Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2015.gada 7.maijāNr. 188

protokols Nr. 10, 4. punkts

Par ēdināšanas pakalpojuma maksu sākumskolā „Ābelīte”

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punkta g)apakšpunktu, Izglītības likuma 60.panta sesto daļu, Pievienotās vērtības nodokļa likuma 52.panta pirmās daļas 12.punktu, un Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 28.janvāra nolikuma Nr.15 „Sākumskolas „Ābelīte” nolikums” 61.2.apakšpunktu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Apstiprināt sākumskolas „Ābelīte” izglītojamo ēdināšanas pakalpojuma maksu:

Nr.p.k.

Pakalpojuma nosaukums

Maksa (euro)

1.

Brokastis

0,57

2.

Launags

0,28

2. Ieņēmumus no maksas pakalpojumiem ieskaitīt sākumskolas „Ābelīte” maksas pakalpojumu kontā un izlietot saskaņā ar apstiprināto budžeta tāmi.

3. Lēmums stājas spēkā 2015.gada 1.jūnijā.

4. Atzīt par spēku zaudējušu Jūrmalas pilsētas domes 2008.gada 18.septembra lēmuma Nr.809 „Par maksas apmēru noteikšanu bērnu ēdināšanai Jūrmalas pilsētas izglītības iestāžu pirmsskolas grupās” 1.punkta 1.apakšpunktu.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF