Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā

Zaudējis spēku ar domes 2016.gada 25.novembra 569.lēmumu

2015.gada 11.jūnijāNr. 228

protokols Nr. 11, 27. punkts

Par Jūrmalas Sporta servisa centra
(Majoru sporta laukuma) maksas pakalpojumiem

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punktu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Apstiprināt Jūrmalas Sporta servisa centra apsaimniekotā Majoru sporta laukuma, (adrese: Rīgas iela 1, Jūrmala) maksas pakalpojumu izcenojumus saskaņā ar šī lēmuma pielikumu.

2. Pievienotās vērtības nodoklis aprēķināms saskaņā ar Latvijas Republikas likuma „Par pievienotās vērtības nodokli” 5.panta pirmajā daļa noteikto nodokļa likmi.

3. Ieņēmumus no maksas pakalpojumiem ieskaitīt Jūrmalas Sporta servisa centra maksas pakalpojumu kontā un izlietot saskaņā ar apstiprināto budžeta tāmi.

4. Pilnvarot Jūrmalas Sporta servisa centra direktora p.i. S.Dergaču noslēgt nomas līgumus saskaņā ar apstiprinātajiem izcenojumiem.

5. No lēmuma pielikuma 2.punktā noteiktās maksas par pakalpojumiem atbrīvoti:

5.1. Jūrmalas pilsētas domes organizēti pasākumi;

5.2. Jūrmalas pašvaldības dibinātu budžeta iestāžu organizēti pasākumi uz iesnieguma pamata, kas saskaņots ar Jūrmalas pilsētas domi;

5.3. Jūrmalas skolu un pirmsskolas iestāžu sporta grupas.

6. No lēmuma pielikuma 1.punktā noteiktās maksas par pakalpojumiem atbrīvoti Jūrmalas pašvaldības deklarētie bērni no maznodrošinātām un trūcīgām ģimenēm, uzrādot apliecinošu dokumentu.

7. Jūrmalas pilsētas domes Mārketinga un ārējo sakaru pārvaldes Sabiedrisko attiecību nodaļai nodrošināt lēmuma publicēšanu pašvaldības informācijas biļetenā.

8. Ar šī lēmuma spēkā stāšanas brīdi atzīt par spēku zaudējušu Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 5.marta lēmumu Nr.82 „Par Jūrmalas Sporta servisa centra (Majoru vidusskolas sporta laukuma) maksas pakalpojumiem’’

Priekšsēdētājs

G.TruksnisPielikums Jūrmalas pilsētas domes

2015.gada 11.jūnija lēmumam Nr.228

(protokols Nr.11, 27.punkts)

Majoru vidusskolas sporta laukuma (Rīgas iela 1) maksas pakalpojumu izcenojumi

Nosaukums

Mērvienība

Maksa (Eur) bez PVN

Maksa (EUR) ar PVN

1. Masu slidotava

1.1 Slidošana bez nūjām ledus laukumā

1.1.1

pieaugušie

1 persona/60 min.

2.48

3.00

1.1.2

skolēni*, pensionāri *

1 persona/60 min.

1.24

1.50

1.2 Slidošana ar nūjām ledus laukumā

1.2.1

pieauguši

1 persona/60 min.

3.72

4.50

1.2.2

Skolēni*, pensionāri *

1 persona/60 min.

2.07

2.50

1.3 Slidošana skrituļslidu laukumā

1.3.1

pieaugušie

1 persona/60 min.

1.65

2.00

1.3.2

skolēni*, pensionāri*

1 persona/60 min.

0.83

1.00

1.4 Bērniem līdz 7 gadiem

1 persona/60 min.

0.00

0.00

2.Noma

2.1 Dažāda noma

2.1.1

slidu un skrituļslidu noma

1 pāris/60 min.

1.24

1.50

2.1.2

ģērbtuves telpas noma (51.50m2)

60 min.

2.48

3.00

2.1.3

tablo izmantošana

60 min.

6.20

7.50

2.1.4

žāvētavas telpas noma (7.27 m2 vai 7.29 m2)

60 min.

1.49

1.80

2.1.5

žāvētavas telpas noma (7.27 m2 vai 7.29 m2)

1 nedēļa

56.20

68.00

2.1.6

žāvētavas telpas noma (7.27 m2 vai 7.29 m2)

1 mēnesis

223.55

270.50

2.1.7

vispārējā telpas noma 1m2

1 mēnesis

30.99

37.50

2.1.8

vispārējā telpas noma 1m2

60 min.

0.25

0.30

2.2 Ledus laukuma noma**

2.2.1

darba dienās no plkst. 8.00 līdz 15.30

60 min.

53.72

65.00

2.2.2

darba dienās no plkst. 15.30 līdz 18.00

60 min.

60.33

73.00

2.2.3

darba dienās no plkst. 18.00 līdz 23.00

60 min.

77.27

93.50

2.2.4

brīvdienās no plkst. 8.00 līdz 23.00

60 min.

77.27

93.50

2.3 Skrituļslidu laukuma noma**

2.3.1

darba dienās no plkst. 8.00 līdz 23.00

60 min.

13.22

16.00

2.3.2

Brīvdienās no plkst. 8.00 līdz 23.00

60 min.

19.83

24.00

3.

Slidu asināšana

1 pāris

1.24

1.50

4.

Reklāmas izvietošana

4.1

Reklāmas izvietošana uz bortiem

1m2 /mēnesi

6.61

8.00

4.2

Reklāmas izvietošana uz ledus

1m2 /mēnesī no 01.11.līdz 30.04.

6.61

8.00

* uzrādot apliecinošu dokumentu

** virs 8 stundām nedēļā – atlaide 20%


Lejupielāde: DOC un PDF