Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2015.gada 7.maijā 194

protokols Nr. 10, 14. punkts

Par atļauju būvju nojaukšanai Grāvju ielā 49, Jūrmalā

Pamatojoties uz Ģ.S. (personas kods ***) 2015.gada 2.marta iesniegumu, kas Jūrmalas pilsētas domē reģistrēts ar Nr.14-3/908, ar lūgumu atļaut nojaukt tam piederošo dzīvojamo ēku Nr.001 ar būves kadastra apzīmējumu 1300 014 7901 001 un palīgceltni Nr.003 ar būves kadastra apzīmējumu 1300 014 7901 003 Grāvju ielā 49, Jūrmalā, Jūrmalas pilsētas domes Ēku un būvju tehniskā stāvokļa novērtēšanas komisijas (turpmāk – komisija) 2015.gada 10.marta sēdes dienas kārtībā iekļauts jautājums par atļaujas izsniegšanu šo būvju nojaukšanai.

Komisija izskatot iesniegumu un tam pievienotos dokumentus: tehniskās inventarizācijas lietu, zemesgrāmatas nodalījuma Nr.5735 norakstu, būvju fotofiksācijas, apbūves plānu, zemes robežu plānu, izdruku par deklarētajām personām dzīvesvietā konstatēja, ka dzīvojamā ēka Nr.001 ar būves kadastra apzīmējumu 1300 014 7901 001 un palīgceltne Nr.003 ar būves kadastra apzīmējumu 1300 014 7901 003 Grāvju ielā 49, Jūrmalā ir neapmierinošā tehniskā stāvoklī. Komisija izvērtējot dzīvojamās ēkas Nr.001 ar būves kadastra apzīmējumu 1300 014 7901 001 un palīgceltnes Nr.003 ar būves kadastra apzīmējumu 1300 014 7901 003 Grāvju ielā 49, Jūrmalā tehnisko stāvokli, nojaukšanas ietekmi uz pilsētvides ainavu, ekoloģiju, kultūrvēsturisko vidi un ņemot vērā nekustamā īpašuma īpašnieka izteikto vēlēšanos, vienbalsīgi pieņēma atzinumu – atļaut nojaukt dzīvojamo ēku Nr.001 ar būves kadastra apzīmējumu 1300 014 7901 001 un palīgceltni Nr.003 ar būves kadastra apzīmējumu 1300 014 7901 003 Grāvju ielā 49, Jūrmalā.

Pamatojoties uz Būvniecības likuma 7.panta pirmās daļas 2.punktu, Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2012.gada 11.oktobra saistošo noteikumu Nr.42 „Par Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojuma grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” apstiprinātā Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojuma „Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” 468.punktu, kas paredz ilgstoši neuzturētu un neapmierinošā tehniskā stāvoklī esoša nekustamā īpašuma būvju sakārtošanu vai nojaukšanu, Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas 2015.gada 25.marta atzinumu Nr.06-10/608, 6.punktu, kurā inspekcija piekrīt minēto ēku nojaukšanai un Jūrmalas pilsētas domes Ēku un būvju tehniskā stāvokļa novērtēšanas komisijas 2015.gada 10.marta atzinumu (protokolu Nr.02), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Atļaut īpašniekam Ģ.S. nojaukt dzīvojamo ēku Nr.001 ar būves kadastra apzīmējumu 1300 014 7901 001 un palīgceltni Nr.003 ar būves kadastra apzīmējumu 1300 014 7901 003 Grāvju ielā 49, Jūrmalā.

2. Uzdot veikt Ģ.S. dzīvojamās ēkas Nr.001 ar būves kadastra apzīmējumu 1300 014 7901 001 un palīgceltnes Nr.003 ar būves kadastra apzīmējumu 1300 014 7901 003 Grāvju ielā 49, Jūrmalā, nojaukšanu atbilstoši Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumos Nr.500 ,,Vispārīgie būvnoteikumi” un Ministru kabineta 2014.gada 2.septembra noteikumos Nr.529 ,,Ēku būvnoteikumi” noteiktajai kārtībai saskaņā ar Jūrmalas pilsētas būvvaldes komisijā akceptētu ēku nojaukšanas būvprojektu.

Šo lēmumu saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmo daļu, 76.panta pirmo un otro daļu, 79.panta pirmo daļu, 188.panta otro daļu un 189.panta pirmo daļu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas pieteikumu iesniedzot Administratīvās rajona tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses [fiziskā persona — pēc deklarētās dzīvesvietas adreses, papildu adreses (Dzīvesvietas deklarēšanas likuma izpratnē) vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas, juridiskā persona — pēc juridiskās adreses].

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF