Paziņojums publicēts Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" 15.05.2015. Stājas spēkā 16.05.2015.
Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2015.gada 7.maijāNr. 203

protokols Nr. 10, 23. punkts

Par Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 19.februāra
lēmuma Nr.65 „Par lokālplānojuma teritorijai Jūrmalā
starp Ērgļu ielu, Madonas ielu, dzelzceļu un pludmali
galīgās redakcijas apstiprināšanu” atzīšanu par spēku zaudējušu

Ar Jūrmalas pilsētas domes (turpmāk – Dome) 2013.gada 30.maija lēmumu Nr.354 „Par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu teritorijai Jūrmalā starp Ērgļu ielu, Madonas ielu, dzelzceļu un pludmali un darba uzdevuma apstiprināšanu” tika uzsākta lokālplānojuma izstrāde.

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2012.gada 16.oktobra noteikumu Nr.711 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 92.1.apakšpunktu, 2015.gada 19.februārī tika pieņemts Domes lēmums Nr.65 „Par lokālplānojuma teritorijai Jūrmalā starp Ērgļu ielu, Madonas ielu, dzelzceļu un pludmali galīgās redakcijas apstiprināšanu”, un sabiedrība varēja iepazīties ar lokālplānojuma galīgo redakciju no 2015.gada 5.marta līdz 2015.gada 26.martam.

Izvērtējot Domē 2015.gada 26.martā elektroniski saņemto Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (turpmāk – ministrija) vēstuli (reģ.nr.1.1-19/3445) ar informāciju par ministrijā saņemtajiem iedzīvotāju iesniegumiem, ir nepieciešams veikt redakcionālu precizējumu lokālplānojuma teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu 54.punktā, precizējot pludmales nogabalu izmantošanas noteikumus, kur atļauts noteikt maksu par pakalpojumiem, kā arī jānovērš konstatētās redakcionālās neatbilstības lokālplānojuma grafiskās daļas lapās Nr.6 un Nr.7 „Jomas ielas funkcionālā telpa”.

Ņemot vērā to, ka 2015.gada 1.maijā stājas spēkā jauni noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem, lokālplānojuma izstrādes turpināšana jāveic saskaņā ar 2014.gada 14.oktobra Ministru kabineta noteikumiem Nr.628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem”.

Ņemot vērā iepriekš minēto un saskaņā ar 2015.gada 6.maija Domes Attīstības un vides jautājumu komitejas lēmumu (protokols Nr.1.2-21/10), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Atzīt par spēku zaudējušu Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 19.februāra lēmumu Nr.65 „Par lokālplānojuma teritorijai Jūrmalā starp Ērgļu ielu, Madonas ielu, dzelzceļu un pludmali galīgās redakcijas apstiprināšanu”.

2. Noteikt, ka lokālplānojuma teritorijai Jūrmalā starp Ērgļu ielu, Madonas ielu, dzelzceļu un pludmali izstrāde tiks turpināta saskaņā ar 2014.gada 14.oktobra Ministru kabineta noteikumiem Nr.628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem”.

3. Domes Pilsētplānošanas nodaļai nodrošināt šī lēmuma ievietošanu Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā (turpmāk – sistēma) un paziņojuma par Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 19.februāra lēmuma Nr.65 „Par lokālplānojuma teritorijai Jūrmalā starp Ērgļu ielu, Madonas ielu, dzelzceļu un pludmali galīgās redakcijas apstiprināšanu” atzīšanu par spēku zaudējušu publicēšanu oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis” un sistēmā.

4. Uzdot Domes Mārketinga un ārējo sakaru pārvaldes Sabiedrisko attiecību nodaļai nodrošināt šī lēmuma ievietošanu pašvaldības tīmekļa vietnē un paziņojuma par lokālplānojuma teritorijai Jūrmalā starp Ērgļu ielu, Madonas ielu, dzelzceļu un pludmali galīgās redakcijas atcelšanu vietējā pašvaldības laikrakstā un pašvaldības tīmekļa vietnē.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF