Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2015.gada 7.maijāNr. 199

protokols Nr. 10, 19. punkts

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienību
robežu pārkārtošanas apstiprināšanu Talsu šosejā 39,
Jūrmalā, un Skolas ielā 1307, Jūrmalā

Izskatot sertificētās personas A.A. zemes ierīcības darbu veikšanā, sertifikāta Nr.AA000000001, 2015.gada 21.aprīļa iesniegumu, kas Jūrmalas pilsētas domē reģistrēts ar Nr.14-3/1817, ar lūgumu Jūrmalas pilsētas domei apstiprināt zemes īpašumu Talsu šosejā 39, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 020 0601, un Skolas ielā 1307, Jūrmalā, kadastra apzīmējums 1300 020 1307, zemes ierīcības projektu, Jūrmalas pilsētas dome konstatē:

Sertificētā persona A.A. ir saņēmis zemes vienības Talsu šosejā 39, Jūrmalā, īpašnieka sabiedrības ar ierobežotu atbildību „LIĀNA”, vienotais reģistrācijas Nr.42802000540, un zemes vienības Skolas ielā 1307, Jūrmalā, īpašnieka Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 11.februāra iesniegumu ar lūgumu izstrādāt zemes ierīcības projektu minētajiem nekustamajiem īpašumiem.

Zemes ierīcības projekts izstrādāts saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes Pilsētplānošanas nodaļas 2015.gada 4.februāra lēmumu Nr.14-9/21 „Par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu zemes vienībām Talsu šosejā 39, Jūrmalā un Skolas ielā 1307, Jūrmalā”. Projekta mērķis ir zemes vienību robežu pārkārtošana, kas nepieciešama Talsu šosejas paplašināšanai: no zemes vienības Talsu šoseja 39, Jūrmalā atdalīt zemes vienības daļu 295 m2 platībā un pievienot to zemes vienībai Skolas iela 1307, Jūrmalā, saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 28.novembra lēmumu Nr.693 „Par zemesgabala Jūrmalā, Talsu šosejā 39 daļas iegūšanu pašvaldības īpašumā”, Jūrmalas pilsētas domes Būvvaldes komisijā 2013.gada 8.augustā akceptēto „P128 Talsu šoseja/Kolkas iela rekonstrukcijas” tehnisko projektu Nr.1564 un ar Jūrmalas pilsētas domes Būvvaldes komisijā 2013.gada 20.decembri akceptēto „P128 Talsu šoseja/Kolkas iela rekonstrukcijas tehniskā projekta Nr.1564” izmaiņu projektu Nr.2464.

Pamatojoties uz Zemes ierīcības likuma 5.panta 3.punktu, 8.panta pirmās daļas 1.punktu, Ministru kabineta 2011.gada 12.aprīļa noteikumu Nr.288 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 9.2.apakšpunktu un 11.punktu, Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1.apakšpunktu, Ministru kabineta 2009.gada 3.novembra noteikumu Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi” 9. un 11.punktu, Ministru kabineta 2014.gada 4.februāra noteikumu Nr.61 „Noteikumi par Apgrūtināto teritoriju informācijas sistēmas izveidi un uzturēšanu un apgrūtināto teritoriju un nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumu klasifikāciju” 2.2.apakšpunktu, Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu 14., 15. un 16.apakšpunktiem (apstiprināti ar Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 11.oktobra saistošajiem noteikumiem Nr.42 „Par Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojuma grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu”) un 2015.gada 6. maija Attīstības un vides jautājuma komitejas sēdes atzinumu (protokols Nr.1.2-21/10), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Apstiprināt zemes vienību Talsu šosejā 39, Jūrmalā, un Skolas ielā 1307, Jūrmalā, zemes ierīcības projektu saskaņā ar sertificētās personas A.A. izstrādāto zemes ierīcības projekta lietu.

2. Apstiprināt zemes vienības Talsu šosejā 39, Jūrmalā, kopējā platība 24142 m2, zemes vienību robežu pārkārtošanu, atdalot zemes vienības daļu 295 m2 platībā un pievienot to zemes vienībai Skolas ielā 1307, Jūrmalā. Noteikt, ka zemes vienības Talsu šosejā 39, Jūrmalā, platība pēc zemes vienības atdalīšanas ir 23847 m2 saskaņā ar lēmuma grafisko pielikumu:

2.1. noteikt, ka zemes vienībai Talsu šosejā 39, Jūrmalā, lietošanas mērķis ir komercdarbības objektu apbūve – nekustamā īpašuma lietošanas mērķa kods 0801;

2.2. zemes vienībai Talsu šosejā 39, Jūrmalā, atcelt nekustamā īpašuma apgrūtinājumus, kas noteikti Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījuma Nr.1284 III.daļas 1.iedaļā Nr.1.1. un noteikt jaunus apgrūtinājumus (apgrūtinājumu precīzas platības tiks noteiktas veicot zemes vienības apgrūtinājuma plāna izgatavošanu):

2.2.1. Baltijas jūras un Rīgas jūras līča ierobežotas saimnieciskās darbības joslas teritorija (apgrūtināto teritoriju informācijas sistēmas objektu klasifikatora kods 7311010300);

2.2.2. ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija ap ūdensvadu, kas atrodas līdz 2 metru dziļumam (kods 7312010101);

2.2.3. ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar pazemes elektronisko sakaru tīklu līniju un kabeļu kanalizāciju (kods 7312040100);

2.2.4. ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar pašteces kanalizācijas vadu (kods 7312010300);

2.2.5. ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar gāzesvadu ar spiedienu no 0,4 līdz 1,6 megapaskāliem (kods 7312080102);

2.2.6. vides un dabas resursu ķīmiskās aizsargjoslas teritorija ap pazemes ūdens ņemšanas vietu (kods 7311090900).

2.3. uzdot zemes vienības Talsu šosejā 39, Jūrmalā, īpašniekam nodrošināt visu pazemes un virszemes inženiertīklu saglabāšanu, kas atrodas zemesgabala teritorijā un netraucēt to ekspluatāciju.

3. Apstiprināt zemes vienības Skolas ielā 1307, Jūrmalā, kopējā platība 12304 m2, robežu pārkārtošanu, pievienojot no zemes vienības Talsu šosejā 39, Jūrmalā, atdalīto zemes vienības daļu 295 m2 platībā. Noteikt, ka zemes vienības Skolas ielā 1307, Jūrmalā, platība pēc zemes vienības daļas pievienošanas ir 12599 m2 saskaņā ar lēmuma grafisko pielikumu:

3.1. noteikt, ka zemes vienības Skolas ielā 1307, Jūrmalā, daļai 30 m2 platībā lietošanas mērķis ir komercdarbības objektu apbūve – nekustamā īpašuma lietošanas mērķa kods 0801 un daļai 12569 m2 platībā lietošanas mērķis ir zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā – kods 1101;

3.2. noteikt nekustamā īpašuma apgrūtinājumus zemes vienībai Skolas ielā 1307, Jūrmalā (apgrūtinājumu precīzas platības tiks noteiktas veicot zemes vienības apgrūtinājuma plāna izgatavošanu):

3.2.1. Baltijas jūras un Rīgas jūras līča ierobežotas saimnieciskās darbības joslas teritorija (apgrūtināto teritoriju informācijas sistēmas objektu klasifikatora kods 7311010300);

3.2.2. ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar ielu vai ceļu – sarkanā līnija (kods 7312030100);

3.2.3. vides un dabas resursu ķīmiskās aizsargjoslas teritorija ap pazemes ūdens ņemšanas vietu (kods 7311090900).

3.3. Uzdot zemes vienības Skolas ielā 1307, Jūrmalā, īpašniekam nodrošināt visu pazemes un virszemes inženiertīklu saglabāšanu, kas atrodas zemesgabala teritorijā un netraucēt to ekspluatāciju.

Šo lēmumu saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmo daļu, 76.panta pirmo un otro daļu, 79.panta pirmo daļu, 188.panta otro daļu un 189.panta pirmo daļu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas pieteikumu iesniedzot Administratīvās rajona tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses [fiziskā persona — pēc deklarētās dzīvesvietas adreses, papildu adreses (Dzīvesvietas deklarēšanas likuma izpratnē) vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas, juridiskā persona — pēc juridiskās adreses].

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Pielikums PDF


Lejupielāde: DOC un PDF