Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2015.gada 9.jūlijāNr. 266

protokols Nr. 12, 12. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 18.aprīļa
lēmumā Nr.200 „Par projekta „Jūrmalas ūdenssaimniecības
attīstība” III kārtas īstenošanu”

Ievērojot starp Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Jūrmalas pilsētas domi un sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Jūrmalas ūdens” (reģistrācijas Nr.40003275333) 2014.gada 27.augustā noslēgto Civiltiesisko līgumu par projekta „Jūrmalas ūdenssaimniecības attīstība III kārta” īstenošanu (ID Nr.3DP/3.5.1.1.0/14/IPIA/VARAM/005) un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 26.06.2015. vēstuli Nr.4.1-14/18-le/5131 par civiltiesiskā līguma grozījumu priekšlikumu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Veikt grozījumus Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 18.aprīļa lēmuma Nr.200 „Par projekta „Jūrmalas ūdenssaimniecības attīstība” III kārtas īstenošanu” 3.punktā, izsakot to šādā redakcijā:

„3. Projekta kopējās izmaksas ir 19 108 449,78 EUR (deviņpadsmit miljoni viens simts astoņi tūkstoši četri simti četrdesmit deviņi euro un 78/100), kur Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansējums ir 8 570 333.00 EUR (astoņi miljoni pieci simti septiņdesmit tūkstoši trīs simti trīsdesmit trīs euro un 00/100), Jūrmalas pilsētas domes līdzfinansējums ir 6 300 199.74 EUR (seši miljoni trīs simti tūkstoši viens simts deviņdesmit deviņi euro un 74/100), sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Jūrmalas ūdens” līdzfinansējums (tai skaitā izmaksas projekta pievienotās vērtības nodokļa izmaksām) ir 4 237 917.04 EUR (četri miljoni divi simti trīsdesmit septiņi tūkstoši deviņi simti septiņpadsmit euro un 04/100) saskaņā ar 2. un 3.pielikumu”, saskaņā ar šī lēmuma 1. un 2.pielikumu.

2. Veikt grozījumus Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 18.aprīļa lēmuma Nr.200 „Par projekta „Jūrmalas ūdenssaimniecības attīstība” III kārtas īstenošanu” 6.punktā, izsakot to šādā redakcijā:

„6. Sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „Jūrmalas ūdens” nodrošināt projekta sagatavošanu, iesniegšanu un ieviešanu līdz 2016.gada 10.jūnijam, par projekta norises gaitu informējot Jūrmalas pilsētas domes Attīstības pārvaldi.”

3. Lēmuma izpildi kontrolēt Jūrmalas pilsētas pašvaldības izpilddirektoram.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis1.pielikums Jūrmalas pilsētas domes
2015.gada 9.jūlija lēmumam Nr.266
(protokols Nr.12, 12.punkts)

Projekts „Jūrmalas ūdenssaimniecības attīstība III kārta”

1. Projekta izmaksas un finansēšana

Npk.

Līguma nosaukums

Plānotā līguma EUR (bez PVN)

PVN EUR

Līguma summa EUR (ar PVN)

Attiecināmās izmaksas, kuras plānots segt no ES Kohēzijas fonda, Jūrmalas pilsētas domes un SIA „Jūrmalas ūdens”

1

Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu paplašināšana Ķemeros

3 742 232,78

Neattiecināmās izmaksas

3 742 232,78

2

Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu paplašināšana Mellužos un Asaros

8 851 259,81

Neattiecināmās izmaksas

8 851 259,81

Attiecināmās izmaksas kopā

12 593 492,59

12 593 492,59

Neattiecināmās izmaksas, kuras plānots segt no Jūrmalas pilsētas domes un SIA „Jūrmalas ūdens” līdzekļiem

1

Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu paplašināšana Ķemeros

Attiecināmās izmaksas

785 868,88

785 868,88

2

Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu paplašināšana Mellužos un Asaros

2 275 130,15

2 336 541,88

4 611 672,03

3

Autoruzraudzība ŪK tīklu paplašināšanai Ķemeros

29 200,00

6 132,00

35 332,00

4

Autoruzraudzība ŪK tīklu paplašināšanai Mellužos un Asaros

89 011,12

18 692,34

107 703,46

5

Būvuzraudzība ŪK tīklu paplašināšanai Ķemeros

99 544,11

20 904,26

120 448,37

6

Būvuzraudzība ŪK tīklu paplašināšanai Mellužos un Asaros

220 000,00

46 200,00

266 200,00

7

Būvprojekta izstrāde ŪK tīklu paplašināšanai Ķemeros

243 129,64

51 057,22

294 186,86

8

Būvprojekta izstrāde ŪK tīklu paplašināšanai Mellužos un Asaros

233 350,99

49 003,71

282 354,70

9

Tehniski ekonomiskā pamatojuma aktualizācija

9 248,67

1 942,22

11 190,89

Neattiecināmās izmaksas kopā

3 198 614,67

3 316 342,52

6 514 957,19

KOPĀ

15 792 107,26

3 316 342,52

19 108 449,78

2. Plānotais izmaksu sadalījuma pa līgumiem, gadiem un finansētājiem

Sadalījums pa finansētājiem

Eiropas Savienības Kohēzijas fonds

8 570 333,00

Jūrmalas pilsētas domes

6 300 199,74

SIA „Jūrmalas ūdens”

4 237 917,04

KOPĀ

19 108 449,782.pielikums Jūrmalas pilsētas domes
2015.gada 9.jūlija lēmumam Nr.266
(protokols Nr.12, 12.punkts)

Projekts „Jūrmalas ūdenssaimniecības attīstība III kārta”

1. Jūrmalas pilsētas domes ieguldījums pa ceturkšņiem

Jūrmalas pilsētas domes ieguldījums

KOPĀ EUR

2015. gads

2016. gads

I cet. EUR

II cet. EUR

III cet. EUR

IV cet. EUR

I cet. EUR

EUR

6 300 199,74

0,00

0,00

2 268 705,00

2 268 705,00

1 762 789,74


Atvērt spēkā esošo redakciju

Lejupielāde: DOC un PDF