Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2015.gada 17.septembrīNr. 371

protokols Nr. 16, 18. punkts

Par sociālās dzīvojamās telpas adresē,
Jūrmalā, atbrīvošanu un īrnieka brīdināšanu

Pamatojoties uz likuma „Par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām dzīvojamām mājām” 14.panta pirmās daļas 3.punktu, otro daļu, trešo daļu un piekto daļu, ņemot vērā Jūrmalas pilsētas pašvaldības Dzīvokļu komisijas 2015.gada 3.augusta sēdes atzinumu (protokols Nr.8.1-1/8), Jūrmalas pilsētas domes Sociālo un veselības jautājumu komitejas 2015.gada 12.augusta sēdes atzinumu (protokols Nr.1.2-25/11) un nekustamā īpašuma pārvaldnieka SIA „Jūrmalas namsaimnieks” (reģistrācijas Nr.40003426429) 2015.gada 7.augusta izziņu Nr.I-209, ka sociālās dzīvojamās telpas adresē, Jūrmalā, īrnieks vārds uzvārds (personas kods) vairāk kā trīs mēnešus nemaksā sociālā dzīvokļa īres maksu un maksu par komunālajiem pakalpojumiem, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Vārds uzvārds atbrīvot sociālo dzīvojamo telpu adresē, Jūrmalā.

2. Jūrmalas pilsētas domes Īpašumu pārvaldes Dzīvokļu nodaļai:

2.1. divu nedēļu laikā nosūtīt vārds uzvārds brīdinājumu par sociālās dzīvojamās telpas adresē, Jūrmalā, atbrīvošanu trīs mēnešu laikā no brīdinājuma saņemšanas;

2.2. trīs mēnešu laikā nodrošināt jautājuma atrisināšanu par citas – mazāk labiekārtotas sociālās dzīvojamās telpas nodošanu lietošanā vārds uzvārds, noslēdzot jaunu sociālās dzīvojamās telpas īres līgumu.

3. Šo lēmumu saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmo daļu, 76.panta pirmo un otro daļu, 79.panta pirmo daļu, 188.panta otro daļu un 189.panta pirmo daļu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas, pieteikumu iesniedzot Administratīvās rajona tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF