Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2015.gada 7.maijāNr. 201

protokols Nr. 10, 21. punkts

Par precizētā detālplānojuma projekta zemesgabalam
Bažciems 0112, Jūrmalā nodošanu publiskajai apspriešanai
un atzinumu saņemšanai

Ar Jūrmalas pilsētas domes (turpmāk – Dome) 2009.gada 14.maija lēmumu Nr.341 „Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Bažciems 0112” tika uzsākta detālplānojuma izstrāde.

2014.gada 20.februārī Dome pieņēma lēmumu Nr.81 „Par detālplānojuma projekta zemesgabalam Jūrmalā, Bažciems 0112 nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai”. Tika organizēta detālplānojuma redakcijas publiskā apspriešana, kuras ietvaros saņemts Dabas aizsardzības pārvaldes Pierīgas reģionālās administrācijas negatīvs atzinums Nr.4.8/25/2014-N-E par izstrādāto redakciju, kas izdots 2014.gada 13.martā, Jūrmalā.

2014.gada 7.augustā Dome pieņēma lēmumu Nr.389 „Par detālplānojuma projekta zemesgabalam Bažciems 0112, Jūrmalā precizēšanu”, ar kuru uzdeva detālplānojuma Bažciems 0112, Jūrmalā izstrādātājam precizēt detālplānojuma redakciju atbilstoši Dabas aizsardzības pārvaldes atzinumam Nr.4.8/25/2014-N-E.

Domes Pilsētplānošanas nodaļā ir iesniegta detālplānojuma redakcija, kuras saturs un kartogrāfiskais materiāls precizēts atbilstoši Dabas aizsardzības pārvaldes norādītājām nepilnībām, un ir sagatavots ziņojums par detālplānojuma redakcijas turpmāko virzību.

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumu Nr.628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 109.punktu, izskatot precizēto detālplānojuma redakciju, ziņojumu par detālplānojuma redakcijas turpmāko virzību un 2015.gada 7.janvāra Domes Attīstības un vides jautājumu komitejas lēmumu (protokols Nr.1.2-21/1), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Nodot publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai precizēto detālplānojuma redakciju zemesgabalam Bažciems 0112, Jūrmalā.

2. Detālplānojuma izstrādes vadītājam organizēt precizētās detālplānojuma redakcijas zemesgabalam Bažciems 0112, Jūrmalā, publisko apspriešanu, nosakot publiskās apspriešanas termiņu četras nedēļas.

3. Detālplānojuma izstrādes vadītājam ievietot paziņojumu par precizētās detālplānojuma redakcijas zemesgabalam Bažciems 0112, Jūrmalā, publisko apspriešanu Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā (turpmāk – Sistēma).

4. Domes Mārketinga un ārējo sakaru pārvaldes Sabiedrisko attiecību nodaļai publicēt paziņojumu par precizētās detālplānojuma redakcijas zemesgabalam Bažciems 0112, Jūrmalā, publisko apspriešanu vietējā pašvaldības laikrakstā un pašvaldības tīmekļa vietnē, nodrošinot iespēju iepazīties ar precizēto detālplānojuma redakciju pašvaldības tīmekļa vietnē.

5. Detālplānojuma izstrādes vadītājam pēc precizētās detālplānojuma redakcijas zemesgabalam Bažciems 0112, publiskās apspriešanas beigām organizēt sanāksmi, kurā tiek izskatīti publiskās apspriešanas laikā saņemtie priekšlikumi un institūciju atzinumi, un ievietot informāciju par sanāksmes laiku Sistēmā.

6. Domes Mārketinga un ārējo sakaru pārvaldes Sabiedrisko attiecību nodaļai paziņot par sanāksmi, kurā tiks izskatīti precizētās detālplānojuma redakcijas zemesgabalam Bažciems 0112, Jūrmalā, publiskās apspriešanas laikā saņemtie priekšlikumi un institūciju atzinumi, vietējā pašvaldības laikrakstā un pašvaldības tīmekļa vietnē.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Pielikums Nr.1 DOC

Pielikums Nr.2 PDF

Pielikums Nr.3 PDF

Pielikums Nr.4 PDF

Pielikums Nr.5 PDF

Pielikums Nr.6 PDF

Pielikums Nr.7 PDF

Pielikums Nr.8 PDF

Pielikums Nr.9 PDF

Pielikums Nr.10 PDF

Pielikums Nr.11 PDF

Pielikums Nr.12 PDF

Pielikums Nr.13 DOC

Pielikums Nr.14 PDF

Pielikums Nr.15 PDF

Pielikums Nr.16 DOC


Lejupielāde: DOC un PDF