktu,
Ministru kabineta 2005.gada 28.jūnija noteikumu Nr.480
„Noteikumi par kārtību, kādā pašvaldība var uzlikt pašvaldības nodevas” 11.punktu

Izdarīt Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2013.gada 25.jūlija saistošajos noteikumos Nr.28 „Par transportlīdzekļu iebraukšanu īpaša režīma zonā Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā” (Latvijas Vēstnesis, 2013., Nr. 179 (4985), 2013., LV, 7 (5066) ) šādu grozījumu:

Izteikt 25.6.apakšpunktu šādā redakcijā:

„25.6.valsts (pašvaldības) policijas un Valsts robežsardzes, Nacionālo bruņoto spēku Nodrošinājuma pavēlniecības un operatīvo dienestu transportlīdzekļiem (pildot dienesta pienākumus), pēc pamatota pieprasījuma operatīvo darbību veikšanai var tikt izsniegta iebraukšanas atļauja ar norādi „uzrādītājam”;”.

Priekšsēdētājs

G.TruksnisPASKAIDROJUMA RAKSTS

Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2014.gada 13.novembra saistošajiem noteikumiem Nr.31 „Grozījums Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2013.gada 25.jūlija saistošajos noteikumos Nr.28
„Par transportlīdzekļu iebraukšanu īpaša režīma zonā Jūrmalas administratīvajā teritorijā””

Saistošo noteikumu satura izklāsts

Saistošie noteikumi paredz izdarīt grozījumu Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2013.gada 25.jūlija saistošajos noteikumos Nr.28 „Par transportlīdzekļu iebraukšanu īpaša režīma zonā Jūrmalas administratīvajā teritorijā” precizējot 25.6.apakšpunktu, papildinot to ar vārdiem „ Nacionālo bruņoto spēku Nodrošinājuma pavēlniecības”, lai Nacionālo bruņoto spēku Nodrošinājuma pavēlniecības transportlīdzekļi nepieciešamības gadījumā varētu iebraukt Jūrmalas īpaša režīma zonā bez nodevas samaksas un bez iebraukšanas atļaujas.

Saistošo noteikumu nepieciešamības pamatojums

Saskaņā ar Nacionālo bruņoto spēku likuma 6.panta pirmo daļu Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem ir šādi uzdevumi:

1) valsts sauszemes teritorijas aizsardzība un neaizskaramības nodrošināšana, kā arī valsts jūras akvatorijas un gaisa telpas kontrole, aizsardzība un neaizskaramības nodrošināšana;

2) piedalīšanās starptautiskajās operācijās likumos un starptautiskajos līgumos noteiktajā kārtībā;

3) piedalīšanās valsts apdraudējuma situāciju novēršanā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Lai pildītu likumā noteiktos uzdevumus nepieciešams noteikt transportlīdzekļiem iebraukšanu Jūrmalas īpašā režīmā zonā bez nodevas nomaksas un bez iebraukšanas atļaujām.

Informācija par saistošo noteikumu ietekmi

- uz pašvaldības budžetu

Informācija par ietekmi uz pašvaldības budžetu nav jāiekļauj (saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 43.¹punktu)

- uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā

Nav attiecināms

- uz administratīvajām procedūrām un konsultācijām ar privātpersonām

Nav attiecināms

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Atvērt spēkā esošo redakciju

Lejupielāde: DOC un PDF