Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2015.gada 7.maijāNr. 198

protokols Nr. 10, 18. punkts

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienību
robežu pārkārtošanas apstiprināšanu Spīdolas ielā 2,
Jūrmalā, un Spīdolas ielā 4, Jūrmalā

Izskatot sertificētās personas J.B. zemes ierīcības darbu veikšanā, sertifikāta Nr.AA000000041, 2015.gada 21.aprīļa iesniegumu, kas Jūrmalas pilsētas domē reģistrēts 2015.gada 22.aprīlī ar Nr.14-3/1828, ar lūgumu Jūrmalas pilsētas domei apstiprināt zemes īpašumu Spīdolas ielā 2, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 016 2405, un Spīdolas ielā 4, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 016 2406, zemes ierīcības projektu, Jūrmalas pilsētas dome konstatē:

Sertificētā persona J.B. ir saņēmis zemes vienības Spīdolas ielā 2, Jūrmalā, īpašnieces M.Ž., personas kods ***, un zemes vienības Spīdolas ielā 4, Jūrmalā, kopīpašnieka V.B., personas kods ***, 2014.gada 19.decembra iesniegumu ar lūgumu izstrādāt zemes ierīcības projektu minētajiem nekustamajiem īpašumiem.

Zemes ierīcības projekts izstrādāts saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes Pilsētplānošanas nodaļas 2014.gada 15.decembra lēmumu Nr.14-9/240 „Par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu zemes vienībām Spīdolas ielā 2, Jūrmalā un Spīdolas ielā 4, Jūrmalā”. Projekta mērķis ir no zemes vienības Spīdolas ielā 4, Jūrmalā atdalīt zemes vienības daļu 314m2 platībā un pievienot to zemes vienībai Spīdolas ielā 2, Jūrmalā.

Pamatojoties uz Zemes ierīcības likuma 8.panta pirmā punkta pirmo apakšpunktu, Ministru kabineta 2011.gada 12.aprīļa noteikumu Nr.288 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 9.8.apakšpunktu, Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1.apakšpunktu, Ministru kabineta 2009.gada 3.novembra noteikumu Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi” 9. un 11.punktu, Ministru kabineta 2014.gada 4.februāra noteikumu Nr.61 „Noteikumi par Apgrūtināto teritoriju informācijas sistēmas izveidi un uzturēšanu un apgrūtināto teritoriju un nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumu klasifikāciju” 2.2.apakšpunktu, Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu 14. un 15.apakšpunktu (apstiprināti ar Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 11.oktobra saistošajiem noteikumiem Nr.42 „Par Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojuma grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu”) un 2015.gada 6.maija Attīstības un vides jautājuma komitejas sēdes atzinumu (protokols Nr.1.2-21/10), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Apstiprināt zemes vienību Spīdolas ielā 2, Jūrmalā, un Spīdolas ielā 4, Jūrmalā, zemes ierīcības projektu saskaņā ar sertificētās personas Jāņa Baloža izstrādāto zemes ierīcības projekta lietu.

2. Apstiprināt zemes vienības Spīdolas ielā 4, Jūrmalā, kopējā platība 1882 m2, zemes vienību robežu pārkārtošanu, atdalot zemes vienības daļu 314 m2 platībā un pievienot to zemes vienībai Spīdolas ielā 2, Jūrmalā. Noteikt, ka zemes vienības Spīdolas ielā 4, Jūrmalā, platība pēc zemes vienības atdalīšanas ir 1568 m2 saskaņā ar lēmuma grafisko pielikumu:

2.1. noteikt, ka zemes vienībai Spīdolas ielā 4, Jūrmalā, lietošanas mērķis ir individuālo dzīvojamo māju apbūve – nekustamā īpašuma lietošanas mērķa kods 0601;

2.2. noteikt nekustamā īpašuma apgrūtinājumus zemes vienībai Spīdolas ielā 4, Jūrmalā (apgrūtinājumu precīzas platības tiks noteiktas veicot zemes vienības apgrūtinājuma plāna izgatavošanu):

2.2.1. Baltijas jūras un Rīgas jūras līča ierobežotas saimnieciskās darbības joslas teritorija (apgrūtināto teritoriju informācijas sistēmas objektu klasifikatora kods 7311010300);

2.2.2. ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar ielu vai ceļu – sarkanā līnija (kods 7312030100);

2.2.3. ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija ap elektrisko tīklu gaisvadu līniju pilsētās un ciemos ar nominālo spriegumu līdz 20 kilovoltiem (kods 7312050601).

2.3. uzdot zemes vienības Spīdolas ielā 4, Jūrmalā, īpašniekam nodrošināt visu pazemes un virszemes inženiertīklu saglabāšanu, kas atrodas zemesgabala teritorijā un netraucēt to ekspluatāciju.

3. Apstiprināt zemes vienības Spīdolas ielā 2, Jūrmalā, kopējā platība 1609 m2, robežu pārkārtošanu, pievienojot no zemes vienības Spīdolas ielā 4, Jūrmalā, atdalīto zemes vienības daļu 314 m2 platībā. Noteikt, ka zemes vienības Spīdolas ielā 2, Jūrmalā, platība pēc zemes vienības daļas pievienošanas ir 1923 m2 saskaņā ar lēmuma grafisko pielikumu:

3.1. noteikt, ka zemes vienībai Spīdolas ielā 2, Jūrmalā, lietošanas mērķis ir individuālo dzīvojamo māju apbūve – nekustamā īpašuma lietošanas mērķa kods 0601;

3.2. noteikt nekustamā īpašuma apgrūtinājumus zemes vienībai Spīdolas ielā 2, Jūrmalā (apgrūtinājumu precīzas platības tiks noteiktas veicot zemes vienības apgrūtinājuma plāna izgatavošanu):

3.2.1. Baltijas jūras un Rīgas jūras līča ierobežotas saimnieciskās darbības joslas teritorija (apgrūtināto teritoriju informācijas sistēmas objektu klasifikatora kods 7311010300);

3.2.2. ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar pašteces kanalizācijas vadu (kods 7312010300);

3.2.3. ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu kabeļu līniju (kods 7312050201);

3.2.4. ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar ielu vai ceļu – sarkanā līnija (kods 7312030100);

3.2.5. ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar gāzesvadu ar spiedienu līdz 0,4 megapaskāliem (kods 7312080101);

3.2.6. ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar pazemes elektronisko sakaru tīklu līniju un kabeļu kanalizāciju (kods 7312040100);

3.2.7. ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija ap elektrisko tīklu gaisvadu līniju pilsētās un ciemos ar nominālo spriegumu līdz 20 kilovoltiem (kods 7312050601).

3.3. Uzdot zemes vienības Spīdolas ielā 2, Jūrmalā, īpašniekam nodrošināt visu pazemes un virszemes inženiertīklu saglabāšanu, kas atrodas zemesgabala teritorijā un netraucēt to ekspluatāciju.

Šo lēmumu saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmo daļu, 76.panta pirmo un otro daļu, 79.panta pirmo daļu, 188.panta otro daļu un 189.panta pirmo daļu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas pieteikumu iesniedzot Administratīvās rajona tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses [fiziskā persona — pēc deklarētās dzīvesvietas adreses, papildu adreses (Dzīvesvietas deklarēšanas likuma izpratnē) vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas, juridiskā persona — pēc juridiskās adreses].

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Pielikums PDF


Lejupielāde: DOC un PDF