Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2015.gada 7.maijāNr. 206

protokols Nr. 10, 26. punkts

Par apbūvēta zemesgabala Fr.Brīvzemnieka ielā 7,
Jūrmalā kadastra Nr.1300 010 3302, 182/10000
domājamo daļu atsavināšanu

Ar Jūrmalas pilsētas Zemes komisijas 2000.gada 25.augusta lēmumu Nr.829 „Par piesaistāmo platību noteikšanu 49 garāžām Jūrmalā, Friča Brīvzemnieka ielā 7” izveidots zemesgabals Friča Brīvzemnieka ielā 7, Jūrmalā, 3321 m2 platībā (turpmāk - zemesgabals) 49 garāžas ēku uzturēšanai. Garāžas ēkai ar kadastra apzīmējumu 1300 010 3302 045 piesaistītas zemesgabala 182/10000 domājamās daļas 60,86 m2 platībā.

Ar Jūrmalas pilsētas tiesas zemesgrāmatu nodaļas 2000.gada 9.maija lēmumu īpašuma tiesības uz zemesgabalu nostiprinātas Jūrmalas pilsētas pašvaldībai zemesgrāmatas nodalījumā Nr.6104.

Ar Jūrmalas pilsētas tiesas zemesgrāmatu nodaļas 2012.gada 20.jūlija lēmumu īpašuma tiesības uz garāžas ēku ar kadastra apzīmējumu 1300 010 3302 045 nostiprinātas M.G. zemesgrāmatas nodalījumā Nr.6751, pamatojoties uz 2012.gada 12.jūlija pirkuma līgumu.

Pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 30.augusta lēmumu Nr.491 „ Par zemesgabala Friča Brīvzemnieka ielā 7, Jūrmalā, daļas zemes nomas līguma noslēgšanu ar M.G.”, 2012.gada 25.septembrī Jūrmalas pilsētas dome noslēdza nomas līgumu ar M.G. par zemesgabala 182/10000 domājamo daļu (60,86 m2 platībā) iznomāšanu garāžas ēkas ar būves kadastra apzīmējumu 1300 010 3302 045 uzturēšanai. Nomas līgums noslēgts līdz 2024.gada 25.septembrim.

2014.gada 5.augustā saņemts M.G. iesniegums, kas Jūrmalas pilsētas domē reģistrēts ar Nr.1.1-39/3650-G, par zemesgabala 182/10000 domājamo daļu atsavināšanu.

Zemesgabals saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 11.oktobra saistošajiem noteikumiem Nr.42 „P ar Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojuma grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” (protokols Nr.17,55.punkts) apstiprināto Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu, atrodas Tehniskās apbūves teritorijā (6T). Atļautā izmantošana Tehniskās apbūves teritorijā (6T) ir inženiertehniskās infrastruktūras objektu un transportlīdzekļu novietņu celtniecība. Zemesgabalam noteiktie apgrūtinājumi: zemes vienība atrodas Baltijas jūras un Rīgas jūras līča ierobežotas saimnieciskās darbības joslas teritorijā; ievērot aizsargjoslas ap kapsētu noteikumus, ievērot ķīmiskās aizsargjoslas noteikumus (Jūrmalas pilsētas domes Pilsētplānošanas nodaļas 2015.gada 25.marta izziņa Nr.14-2/40).

Zemesgabala lietošanas mērķis – transporta līdzekļu garāžu apbūve (1104).

Saskaņā ar sabiedrības ar ierobežotu atbildību „EIROEKSPERTS” (reģistrācijas Nr.40003650352) 2014.gada 28.augusta novērtējumu un 2014.gada 8.decembra izziņu zemesgabala 1 (viena) m2 tirgus vērtība 2014.gada 8.decembrī noteikta 25,83 EUR apmērā. Zemesgabala 182/10000 domājamo daļu tirgus vērtība – 1572,01 EUR.

Saskaņā ar Valsts zemes dienesta Kadastra informācijas sistēmas teksta datiem visa zemesgabala kadastrālā vērtība 2015.gada 1.janvārī ir noteikta 87956,00 EUR apmērā, zemesgabala 182/10000 domājamo daļu kadastrālā vērtība 1600,80 EUR apmērā.

Ievērojot to, ka zemesgabala tirgus vērtība ir noteikta zemāka par VZD noteikto zemesgabala kadastrālo vērtību, pamatojoties uz likuma „Par zemes reformu Latvijas Republikas pilsētās” 30.panta pirmo daļu, kas nosaka, ka zemesgabalu atsavina par cenu, kas nav mazāka par zemes kadastrālo vērtību, zemesgabala 182/10000 domājamo daļu nosacītā cena nosakāma saskaņā ar VZD noteikto zemesgabala kadastrālo vērtību 1601,00 EUR apmērā.

Ievērojot to, ka zemesgabals ir apgrūtināts ar privātpersonu īpašumā esošām garāžas ēkām, uz kurām īpašuma tiesības ir nostiprinātas Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatā, zemesgabala 182/10000 domājamās daļas nav nepieciešamas pašvaldības funkciju nodrošināšanai, Jūrmalas pilsētas dome ar 2015.gada 26.marta lēmumu Nr.131 „Par pašvaldības īpašumā esošo nekustamo īpašumu nodošanu atsavināšanai” zemesgabala 208/10000 domājamās daļas iekļāvusi atsavināmo īpašumu sarakstā (domes lēmuma 2.pielikums, 15.punkts).

M.G. , kā zemesgrāmatā ierakstītas garāžas ar būves kadastra apzīmējumu 1300 010 3302 045 īpašnieks, ierosināja atsavināt zemesgabala 182/10000 domājamās daļas, saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma (turpmāk - likums) 4.panta ceturtās daļas 3.punktu.

Saskaņā ar likuma 37.panta pirmā daļas 4.punktu, gadījumā, ja nekustamo īpašumu iegūst likuma 4.panta ceturtajā daļā minētā persona, pārdošanas cena ir vienāda ar nosacīto cenu (8.pants). Savukārt l ikuma 44.panta ceturtajā daļā noteikts, ka publiskai personai piederošu zemesgabalu, uz kura atrodas citai personai (kopīpašniekiem) piederošas ēkas (būves), var pārdot tikai zemesgrāmatā ierakstītas ēkas (būves) īpašniekam (visiem kopīpašniekiem proporcionāli viņu kopīpašuma daļām). Ievērojot to, ka zemesgabala 182/10000 domājamās daļas var tikt atsavinātas tikai garāžas ar būves kadastra apzīmējumu 1300 010 3302 045 īpašniecei – M.G., publiska persona zemesgabala 182/10000 domājamās daļas var atsavināt – pārdodot par brīvu cenu.

Likuma 44.1panta pirmā daļa nosaka, ka atvasinātas publiskas personas lēmējinstitūcija mēneša laikā pēc nosacītās cenas apstiprināšanas nosūta personai, kurai ir apbūvēta zemesgabala pirmpirkuma tiesības, atsavināšanas paziņojumu. Savukārt likuma 44.1panta otrā daļā noteikts, ka atvasinātas publiskas personas lēmējinstitūcija lūdz personu, kurai ir pirmpirkuma tiesības, četru mēnešu laikā pēc paziņojuma saņemšanas dienas:

1) sniegt atbildi par zemesgabala pirkšanu;

2) samaksāt visu pirkuma maksu vai avansu 10% (desmit procentu) apmērā no pirkuma maksas.

Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 3.punktu, 37.panta pirmās daļas 4.punktu, 44.panta ceturto daļu, 44.1panta pirmo un otro daļu, Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 26.marta lēmumu Nr.131 “Par pašvaldības īpašumā esošo nekustamo īpašumu nodošanu atsavināšanai”, kā arī, ņemot vērā Jūrmalas pilsētas domes Mantas novērtēšanas un izsoļu komisijas 2015.gada 24.aprīļa sēdes lēmumu Nr.2, (protokola Nr.8.2-58/4), Jūrmalas pilsētas domes Attīstības un vides jautājumu komitejas 2015.gada 6.maija sēdes lēmumu (protokola Nr.1.2-21/10) , Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Atsavināt apbūvēta zemesgabala Friča Brīvzemnieka ielā 7, Jūrmalā, kadastra Nr. 1300 010 3302 , 182/10000 domājamo daļu, pārdodot par brīvu cenu.

2. Apstiprināt apbūvēta zemesgabala Friča Brīvzemnieka ielā 7, Jūrmalā, kadastra Nr. 1300 010 3302 , 182/10000 domājamo daļu, nosacīto cenu 1601,00 EUR (viens tūkstotis seši simti viens euro).

3. Uzdot Jūrmalas pilsētas domes Pašvaldības īpašumu nodaļai viena mēneša laikā nosūtīt M.G. atsavināšanas paziņojumu (saskaņā ar 1.pielikumu) ar piedāvājumu četru mēnešu laikā pēc paziņojuma saņemšanas dienas sniegt atbildi par atsavināšanu un veikt pirkuma maksas nodrošinājumu 10 apmērā no pirkuma maksas summas.

4. Ja M.G. (personas kods *** ) kā pirmpirkuma tiesīgā persona lēmuma 3.punktā noteiktajā termiņā sniedz atbildi un lūdz noslēgt apbūvētā zemesgabala Friča Brīvzemnieka iela 7, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 010 3302, pirkuma līgumu par nosacīto cenu un Jūrmalas pilsētas domes norēķinu kontā samaksā pirkuma maksas avansu 3.punktā noteiktajā apmērā, uzdot Jūrmalas pilsētas domes Īpašumu pārvaldes Pašvaldības īpašumu nodaļai mēneša laikā nodrošināt apbūvētā zemesgabala Friča Brīvzemnieka iela 7, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 010 3302, pirkuma līguma noslēgšanu (saskaņā ar 2.pielikumu).

5. M.G. (personas kods *** ) pirkuma maksa par apbūvēta zemesgabala Friča Brīvzemnieka ielā 7, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 010 3302, pirkumu jāveic četru mēneša laikā pēc atsavināšanas paziņojuma saņemšanas dienas.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis1.pielikums Jūrmalas pilsētas domes

2015.gada 7.maija lēmumam Nr.206

(protokols Nr.10, 26.punkts)

Apbūvēta zemesgabala Friča Brīvzemnieka ielā 7, Jūrmalā,

kadastra Nr.1300 010 3302, 182/10000 domājamo daļu

(turpmāk – Objekts)

 

ATSAVINĀŠANAS PAZIŅOJUMS

1. Informācija par Objektu

1.1.

Adrese

Friča Brīvzemnieka iela 7, Jūrmala

1.2.

Kadastra numurs

1300 010 3302

1.3.

Objekta sastāvs

Apbūvēta zemesgabala 182/10000 domājamās daļas

1.4.

Īpašuma tiesību nostiprināšana zemesgrāmatā

2000.gada 9.maijā Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.6104.

1.5.

Objekta apgrūtinājumi

Uz zemesgabala Friča Brīvzemnieka ielā 7, Jūrmalā, atrodas 49 (četrdesmit deviņas) garāžas

1.6.

Atļauts pārdot

Jūrmalas pilsētas domes 2015. gada ________ lēmums Nr.___

2. Informācija par pirmpirkuma tiesīgo personu

2.1.

Nomnieks

M.G. (personas kods ***)

2.2.

Zemes nomas līguma noslēgšanas datums/termiņš/

nomnieks

2012.gada 25.septembrī noslēgts zemes nomas līgums Nr.1.1-16.3.1/841 par zemesgabala 182/10000 domājamo daļu (60,86 m2 platībā) iznomāšanu garāžas ēkas ar būves kadastra apzīmējumu 1300 010 3302 045 uzturēšanai. Nomas līgums noslēgts līdz 2024.gada 25.septembrim

2.3.

Īpašuma tiesības uz apbūvi nostiprinātas zemesgrāmatā

2012.gada 20.jūlijā īpašuma tiesības uz garāžas ēku ar būves kadastra apzīmējumu 1300 010 3302 045 nostiprinātas M.G. Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.6104.

3. Atsavināšanas pamatnosacījumi,

maksāšanas līdzekļi un samaksas termiņi

3.1.

Atsavināšanas veids

Pārdošana par brīvu cenu

3.2.

Objekta cena

1601,00 EUR (viens tūkstotis seši simti viens euro)

3.3.

Maksāšanas līdzekļi

EUR

Objekta pirkuma ar tūlītēju samaksu gadījumā

šā Paziņojuma 3.4. - 3.5.apakšpunktā minētie nosacījumi

3.4.

Objekta nodrošinājums

160,10 EUR (viens simts sešdesmit euro 10 centi)

3.5.

Objekta pirkuma maksa

1440,90 EUR (viens tūkstotis četri simti četrdesmit euro 90 centi)

4. Pirmpirkuma tiesību izmantošanas kārtība

4.1. Jūrmalas pilsētas dome (Dome) ar 2015.gada ______ lēmumu Nr. “__________________” apstiprina Objekta atsavināšanas paziņojumu (turpmāk - Paziņojums) un 5 darba dienu laikā nosūta to ierakstītā vēstulē pirmpirkuma tiesīgajai personai. Paziņojums uzskatāms par saņemtu no brīža, kad nomnieks ar savu parakstu apliecinājis, ka šo Paziņojumu saņēmis.

4.2. Nomnieks kā pirmpirkuma tiesīgās personas (turpmāk - Persona) rakstisks Apliecinājums (Paziņojuma pielikums Nr.1) par pirmpirkuma tiesību izmantošanu un Objekta pirkuma maksas samaksas termiņu, kā arī Paziņojuma pielikumā Nr.2 minētie dokumenti jāiesniedz ne vēlāk kā četru mēneša laikā no šā Paziņojuma saņemšanas dienas.

4.3. Jebkuri nosacījumi no Personas puses, ar ko tiek atrunāta pirmpirkuma tiesību izmantošana, vai jebkuras prasības mainīt Paziņojuma nosacījumus, tiek uzskatīti par Personas atteikumu pirkt Objektu.

4.4. Ja Persona kopā ar Apliecinājumu ir iesniegusi Domē Paziņojuma pielikumā Nr.2 minētos dokumentus un sniegtas pieprasītās ziņas, uzskatāms, ka Persona ir devusi piekrišanu Objekta pirkuma līguma noslēgšanai.

4.5. Dome ar Domes lēmumu atzīst Personu par Objekta pircēju ne vēlāk kā trīs nedēļu laikā no dienas, kad Persona ir iesniegusi Paziņojuma pielikumā Nr.1 minēto Apliecinājumu un Paziņojuma pielikumā Nr.2 minētos dokumentus, ja:

4.5.1. Paziņojuma 4.2.apakšpunktā noteiktajā termiņā ir iesniegts rakstisks Apliecinājums pirkt Objektu un iesniegti Paziņojuma pielikumā Nr.2 minētie dokumenti un sniegtas pieprasītās ziņas, un tie atbilst normatīvajos aktos noteiktajām prasībām;

4.5.2. nav neizpildītu saistību, kas izriet no Objekta nomas līguma;

4.5.3. tiesā nav celta prasība par Objekta nomas līguma izbeigšanu;

4.5.4. Domes kontā LV36PARX0002484571022, AS “Citadele banka”, kods PARXLV22 ir ieskaitīts Objekta nodrošinājums atbilstoši šā Paziņojuma 3.4.apakšpunktam.

4.6. Pēc Personas atzīšanas par Objekta pircēju Dome 5 (piecu) darba dienu laikā nosūta ierakstītā vēstulē Personai uzaicinājumu noslēgt Objekta pirkuma līgumu.

4.7. Persona ir atbildīga par iesniegtajos dokumentos uzrādīto ziņu patiesumu, un Dome neatbild par sekām, kas rodas, ja atklājas, ka uzrādītās ziņas bijušas nepatiesas. Domē iesniegtie dokumenti atpakaļ netiek izsniegti.

4.8. Līdz Objekta īpašuma tiesību iegūšanas brīdim Persona maksā nomas maksu un citus maksājumus par Objektu saskaņā ar noslēgto Objekta nomas līgumu.

4.9. Personai Objekta pirkuma līgums jāparaksta 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā no uzaicinājuma par Objekta pirkuma līguma slēgšanu saņemšanas dienas, bet ne ātrāk kā samaksāta atlikusī Objekta pirkuma maksa 3.5.punktā minētajā apmērā.

4.10. Ja Persona 4.9.apakšpunktā noteiktajā termiņā nevar parakstīt Objekta pirkuma līgumu un rakstiski lūdz šī termiņa pagarināšanu, norādot attaisnojošus kavējuma iemeslus, Dome ar lēmumu var pagarināt termiņu Objekta pirkuma līguma parakstīšanai.

4.11. Ja Persona neizmanto pirmpirkuma tiesības, pārkāpj Paziņojumā noteikto termiņu vai neparaksta Objekta pirkuma līgumu 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā no uzaicinājuma par pirkuma līguma slēgšanu saņemšanas dienas vai pagarinātajā termiņā, ar Personu netiek slēgts Objekta pirkuma līgums un Personai netiek atmaksāts Objekta nodrošinājums, kas samaksāts saskaņā ar Paziņojuma 3.4. apakšpunktu.

4.12. Ja netiek noslēgts Objekta pirkuma līgums Paziņojuma 4.11.apakšpunktā noteiktajā gadījumā, Personai ir tiesības turpināt Objekta nomas attiecības.

4.13. Ja nomnieks četru mēnešu laikā no piedāvājuma saņemšanas dienas nepaziņo par pirmpirkuma tiesību izmantošanu, Objektu atsavina šādā kārtībā:

4.13.1. Objektu piedāvā pirkt pārējiem zemesgabala Fr.Brīvzemnieka ielā 7, Jūrmalā, īpašniekiem, ja viņi savas pirmpirkuma tiesības ir nodibinājuši savstarpējā līgumā;

4.13.2. Zemesgabala Fr.Brīvzemnieka ielā 7, Jūrmalā, domājamo daļu īpašnieki savas pirmpirkuma tiesības var izmantot mēneša laikā no piedāvājuma saņemšanas dienas.

5. Citi noteikumi

5.1. Īpašuma tiesības uz Objektu pircējs iegūst ar pirkuma līguma parakstīšanas brīdi. Pircēja pienākums ir ne vēlāk kā viena mēneša laikā no Objekta pirkuma līguma parakstīšanas brīža iesniegt zemesgrāmatu nodaļā dokumentus pircēja īpašuma tiesību uz Objektu nostiprināšanai zemesgrāmatā.

5.2. Pēc Objekta pirkuma līguma parakstīšanas pircējam ir pienākums pildīt saistības attiecībā uz maksājumiem par zemesgabala Fr.Brīvzemnieka ielā 7, Jūrmalā kopīpašuma pārvaldīšanu proporcionāli viņa īpašumā esošās kopīpašuma domājamās daļas lielumam.

5.3. Pircējs apņemas ne vēlāk kā 1 (viena) mēneša laikā pēc Objekta pirkuma līguma parakstīšanas iesaistīties zemesgabala Fr.Brīvzemnieka ielā 7, Jūrmalā, kopīpašuma pārvaldīšanā, vienojoties ar pārējiem nekustamā īpašuma kopīpašniekiem.

6. Pielikumi

6.1. Pielikums Nr.1 – Apliecinājuma veidlapa.

6.2. Pielikums Nr.2 – Jūrmalas pilsētas domei iesniedzamo dokumentu saraksts.


PIELIKUMS Nr.1

Fiziskas personas

A P L I E C I N Ā J U M S

Es,___________________________________________________________________ apliecinu,

(vārds un uzvārds)

ka vēlos pirkt apbūvētu zemesgabalu vai tā domājamo daļu (vajadzīgo pasvītrot):

_______________________________________________________________________

(adrese, kadastra Nr.)

saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes apstiprināto Objekta atsavināšanas paziņojumu.

Vēlos norēķināties par nekustamo īpašumu ar tūlītēju samaksu.

Pielikumā: pievienoti dokumenti uz ____ lpp.

Par sevi sniedzu šādas ziņas:

Pase: _________ Nr._______________, izdota ______.gada ___.____________________

______________________________________________________________________

(institūcija, kas izdevusi pasi/ pases derīguma termiņš)

Deklarētā adrese:________________________________________________________________

Faktiskā adrese:_________________________________________________________________

Personas kods: _________________ - _______________.

Tālrunis: ______________________ e-pasts:_________________________________________

Ar šo es apliecinu, ka saskaņā ar Fizisko personu datu aizsardzības likumu un LR normatīviem aktiem atļauju Jūrmalas pilsētas domei kā sistēmas pārzinim un personas datu operatoram apstrādāt manus personas datus, t.sk. sensitīvos datus un personas identifikācijas kodus, ar mērķi nodrošināt pirkuma līguma izpildi. Ar savu parakstu apliecinu, ka sniegtā informācija ir patiesa.

_______________________________________

(paraksts)

20___. gada ____.________________________


PIELIKUMS Nr.2

Iesniedzamo dokumentu saraksts:

1. Personas vai pilnvarotās personas pases vai personas apliecības kopija, uzrādot oriģinālu;

2. Pilnvara, kurā norādīts konkrētais pilnvarojuma apjoms;

3. Maksājumu apliecinošs dokuments par Paziņojumā norādītā nodrošinājuma samaksu (3.4.apakšpunktā - Objekta tūlītējas samaksas pirkuma gadījumā).

Prasības iesniedzamajiem dokumentiem:

1. Visiem dokumentiem, ko Persona iesniedz Domē, jābūt oriģināliem, izņemot tos, kas minēti šī 2.pielikuma 1.punktā;

2. Visiem dokumentiem, ko Persona iesniedz Domē, jābūt to personu parakstītiem, kas ir pilnvaroti to darīt saskaņā ar likumiem, statūtiem, līgumiem un citiem tiesību aktiem;

3. Visiem iesniegtajiem dokumentiem jābūt noformētiem tā, lai tiem būtu juridisks spēks saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.2.pielikums Jūrmalas pilsētas domes

2015.gada 7.maija lēmumam Nr.206

(protokols Nr10, 26.punkts)

NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA

PIRKUMA LĪGUMS NR. __________

Jūrmalā, 2015.gada___.________________

Jūrmalas pilsētas dome , reģistrācijas Nr.90000056357 (turpmāk – PĀRDEVĒJS), tās priekšsēdētāja Gata Trukšņa personā, kurš rīkojas saskaņā ar un likumu „Par pašvaldībām” un Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2010.gada 4.februāra saistošajiem noteikumiem Nr.6 “Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums”, no vienas puses, un

_____________, personas kods _____________, (turpmāk – PIRCĒJS), no otras puses, turpmāk kopā saukti PUSES, izsakot savu gribu brīvi, bez maldības, viltus un spaidiem, noslēdz šo nekustamā īpašuma pirkuma līgumu (turpmāk – LĪGUMS), kas ir saistošs PUŠU tiesību un saistību pārņēmējiem.

1. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI

1.1. LĪGUMS tiek noslēgts pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 3.panta pirmās daļas 1.punktu, 4.panta pirmo daļu, 5.panta pirmo daļu, 8.panta 4.daļu, likuma “Par Pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, par nekustamo īpašumu, kas sastāv no zemesgabala Friča Brīvzemnieka ielā 7, Jūrmalā, 3321 m2 platībā (kadastra Nr.1300 010 3302) 182/10000 domājamās daļas (turpmāk – OBJEKTS), saskaņā ar:

1.1.1. Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada _____________ lēmumu Nr.____ “ Par apbūvēta zemesgabala Fr.Brīvzemnieka ielā 7, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 010 3302, 182/10000 domājamo daļu atsavināšanu ”, ar kuru apstiprināta OBJEKTA nosacītā cena un atsavināšanas paziņojums;

1.1.2. Jūrmalas pilsētas domes 201_.gada ______ lēmumu Nr._____ “_____________”, ar kuru apstiprināts OBJEKTA pirmpirkuma tiesīgā persona un fiziska persona ______________________________ atzīts par PIRCĒJU;

1.2. Starp PĀRDEVĒJU un PIRCĒJU 2012.gada 25.septembrī noslēgts zemesgabala Fr.Brīvzemnieka ielā 7, Jūrmalā daļas zemes nomas līgums Nr.1.1-16.3.1/841 līdz 2024.gada 25.septembrim.

1.3. Īpašuma tiesības uz garāžas ēku, kadastra apzīmējums 1300 010 3302 045, nostiprinātas 2012.gada 20.jūlijā PIRCĒJAM Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatu nodalījumā Nr.6751, pamatojoties uz 2012.gada 12.jūlija Pirkuma līgumu.

1.4. PUSES apliecina, ka PIRCĒJS izmanto Publiskas personas mantas atsavināšanas likumā 44.panta ceturtajā daļā noteiktās tiesības, proti, publiskai personai piederošu zemesgabalu, uz kura atrodas citai personai piederošas ēkas (būves) var pārdot tikai zemesgrāmatā ierakstītas ēkas (būves) īpašniekam.

1.5. Īpašuma tiesības uz OBJEKTU nostiprinātas 2000.gada 9.maijā Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatu nodalījumos Nr.6104 uz Jūrmalas pilsētas pašvaldības vārda;

1.6. PĀRDEVĒJS ar 2015.gada _________ lēmumu Nr.____ “_____________” apstiprināja OBJEKTA nosacīto cenu 1601,00 EUR (viens tūkstotis seši simti viens euro un 00 centi).

1.7. PIRCĒJA pieteikums pirkt OBJEKTU saņemts un noteiktajā kārtībā reģistrēts Jūrmalas pilsētas domē 201__.gada _________ ar reģistrācijas Nr.___________;

1.8. OBJEKTS tiek atsavināts ar atsavināšanas paziņojumu.

2. LĪGUMA PRIEKŠMETS

PĀRDEVĒJS pārdod un PIRCĒJS pērk OBJEKTU – zemesgabala Fr.Brīvzemnieka iela 7, Jūrmalā (kadastra apzīmējums 1300 010 3302) daļu – 182/10000 domājamās daļas apmērā no visa zemesgabala (zemesgabala kopējā platība 3321 m2), uz ko īpašuma tiesības nostiprinātas Jūrmalas pilsētas pašvaldībai 2000.gada 9.maijā Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.6104.

3. PIRKUMA CENA UN SAMAKSAS KĀRTĪBA

3.1. OBJEKTA pirkuma cena ir _______ EUR (_____________ euro un ___ centi), kuru PIRCĒJS ir samaksājis pilnā apmērā līdz LĪGUMA noslēgšanai.

3.2. PIRCĒJS līdz LĪGUMA noslēgšanai ir veicis šādus maksājumus:

3.2.1. OBJEKTA pirkuma maksas nodrošinājumu 10% apmērā no sākumcenas, tas ir, _______ EUR (_____________ euro un ___ centi) Jūrmalas pilsētas norēķinu kontā saņemts 201__.gada _______, ko apliecina maksājuma uzdevums Nr.___;

3.2.2. OBJEKTA pirkuma maksu _______ EUR (_____________ euro un ___ centi), kas Jūrmalas pilsētas domes norēķinu kontā saņemta 201_.gada ______________, ko apliecina maksājuma uzdevums Nr._____. Saskaņā ar OBJEKTA atsavināšanas paziņojuma 3.4.apakšpunktu, kurš atzīts par OBJEKTA PIRCĒJU, pirkuma maksa, atrēķinot iemaksāto nodrošinājumu, jāiemaksā Jūrmalas pilsētas domes kontā viena mēneša laikā no izsoles dienas.

4. PIRCĒJA PIENĀKUMI

4.1. PIRCĒJS pēc LĪGUMA noslēgšanas maksā visus ar OBJEKTU saistītos nodokļus un citus obligātos maksājumus .

4.2. a r LĪGUMA parakstīšanas brīdi PIRCĒJAM tiek nodotas visas tiesības, pienākumi un saistības, kuras saistītas ar OBJEKTU.

4.3. Pircējs apņemas:

4.3.1. uzturēt un lietot OBJEKTU mērķiem, kādiem tas paredzēts;

4.3.2. no LĪGUMA noslēgšanas brīža rīkoties kā OBJEKTA īpašnieks, valdot un lietojot OBJEKTU ar pienācīgu rūpību kā krietns un kārtīgs saimnieks, pēc labākās ticības pildot pienākumus un izlietojot tiesības;

4.3.3. ievērot vides aizsardzības noteikumus saskaņā ar likumu prasībām;

4.3.4. viena mēneša laikā pēc LĪGUMA parakstīšanas nostiprināt iegūtās īpašuma tiesības zemesgrāmatā;

4.4. PircējAM nav tiesību prasīt LĪGUMA atcelšanu.

5. ĪPAŠUMA TIESĪBAS

5.1.  OBJEKTA valdījuma un īpašuma tiesības pāriet PIRCĒJAM pēc LĪGUMA noslēgšanas un nodošanas-pieņemšanas akta (1.pielikums) parakstīšanas.

5.2. PĀRDEVĒJS piekrīt OBJEKTA īpašuma tiesību nostiprināšanai zemesgrāmatā uz PIRCĒJA vārda.

5.3. PUSES vienojas, ka PIRCĒJS iesniedz Jūrmalas pilsētas Zemesgrāmatu nodaļā PĀRDEVĒJA nostiprinājuma lūgumu īpašuma tiesību nostiprināšanai zemesgrāmatā uz PIRCĒJA vārda, kā arī apņemas segt visus ar to saistītos izdevumus.

5.4. Ar LĪGUMA parakstīšanas brīdi PĀRDEVĒJAM izbeidzas OBJEKTA valdījuma tiesības un pārvaldīšanas pienākums.

6. ATBILDĪBAS NOSACĪJUMI ATTIESĀJUMA GADĪJUMĀ

6.1. Saskaņā ar Latvijas Republikas Civillikuma 1603.panta 5.punktu Pārdevējs pilnībā atsakās un tam atkrīt atsavinātāja atbildības pienākums attiesājuma gadījumā.

6.2. PIRCĒJA pienākums ir pašam uzņemties visu risku, tai skaitā visus izdevumus, kas varētu rasties PIRCĒJAM attiesājuma gadījumā.

6.3. Noslēdzot LĪGUMU, Pircējs atsakās no tiesības prasīt jebkādu atsavinātāja atbildību no PĀRDEVĒJA vai tā tiesību un saistību pārņēmēja LĪGUMA sakarā.

7. NOBEIGUMA NOTEIKUMI

7.1. Jebkurš strīds, nesaskaņa vai prasība, kas izriet no LĪGUMA, kas skar to vai tā pārkāpšanu vai spēkā neesamību, tiek izšķirts Latvijas Republikas tiesās saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

7.2. PUSES nav atbildīgas par līgumsaistību neizpildi un neizpildes dēļ radītajiem zaudējumiem, ja tas noticis nepārvaramas varas apstākļu dēļ (piemēram, dabas stihija, ugunsgrēks, militāras akcijas). Minēto apstākļu esību apliecina kompetenta institūcija. Par līgumsaistību izpildes neiespējamību nepārvaramas varas apstākļu dēļ viena PUSE rakstiski informē otru 7 (septiņu) dienu laikā pēc šo apstākļu iestāšanās un, ja nepieciešams, vienojas par turpmāku LĪGUMA izpildes kārtību vai izbeigšanu.

7.3. Ar LĪGUMA noslēgšanas brīdi izbeidzas 2012.gada 25.septembrī starp PĀRDEVĒJU un PIRCĒJU noslēgtais Zemes nomas līgums Nr.1.1-16.3.1/841.

7.4. PUSES apliecina, ka tām ir saprotams LĪGUMA saturs un nozīme, PUSES LĪGUMU atzīst par pareizu un abpusēji izdevīgu un apņemas neizvirzīt pretenzijas viena pret otru.

7.5. LĪGUMS noslēgts un stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi.

7.6. Visas izmaiņas un papildinājumi LĪGUMĀ var tikt izdarīti tikai rakstveidā, PUSĒM savstarpēji vienojoties, un tie būs LĪGUMA neatņemama sastāvdaļa.

7.7. LĪGUMS ir sastādīts latviešu valodā uz __ (_______) lapām, 3 (trīs) eksemplāros ar vienādu juridisko spēku. Viens eksemplārs iesniedzams Jūrmalas pilsētas Zemesgrāmatu nodaļā, viens eksemplārs tiek nodots Pircējam , viens – PĀRDEVĒJAM.

8. PUŠU REKVIZĪTI UN PARAKSTI


PĀRDEVĒJS

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV-2015

Nod. maks. reģ. Nr.90000056357

Konta Nr.______________________

Akciju sabiedrība „Citadele banka”

Kods PARXLV22X

Tālr.: _________; fakss _________

__________________________

____________

PIRCĒJS

____________

____________ ,

deklarētā adrese: ____________

Tālr.: _________;

____________________

____________


Pielikums

2015.gada _____________

Nekustamā īpašuma pirkuma

līgumam Nr.____________

NODOŠANAS - PIEŅEMŠANAS AKTS

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu un Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada ____________ lēmumu Nr.____ “____________” un starp Jūrmalas pilsētas domi un ____________, personas kods ____________, 2015.gada __ __________ noslēgto Nekustamā īpašuma pirkuma līgums Nr. __________.

Jūrmalas pilsēta dome , reģistrācijas Nr.90000056357, priekšsēdētāja Gata Trukšņa personā, kurš rīkojas saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 4.februāra saistošajiem noteikumiem Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” un likumu „Par pašvaldībām”, nodod un

____________, personas kods ____________, deklarētā adrese: ____________, pārņem savā valdījumā zemesgabala Fr.Brīvzemnieka ielā 7 , Jūrmalā, kadastra Nr.1300 010 3302, ar kopējo platību 3321 m2, 182/10000 domājamo daļu.

2000.gada 9.maijā Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatā nostiprinātas īpašuma tiesības uz zemesgabalu Fr.Brīvzemnieka iela 7, Jūrmalā (kadastra apzīmējums 1300 010 3302), Jūrmalas pilsētas pašvaldībai Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.6104.

NODOD PIEŅEM

Jūrmalas pilsētas domes ____________

priekšsēdētājs ____________

Gatis Truksnis adrese: ____________

_______________________ ________________________
(paraksts) (paraksts)


Lejupielāde: DOC un PDF