Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2015.gada 7.maijāNr. 191

protokols Nr. 10, 10. punkts

Par kapitālsabiedrību finansiālās darbības ietekmi
uz pašvaldības budžeta izdevumiem

Pamatojoties uz 2012.gada 25.septembra Ministru kabineta noteikumu Nr.643 „Kārtība, kādā ministrijas un centrālās valsts iestādes, kā arī pašvaldības apkopo kapitāl­sabiedrību finanšu pārskatus un finanšu informāciju” 23.6.punktu, lai nodrošinātu kopsavilkuma ziņojuma par kapitālsabiedrību finansiālās darbības ietekmi uz pašvaldības budžeta izdevumiem sagatavošanu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Apstiprināt finansējuma apmēru kapitālsabiedrībām pašvaldības deleģēto funkciju veikšanai, kuru plānots piešķirt pašvaldības dotācijas vai ieguldījuma veidā turpmākajiem trijiem pārskata gadiem saskaņā ar pielikumu.

2. Katru gadu, pie gadskārtējā pašvaldības budžeta izstrādāšanas, precizēt kapitālsabiedrībām plānoto finansējuma apmēru pašvaldības deleģēto funkciju veikšanai atbilstoši saimnieciskā gada budžeta iespējām un normatīvi aktu plānotajām izmaiņām.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Pielikums XLSX


Lejupielāde: DOC un PDF