Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2015.gada 7.maijāNr. 197

protokols Nr. 10, 17. punkts

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības
sadales apstiprināšanu Ludzas ielā 2,
Jūrmalā, un adreses piešķiršanu

Izskatot sabiedrības ar ierobežotu „INTRA MTD”, vienotais reģistrācijas Nr.40003651061, 2015.gada 29.marta iesniegumu Nr.5, kas Jūrmalas pilsētas domē reģistrēts 2015.gada 30.martā ar Nr.14-3/1382 un 2015.gada 22.aprīļa iesniegumu Nr.7, kas Jūrmalas pilsētas domē reģistrēts ar Nr.14-3/1834, ar lūgumu Jūrmalas pilsētas domei apstiprināt zemes īpašuma Ludzas ielā 2, Jūrmalā, kadastra apzīmējums 1300 008 3003, zemes ierīcības projektu, Jūrmalas pilsētas dome konstatē:

Sabiedrība ar ierobežotu „INTRA MTD” ir saņēmusi zemes vienības Ludzas ielā 2, Jūrmalā, (turpmāk – zemes vienība) īpašnieka SIA „GLUED CONSTRUCTIONS”, reģistrācijas Nr.42103045524, pilnvarotās personas A.K., personas kods *** (ģenerālpilnvara ierakstīta aktu un apliecinājumu reģistrā ar Nr.1478), iesniegumu izstrādāt zemes ierīcības projektu minētajam īpašumam.

Zemes ierīcības projekts izstrādāts saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes Pilsētplānošanas nodaļas 2014.gada 4.augusta lēmumu Nr.14-9/151 „Par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu zemes vienībai Ludzas ielā 2, Jūrmalā”. Projekta mērķis ir zemes vienības sadalīšana, izveidojot divas 2096 m2 un 1621 m2 lielas zemes vienības.

Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes būvvaldes komisijas 2014.gada 18.jūnija lēmumu Nr.1214 akceptēto „Palīgēku 006, 007 nojaukšana Ludzas ielā 2, Jūrmalā” nojaukšanas tehnisko projektu, Jūrmalas pilsētas domes būvvaldē 2015.gada 6.janvārī saskaņoto „Dzīvojamās mājas 004 rekonstrukcija (pārbūve) par saimniecības ēku un noliktavas 001 rekonstrukcija (pārbūve) par saimniecības ēku Ludza ielā 2, Jūrmalā” tehnisko projektu, Jūrmalas pilsētas domes būvvaldē 2015.gada 10.martā saskaņoto „Dzīvojamās mājas 003, garāžas 008, šķūņa 009 rekonstrukcija (pārbūve) par dzīvojamo māju - savrupmāju Ludza ielā 2, Jūrmalā” būvprojektu (tehnisko projektu), Jūrmalas pilsētas domes būvvaldes izziņu Nr.548 „Par ēkas neesamību dabā”, ar Jūrmalas pilsētas domes būvvaldes 2014.gada 16.jūlijā izdoto būvatļauju Nr.1395, Jūrmalas pilsētas domes būvvaldes 2014.gada 7.novembrī izdoto būvatļauju Nr.2098 un Jūrmalas pilsētas domes būvvaldes 2015.gada 10.martā izdoto būvatļauju Nr.317 uz zemes vienības ir uzsākta augstākminēto tehnisko projektu realizācija dabā.

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2011.gada 12.aprīļa noteikumu Nr.288 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 9.8.un 22.1.apakšpunktiem, Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1.apakšpunktu, Ministru kabineta 2009.gada 3.novembra noteikumu Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi” 11.un 19.1.punktiem, Ministru kabineta 2014.gada 4.februāra noteikumu Nr.61 „Noteikumi par Apgrūtināto teritoriju informācijas sistēmas izveidi un uzturēšanu un apgrūtināto teritoriju un nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumu klasifikāciju” 2.2.apakšpunktu, Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu 14., un 15.apakšpunktiem (apstiprināti ar Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 11.oktobra saistošajiem noteikumiem Nr.42 „Par Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojuma grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu”), un 2015.gada 6.maija Attīstības un vides jautājuma komitejas sēdes atzinumu (protokols Nr.1.2-21/10), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Apstiprināt zemes vienības Ludzas ielā 2, Jūrmalā, kadastra apzīmējums 1300 008 3003, zemes ierīcības projektu saskaņā ar sabiedrības ar ierobežotu atbildību „INTRA MTD” izstrādāto zemes ierīcības projekta lietu.

2. Apstiprināt zemes vienības Ludzas ielā 2, Jūrmalā, ar kopējo platību 3717 m2 sadali, atdalot zemes vienības daļu 1621 m2 platībā un piešķirot adresi Ludzas iela 4, Jūrmala. Noteikt, ka zemes vienības Ludzas ielā 2, Jūrmalā, platība pēc zemes vienības daļas atdalīšanas ir 2096 m2 saskaņā ar lēmuma grafisko pielikumu:

2.1. noteikt, ka zemes vienībai Ludzas ielā 2, Jūrmalā, nekustamā īpašuma lietošanas mērķis ir individuālo dzīvojamo māju apbūve – nekustamā īpašuma lietošanas mērķa kods 0601;

2.2. zemes vienībai Ludzas ielā 2, Jūrmalā, atcelt nekustamā īpašuma apgrūtinājumus, kas noteikti Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījuma Nr.100000064505 III.daļas 1.iedaļas ierakstā un noteikt jaunus apgrūtinājumus (apgrūtinājumu precīzas platības tiks noteiktas veicot zemes vienības apgrūtinājuma plāna izgatavošanu):

2.2.1. Baltijas jūras un Rīgas jūras līča ierobežotas saimnieciskās darbības joslas teritorija (apgrūtināto teritoriju informācijas sistēmas objektu klasifikatora kods 7311010300);

2.2.2. valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļa teritorija un objekti (kods 7314010602);

2.2.3. vides un dabas resursu ķīmiskās aizsargjoslas teritorija ap pazemes ūdens ņemšanas vietu (kods 7311090900);

2.2.4. ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar ielu vai ceļu – sarkanā līnija (kods 7312030100);

2.2.5. ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar pašteces kanalizācijas vadu (kods 7312010300);

2.2.6. ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija ap ūdensvadu, kas atrodas līdz 2 metru dziļumam (kods 7312010101).

2.3. likvidēt adresi šķūnim ar kadastra apzīmējumu 1300 008 3003 006 Ludzas iela 2, Jūrmala.

2.4. uzdot zemes vienības Ludzas ielā 2, Jūrmalā, īpašniekam nodrošināt visu pazemes un virszemes inženiertīklu saglabāšanu, kas atrodas zemesgabala teritorijā un netraucēt to ekspluatāciju.

3. Izveidot zemes vienību Ludzas iela 4, Jūrmalā, ar kopējo platību 1621 m2 saskaņā ar lēmuma grafisko pielikumu:

3.1. noteikt, ka zemes vienības Ludzas iela 4, Jūrmalā, nekustamā īpašuma lietošanas mērķis ir individuālo dzīvojamo māju apbūve – nekustamā īpašuma lietošanas mērķa kods 0601;

3.2. noteikt nekustamā īpašuma apgrūtinājumus zemes vienībai Ludzas iela 4, Jūrmalā (apgrūtinājumu precīzas platības tiks noteiktas veicot zemes vienības apgrūtinājuma plāna izgatavošanu):

3.2.1. Baltijas jūras un Rīgas jūras līča ierobežotas saimnieciskās darbības joslas teritorija (apgrūtināto teritoriju informācijas sistēmas objektu klasifikatora kods 7311010300);

3.2.2. valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļa teritorija un objekti (kods 7314010602);

3.2.3. vides un dabas resursu ķīmiskās aizsargjoslas teritorija ap pazemes ūdens ņemšanas vietu (kods 7311090900);

3.2.4. ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar ielu vai ceļu – sarkanā līnija (kods 7312030100);

3.2.5. ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija ap ūdensvadu, kas atrodas līdz 2 metru dziļumam (kods 7312010101);

3.2.6. būvniecības ierobežojumu teritorija, kas noteikta teritorijas attīstības plānošanas dokumentā (kods 7313090100).

3.3. likvidēt adresi ēkai ar kadastra apzīmējumu 1300 008 3003 007, Ludzas iela 2, korpuss 5, Jūrmala.

3.4. likvidēt adresi ēkai ar kadastra apzīmējumu 1300 008 3003 008, Ludzas iela 2, korpuss 6, Jūrmala.

3.5. likvidēt adresi ēkai ar kadastra apzīmējumu 1300 008 3003 009, Ludzas iela 2, korpuss 7, Jūrmala.

3.6. likvidēt adresi ēkai ar kadastra apzīmējumu 1300 008 3003 003 Ludzas iela 2, korpuss 3, Jūrmala, un piešķirt adresi Ludzas iela 4, Jūrmala.

3.7. likvidēt adresi ēkai ar kadastra apzīmējumu 1300 008 3003 004 Ludzas iela 2, korpuss 4, Jūrmala, un piešķirt adresi Ludzas iela 4, korpuss 1, Jūrmala.

3.8. likvidēt adresi ēkai ar kadastra apzīmējumu 1300 008 3003 001 Ludzas iela 2, korpuss 1, Jūrmala, un piešķirt adresi Ludzas iela 4, korpuss 2, Jūrmala.

3.9. uzdot zemes vienības Ludzas iela 4, Jūrmalā, īpašniekam nodrošināt visu pazemes un virszemes inženiertīklu saglabāšanu, kas atrodas zemesgabala teritorijā un netraucēt to ekspluatāciju.

3.10. uzdot zemes vienības Ludzas ielā 4, Jūrmalā, īpašniekam īstenot būvniecības ieceri atbilsoši Jūrmalas pilsētas domes būvvaldē 2015.gada 6.janvārī saskaņotajam „Dzīvojamās mājas 004 rekonstrukcija (pārbūve) par saimniecības ēku un noliktavas 001 rekonstrukcija (pārbūve) par saimniecības ēku Ludza ielā 2, Jūrmalā” tehniskajam projektam un Jūrmalas pilsētas domes būvvaldē 2015.gada 10.martā saskaņotajam „Dzīvojamās mājas 003, garāžas 008, šķūņa 009 rekonstrukcija (pārbūve) par dzīvojamo māju - savrupmāju Ludza ielā 2, Jūrmalā” būvprojektam (tehniskajam projektam) līdz 2023.gada 9.martam.

Šo lēmumu saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmo daļu, 76.panta pirmo un otro daļu, 79.panta pirmo daļu, 188.panta otro daļu un 189.panta pirmo daļu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas pieteikumu iesniedzot Administratīvās rajona tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses [fiziskā persona — pēc deklarētās dzīvesvietas adreses, papildu adreses (Dzīvesvietas deklarēšanas likuma izpratnē) vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas, juridiskā persona — pēc juridiskās adreses].

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Pielikums PDF


Lejupielāde: DOC un PDF