Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2015.gada 19.februārīNr. 51

protokols Nr. 5, 35. punkts

Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību
„Jūrmalas attīstības projekti” darbības izbeigšanu

Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 1.punktu, pašvaldībām, pildot savas funkcijas, ir tiesības veidot pašvaldību kapitālsabiedrības, kā arī ieguldīt līdzekļus kapitālsabiedrībās.

Saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 87.panta pirmo daļu publiskā persona privāto tiesību jomā darbojas veicot darījumus, kas nepieciešami tās darbības nodrošināšanai, sniedzot pakalpojumus un veicot komercdarbību. Atvasinātas publiskas personas, izveidojot privāto tiesību juridiskās personas, arī tādas, kurām nav pelņas gūšanas rakstura, nevar izvairīties no šajā likumā noteiktās atbildības un izvirzīt tām citus mērķus, kas neizriet no attiecīgās publiskās personas funkcijām.

2015.gada 1.janvārī stājies spēkā Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likums un atbilstoši likuma 5.panta pirmajai daļai, publiskai personai ir pienākums ne retāk kā reizi piecos gados pārvērtēt katru tās tiešo līdzdalību kapitālsabiedrībā un atbilstību šā likuma 4.panta nosacījumiem.

Lai pārvērtētu Jūrmalas pilsētas pašvaldības tiešo līdzdalību kapitālsabiedrībās un tās atbilstību Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma nosacījumiem, tika izveidota Jūrmalas pilsētas domes darba grupa. Izvērtējot pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Jūrmalas attīstības projekti” (vienotais reģistrācijas numurs 50003711841) darbību, kas tika dibināta, lai nodrošinātu mājokļu un arī citu Jūrmalas pilsētas domes noteiktu nekustamā īpašuma objektu būvniecības un atjaunošanas veikšanu Jūrmalas pilsētas pašvaldības interesēs, tika konstatēts, ka:

a) pašvaldībai noteiktā autonomā funkcija saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 9.punktu ir sniegt palīdzību iedzīvotājiem dzīvokļa jautājumu risināšanā;

b) pašvaldības vispārējie stratēģiskie mērķi, kas izriet no noteiktās autonomās funkcijas, ir noteikti Jūrmalas pilsētas attīstības stratēģijas 2010.-2030. gadam pasākumi prioritātes „Jūrmalnieks” ietvaros (J6) „Labs mājoklis” un Jūrmalas pilsētas Attīstības programma 2014.-2020.gadam prioritāte 2.9. Dzīvojamā fonda attīstība (rīcības virziens 2.9.1.: Pašvaldības dzīvojamā fonda attīstība);

c) kapitālsabiedrības darbība noteiktās pašvaldības autonomās funkcijas ietvaros nav uzskatāma par komercdarbību, bet gan kā atsevišķu pašvaldības funkcijas uzdevumu izpildes īstenošana un līdzvērtīgus pakalpojumus sniedz un varētu būt ieinteresēti to darīt privātā sektora komersanti;

d) pašvaldības būvniecības projektu vadības īstenošana komercdarbības veidā šobrīd vairs netiek īstenota un kapitālsabiedrība neveic darbību, kas atbilst Valsts pārvaldes iekārtas likuma 88.panta pirmajā daļā noteiktiem gadījumiem, kad publiska persona var veikt komercdarbību;

e) uzdevums organizēt, koordinēt un kontrolēt pašvaldības īpašuma objektu projektēšanu, pašvaldības īpašuma objektu kapitālās celtniecības darbus noteikts pašvaldības struktūrvienībai.

Ņemot vērā minēto un to, ka attiecīgās pašvaldības funkcijas ietvaros veicamie uzdevumi un sasniedzamie mērķi un rezultāti ir mainīti, kā arī pašvaldības būvniecības projektu vadības īstenošana komercdarbības veidā netiek īstenota, kapitālsabiedrības darbības turpināšana nav pamatota un tā ir likvidējama, jo Jūrmalas pilsētas pašvaldība kā atvasināta publiska persona komercdarbību var veikt tikai Valsts pārvaldes iekārtas likuma 88.panta pirmajā daļā paredzētajos gadījumos.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 8.punktu un saskaņā ar Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 5.panta pirmo daļu, 120.panta pirmās daļas 1.punktu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Izbeigt pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Jūrmalas attīstības projekti”, vienotais reģistrācijas numurs 50003711841 (turpmāk – sabiedrība), darbību un Jūrmalas pilsētas pašvaldības kapitāla daļu turētāja pārstāvim uzsākt tās likvidāciju .

2. Saskaņā ar Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 125.panta otro daļu sabiedrības mantu, kas nav nepieciešama kreditoru prasījumu apmierināšanai, nepārdot un nodot Jūrmalas pilsētas pašvaldībai .

3. Lēmuma izpildi kontrolēt Jūrmalas pilsētas pašvaldības izpilddirektoram.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF