Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2015.gada 15.oktobrīNr. 399

protokols Nr. 19, 3. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 18.decembra
lēmumā Nr.522 „Par Jūrmalas pašvaldības institūcijas darbinieku
skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu”

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 13.punktu, Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2010.gada 4.februāra saistošo noteikumu Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 3.punktu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Izdarīt Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 18.decembra lēmumā Nr.522 „Par Jūrmalas pašvaldības institūcijas darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu” (turpmāk – Lēmums) šādus grozījumus:

1.1. Lēmuma 15.pielikumu (Bērnu un jauniešu interešu centra darbinieku skaita saraksts) papildināt ar jaunu amata vienību šādā redakcijā:

Nr.p.

k.

Amata nosaukums

Skaita vienības

Amata likme

(euro)

Amatalga

(euro)

15.

Projekta koordinators*

0,50

858

429

*Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 17.septembra lēmumu Nr.364 „Par dalību Eiropas Sociālā fonda finansētā projekta „PROTI un DARI” īstenošanā” uz projekta īstenošanas laiku, bet ne ilgāk kā līdz 2018.gada 31.decembrim.

1.2. Lēmuma 37.pielikumā (Jūrmalas pilsētas domes darbinieku skaita saraksts) 101. un 102.amata vienību (Nodokļu nodaļa) izteikt jaunā reakcijā:

Nr.p.

k.

Amata nosaukums

Skaita vienības

Amata likme

(euro)

Amatalga

(euro)

101.

Vecākais finansists

2,00

1382

2764

102.

Finansists

7,00

1116

7812

2. Lēmuma 1.1.punkts stājas spēkā ar 2015.gada 1.novembri.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF