Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
NOLIKUMS
Jūrmalā
2015.gada 17.septembrīNr. 35

protokols Nr. 16, 4. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 18.decembra nolikumā
nolikumā Nr.28 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības institūciju
amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikums”

Izdots saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 73.panta
pirmās daļas 1.punktu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta
pirmās daļas 12., 13.punktu, 41.panta pirmās daļas 2.punktu,
63.panta trešo daļu, Republikas pilsētas domes un novada
domes deputāta statusa likuma 14.panta piekto daļu, Valsts
un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības
likuma 3.panta ceturtās daļas 5., 8.punktu, 5.panta otro daļu,
14.panta pirmo daļu, 16.panta otro daļu, 42.panta devīto daļu,
Ministru kabineta 2010.gada 30.novembra noteikumiem Nr.1075
„Valsts un pašvaldības institūciju amatu katalogs”, Ministru
kabineta 2010.gada 21.jūnija noteikumiem Nr.565 „Noteikumi
par valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku
sociālajām garantijām", Ministru kabineta 2009.gada 28.jūlija
noteikumiem Nr.836 „Pedagogu darba samaksas noteikumi”,
Ministru kabineta 2013.gada 29.janvāra noteikumiem Nr.66
„Noteikumi par valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu
un darbinieku darba samaksu un tās noteikšanas kārtību”

Izdarīt Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 18.decembra nolikumā Nr.28 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikums” (turpmāk – Nolikums) šādus grozījumus:

1. Aizstāt visā nolikumā vārdus „Izglītības nodaļa” (attiecīgā locījumā) ar vārdiem „Izglītības pārvalde” (attiecīgā locījumā).

2. Izteikt 48.punktu šādā redakcijā:

„48. Piemaksu par prombūtnē esoša darbinieka aizvietošanu nosaka no pirmās dienas, ja tā pienākumus jāveic nekavējoties (piemēram: pārejošas darba nespējas, atvaļinājuma gadījumā), kā arī ja darbinieks atrodas prombūtnē ilgāk par 5 (piecām) darba dienām, piemaksu veicot no 6 (sestās) darba dienas, domes noteiktā kārtībā noteiktiem amatiem”.

3. Papildināt 55.punktu ar teikumu „Piemaksu regulāri pārskata, izvērtējot tās nepieciešamību un pamatojumu, bet ne retāk kā reizi gadā”.

4. Izteikt 56.punktu šādā redakcijā:

„56. Piemaksu par personisko darba ieguldījumu un darba kvalitāti var noteikt pašvaldības institūcijas darbiniekam par konkrētā darbinieka personisko ieguldījumu attiecīgās institūcijas mērķu sasniegšanā un darba kvalitāti, domes noteiktā kārtībā un apmērā, ievērojot ārējos normatīvos aktos noteiktos ierobežojumus”.

5. Svītrot 57.punktu.

6. Izteikt 65.punktu šādā redakcijā:

„65. Domes izveidoto komisiju locekļi, kuri ir pašvaldības institūciju darbinieki, ja savienojamā amata pienākumi neietilpst tā pastāvīgā amata (darba) pienākumos, var saņemt piemaksu saskaņā ar šī nolikuma 56.punktu”.

7. Izteikt 66.punktu šādā redakcijā:

„66. Ar domes priekšsēdētāja vai pašvaldības izpilddirektora rīkojumu izveidoto komisiju un darba grupu locekļi, kuri ir pašvaldības institūciju darbinieki, ja savienojamā amata pienākumi neietilpst tā pastāvīgā amata (darba) pienākumos, var saņemt piemaksu saskaņā ar šī nolikuma 56.punktu”.

8. Izteikt 86.punktu šādā redakcijā:

„86. Pašvaldības institūcija, tai piešķirto finanšu līdzekļu ietvaros darbiniekam piešķir un izmaksā pabalstu aizejot ikgadējā apmaksātajā atvaļinājumā, nepārsniedzot Atlīdzības likumā noteikto apmēru vienu reizi kalendāra gadā, šajā nolikumā noteiktajā kārtībā. Darbiniekam, kurš strādā vairākās pašvaldības institūcijās atvaļinājuma pabalstu izmaksā vienā darba vietā pēc darbinieka izvēles. Iesniegumā darbinieks apliecina, ka citā institūcijā atvaļinājuma pabalstu nav saņēmis (4.pielikums)”.

9. Papildināt Nolikumu ar 4.pielikumu (pielikumā).

10. Izteikt 102.punktu šādā redakcijā:

„102. Piešķirtā papildatvaļinājuma atlīdzināšana naudā nav pieļaujama, izņemot gadījumus, kad darba tiesiskās attiecības tiek izbeigtas un darbinieks ar rīkojumu piešķirto papildatvaļinājumu nav izmantojis”.

11. Svītrot 109.punktu.

12. Izteikt 110.punktu šādā redakcijā:

„110. Nolikuma 106.punktā noteikto komisiju, darba grupas locekļu un sekretāru darba laika uzskaiti veic komisijas priekšsēdētājs vai darba grupas vadītājs un iesniedz Personāla nodaļai”.

13. Izteikt 131.punktu šādā redakcijā:

„131. Pedagogam svarīgie sasniegumi (notikumi) ir:

131.1. bērna piedzimšana;

131.2. darba tiesisko attiecību pārtraukšana sakarā ar aiziešanu pensijā, ja pedagogs pašvaldībā nepārtraukti nostrādājis ne mazāk kā 10 gadus;

132.3. darba jubileja, nostrādājot nepārtrauktās darba attiecībās pašvaldībā 20, 25 utt. gadus;

132.4. personīgā dzīves jubileja 50, 60 gadu vecumu sasniedzot, ja pedagogs pašvaldībā nepārtraukti nostrādājis ne mazāk kā 10 gadus”.

Priekšsēdētājs

G.TruksnisPielikums Jūrmalas pilsētas domes

2015.gada 17.septembra nolikumam Nr.35

(protokols Nr.16, 4.punkts)

4.pielikums Jūrmalas pilsētas domes

2014.gada 18.decembra nolikumam Nr.28

(protokols Nr.18, 11.punkts)

_________________________
_________________________
_________________________

_________________________
_________________________
_________________________

IESNIEGUMS

Lūdzu piešķirt atvaļinājuma pabalstu aizejot ikgadējā atvaļinājumā.

Apliecinu, ka šajā kalendārā gadā atvaļinājuma pabalstu citā Jūrmalas pašvaldības institūcijā neesmu saņēmis/usi.

Datums ___________________

(paraksts)

_________________________
(paraksta atšifrējums)


Atvērt spēkā esošo redakciju

Lejupielāde: DOC un PDF