Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2015.gada 7.maijā 193

protokols Nr. 10, 13. punkts

Par atļauju būves nojaukšanai Bulduru prospektā 136, Jūrmalā

Pamatojoties uz I.G. (personas kods ***) 2012.gada 4.jūnija iesniegumu, kas Jūrmalas pilsētas domē reģistrēts ar Nr.1.2-1/2034, ar lūgumu atļaut nojaukt tai piederošo dzīvojamo ēku Nr.001 ar būves kadastra apzīmējumu 1300 004 5007 001 Bulduru prospektā 136, Jūrmalā, Jūrmalas pilsētas domes Ēku un būvju tehniskā stāvokļa novērtēšanas komisijas (turpmāk – komisija) 2012.gada 5.jūnija sēdes dienas kārtībā iekļauts jautājums par atļaujas izsniegšanu šīs būves nojaukšanai.

Komisija izskatot iesniegumu un tam pievienotos dokumentus: tehniskās inventarizācijas lietu, zemesgrāmatas nodalījuma Nr.6732 norakstu, būvju fotofiksācijas, apbūves plānu, zemes robežu plānu, ēkas arhitektoniski māksliniecisko inventarizāciju, ēkas inženiertehnisko slēdzienu, izdruku par deklarētajām personām dzīvesvietā, konstatēja, ka dzīvojamā ēka Nr.001 ar būves kadastra apzīmējumu 1300 004 5007 001 Bulduru prospektā 136, Jūrmalā ir neapmierinošā tehniskā stāvoklī. Komisija izvērtējot dzīvojamās ēkas Nr.001 ar būves kadastra apzīmējumu 1300 004 5007 001 Bulduru prospektā 136, Jūrmalā tehnisko stāvokli, nojaukšanas ietekmi uz pilsētvides ainavu, ekoloģiju, kultūrvēsturisko vidi un ņemot vērā nekustamā īpašuma īpašnieka izteikto vēlēšanos, vienbalsīgi pieņēma atzinumu – atļaut nojaukt dzīvojamo ēku Nr.001 ar būves kadastra apzīmējumu 1300 004 5007 001 Bulduru prospektā 136, Jūrmalā.

Pamatojoties uz Būvniecības likuma 7.panta pirmās daļas 2.punktu, Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2012.gada 11.oktobra saistošo noteikumu Nr.42 „Par Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojuma grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” apstiprinātā Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojuma „Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” 468.punktu, kas paredz ilgstoši neuzturētu un neapmierinošā tehniskā stāvoklī esoša nekustamā īpašuma būvju sakārtošanu vai nojaukšanu, Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas (turpmāk – inspekcija) 2015.gada 25.marta atzinuma Nr.11-03/585, 6.punktu, kurā inspekcija piekrīt minētās ēkas nojaukšanai un komisijas 2012.gada 5.jūnija atzinumu (protokolu Nr.06), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Atļaut īpašniekam I.G. nojaukt dzīvojamo ēku Nr.001 ar būves kadastra apzīmējumu 1300 004 5007 001 Bulduru prospektā 136, Jūrmalā.

2. Uzdot veikt I.G. dzīvojamās ēkas Nr.001 ar būves kadastra apzīmējumu 1300 004 5007 001 Bulduru prospektā 136, Jūrmalā, nojaukšanu atbilstoši Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumos Nr.500 ,,Vispārīgie būvnoteikumi” un Ministru kabineta 2014.gada 2.septembra noteikumos Nr.529 ,,Ēku būvnoteikumi” noteiktajai kārtībai saskaņā ar Jūrmalas pilsētas būvvaldes komisijā akceptētu ēkas nojaukšanas būvprojektu.

3. Uzdot īpašniekam I.G. pirms nojaukšanas darbu uzsākšanas veikt dzīvojamās ēkas Nr.001 ar būves kadastra apzīmējumu 1300 004 5007 001 Bulduru prospektā 136, Jūrmalā fasāžu uzmērījumus, kuri saskaņā ar inspekcijas 2015.gada 25.marta atzinuma Nr.11-03/585 6.punktu pirms nojaukšanas darbu atļaujas saņemšanas iesniedzami inspekcijā.

Šo lēmumu saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmo daļu, 76.panta pirmo un otro daļu, 79.panta pirmo daļu, 188.panta otro daļu un 189.panta pirmo daļu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas pieteikumu iesniedzot Administratīvās rajona tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses [fiziskā persona — pēc deklarētās dzīvesvietas adreses, papildu adreses (Dzīvesvietas deklarēšanas likuma izpratnē) vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas, juridiskā persona — pēc juridiskās adreses].

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF