Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2015.gada 5.martāNr. 81

protokols Nr. 6, 7. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 18.decembra lēmumā Nr.522
„Par Jūrmalas pašvaldības institūcijas darbinieku skaita
(darba vietu) sarakstu apstiprināšanu”

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 13.punktu, Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2010.gada 4.februāra saistošo noteikumu Nr.6„Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 3.punktu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

Izdarīt Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 18.decembra lēmuma Nr.522 „Par Jūrmalas pašvaldības institūcijas darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu” 37.pielikumā (Jūrmalas pilsētas domes darbinieku skaita (darba vietu) saraksts) šādus grozījumus:

1. 107.-121.punktu izteikt šādā redakcijā (Pilsētsaimniecības pārvalde):

Nr.p.

k.

Amata nosaukums

Skaita vienības

Amata likme

(euro)

Amatalga

(euro)

107

6.PILSĒTSAIMNIECĪBAS PĀRVALDE

108

Pārvaldes vadītājs

1,00

2264

2264

109

6.1. PILSĒTSAIMNIECĪBAS UN LABIEKĀRTOŠANAS NODAĻA

110

Nodaļas vadītājs

1,00

1917

1917

111

Vadītāja vietnieks

1,00

1647

1647

112

Pilsētsaimniecības un labiekārtošanas vecākais speciālists

1,00

1174

1174

113

Pilsētsaimniecības un labiekārtošanas speciālists

1,00

1116

1116

114

Pilsētas galvenais dārznieks

1,00

1174

1174

115

Kopā

5,00

7028

116

6.2. MEŽSAIMNIECĪBAS NODAĻA

117

Nodaļas vadītājs

1,00

1917

1917

118

Vecākais eksperts mežsaimniecības jautājumos

1,00

1174

1174

119

Eksperts mežsaimniecības jautājumos

1,00

994

994

120

Kopā

3,00

4085

121

Kopā pārvaldē

9,00

13377

2. Papildināt pielikumu šādā redakcijā:

Nr.p.

k.

Amata nosaukums

Skaita vienības

Amata likme

(euro)

Amatalga

(euro)

216.1

19. IEPIRKUMU BIROJS

216.2

Biroja vadītājs

1,00

1917

1917

216.3

Vadītāja vietnieks

1,00

1647

1647

216.4

Vecākais referents

1,00

1382

1382

216.5

Referents

2,00

1174

2348

Kopā

5,00

7294

3. 78.punktu izteikt šādā redakcijā (Vides nodaļa):

Nr.p.

k.

Amata nosaukums

Skaita vienības

Amata likme

(euro)

Amatalga

(euro)

78.

Nodaļas vadītājs

1,00

2038

2038

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF