Paziņojums publicēts Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" 19.08.2015.
Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2015.gada 13.augustāNr. 347

protokols Nr. 14, 13. punkts

Par Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojuma
grozījumu pirmās redakcijas nodošanu publiskajai
apspriešanai un atzinumu saņemšanai

Ar Jūrmalas pilsētas domes (turpmāk – Dome) 2014.gada 15.maija lēmumu Nr.236 „Par Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojuma grozījumu izstrādes uzsākšanu” tika uzsākta Teritorijas plānojuma grozījumu izstrāde un apstiprināts darba uzdevums.

Atbilstoši Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumu Nr.628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” (turpmāk – Noteikumi) 80.punktam, Domē ir iesniegta Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojuma grozījumu pirmā redakcija un ziņojums par tās izstrādi. Pamatojoties uz Noteikumu 82.punktu, 83.punktu 84.punktu, 85.punktu un 86.punktu un izskatot Teritorijas plānojuma grozījumu pirmo redakciju un ziņojumu par tās izstrādi, saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes (turpmāk – Dome) Attīstības un vides jautājumu komitejas 2015.gada 12.augusta atzinumu (protokols Nr.1.2-21/14), Dome nolemj:

1. Nodot publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai Teritorijas plānojuma grozījumu pirmo redakciju.

2. Teritorijas plānojuma grozījumu izstrādes vadītājam organizēt Teritorijas plānojuma grozījumu pirmās redakcijas publisko apspriešanu, nosakot publiskās apspriešanas termiņu četras nedēļas, un nodrošināt sabiedrībai iespēju iepazīties ar Teritorijas plānojuma grozījumu pirmās redakcijas materiāliem izdrukas veidā pašvaldības telpās.

3. Domes Pilsētplānošanas nodaļai ievietot paziņojumu par Teritorijas plānojuma grozījumu pirmās redakcijas publisko apspriešanu Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā (turpmāk – Sistēma) un paziņot darba uzdevumā minētajām institūcijām par sagatavoto Teritorijas plānojuma grozījumu pirmo redakciju un nepieciešamību sniegt par to atzinumu.

4. Domes Mārketinga un ārējo sakaru pārvaldes Sabiedrisko attiecību nodaļai publicēt paziņojumu vietējā pašvaldības laikrakstā un ievietot pašvaldības tīmekļa vietnē par Teritorijas plānojuma grozījumu pirmās redakcijas publisko apspriešanu, nodrošinot iespēju iepazīties ar Teritorijas plānojuma grozījumu pirmo redakciju pašvaldības tīmekļa vietnē.

5. Teritorijas plānojuma grozījumu izstrādes vadītājam pēc Teritorijas plānojuma grozījumu pirmās redakcijas publiskās apspriešanas beigām organizēt sanāksmi, kurā tiek izskatīti publiskās apspriešanas laikā saņemtie priekšlikumi un institūciju atzinumi.

6. Domes Pilsētplānošanas nodaļai ievietot paziņojumu par sanāksmes, kurā tiek izskatīti publiskās apspriešanas laikā saņemtie priekšlikumi un institūciju atzinumi, laiku Sistēmā ne vēlāk kā divas nedēļas pirms sanāksmes norises datuma.

7. Domes Mārketinga un ārējo sakaru pārvaldes Sabiedrisko attiecību nodaļai paziņot par sanāksmi, kurā tiek izskatīti publiskās apspriešanas laikā saņemtie priekšlikumi un institūciju atzinumi, vietējā pašvaldības laikrakstā un pašvaldības tīmekļa vietnē ne vēlāk kā divas nedēļas pirms sanāksmes norises datuma.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Saistītā informācija:

I daļa Paskaidrojuma raksts PDF

II daļa Grafiskā daļa PDF, PDF, PDF

III daļa Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi PDF, PDF

Pārskats par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grozījumu izstrādi PDF


Lejupielāde: DOC un PDF