Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2015.gada 7.maijāNr. 195

protokols Nr. 10, 15. punkts

Par atļauju būves nojaukšanai Tīklu ielā 3a, Jūrmalā

Pamatojoties uz V.K. (dzimis ***) pilnvarotās personas A.G. (personas kods ***) 2015.gada 7.aprīļa iesniegumu, kas Jūrmalas pilsētas domē reģistrēts ar Nr.14-3/1480, ar lūgumu atļaut nojaukt tam piederošo siltumnīcas ēku Nr.003 ar būves kadastra apzīmējumu 1300 002 1508 003 Tīklu ielā 3a, Jūrmalā, Jūrmalas pilsētas domes Ēku un būvju tehniskā stāvokļa novērtēšanas komisijas (turpmāk – komisija) 2015.gada 7.aprīļa sēdes dienas kārtībā iekļauts jautājums par atļaujas izsniegšanu šīs būves nojaukšanai.

Komisija izskatot iesniegumu un tam pievienotos dokumentus: tehniskās inventarizācijas lietu, zemesgrāmatas nodalījuma Nr.100000369043 norakstu, būvju fotofiksācijas, apbūves plānu, zemes robežu plānu, pilnvaru, konstatēja, ka siltumnīcas ēka Nr.003 ar būves kadastra apzīmējumu 1300 002 1508 003 Tīklu ielā 3a, Jūrmalā ir neapmierinošā tehniskā stāvoklī. Komisija izvērtējot siltumnīcas ēkas Nr.003 ar būves kadastra apzīmējumu 1300 002 1508 003 Tīklu ielā 3a, Jūrmalā tehnisko stāvokli, nojaukšanas ietekmi uz pilsētvides ainavu, ekoloģiju, kultūrvēsturisko vidi un ņemot vērā nekustamā īpašuma īpašnieka izteikto vēlēšanos, vienbalsīgi pieņēma atzinumu – atļaut nojaukt siltumnīcas ēku Nr.003 ar būves kadastra apzīmējumu 1300 002 1508 003 Tīklu ielā 3a, Jūrmalā.

Pamatojoties uz Būvniecības likuma 7.panta pirmās daļas 2.punktu, Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2012.gada 11.oktobra saistošo noteikumu Nr.42 „Par Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojuma grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” apstiprinātā Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojuma „Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” 468.punktu, kas paredz ilgstoši neuzturētu un neapmierinošā tehniskā stāvoklī esoša nekustamā īpašuma būvju sakārtošanu vai nojaukšanu un komisijas 2015.gada 7.aprīļa atzinumu (protokolu Nr.03), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Atļaut īpašniekam V.K. nojaukt siltumnīcas ēku Nr.003 ar būves kadastra apzīmējumu 1300 002 1508 003 Tīklu ielā 3a, Jūrmalā.

2. Uzdot veikt V.K. siltumnīcas ēkas Nr.003 ar būves kadastra apzīmējumu 1300 002 1508 003 Tīklu ielā 3a, Jūrmalā, nojaukšanu atbilstoši Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumos Nr.500 ,,Vispārīgie būvnoteikumi” un Ministru kabineta 2014.gada 2.septembra noteikumos Nr.529 ,,Ēku būvnoteikumi” noteiktajai kārtībai saskaņā ar Jūrmalas pilsētas būvvaldes komisijā akceptētu ēkas nojaukšanas būvprojektu.

Šo lēmumu saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmo daļu, 76.panta pirmo un otro daļu, 79.panta pirmo daļu, 188.panta otro daļu un 189.panta pirmo daļu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas pieteikumu iesniedzot Administratīvās rajona tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses [fiziskā persona — pēc deklarētās dzīvesvietas adreses, papildu adreses (Dzīvesvietas deklarēšanas likuma izpratnē) vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas, juridiskā persona — pēc juridiskās adreses].

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF