Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā

Grozījumi ar domes 2020.gada 23.aprīļa 161.lēmumu
Grozījumi ar domes 2019.gada 25.jūlija 329.lēmumu
Grozījumi ar domes 2019.gada 21.februāra 51.lēmumu
Grozījumi ar domes 2018.gada 22.novembra 561.lēmumu
Grozījumi ar domes 2018.gada 15.februāra 57. lēmumu
Atvērt sākotnējo redakciju

2015.gada 17.septembrīNr. 364

protokols Nr. 16, 11. punkts

Par dalību Eiropas Sociālā fonda finansētā
projekta „PROTI un DARI” īstenošanā

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 10.punktu, Jaunatnes likuma 5.panta pirmo daļu, Ministru kabineta 2015.gada 7.jūlija noteikumu Nr.385 „Darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.3.specifiskā atbalsta mērķa „Attīstīt NVA nereģistrēto NEET jauniešu prasmes un veicināt to iesaisti izglītībā, NVA īstenotajos pasākumos Jauniešu garantijas ietvaros un nevalstisko organizāciju vai jauniešu centru darbībā” īstenošanas noteikumi” 17.2.punktu un saskaņā ar Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras 2015.gada 30.jūlija vēstuli Nr.6-1/227 , Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Apstiprināt Jūrmalas pilsētas domes, kā sadarbības partnera dalību Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras projekta „PROTI un DARI” (turpmāk – Projekts) īstenošanā, slēdzot sadarbības līgumu.

2. Noteikt Projekta mērķi – attīstīt jauniešu, vecumā no 15 līdz 29 gadiem (ieskaitot), kuri nemācās, nestrādā, neapgūst arodu un nav reģistrēti Nodarbinātības valsts aģentūrā kā bezdarbnieki, prasmes un veicināt viņu iesaisti izglītībā, tai skaitā aroda apguvē pie amata meistara, Nodarbinātības valsts aģentūras vai Valsts izglītības attīstības aģentūras īstenotajos aktīvās nodarbinātības vai preventīvajos bezdarba samazināšanas pasākumos, kā arī nevalstisko organizāciju vai jauniešu centru darbībā.

3. Noteikt projekta īstenošanas laiku no 2015.gada 1.oktobra līdz 2021.gada 31.decembrim. Grozīts ar domes 2020.gada 23.aprīļa 161.lēmumu

4. Apstiprināt lēmuma 1.pielikumu „Esošā situācija mērķa grupas jauniešu atbalsta jomā pašvaldībā”.

5. Noteikt Projekta kopējās izmaksas 194 000.42 EUR (viens simts deviņdesmit četri tūkstoši euro un 42 centi), saskaņā ar šī lēmuma 2.pielikumu, t.sk.: Grozīts ar domes 2020.gada 23.aprīļa 161.lēmumu

5.1. pieejamā Projekta attiecināmo izmaksu kopsumma, kas 100% apmērā tiek finansēta no Eiropas Sociālā fonda finanšu līdzekļiem ir 141 350.42 EUR (viens simts četrdesmit viens tūkstoši trīs simti piecdesmit euro un 42 centi), no tās:

5.1.1. Projekta mērķa grupas jauniešu profilēšanai un programmas sastādīšanai pieejamais finansējums ir 8 652.60 EUR (astoņi tūkstoši seši simti piecdesmit divi euro un 60 centi);

5.1.2. Projekta mērķa grupas jauniešu individuālo pasākumu programmu īstenošanai pieejamais finansējums ir 132 697.82 EUR (viens simts trīsdesmit divi tūkstoši seši simti deviņdesmit septiņi euro un 82 centi).

5.2. neattiecināmās izmaksas Projekta administratīvajai ieviešanai un Projekta mērķa grupas jauniešu sasniegšanas un uzrunāšanas aktivitāšu īstenošanai 52 650.00 EUR (piecdesmit divi tūkstoši seši simti piecdesmit euro un 00 centi), kas 100% apmērā tiek finansētas no Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžeta līdzekļiem.

6. Projekta priekšfinansējumu ne vairāk kā 20% apmērā no nepieciešamā finansējuma Projekta mērķa grupas jauniešu individuālo pasākumu programmu īstenošanai segt no Jūrmalas pilsētas pašvaldības kārtējā gada budžeta, izvērtējot Projekta aktivitāšu ieviešanas plānu. Grozīts ar domes 2018.gada 22.novembra 561.lēmumu

7. Naudas plūsmas izmaiņas tiek precizētas ar kārtējā gada pašvaldības budžetu atbilstoši precizētajam aktivitāšu ieviešanas kalendārajam plānam, ja netiek pārsniegts šī lēmuma 5.punktā norādītā finansējuma apjoms.

8. Projekta ieviešanu un šī lēmuma 1.punktā minētā sadarbības līguma noslēgšanu ar Jaunatnes starptautisko programmu aģentūru uzdot Jūrmalas Bērnu un jauniešu interešu centra (reģistrācijas Nr.90009226256) direktorei Evijai Majorei.

9. Projekta īstenošanas uzraudzību uzdot Jūrmalas pilsētas domes Attīstības pārvaldes Projektu ieviešanas nodaļai.

10. Lai īstenotu šī lēmuma 8.punktā noteikto, Jūrmalas pilsētas domes Personāla nodaļai uzdot sagatavot grozījumus Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 18.decembra lēmumā Nr.522 „Par Jūrmalas pašvaldības institūciju darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu”, papildinot šajā punktā minētā lēmuma 15.pielikumu ar amata vienību „projekta koordinators”.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis1.pielikums Jūrmalas pilsētas domes

2015.gada 17.septembra lēmumam Nr.364

(Protokols Nr.16, 11.punkts)

Esošā situācija mērķa grupas jauniešu atbalsta jomā pašvaldībā

Informācija par pašvaldību

Pašvaldības nosaukums:

Jūrmala

Kontaktpersona, kura būs atbildīga par projekta īstenošanu no pašvaldības puses

(Vārds, uzvārds,

amats)

Evija Majore, Jūrmalas Bērnu un jauniešu interešu centra direktore

Kontaktinformācija (Adrese)

Jūrmalas Bērnu un jauniešu interešu centrs, Zemgales iela 4, Asari, Jūrmala, LV-2008

Kontaktinformācija

(Tālrunis)

67767186, 28385666

Kontaktinformācija

(E-pasta adrese)

bjic@edu.jumala.lv

Kad pašvaldība plāno iesaistīties projekta īstenošanā? (Atzīmējiet tikai vienu atbildi!)

2016.gada 1.janvārī

Informācija par mērķa grupas jauniešiem

Mērķa grupas jauniešu kopējais skaits (atbilstoši valstī pieejamiem statistikas datiem, pašvaldību sociālo dienestu, stratēģisko partneru informācijai):

Uz šo brīdi ir apzināti 32 mērķa grupas jaunieši, kurus plānots iesaistīt pirmajā projekta īstenošanas gadā. Kopā projektā, 3 gadu laikā, plānots iesaistīt 98 jauniešus. Padziļināta projekta mērķa grupas izpēte notiks, kad darbu uzsāks projekta koordinators.

Mērķa grupas raksturojums:

Tie ir jaunieši, kas šajā brīdī nemācās, nestrādā algotu darbu, un savu ikdienu pavada Jaunatnes iniciatīvu centrā Kauguros, jaunieši, kuri pārtraukuši studijas.

Mērķa grupas jauniešiem pieejamo atbalsta pasākumu īss apraksts (piemēram, kādas aktivitātes jau šobrīd īsteno pašvaldība?)

Šobrīd ir izveidoti dažādi atbalsta pasākumi, piemēram, Jaunatnes iniciatīvu centrs jauniešu saturīgai brīvā laika pavadīšanai. Tiek nodrošinātas dažādas interešu izglītības nodarbības un plašs sporta nodarbību klāsts. Ielu vingrotāju biedrība „Veona” iesaista savās aktivitātēs sportot gribošos jauniešus. Tiek organizētas brīvprātīgā darba aktivitātes, un iespēja iesaistīties visu līmeņu pasākumos pilsētā. Ir iespēja iesaistīties dažādās neformālās jauniešu grupās.

Informācija par cilvēkresursiem

Pašvaldībā esošo cilvēkresursu apraksts, kas varētu tikt iesaistīti projekta īstenošanā (projekta vadītājs, grāmatvede, sociālais darbinieks, jaunatnes lietu speciālists vai cits):

Esošo cilvēkresursu ietvaros projektā plānots iesaistīt Jūrmala BJIC grāmatvedi, jaunatnes lietu speciālistu, jaunatnes darbinieku un citus speciālistus pēc nepieciešamības.

Nepieciešamo cilvēkresursu apraksts, kas varētu tikt iesaistīti projekta īstenošanā (programmas vadītājs, mentors un citi, ja nepieciešams):

Papildus projektā tiks izveidota atsevišķa štata vieta - projekta koordinators, kurš veiks arī projekta vadītāja funkcijas. Tā pat plānots iesaistīt 3 mentorus, piesaistot aktīvos jauniešus un pēc nepieciešamības citus speciālistus.

Informācija par stratēģiskajiem partneriem

Kādus stratēģiskos partnerus pašvaldība plāno piesaistīt projektā plānoto darbību īstenošanai?

Stratēģisko partnerību veidos dažādas biedrības, piemēram, biedrība „Jaunieši dabai un cilvēkam”, ielu vingrotāju biedrība „Veona” un citas. Tā pat tiks iesaistītas citas pašvaldības struktūras, piemēram, nepilngadīgo uzraudzības nodaļa, pašvaldības policija, sociālais dienests, dienas centri, uzņēmēji un citas.

Kāda ir šo stratēģisko partneru loma darbā ar mērķa grupas jauniešiem pašvaldībā?

Stratēģisko partneru lomas būs dažādas visā projekta posmā. Tie tiks piesaistīti gan mērķa grupas jauniešu apzināšanā un uzrunāšanā, gan dažādu pasākumu un aktivitāšu organizēšanā un projekta jauniešu iesaistīšanā jau esošajos un plānotajos pasākumos un aktivitātēs.2.pielikums Jūrmalas pilsētas domes

2015.gada 17.septembra lēmumam Nr.364

(protokols Nr.16, 11.punkts)
Grozīts ar domes 2020.gada 23.aprīļa 161.lēmumu

Projekta

"Proti un dari"

finansēšanas plāns

Projekta īstenotājs: Jūrmalas Bērnu un jauniešu interešu centrs

Funkcionālās klasifikācijas kods: 09.510.

Kopējais projekta finansējums (EUR): 194 000.42 EUR, no kurām Projekta attiecināmās izmaksas 141 350.42 EUR, kas tiek 100% finansētas no ESF finanšu līdzekļiem. Projekta neattiecināmās izmaksas 52 650.00 EUR, kas 100% tiek finansētas no Jūrmalas pilsētas domes budžeta.

Pozīcija / gads

2016.-2019.gads

2020.gads

2021.gads

Kopā

1.ceturksnis

2.ceturksnis

3.ceturksnis

4.ceturksnis

Kopā

IEŅĒMUMI kopā, t.sk.:

122 935

19 397

14 508

12 763

11 558

49 597

25 482

191 001

Atlikums perioda sākumā, t.sk.

4 013

4 441

2 696

1 488

4013

no pašvaldības budžeta

no valsts budžeta

no Eiropas Savienības fonda

4 013

4 441

2697

1491

4013

no ārvalstu finanšu palīdzības/cits finansējuma avots

Priekšfinansējums no pašvaldības budžeta

Līdzfinansējums no pašvaldības budžeta

Pašvaldības budžeta līdzekļi neattiecināmo izmaksu veikšanai

34 505

2 979

2346

2 345

2 344

10 014

8131

52 650

Pašvaldību saņemtie valsts budžeta transferti noteiktam mērķim (18.6.2.0.)

Pašvaldību no valsts budžeta iestādēm saņemtie transferti Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajiem projektiem (pasākumiem) (18.6.3.0.)

88 430

12 405

7 721

7 721

7 723

35 570

17 351

141 351

Pašvaldību saņemtie transferti no citām pašvaldībām (19.2.0.0.)

Ieņēmumi no citu valstu finanšu palīdzības programmu īstenošanas (21.1.9.2.)

Pārējie šajā klasifikācijā iepriekš neklasificētie ieņēmumi (21.4.2.0.)

0

0

Cits ieņēmumu veids atbilstoši ieņēmumu klasifikācijai (norādīt)

0

0

IZDEVUMI kopā, t.sk.:

122 935

19 397

14 508

12 763

11 558

49 597

25 482

194 001

IZDEVUMI projekta aktivitāšu īstenošanai

118 922

14 956

11 811

11 272

11 558

49 597

25 482

194 001

Atlikums perioda beigās, t.sk:

4 013

4 441

2 697

1 491

0

0

0

0

kases apgrozības līdzekļi

4 013

4 441

2 697

1 491

0

atgriežamie līdzekļi pašvaldības budžeta

0

0