Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā

Zaudējis spēku ar domes 2020.gada 23.jūlija 342.lēmumu

2015.gada 15.oktobrīNr. 398

protokols Nr. 19, 2. punkts

Par Jūrmalas Kultūras centra
maksas pakalpojumiem

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punktu, Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 18.decembra nolikuma Nr.28 „Jūrmalas Kultūras centra nolikums” 5.2.punktu, Jūrmalas pilsētas domes Kultūras jautājumu komitejas 2015.gada 7.oktobra atzinumu (protokols Nr.1.2-26/12), Jūrmalas pilsētas domes nolemj:

1. Apstiprināt Jūrmalas Kultūras centra maksas pakalpojumu izcenojumus saskaņā ar šī lēmuma pielikumu.

2. Ieņēmumus no maksas pakalpojumiem ieskaitīt Jūrmalas Kultūras centra maksas pakalpojumu kontā un izlietot saskaņā ar apstiprināto budžeta tāmi.

3. Pilnvarot Jūrmalas Kultūras centra direktoru slēgt līgumus, saskaņā ar apstiprinātajiem izcenojumiem.

4. No lēmuma pielikuma 1. punkta noteiktās maksas ir atbrīvoti:

4.1. Bērni no maznodrošinātām un trūcīgām ģimenēm, kuru dzīvesvieta ir deklarēta Jūrmalas pilsētas pašvaldībā, uzrādot statusu apliecinošu dokumentu.

4.2. Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestādes „Sprīdītis” audzēkņi un pavadošie pedagogi.

4.3. Pedagogi, kas pavada pašvaldības pirmsskolas iestāžu audzēkņu un skolnieku grupas, ievērojot normatīvajos aktos minēto pedagogu skaitu.

5. No lēmuma pielikuma 2.punktā noteiktās maksas ir atbrīvoti:

5.1. Jūrmalas pilsētas domes organizēti pasākumi.

5.2. Jūrmalas pašvaldības dibinātu budžeta iestāžu organizēti pasākumi uz iesnieguma pamata, kas saskaņots ar Jūrmalas pilsētas domi.

5.3. Organizācijas ar sabiedriskā labuma organizācijas statusu.

5.1 Ievērojot Jūrmalas Kultūras centra organizēto pasākumu potenciālo apmeklētāju skaitu samazinājumu no 1.oktobra līdz 31.martam, minētajā laika periodā šī lēmuma pielikuma 5.punktā noteiktā maksa piemērojama 50% (piecdesmit procentu) apmērā. Papildināts ar domes 2017.gada 16.februāra 60.lēmumu

6. Jūrmalas pilsētas domes Mārketinga un ārējo sakaru pārvaldes Sabiedrisko attiecību nodaļai nodrošināt lēmuma publicēšanu pašvaldības informācijas biļetenā.

7. Lēmuma izpildi kontrolēt Jūrmalas pilsētas pašvaldības izpilddirektora p.i. A.Grantam.

8. Ar šī lēmuma spēkā stāšanās brīdi, atzīt par spēku zaudējušu Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 29.septembra lēmumu Nr.412 „Par Jūrmalas Kultūras centra maksas pakalpojumiem”.

Priekšsēdētājs

G.TruksnisPielikums Jūrmalas pilsētas domes

2015.gada 15.oktobra lēmumam Nr.398

(protokols Nr.19, 2.punkts)

Grozīts ar domes 2017.gada 16.februāra 60.lēmumu

Jūrmalas Kultūras centra maksas pakalpojumi

Nr.p.k.

Pakalpojuma veids

Mērvienība

Maksa (EUR bez PVN)

1.

Ieejas maksa

1.1.

Kinoseansi

1.1.1.

Pieaugušajiem

1 persona

2.50

1.1.2.

Pirmsskolas vecuma bērniem, skolēniem (līdz 12 g.v.), pensionāriem, invalīdiem (uzrādot apliecību)

1 persona

1.50

1.2.

Jūrmalas teātra izrādes

1.2.1.

Pieaugušiem

1 persona

4.00

1.2.2.

Izrādes bērnu auditorijai

1 persona

3.00

1.2.3.

Leļļu teātra studijas izrādes

1 persona

3.00

1.2.4.

Jauniešu teātra studijas izrādes

1 persona

2.80

1.3.

Jūrmalas Kultūras centra organizētie pasākumi (koncerti, teātra izrādes, tematiski sarīkojumi u.c.)

1.3.1.

Pieaugušajiem

1 persona

4.00

1.3.2.

Pirmsskolas vecuma bērniem, skolēniem (līdz 12 g.v.), pensionāriem, invalīdiem (uzrādot apliecību)

1 persona

2.50

2.

Telpu noma

2.1.

Jomas ielā 35, Jūrmalas Kultūras centrs

2.1.1.

Lielā zāle (390 m2)

1 stunda

83.00

2.1.2.

Baltā zāle (220 m2)

1 stunda

52.00

2.1.3.

Vestibils 1.stāvā (271 m2)

1 stunda

31.00

2.1.4.

Baleta zāle (56 m2)

1 stunda

20.00

2.2.

Raiņa ielā 110, Kauguru kultūras nams

2.2.1.

Lielā zāle (339 m2)

1 stunda

66.00

2.2.2.

Vestibils (145 m2)

1 stunda

22.00

2.3.

Muižas ielā 7, Jūrmalas teātris

2.3.1.

Lielā zāle (168 m2)

1 stunda

62.00

2.3.3.

Kafejnīcas telpas (ar palīgtelpām) (40 m2)

1 stunda

12.00

2.4.

Muižas ielā 6, Mākslinieku nams

2.4.1.

Izstāžu zāle (87 m2)

1 stunda

42.00

2.4.2.

Veranda (49 m2)

1 stunda

22.00

3.

Stacionārā tehniskā aprīkojuma noma

3.1.

Jomas ielā 35, Jūrmalas Kultūras centrs

3.1.1.

Lielās zāles tehniskais aprīkojums (skaņa/gaisma)

1 stunda

80.00

3.1.2.

Kino projicēšanas aparatūra lielajā zālē

1 stunda

31.00

3.2.

Raiņa ielā 110, Kauguru kultūras nams

3.2.1.

Lielās zāles tehniskais aprīkojums

1 stunda

33.00

3.3.

Muižas ielā 7, Jūrmalas teātris

3.3.1.

Lielās zāles tehniskais aprīkojums

1 stunda

70.00

4.

Inventāra noma

4.1..

Tirdzniecības mājiņu noma

mājiņa/dienā

3.76

5. Papildināts ar domes 2017.gada 16.februāra 60.lēmumu

Tirdzniecības vietas pasākuma laikā

5.1.

Tirdzniecības vieta ar nojumi

gab.

37.73

5.2.

Tirdzniecības vieta bez nojumes

gab.

9.19