Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā

Grozījumi ar domes 2017.gada 16.februāra 67.lēmumu
Atvērt spēkā esošo redakciju

2015.gada 15.oktobrīNr. 416

protokols Nr. 19, 25. punkts

Par vidi degradējošu dzīvojamās ēkas sakārtošanu
vai nojaukšanu Ķemeru ielā 48A, Jūrmalā

Pamatojoties uz Vārds Uzvārds, personas kods, pilnvarotās pārstāves Vārds Uzvārds, personas kods, (turpmāk – Iesniedzējs) 2015.gada 06.marta iesniegumu, kas reģistrēts ar Nr.1.1-39/1113-S (turpmāk – Iesniegums Nr.1.1-39/1113-S) un 2015.gada 17.jūlija iesniegumu, kas reģistrēts ar Nr.1.1-39/3086-S (turpmāk – Iesniegumi Nr.1.1-39/3086-S), ar lūgumu pieņemt lēmumu par dzīvojamās ēkas ar kadastra apzīmējumu 1300 008 7410 001, Ķemeru ielā 48A, Jūrmalā, (turpmāk – Dzīvojamā ēka) atzīšanu avārijas stāvoklī, Dzīvojamās ēkas nojaukšanu un par nodokļa atlaidi Vārds Uzvārds, Jūrmalas pilsētas dome (turpmāk – Dome) konstatēja šādus lietā svarīgus faktus:

[1] Domes Pilsētplānošanas nodaļa (turpmāk – Pilsētplānošanas nodaļa) 2015.gada 08.aprīlī veica zemesgabala Ķemeru ielā 48A, Jūrmalā (kadastra Nr.1300 008 7410) vizuālu apsekošanu. Veicot pārbaudi, tika konstatēts:

1. Dzīvojamās ēkas jumta un pārseguma nesošās konstrukcijas zaudējušas savu konstruktīvo noturību, nestspēju un ir pakļautas laika apstākļu (aukstums, karstums, lietus, sniegs) ietekmei, kas var izraisīt Dzīvojamās ēkas pašsabrukšanas risku un apdraudēt apkārtējo cilvēku veselību un dzīvību.

2. Dzīvojamā ēka ir sliktā tehniskā un vizuālā stāvoklī.

[2] Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumu Nr.6153 nekustamā īpašuma Ķemeru ielā 48A, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 008 7410, kurā ietilpst Dzīvojamā ēka, kopīpašnieki ir Vārds Uzvārds un Vārds Uzvārds (turpmāk – Kopīpašnieki).

[3] Pilsētplānošanas nodaļa 2015.gada 14.aprīlī sagatavoja atzinumu Nr.199 par Dzīvojamās ēkas pārbaudi, kurā uzdeva Vārds Uzvārds un Vārds Uzvārds 2015.gada 08.maijā ierasties Pilsētplānošanas nodaļā paskaidrojuma sniegšanai.

2015.gada 08.maijā Pilsētplānošanas nodaļā ieradās Iesniedzējs un 2015.gada 17.jūlijā iesniedza Domē iesniegumu, kas reģistrēts ar Nr.1.1-39/3086-S, kurā paskaidroja, ka Dzīvojamā ēka ir novesta līdz avārijas stāvoklim, Dzīvojama ēka var apdraudēt cilvēku dzīvību un veselību. Iesniedzējs lūdza Domi pieņemt lēmumu par slikto tehnisko un vizuālo ēkas stāvokli, kā arī uzdot par pienākumu nojaukt Dzīvojamo ēku samērīgos termiņos.

Vārds Uzvārds 2015.gada 14.aprīļa atzinuma Nr.199 doto norādījumu par paskaidrojuma sniegšanu nav izpildījis.

[4] Pamatojoties uz iesniegumu ( Nr.1.1-39/1113-S un Nr.1.1-39/3086-S) un Pilsētplānošanas nodaļas 2015.gada 14.aprīļa atzinumu Nr.199 par Dzīvojamās ēkas pārbaudi, Pilsētplānošanas nodaļas un Iesniedzēja ieskatā Dzīvojamā ēka var apdraudēt apkārtējo cilvēku veselību un dzīvību, degradē Jūrmalas pilsētas ainavu, Dome saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 66.pantu, izvērtējot administratīvā akta izdošanas lietderīgumu, uzskata par nepieciešamu uzdot Kopīpašniekiem sakārtot vai nojaukt Dzīvojamo ēku atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

[5] Būvniecības likuma 21.panta devītajā daļā noteikts, ka, ja būve ir pilnīgi vai daļēji sagruvusi vai nonākusi tādā tehniskajā stāvoklī, ka ir bīstama vai bojā ainavu, šīs būves īpašniekam atbilstoši pašvaldības lēmumam tā jāsakārto vai jānojauc. Savukārt Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumu Nr.500 „Vispārīgie būvnoteikumi” 159.1.apakšpunktā noteikts, ka pašvaldība nosaka būves īpašniekam pienākumus sakārtot būvi, veikt būves konservāciju vai nojaukt būvi tādā apjomā, lai tā neradītu bīstamību.

Ņemot vērā to, ka Dzīvojamā ēka neatbilst Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2007.gada 12.jūlija saistošajos noteikumos Nr.20 „Jūrmalas teritorijas namīpašumu uzturēšanas, saglabāšanas un sabiedriskās kārtības saistošie noteikumi” 56.13.apakšpunkta noteiktajām prasībām, Dzīvojamās ēkas tehniskais stāvoklis ir bīstams cilvēkiem un apkārtējai videi, tādēļ Domei pienākums ir noteikt Kopīpašniekiem samērīgu lēmuma izpildes termiņu, līdz kuram Dzīvojamā ēka ir jāsakārto vai jānojauc. Jūrmalas pilsētas Būvvaldes ieskatā samērīgs lēmuma izpildes termiņš ir 2016.gada 30.novembris, jo Kopīpašniekiem, sakārtojot Dzīvojamo ēku vai nojaucot, nepieciešams vienoties savā starpā un izstrādāt būvprojektu, saņemt būvatļauju ,un tajā atzīmes par projektēšanas, un būvdarbu nosacījumu izpildi.

Lai stimulētu Kopīpašniekus sakārtot nekustamo īpašumu, Ķemeru ielā 48A, Jūrmalā Dzīvojamā ēka ir klasificējama kā vidi degradējoša ēka atbilstoši Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 26.septembra saistošo noteikumu Nr.39 „Par nekustamā īpašuma nodokli Jūrmalā” 2.3.punktam un Dzīvojamās ēkas piekritīgā zemes platība ir nosakāma atbilstoši Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2013.gada 26.septembra saistošo noteikumu Nr.39 „Par nekustamā īpašuma nodokli Jūrmalā” 2.4.punktam.

Ņemot vērā minēto, pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 62.panta pirmo daļu, 65.panta trešo daļu, 66.pantu, 70.panta pirmo un otro daļu, 79.panta pirmo daļu, Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2007.gada 12.jūlija saistošajiem noteikumiem Nr.20 „Jūrmalas teritorijas namīpašumu uzturēšanas, saglabāšanas un sabiedriskās kārtības saistošie noteikumi” 56.13.apakšpunktu , Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2013.gada 26.septembra saistošo noteikumu Nr.39 „Par nekustamā īpašuma nodokli Jūrmalā” 2.3. un 2.4.punktu, Vispārīgo būvnoteikumu 159.punkta 1.apakšpunktu un Būvniecības likuma 21.panta devīto daļu, Dome nolemj :

1. Uzdot nekustamā īpašuma Ķemeru ielā 48A, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 008 7410, kopīpašniekiem Vārds Uzvārds, personas kods, un Vārds Uzvārds, personas kods, līdz 2016.gada 30.novembrim veikt dzīvojamās ēkas ar kadastra apzīmējumu 1300 008 7410 001, Ķemeru ielā 48A, Jūrmalā, sakārtošanu vai nojaukšanu atbilstoši reglamentējošo normatīvo aktu prasībām. Grozīts ar domes 2017.gada 16.februāra 67.lēmumu

2. Klasificēt nekustamajā īpašumā Ķemeru ielā 48A ,Jūrmalā ar kadastra Nr.1300 008 7410 esošo dzīvojamo ēku kadastra apzīmējumu 1300 008 7410 001 kā vidi degradējošu ēku un noteikt dzīvojamai ēkai piekritīgo zemes platību 399 m2 saskaņā ar grafisko pielikumu.

3. Lēmuma 1. punktā uzlikto pienākumu neizpildes gadījumā, Jūrmalas pilsētas domes izpilddirektoram, saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 370. panta noteikumiem, administratīvā akta adresātam ir tiesības uzlikt piespiedu naudu.

4. Lēmuma izpildi kontrolēt Jūrmalas pilsētas domes Pilsētplānošanas nodaļas vadītājam.

Šo lēmumu saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmo daļu, 76.panta pirmo un otro daļu, 79.panta pirmo daļu, 188.panta otro daļu un 189.panta pirmo daļu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas pieteikumu iesniedzot Administratīvās rajona tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses [fiziskā persona — pēc deklarētās dzīvesvietas adreses, papildu adreses (Dzīvesvietas deklarēšanas likuma izpratnē) vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas, juridiskā persona — pēc juridiskās adreses].

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF