Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2015.gada 7.maijāNr. 200

protokols Nr. 10, 20. punkts

Par detālplānojuma projekta zemesgabalam
Braslas ielā 2C, Jūrmalā, nodošanu publiskajai apspriešanai
un atzinumu saņemšanai

Ar Jūrmalas pilsētas domes (turpmāk – Dome) 2014.gada 13.marta lēmumu Nr.122 „Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Braslas ielā 2C” tika uzsākta detālplānojuma izstrāde.

Domes Pilsētplānošanas nodaļā ir iesniegts detālplānojuma projekts ar būvniecības ieceres dokumentāciju, un ir sagatavots ziņojums par detālplānojuma redakcijas turpmāko virzību.

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumu Nr.628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 109.punktu, izskatot detālplānojuma projektu, ziņojumu par detālplānojuma redakcijas turpmāko virzību un 2015.gada 6.maija Domes Attīstības un vides jautājumu komitejas lēmumu (protokols Nr.1.2-21/10), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Nodot publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai detālplānojuma projektu zemesgabalam Braslas ielā 2C, Jūrmalā.

2. Detālplānojuma izstrādes vadītājam organizēt detālplānojuma projekta zemesgabalam Braslas ielā 2C, Jūrmalā, publisko apspriešanu, nosakot publiskās apspriešanas termiņu četras nedēļas.

3. Detālplānojuma izstrādes vadītājam ievietot paziņojumu par detālplānojuma projekta zemesgabalam Braslas ielā 2C, Jūrmalā, publisko apspriešanu Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā (turpmāk – Sistēma).

4. Domes Mārketinga un ārējo sakaru pārvaldes Sabiedrisko attiecību nodaļai publicēt paziņojumu par detālplānojuma projektu zemesgabalam Braslas ielā 2C, Jūrmalā, vietējā pašvaldības laikrakstā un pašvaldības tīmekļa vietnē, nodrošinot iespēju iepazīties ar precizēto detālplānojuma redakciju pašvaldības tīmekļa vietnē.

5. Detālplānojuma izstrādes vadītājam pēc detālplānojuma projekta zemesgabalam Braslas ielā 2C, Jūrmalā, publiskās apspriešanas beigām organizēt sanāksmi, kurā tiek izskatīti publiskās apspriešanas laikā saņemtie priekšlikumi un institūciju atzinumi, un ievietot informāciju par sanāksmes laiku Sistēmā.

6. Domes Mārketinga un ārējo sakaru pārvaldes Sabiedrisko attiecību nodaļai paziņot par sanāksmi, kurā tiks izskatīti detālplānojuma projekta zemesgabalam Braslas ielā 2C, Jūrmalā, publiskās apspriešanas laikā saņemtie priekšlikumi un institūciju atzinumi, vietējā pašvaldības laikrakstā un pašvaldības tīmekļa vietnē.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Pielikums Nr.1 DOC

Pielikums Nr.2 PDF

Pielikums Nr.3 PDF

Pielikums Nr.4 PDF

Pielikums Nr.5 PDF

Pielikums Nr.6 PDF

Pielikums Nr.7 PDF

Pielikums Nr.8 PDF

Pielikums Nr.9 PDF

Pielikums Nr.10 PDF

Pielikums Nr.11 PDF


Lejupielāde: DOC un PDF