Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2015.gada 7.maijāNr. 187

protokols Nr. 10, 3. punkts

Par „Jūrmalas pilsētas zīmola attīstības
stratēģija 2015.-2018.gadam” apstiprināšanu

Jūrmalas pilsētas dome izskatot, sadarbībā ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību „DDB WORLDWIDE LATVIA” izstrādāto stratēģiju „Jūrmalas pilsētas zīmola attīstības stratēģija 2015.-2018.gadam”, pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas attīstības stratēģiju 2010.-2030.gadam, Kūrorta un tūrisma jautājumu komitejas 2015.gada 6.maija sēdes atzinumu (protokols 1.2-24/6) un Attīstības un vides jautājumu komitejas 2015.gada 6.maija sēdes atzinumu (protokols 1.2-21/10), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Apstiprināt „Jūrmalas pilsētas zīmola attīstības stratēģija 2015.-2018.gadam”.

2. Jūrmalas pilsētas domes Mārketinga un ārējo sakaru pārvaldes Mārketinga nodaļai veikt koordinēšanas darbu visām stratēģijas ieviešanas aktivitātēm, ievērojot stratēģijā noteiktās vadlīnijas un rekomendācijas.

3. Reizi gadā Jūrmalas pilsētas domes Mārketinga un ārējo sakaru pārvaldes Mārketinga nodaļai veikt „Jūrmalas pilsētas zīmola attīstības stratēģija laika periodam četri gadi” novērtēšanu un pārskatīšanu, apkopojot informāciju par īstenotajām aktivitātēm un sagatavot uzraudzības ziņojumu, kurā atspoguļota informācija par stratēģijā noteikto aktivitāšu ieviešanas gaitu.

4. Jūrmalas pilsētas domes Mārketinga un ārējo sakaru pārvaldes Sabiedrisko attiecību nodaļai publicēt Mārketinga nodaļas sagatavoto informāciju par lēmuma pieņemšanu Jūrmalas pašvaldības mājas lapā.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF