Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2015.gada 13.augustāNr. 349

protokols Nr. 14, 15. punkts

Par nekustamā īpašuma Dzintari 1510, Jūrmalā
daļas izsoles rezultātu apstiprināšanu

Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 11.jūnija lēmumu Nr.251 „Par nekustamā īpašuma Dzintari 1510, Jūrmalā, daļas iznomāšanas noteikumiem” (turpmāk – Lēmums) nekustamā īpašuma Dzintari 1510, Jūrmalā, kadastra numurs 1300 008 1510 daļa, kas sastāv no zemesgabala daļām 16113 m2 platībā un kafejnīcas ēkas, kadastra apzīmējums 1300 008 1510 005 telpas Nr.7 - 19,9 m2 platībā (turpmāk – Iznomājamais objekts) tiek nodota nomā uz 10 (desmit) gadiem piedzīvojumu parka izveidei un aktīvās atpūtas pakalpojumu sniegšanai, organizējot nomas tiesību izsoli. Ar Lēmumu apstiprināts Iznomājamā objekta Izsoles nolikums „Zemes daļas un telpas nomas un aktīvās atpūtas organizēšanas tiesību piešķiršana Dzintaru mežaparkā” (Lēmuma 1.pielikums), turpmāk - Izsoles nolikums.

Iznomājamā objekta nosacītā mēneša nomas maksa (izsoles sākumcena) noteikta 148,00 EUR un izsoles solis noteikts 20 EUR.

Sludinājumā noteiktajā pretendentu pieteikšanās termiņā, proti, līdz 2015.gada 17.jūlijam uz Iznomājamā objekta nomas tiesību izsoli pieteicās trīs pretendenti:

1. Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Kaķītis”, reģistrācijas Nr.40003534889;

2. SIA „CSS – Alpine”, reģistrācijas Nr.40003740270;

3. Slēpošanas un atpūtas parks „Ozolkalns”, SIA, reģistrācijas Nr.40003653537.

Saskaņā ar Izsoles nolikuma 17.punktu Jūrmalas pilsētas domes Nekustamā īpašuma iznomāšanas un izīrēšanas komisija 2015.gada 21.jūlija sēdē izvērtēja pretendentu pieteikumu atbilstību izsoles nolikuma prasībām un atbilstoši Izsoles nolikuma 51.punktam atzina, ka visi pretendenti ir ieguvuši vairāk kā 50% no maksimālā punktu skaita, līdz ar to visi pretendenti ir tiesīgi piedalīties izsolē.

Atbilstoši Izsoles nolikuma 38.punktam, Pretendenti samaksājuši dalības maksu 100 EUR un, atbilstoši Izsoles nolikuma 57.punktam, Pretendenti samaksājuši drošības naudu 500 EUR par piedalīšanos nomas tiesību izsolē.

Saskaņā ar Izsoles nolikuma 59.punktu, izsoles uzvarētājam drošības nauda netiek atmaksāta un tā tiek ieskaitīta Iznomājamā objekta mēneša nomas maksā.

Iznomājamā objekta izsole notika 2015.gada 24.jūlijā un tajā piedalījās visi 3 iepriekš minētie pretendenti.

Atbilstoši Izsoles nolikuma 68.punktam, augstāko nomas maksu nosolīja – SIA „CSS – Alpine”, reģistrācijas Nr.40003740270.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 11.jūnija lēmuma Nr.251 „Par nekustamā īpašuma Dzintari 1510, Jūrmalā, daļas iznomāšanas noteikumiem” 1.pielikuma - Izsoles nolikuma 74.punktu, kā arī ņemot vērā Jūrmalas pilsētas domes Nekustamā īpašuma iznomāšanas un izīrēšanas komisijas 2015.gada 24.jūlija sēdes lēmumu Nr.1 (protokols Nr.8-2-4/10), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Apstiprināt nekustamā īpašuma Dzintari 1510, Jūrmalā, kadastra numurs 1300 008 1510 daļas, kas sastāv no zemesgabala daļām 16113 m2 platībā un kafejnīcas ēkas, kadastra apzīmējums 1300 008 1510 005 telpas Nr.7 - 19,9 m2 platībā, izsoles rezultātus un par izsoles uzvarētāju atzīstot SIA „CSS – Alpine”, reģistrācijas Nr.40003740270, kas nosolīja augstāko mēneša nomas maksu 3428 EUR (trīs tūkstoši četri simti divdesmit astoņi euro). Papildus mēneša nomas maksai maksājot pievienotās vērtības nodokli.

2. Noslēgt līgumu ar SIA „CSS – Alpine”, reģistrācijas Nr.40003740270, par nekustamā īpašuma Dzintari 1510, Jūrmalā, kadastra numurs 1300 008 1510 daļu, kas sastāv no zemesgabala daļām 16113 m2 platībā un kafejnīcas ēkas, kadastra apzīmējums 1300 008 1510 005 telpas Nr.7 - 19,9 m2 platībā nomu uz 10 (desmit) gadiem piedzīvojumu parka izveidei un aktīvās atpūtas pakalpojumu sniegšanai.

3. Uzdot Jūrmalas pilsētas domes Centralizētajai grāmatvedībai izrakstot pirmo rēķinu atskaitīt SIA „CSS – Alpine”, reģistrācijas Nr.40003740270 iemaksāto drošības naudu 500,00 EUR (pieci simti euro) apmērā.

4. Uzdot Jūrmalas pilsētas domes Īpašumu pārvaldes Pašvaldības īpašumu nodaļai septiņu darba dienu laikā no šī lēmuma pieņemšanas organizēt lēmuma 2.punktā minētā Nekustamā īpašuma daļas nomas līguma (apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 11.jūnija lēmumu Nr.251) noslēgšanu.

5. Ja Nekustamā īpašuma daļas nomas līgums netiek noslēgts nomnieka vainas dēļ, šis lēmums zaudē spēku.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF