Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2015.gada 7.maijāNr. 196

protokols Nr. 10, 16. punkts

Par zemes vienības sadales apstiprināšanu
Oļģerta ielā 3, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu

Izskatot sabiedrības ar ierobežotu atbildību „INTRA MTD”, vienotais reģistrācijas Nr.40003651061, valdes locekļa U.G., personas kods ***, 2015.gada 8.aprīļa iesniegumu, kas Jūrmalas pilsētas domē (turpmāk – Domē) reģistrēts ar Nr.14-3/1513, ar lūgumu Domei apstiprināt zemes īpašuma Oļģerta ielā 3, Jūrmalā, kadastra apzīmējums 1300 016 1202 sadali (turpmāk – zemes vienība), Jūrmalas pilsētas dome konstatē:

Zemes vienības sadale izstrādāta pēc zemes vienības īpašnieka SIA „Pillar 4&6”, vienotais reģistrācijas Nr.40103210494, (turpmāk – sabiedrība) pilnvarotās personas E.B., personas kods ***, pilnvara 2014.gada 16.decembrī iereģistrēta aktu un apliecinājumu reģistrā ar Nr.16722, priekšlikuma, saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 12.jūlija saistošajiem noteikumiem Nr.19 (protokols Nr.14, 37.punkts) „Par Jūrmalas Attīstības plāna (ģenerālplāns) grozījumu, grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” apstiprinātajiem Jūrmalas pilsētas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem un Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 19.februāra lēmumu Nr.66 „Par detālplānojuma grozījumu projekta zemesgabalam Oļģerta ielā 3, Jūrmalā, apstiprināšanu” (turpmāk – Lēmums Nr.66).

Sabiedrības īpašuma tiesības uz zemes vienību nostiprinātas Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.473.

Sabiedrībai saskaņā ar Latvijas Republikas Uzņēmuma reģistra funkciju izpildes departamenta Rīgas reģiona komersantu un uzņēmumu reģistrācijas nodaļas 2014.gada 10.decembra lēmumu Nr.6-12/190213 mainīts nosaukums uz „Pillar 4&6”.

Pamatojoties uz Zemes ierīcības likuma 9.2.pantu, Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1.apakšpunktu, Ministru kabineta 2009.gada 3.novembra noteikumu Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi” 11.punktu, Ministru kabineta 2014.gada 4.februāra noteikumu Nr.61 „Noteikumi par Apgrūtināto teritoriju informācijas sistēmas izveidi un uzturēšanu un apgrūtināto teritoriju un nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumu klasifikāciju” 2.2.apakšpunktu, Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu 14., 15., 19.punktu (apstiprināti ar Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 11.oktobra saistošajiem noteikumiem Nr.42 „Par Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojuma grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu”), Lēmumu Nr.66 un 2015.gada 6.maija Attīstības un vides jautājuma komitejas sēdes atzinumu (protokols Nr.1.2-21/10), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Apstiprināt zemes vienības Oļģerta ielā 3, Jūrmalā, ar kopējo platību 4879 m2 sadali, atdalot zemes vienības daļu 1763 m2 platībā un piešķirot adresi Oļģerta iela 1, Jūrmala, atdalot zemes vienības daļu 1436 m2 platībā un piešķirot adresi Tālivalža iela 8, Jūrmala. Noteikt, ka zemes vienības Oļģerta ielā 3, Jūrmalā, platība pēc zemes vienības daļas atdalīšanas ir 1680 m2 saskaņā ar šī lēmuma pielikumu.

1.1. noteikt, ka zemes vienībai Oļģerta ielā 3, Jūrmalā, nekustamā īpašuma lietošanas mērķis ir individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods: 0601);

1.2. zemes vienībai Oļģerta ielā 3, Jūrmalā, atcelt nekustamā īpašuma apgrūtinājumu, kas noteikts Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījuma Nr.473 III.daļas 1.iedaļas ierakstā Nr.1.1., 1.2., 1.3. un noteikt jaunus apgrūtinājumus (apgrūtinājumu precīzas platības tiks noteiktas veicot zemes vienības apgrūtinājuma plāna izgatavošanu):

1.2.1. Baltijas jūras un Rīgas jūras līča ierobežotas saimnieciskās darbības joslas teritorija (kods: 7311010300);

1.2.2. ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu kabeļu līniju (kods: 7312050201);

1.2.3. ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar ielu vai ceļu – sarkanā līnija (kods: 7312030100);

1.2.4. ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar drenām un atklātiem grāvjiem (kods: 7312010400);

1.2.5. vides un dabas resursu aizsardzības aizsargjoslas (aizsardzības zonas) teritorija ap kultūras pieminekli pilsētās (kods: 7314020102).

1.3. Uzdot zemes vienības Oļģerta ielā 3, Jūrmalā, īpašniekam nodrošināt visu pazemes un virszemes inženiertīklu saglabāšanu, kas atrodas zemesgabala teritorijā un netraucēt to ekspluatāciju.

2. Izveidot zemes vienību Oļģerta iela 1, Jūrmalā, ar kopējo platību 1763 m2 saskaņā ar šī lēmuma pielikumu.

2.1. noteikt, ka zemes vienības Oļģerta ielā 1, Jūrmalā, nekustamā īpašuma lietošanas mērķis ir individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods: 0601).

2.2. noteikt nekustamā īpašuma apgrūtinājumus zemes vienībai Oļģerta ielā 1, Jūrmalā (apgrūtinājumu precīzas platības tiks noteiktas veicot zemes vienības apgrūtinājuma plāna izgatavošanu):

2.2.1. Baltijas jūras un Rīgas jūras līča ierobežotas saimnieciskās darbības joslas teritorija (kods: 7311010300);

2.2.2. ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar ielu vai ceļu – sarkanā līnija (kods: 7312030100);

2.2.3. ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu kabeļu līniju (kods: 7312050201);

2.2.4. vides un dabas resursu aizsardzības aizsargjoslas (aizsardzības zonas) teritorija ap kultūras pieminekli pilsētās (kods: 7314020102).

2.3. Mainīt adresi dzīvojamai mājai ar kadastra apzīmējumu 1300 016 1202 002 no Oļģerta iela 3, korpuss 2, Jūrmala, uz adresi Oļģerta iela 1, Jūrmala.

2.4. Mainīt adresi dzīvojamai mājai ar kadastra apzīmējumu 1300 016 1202 003 no Oļģerta iela 3, korpuss 3, Jūrmala, uz adresi Oļģerta iela 1, korpuss 1, Jūrmala.

2.5. Uzdot zemes vienības Oļģerta ielā 1, Jūrmalā, īpašniekam nodrošināt visu pazemes un virszemes inženiertīklu saglabāšanu, kas atrodas zemesgabala teritorijā un netraucēt to ekspluatāciju.

3. Izveidot zemes vienību Tālivalža iela 8, Jūrmalā, ar kopējo platību 1436 m2 saskaņā ar šī lēmuma pielikumu.

3.1. noteikt, ka zemes vienības Tālivalža ielā 8, Jūrmalā, nekustamā īpašuma lietošanas mērķis ir individuālo dzīvojamo māju apbūve– 0601.

3.2. noteikt nekustamā īpašuma apgrūtinājumus zemes vienībai Tālivalža ielā 8, Jūrmalā (apgrūtinājumu precīzas platības tiks noteiktas veicot zemes vienības apgrūtinājuma plāna izgatavošanu):

3.2.1. Baltijas jūras un Rīgas jūras līča ierobežotas saimnieciskās darbības joslas teritorija (kods: 7311010300);

3.2.2. ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar ielu vai ceļu – sarkanā līnija (kods: 7312030100);

3.2.3. ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar pazemes elektronisko sakaru tīklu līniju un kabeļu kanalizāciju (kods: 7312040100);

3.2.4. ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar drenām un atklātiem grāvjiem (kods: 7312010400).

3.3. Mainīt adresi dzīvojamai mājai ar kadastra apzīmējumu 1300 016 1202 001 no Oļģerta iela 3, Jūrmala, uz adresi Tālivalža iela 8, Jūrmala.

3.4. Uzdot zemes vienības Tālivalža ielā 8, Jūrmalā, īpašniekam nodrošināt visu pazemes un virszemes inženiertīklu saglabāšanu, kas atrodas zemesgabala teritorijā un netraucēt to ekspluatāciju.

Šo lēmumu saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmo daļu, 76.panta pirmo un otro daļu, 79.panta pirmo daļu, 188.panta otro daļu un 189.panta pirmo daļu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas pieteikumu iesniedzot Administratīvās rajona tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses [fiziskā persona — pēc deklarētās dzīvesvietas adreses, papildu adreses (Dzīvesvietas deklarēšanas likuma izpratnē) vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas, juridiskā persona — pēc juridiskās adreses].

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Pielikums PDF


Lejupielāde: DOC un PDF