Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2015.gada 7.maijāNr. 208

protokols Nr. 10, 28. punkts

Par Jūrmalas pilsētas domes struktūrvienību darba vajadzībām
nepieciešamo telpu nomas pretendentu izvērtēšanas rezultātu
apstiprināšanu un nomas līguma noslēgšanu

Ar Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 19.februāra lēmumu Nr.68 „Par telpu nomu Jūrmalas pilsētas domes struktūrvienību darba nodrošināšanai” tika izveidota Iznomāšanas pretendentu izvērtēšanas komisija, nolemts organizēt piedāvājumu atlasi nekustamā īpašuma nomai Jūrmalas pilsētas domes Attīstības pārvaldes Būvniecības projektu vadības nodaļas, Kultūras nodaļas un Pilsētsaimniecības pārvaldes Iepirkuma biroja izvietošanai un apstiprināta nomas piedāvājumu iesniegšanas kārtība.

Nomas piedāvājumus iesniedza divi pretendenti: SIA „EF D ubultu p rospekts 3” (reģistrācijas Nr.40103486655), kura piedāvā telpu nomu ēkā Dubultu prospektā 3, Jūrmalā, un Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „DP 19” (reģistrācijas. Nr.40103658225), kura piedāvā telpu nomu Dubultu prospektā 19, Jūrmalā. Abu pretendentu iesniegtie piedāvājumi ir līdzīgi un kopumā atbilst Jūrmalas pilsētas domes funkcionālajām un tehniskajām prasībām. Pretendenta SIA „EF D ubultu p rospekts 3” nomas piedāvājumā piedāvātā telpu nomas maksa un kopējās gada uzturēšanas izmaksas ir dārgākas, kā pretendenta Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „DP 19” iesniegtajā nomas piedāvājumā.

Ievērojot ar Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 19.februāra lēmumu Nr.68 „Par telpu nomu Jūrmalas pilsētas domes struktūrvienību darba nodrošināšanai” apstiprinātajā nomas piedāvājumu iesniegšanas kārtībā noteiktos piedāvājumu izvērtēšanas nosacījumus, Iznomāšanas pretendentu izvērtēšanas komisija 2015.gada 28.aprīlī, izvērtējot iznomāšanas pretendentu piedāvājumus, par Jūrmalas pilsētas domes prasībām atbilstošāko un saimnieciski izdevīgāko nolēma atzīt Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „DP 19” iesniegto nomas piedāvājumu un nomas piedāvājumu atlases rezultātus virzīt apstiprināšanai Jūrmalas pilsētas domes sēdē.

Lai nodrošinātu Jūrmalas pilsētas domes struktūrvienību turpmāko darbību, pamatojoties uz Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 63.panta pirmo daļu, Ministru kabineta 2013.gada 29.oktobra noteikumu Nr.1191 „Kārtība, kādā publiska persona nomā nekustamo īpašumu no privātpersonas vai kapitālsabiedrības un publicē informāciju par nomātajiem un nomāt paredzētajiem nekustamajiem īpašumiem” 12.punktu, un ņemot vērā Jūrmalas pilsētas domes Iznomāšanas pretendentu piedāvājumu izvērtēšanas komisijas 2015.gada 28.aprīļa atzinumu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Apstiprināt Jūrmalas pilsētas domes struktūrvienību darba nodrošināšanai nepieciešamo telpu iznomāšanas pretendentu piedāvājumu atlases konkursa rezultātus.

2. Jūrmalas pilsētas domes struktūrvienību darba nodrošināšanai nomāt biroja telpas Dubultu prospektā 19, Jūrmalā (ēka ar kadastra apzīmējumu 1300 010 2009 001), nosakot nomas līguma termiņu 2 (divi) gadi un apstiprinot telpu nomas maksu – 9,47 EUR/m2 mēnesī un apsaimniekošanas maksu 1,00 EUR/m2 mēnesī, papildus maksājot pievienotās vērtības nodokli.

3. Uzdot Jūrmalas pilsētas domes Īpašumu pārvaldes Pašvaldības īpašumu nodaļai 1 (viena) mēneša laikā organizēt telpu nomas līguma noslēgšanu ar Sabiedrību ar ierobežotu atbildību “DP 19” (saskaņā ar līguma paraugu lēmuma pielikumā).

Priekšsēdētājs

G.TruksnisP ielikums Jūrmalas pilsētas domes

2015.gada 7.maija lēmumam Nr. 208

(protokols Nr.10, 28.punkts)

TELPU NOMAS LĪGUMS Nr. ____

Jūrmalā, 2015.gada __________________

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “DP 19” , reģistrācijas numurs 40103658225, (turpmāk – IZNOMĀTĀJS), kuras vārdā uz ____________ pamata rīkojas ____________, no vienas puses, un

Jūrmalas pilsētas dome , reģistrācijas numurs 90000056357 (turpmāk - NOMNIEKS), tās priekšsēdētāja Gata Trukšņa personā, kurš rīkojas saskaņā ar likumu “Par pašvaldībām” un Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2010.gada 4.februāra saistošajiem noteikumiem Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” , no otras puses, noslēdz sekojošu līgumu (turpmāk – LĪGUMS):

1. Līguma priekšmets

1.1. Iznomātājs nodod Nomniekam , un Nomnieks pieņem lietošanā telpas Dubultu prospektā 19, Jūrmalā (ēka ar kadastra numurs 1300 010 2009 001 ), ar kopējo platību ______ m2 (____________ kvadrātmetri, turpmāk – TELPAS).

1.2. IZNOMĀTĀJAM ar Jūrmalas pilsētas tiesas zemesgrāmatu nodaļas ______.gada __.__________ lēmumu nostiprinātas īpašuma tiesības uz TELPĀM ______________, Jūrmalā, kadastra numurs _______________, kas sastāv no _______ ______ m2 platībā un ______________, Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījums Nr._____________.

1.3. TELPAS ir aprīkotas ar:

1.3.1. biroja mēbelēm (turpmāk – MĒBELES) ar vismaz ___________ darba vietām (TELPU plāns 1.pielikumā);

1.3.2. vājstrāvas pieslēgumu ar vismaz vienu darbojošos rozeti un elektrobarošanu ar vismaz __ rozetēm, vienlaikus nodrošinot arī kopējo vājstrāvas tīklu un elektrobarošanu IT sistēmu funkcionēšanai katrai darba vietai;

1.3.3. _______________________________________;

1.3.4. _______________________________________;

1.3.5. _______________________________________.

1.4. Telpas Nomniekam tiek nodotas ar pieņemšanas - nodošanas aktu, kuru paraksta abi līdzēji un kas ir līguma neatņemama sastāvdaļa.

1.5. Telpas tiek nodotas lietošanā Nomniekam , pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada ____________ lēmumu Nr. _____ „____________”.

1.6. Nomniekam ir tiesības izmantot Telpas Jūrmalas pilsētas domes struktūrvienību darba nodrošināšanai un citām funkcijām, kas saistītas ar NOMNIEKA administratīvo darbu.

1.7. Nomnieks , parakstot Līgumu , apliecina, ka tam ir zināms TELPU un to aprīkojuma stāvoklis.

2. Norēķinu kārtība

2.1. Nomas maksa par Telpu nomu (tai skaitā par visiem LĪGUMĀ noteiktajiem TELPU aprīkojumiem) (turpmāk – NOMAS MAKSA) tiek noteikta ______ EUR mēnesī, neieskaitot pievienotās vērtības nodokli (turpmāk – PVN) un APSAIMNIEKOŠANAS MAKSA tiek noteikta ______ EUR mēnesī, neieskaitot pievienotās vērtības nodokli (turpmāk – PVN) . PVN tiek maksāts normatīvos aktos noteiktā apmērā un kārtībā. NOMAS MAKSA mēnesī sastāda ____________ (____________), papildus maksājot PVN. APSAIMNIEKOŠANAS MAKSA mēnesī sastāda ____________ (____________), papildus maksājot PVN.

2.2. Papildus NOMAS maksai Nomnieks saskaņā ar IZNOMĀTĀJA rēķinu 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā pēc rēķina saņemšanas maksā:

2.2.1. par ūdensapgādi un kanalizāciju, pamatojoties uz savstarpēji saskaņotiem skaitītāju rādījumiem un pakalpojumu sniedzēja tarifiem;

2.2.2. par elektroenerģiju pamatojoties uz savstarpēji saskaņotiem skaitītāju rādījumiem un pakalpojumu sniedzēja tarifiem.

2.2.3. Par patērēto siltumenerģiju__________________

2.3. Piecpadsmit darba dienu laikā no LĪGUMA spēkā stāšanās brīža un TELPU pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanas, NOMNIEKS maksā IZNOMĀTĀJAM avansa maksājumu par pirmo __ (____) mēnešu TELPU nomu __ (___) mēnešu NOMAS MAKSAS apmērā – ____________ (____________), papildus maksājot PVN. Laika periodā, par kuru veikts avansa maksājums, IZNOMĀTĀJS par iepriekšējo mēnesi, līdz kārtējā mēneša 10. (desmitajam) datumam iesniedz NOMNIEKAM gala rēķinu par iepriekšējā mēneša avansa maksājuma dzēšanu.

2.4. Pēc LĪGUMA 2.3.punktā noteiktā avansa maksājuma dzēšanas LĪGUMA 2.1. punktā noteikto NOMAS MAKSU UN APSAIMNIEKOŠANAS MAKSU NomniekS maksā 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā pēc Iznomātāja rēķina saņemšanas par iepriekšējo kalendāro mēnesi Iznomātāja norādītajā bankas norēķinu kontā.

3. N omnieka tiesības un pienākumi

3.1. Nomnieka tiesības:

3.1.1. netraucēti lietot Telpas un to aprīkojumu visu Līguma darbības laiku, ievērojot Līguma nosacījumus;

3.1.2. pieprasīt IZNOMĀTĀJAM veikt Telpās nepieciešamos kosmētiskos remontdarbus;

3.1.3. izvietot uz ēkas (____________) fasādes pie ieejas informatīvo plāksni ar ēkā atrodošās Jūrmalas pilsētas domes struktūrvienības nosaukumu un citu informāciju;

3.1.4. par saviem līdzekļiem ierīkot TELPĀS interneta pieslēgumu un citas telekomunikācijas un patstāvīgi norēķināties ar pakalpojuma sniedzēju;

3.1.5. LĪGUMAM beidzoties, NOMNIEKS ir tiesīgs paņemt no TELPĀM viņa ievietotās mēbeles, ierīces un jebkādas būviekārtas, kas ir atdalāmas, nepasliktinot TELPU stāvokli salīdzinājumā ar to stāvokli, kāds pastāvēja LĪGUMA noslēgšanas brīdī.

3.2. Nomnieka pienākumi:

3.2.1. izmantot Telpas un to aprīkojumu LīgumA 1.6. punktā norādītajam mērķim;

3.2.2. maksāt NOMAS MAKSU LĪGUMĀ paredzētajā apmērā un termiņā saskaņā ar IZNOMĀTĀJA izrakstītiem rēķiniem;

3.2.3. saudzīgi izturēties pret namīpašumu, kurā atrodas Telpas un tam piegulošo teritoriju, ievērojot normatīvos aktos noteiktās prasības;

3.2.4. atbrīvot Telpas pēc Līguma darbības termiņa beigām vai arī no tā izbeigšanas brīža;

3.2.5. LĪGUMA termiņa beigās vai pārtraucot Līgumu , nodot TelpAS un to aprīkojumu , sastādot nodošanas - pieņemšanas aktu;

3.2.6. LĪGUMA termiņa beigās vai pārtraucot LĪGUMU, pārtraukt līgumus ar komunālo un telekomunikāciju pakalpojumu sniedzējiem.

4. I znomātāja tiesības un pienākumi

4.1. Iznomātāja tiesības:

4.1.1. saņemt NOMAS MAKSU Līgumā noteiktajā kārtībā;

4.1.2. netraucējot Nomnieka darbību, veikt Telpu tehnisko apskati, laiku iepriekš saskaņojot ar Nomnieku ;

4.1.3. ārkārtēju apstākļu gadījumā Iznomātājam ir tiesības iekļūt Telpās, pieaicinot NOMNIEKA pārstāvi.

4.2. Iznomātāja pienākumi:

4.2.1. 5 (piecu) darba dienu laikā no Līguma abpusējas parakstīšanas nodot Nomniekam lietošanā Telpas un to aprīkojumu , parakstot pieņemšanas nodošanas aktu;

4.2.2. nodrošināt Nomniekam šādus pakalpojumus, kas ietverti NOMAS MAKSĀ: teritorijas kopšanu, sadzīves atkritumu izvešanu, ________________________ ;

4.2.3. pēc NOMNIEKA pieprasījuma, bet ne vēlāk kā 3 (trīs) mēnešu laikā, par saviem līdzekļiem veikt gan kārtējos, gan nepieciešamos TELPU kosmētiskos remontus;

4.2.4. LĪGUMA darbības laikā nekavējoties novērst jebkurus bojājumus, kas radušies TELPĀS, kādās tās daļās un komunikācijās no IZNOMĀTĀJA atkarīgu apstākļu dēļ;

4.2.5. IZNOMĀTĀJS apņemas nodrošināt TELPAS ar MĒBELĒM atbilstošā kvalitātē visu LĪGUMA darbības laiku.

5. Līdzēju atbildība

5.1. IZNOMĀTĀJAM ir jāatlīdzina NOMNIEKAM zaudējumi, kas viņam radušies IZNOMĀTĀJA vai viņa pilnvaroto personu vainas dēļ.

5.2. NOMNIEKAM ir jāatlīdzina IZNOMĀTĀJAM zaudējumi, kas viņam radušies NOMNIEKA vai viņa pilnvaroto personu vainas dēļ.

5.3. Ja kāds no līdzējiem uzskata, ka tā saistību izpildi ietekmē nepārvarama vara, tam nekavējoties par to rakstiski jāpaziņo otrajam līdzējam, sniedzot nepieciešamās ziņas, kā arī jāveic visi iespējami pasākumi, lai mazinātu tās sekas.

5.4. Ja līdzējs nevar pilnīgi vai daļēji izpildīt LĪGUMA noteikumus un šāda izpilde ir radusies nepārvarama spēka rezultātā, ko līdzēji nevarēja paredzēt un novērst (dabas stihija, kara darbība, metereoloģiskie laika apstākļi, izmaiņas normatīvajos aktos), saistību izpildes termiņš tiek pagarināts atbilstoši dienu skaitam, kādā darbojošies nepārvarama spēka apstākļi, vai arī atbilstoši laikam, kas nepieciešams šo apstākļu radīto seku novēršanai.

5.5. Par nepienācīgu saistību izpildi NOMNIEKS ir tiesīgs IZNOMĀTĀJAM piemērot līgumsodu 10% (desmit procentu) apmērā no mēneša NOMAS MAKSAS par katru pārkāpuma dienu, bet ne vairāk kā 10% no gada NOMAS MAKSAS, ko NOMNIEKS ir tiesīgs arī ieturēt no IZNOMĀTĀJAM maksājamās NOMAS MAKSAS.

5.6. Jebkura maksājuma, kas izriet no līguma , samaksas kavējuma gadījumā, samaksu nesaņēmušais līdzējs ir tiesīgs piemērot otram līdzējam līgumsodu 0,05% (nulle komats nulle piecu procentu) apmērā no maksājuma kavējuma summas par katru kavējuma dienu, bet ne vairāk kā 10% no maksājuma kavējuma summas.

5.7. Līgumsoda samaksa neatbrīvo līdzējus no saistību pienācīgas izpildes.

6. Garantijas

6.1. Iznomātājs garantē, ka viņš ir Telpu īpašnieks ar attiecīgām pilnvarām, un viņam ir pilnīgas tiesības slēgt Līgumu uz tajā minētajiem noteikumiem. TELPAS LĪGUMA noslēgšanas brīdī nav pārdotas, nav iznomātas.

6.2. Iznomātājs garantē, ka Telpu stāvoklis pieļauj to kvalitatīvu iznomāšanu un apliecina, ka jumta stāvoklis, ūdens apgādes un kanalizācijas sistēmu stāvoklis, apkures ierīces, komunikācijas un citas TELPU sistēmas un iekārtas atrodas labā tehniskā kārtībā.

6.3. Iznomātājs garantē, ka Nomnieks var brīvi un bez Iznomātāja jebkāda veida pārtraukumiem vai traucējumiem izmantot Telpas, atbilstoši Līgumā minētajiem noteikumiem.

7. L īguma grozīšana, papildināšana un izbeigšanas kārtība

7.1. Līgums var tikt grozīts un papildināts. Visi Līguma grozījumi un papildinājumi tiek noformēti rakstiski un pievienoti Līgumam, un ir tā neatņemamas sastāvdaļas. Nekādi mutiski papildinājumi netiks uzskatīti par LĪGUMA nosacījumiem.

7.2. Nomnieks jebkurā laikā drīkst izbeigt Līgumu vienpusējā kārtā, brīdinot par to Iznomātāju 1 ( vienu) mēnesi pirms Līguma izbeigšanas, ja:

7.2.1. Iznomātājs nepilda viņam ar Līgumu uzliktās saistības;

7.2.2. Nomnieka tiesības lietot un rīkoties ar Telpām kādā veidā ierobežo valsts vai pašvaldības institūcijas vai trešās personas;

7.2.3. LĪGUMA darbības laikā tiesa ir ierosinājusi lietu par IZNOMĀTĀJA maksātnespēju.

7.3. NOMNIEKS jebkurā laikā drīkst izbeigt LĪGUMU vienpusējā kārtā, rakstiski brīdinot par to IZNOMĀTĀJU, ja ugunsgrēka vai no Nomnieka neatkarīga cita nelaimes gadījuma dēļ Telpas kļūst nepiemērotas to turpmākai izmantošanai Līgumā paredzētajiem mērķiem.

7.4. Nomnieks jebkurā laikā drīkst izbeigt Līgumu vienpusējā kārtā, brīdinot par to Iznomātāju 3 ( trīs) mēnešus pirms Līguma izbeigšanas.

7.5. Līguma priekšlaicīgas izbeigšanas gadījumā Nomnieks neveic nekādus papildu maksājumus. Šajā gadījumā Nomnieks pārtrauc NOMAS MAKSAS un komunālo pakalpojumu maksāšanu no Telpu atbrīvošanas brīža. Ja LĪGUMS tiek pārtraukts laika periodā, par kuru veikts avansa maksājums atbilstoši LĪGUMA 2.3 punktam, IZNOMĀTĀJS 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā pēc TELPU atbrīvošanas veic naudas līdzekļu atmaksu NOMNIEKAM par laika periodu, kurā TELPAS netiek izmantotas un par kuru veikts avansa maksājums.

7.6. Iznomātājam ir tiesības pārtraukt Līgumu pirms termiņa, brīdinot par to Nomnieku 6 ( sešus) mēnešus pirms Līguma pārtraukšanas, ja:

7.6.1. Nomnieks TELPAS izmanto citam mērķim nekā tas ir paredzēts Līgumā vai arī pārkāpj to izmantošanas noteikumus;

7.6.2. Nomnieks TELPAS tīšām bojā;

7.6.3. Nomnieks bez Iznomātāja atļaujas pārbūvē TELPAS.

7.7. LĪGUMA darbības izbeigšanās gadījumā Nomnieks pilnā apmērā ir atbildīgs par Telpu nodošanu Iznomātājam .

7.8. Strīdi, kas rodas Līguma izpildes rezultātā, tiek izšķirti pārrunu ceļā. Ja vienoties nav iespējams, strīdus jautājumi izskatāmi normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

8. Noslēguma noteikumi

8.1. Līgums stājas spēkā ar parakstīšanas brīdi un ir spēkā līdz ____________.

8.2. Visi paziņojumi, kas attiecas uz LĪGUMA grozīšanu, papildināšanu vai izbeigšanu, nosūtāmi otram līdzējam ierakstītā vēstulē uz LĪGUMĀ norādīto adresi.

8.3. LĪGUMS ir saistošs līdzēju tiesību un saistību pārņēmējiem.

8.4. Ja kāds no Līguma noteikumiem zaudē juridisku spēku, tas neietekmē pārējos Līguma noteikumus.

8.5. Visos jautājumos, kas nav noregulēti LĪGUMĀ , puses vadās no spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

8.6. IZNOMĀTĀJA kontaktpersona jautājumos par TELPU nomu ir ____________, tālrunis: ____________, e-pasts: ____________.

8.7. NOMNIEKA kontaktpersona operatīvajos jautājumos par TELPU nomu ir ____________, tālrunis: ____________ , e-pasts: ____________ (nosūtāmā e-pasta kopiju nosūtīt uz pasts@jpd.gov.lv).

8.8. LĪGUMS sagatavots latviešu valodā 3 (trīs) eksemplāros, no kuriem viens eksemplārs atrodas pie Iznomātāja , bet viens pie NOMNIEKA un viens iesniedzams Zemesgrāmatai. LĪGUMS sagatavots uz __ ( ____________ ) lapām, tai skaitā pielikumi uz __ ( ____________ ) lapām.

9. Līdzēju rekvizīti un paraksti

Nomnieks Iznomātājs

Jūrmalas pilsētas dome _____________________

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV-2015 _____________________

N/m reģ. Nr. 90000056357 reģ. Nr. _______________

Akciju sabiedrība „Citadele banka” _____________________

Konts LV84PARX0002484572001 Konts ________________


Lejupielāde: DOC un PDF