Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2015.gada 12.novembrīNr. 472

protokols Nr. 20, 46. punkts

Par detālplānojuma grozījumu projekta izstrādes uzsākšanu
zemesgabaliem Rudzu ielā 4, Jūrmalā un Rudzu ielā 6, Jūrmalā

Ar Jūrmalas pilsētas domes (turpmāk – Dome) 2008.gada 16.oktobra lēmumu Nr.884 „Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Rudzu ielā 2 galīgās redakcijas apstiprināšanu” tika noteikts, ka izstrādātā detālplānojuma redakcija zemesgabalam Rudzu ielā 2, Jūrmalā ir galīgā redakcija un izdoti saistošie noteikumi Nr.85 „Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Rudzu ielā 2 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu”.

Ar 2009.gada 11.jūnija Domes lēmumu Nr.420 „Par zemesgabala sadales apstiprināšanu Jūrmalā, Rudzu ielā 2 un adreses piešķiršanu” tika apstiprināta zemesgabala Rudzu ielā 2, Jūrmalā sadale, atdalot zemesgabalus Rudzu ielā 4, Jūrmalā un Rudzu ielā 6, Jūrmalā.

Domē 2015.gada 7.septembrī ir reģistrēts zemesgabalu Rudzu ielā 4, Jūrmalā un Rudzu ielā 6, Jūrmalā īpašnieces Vārds Uzvārds, personas kods, iesniegums ar lūgumu uzsākt detālplānojuma grozījumu izstrādi zemesgabaliem Rudzu ielā 4, Jūrmalā un Rudzu ielā 6, Jūrmalā. Projekta mērķis ir izstrādāt detālplānojuma grozījumus atbilstoši Domes 2012.gada 11.oktobra saistošajiem noteikumiem Nr.42 „Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu”, precizējot plānoto savrupmāju apbūves vietas.

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumu Nr.628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 98.punktu, saskaņā ar Domes Attīstības un vides jautājumu komitejas 2015.gada 7.oktobra atzinumu (protokols Nr.1.2-21/16), Dome nolemj:

1. Uzsākt detālplānojuma grozījumu izstrādi zemesgabaliem Rudzu ielā 4, Jūrmalā, kadastra apzīmējums 13000130105 un Rudzu ielā 6, Jūrmalā, kadastra apzīmējums 13000130106, saskaņā ar 1.pielikumu.

2. Apstiprināt darba uzdevumu detālplānojuma grozījumu izstrādei zemesgabaliem Rudzu ielā 4, Jūrmalā, kadastra apzīmējums 13000130105 un Rudzu ielā 6, Jūrmalā, kadastra apzīmējums 13000130106, saskaņā ar 2.pielikumu.

3. Par detālplānojuma grozījumu izstrādes zemesgabaliem Rudzu ielā 4, Jūrmalā, kadastra apzīmējums 13000130105 un Rudzu ielā 6, Jūrmalā, kadastra apzīmējums 13000130106, vadītāju iecelt Domes Pilsētplānošanas nodaļas vecāko teritorijas plānotāju Ritu Ansuli.

4. Uzdot Jūrmalas pilsētas pašvaldības izpilddirektoram slēgt līgumu par detālplānojuma grozījumu izstrādes zemesgabaliem Rudzu ielā 4, Jūrmalā, kadastra apzīmējums 13000130105 un Rudzu ielā 6, Jūrmalā, kadastra apzīmējums 13000130106, finansēšanu saskaņā ar 3.pielikumu.

5. Detālplānojuma izstrādes ierosinātājam 3 mēnešu laikā informēt pašvaldību par detālplānojuma grozījumu izstrādātāju, saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumiem Nr.628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 99.punktu.

6. Detālplānojuma grozījumu izstrādes vadītājam ievietot paziņojumu un lēmumu par detālplānojuma grozījumu zemesgabaliem Rudzu ielā 4, Jūrmalā, kadastra apzīmējums 13000130105 un Rudzu ielā 6, Jūrmalā, kadastra apzīmējums 13000130106, uzsākšanu Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā.

7. Domes Mārketinga un ārējo sakaru pārvaldes Sabiedrisko attiecību nodaļai piecu darbdienu laikā pēc lēmuma par detālplānojuma grozījumu projekta zemesgabaliem Rudzu ielā 4, Jūrmalā, kadastra apzīmējums 13000130105 un Rudzu ielā 6, Jūrmalā, kadastra apzīmējums 13000130106, uzsākšanu spēkā stāšanās, ievietot to Jūrmalas pilsētas tīmekļa vietnē, un publicēt paziņojumu par detālplānojuma grozījumu projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabaliem Rudzu ielā 4, Jūrmalā, kadastra apzīmējums 13000130105 un Rudzu ielā 6, Jūrmalā, kadastra apzīmējums 13000130106, vietējā pašvaldības laikrakstā un ievietot Jūrmalas pilsētas tīmekļa vietnē.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis1.pielikums Jūrmalas pilsētas domes

2015.gada 12.novembra lēmumam Nr.472

(protokols Nr.20, 46.punkts)

PDF2.pielikums Jūrmalas pilsētas domes

2015.gada 12.novembra lēmumam Nr.472

(protokols Nr.20, 46.punkts)

DARBA UZDEVUMS DETĀLPLĀNOJUMA GROZĪJUMU IZSTRĀDEI

zemesgabaliem zemesgabaliem Rudzu ielā 4, Jūrmalā un Rudzu ielā 6, Jūrmalā

(kadastra apzīmējums 13000130105, zemesgabala platība 2200 kv.m;

kadastra apzīmējums 13000130106, zemesgabala platība 4043 kv.m;)

1. Zemesgabala īpašnieks:

Vārds Uzvārds, personas kods

2. Detālplānojuma grozījumu izstrādes ierosinātājs:

Vārds Uzvārds, personas kods

3. Detālplānojuma grozījumu izstrādes pamatojums

Detālplānojuma izstrādes nepieciešamību nosaka 2014.gada 14.oktobra Ministru kabineta noteikumu Nr.628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 126.punkts.

4. Detālplānojuma grozījumu izstrādes mērķis

Veikt grozījumus ar Jūrmalas pilsētas domes 2008.gada 16.oktobra saistošajiem noteikumiem Nr.85 "Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Rudzu ielā 2 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu" apstiprinātajā detālplānojumā atbilstoši Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 11.oktobra saistošajiem noteikumiem Nr.42 „Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu”, precizējot plānoto savrupmāju apbūves vietas.

5. Zemesgabalu Rudzu ielā 4, Jūrmalā un Rudzu ielā 6, Jūrmalā raksturojums

5.1. Zemesgabali atrodas Jūrmalā, Druvciemā, kvartālā starp Rudzu ielu, Slokas ielu un meža teritoriju.

5.2. Īpašie apstākļi: saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 11.oktobra saistošajiem noteikumiem Nr.42 „Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” zemesgabali atrodas Savrupmāju apbūves teritorijā (8DzS).

5.3. Savrupmāju apbūves teritorijas ir noteiktas ar mērķi saglabāt un veidot savrupmāju rajoniem raksturīgo pilsētbūvniecisko un dzīves vidi – zemu brīvstāvošu apbūvi, ar augstu privāto apstādījumu īpatsvaru.

6. Prasības detālplānojuma grozījumu izstrādei

(saskaņā ar 2014.gada 14.oktobra Ministru Kabineta noteikumiem Nr.628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem”):

6.1. Saņemt nosacījumus detālplānojuma grozījumu izstrādei un atzinumus par izstrādāto detālplānojuma grozījumu redakciju, no:

6.1.1. Lielrīgas reģionālās vides pārvaldes;

6.1.2. VAS Latvijas Valsts ceļi;

6.1.3. Veselības inspekcijas;

6.1.4. SIA „Jūrmalas Gaisma”;

6.1.5. SIA „Lattelekom” Lielrīgas reģiona;

6.1.6. SIA „Jūrmalas ūdens”;

6.1.7. CET Jūrmalas elektrisko tīklu rajona;

6.1.8. AS „Latvijas Gāze” Jūrmalas iecirkņa;

6.1.9. Jūrmalas pilsētas domes Attīstības pārvaldes Būvniecības projektu vadības nodaļas;

6.1.10. Jūrmalas pilsētas domes Attīstības pārvaldes Vides nodaļas;

6.1.11. Jūrmalas pilsētas domes Pilsētsaimniecības pārvaldes Mežsaimniecības nodaļas;

6.1.12. Jūrmalas pilsētas domes Inženierbūvju un ģeodēzijas nodaļas;

6.1.13. Valsts Meža dienesta Rīgas reģionālās virsmežniecības.

6.2. Detālplānojuma sastāvs atbilstoši 2014.gada 14.oktobra Ministru Kabineta noteikumiem Nr.628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 44., 45., 46., 47, punktiem.

6.3. Izstrādājot detālplānojumu, par pamatu ņemt mērniecībā sertificētu personu izstrādātus topogrāfiskos uzmērījums, kas izstrādāti digitālā Microstation V8 versijā *.dgn formātā, LKS-92 koordinātu un Baltijas augstumu sistēmā, bet pēc 2015.gada 1. janvāra Latvijas normālo augstumu sistēmā (LAS-2000.5). Plānam jābūt saskaņotam ar komunikāciju turētājiem, domes Inženierbūvju un ģeodēzijas nodaļu un kadastra informācijai jāatbilst Valsts zemes dienesta kadastra kartei. Ja detālplānojuma dokumentācija izstrādāta Baltijas 1977.gada normālo augstumu sistēmā, tad ar 2014.gada 1.decembri plānos ar augstuma atzīmēm piezīmēs jānorāda augstumu sistēma, kurā izstrādāta detālplānojuma dokumentācija, un augstumu pārrēķinos uz Eiropas Vertikālo atskaites sistēmu izmantotā vērtība.

6.4. Sagatavot pārskatu par detālplānojuma izstrādi:

6.4.1. paziņojumus un publikācijas presē;

6.4.2. pasta apliecinājumus par paziņojumu nosūtīšanu blakus esošo nekustamo īpašumu īpašniekiem;

6.4.3. publiskās apspriešanas pasākumu sarakstu un sabiedriskās apspriedes protokolus, kas noformēti atbilstoši normatīvajiem aktiem par dokumentu izstrādāšanu un noformēšanu;

6.4.4. pārskatu par institūciju nosacījumiem un to izpildi;

6.4.5. apkopojumu par publiskās apspriešanas laikā saņemtajiem fizisko un juridisko personu iesniegumiem un sniegtajām atbildēm;

6.4.6. ziņojumu par institūciju atzinumiem;

6.4.7. ziņojumu par detālplānojuma projekta atbilstību teritorijas plānojumam.

6.5. Ievietošanai Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā pēc detālplānojuma izstrādes vadītāja pieprasījuma sagatavojama datne ar detālplānojuma teritorijas robežu, kas sagatavota kā laukumveida objekts vektordatu formātā (*.dxf formātā), atbilstoši sistēmas Vadlīnijām par teritorijas attīstības plānošanai izmantojamiem ģeotelpiskajiem datiem (pieejamas VARAM tīmekļa vietnē http://www.varam.gov.lv/lat/darbibas_veidi/tap/?doc=19745) un datnes, kuras satur grafisko daļu kā telpiski piesaistītu attēlu (*.tif formātā).

7. Detālplānojuma izskatīšana

Detālplānojuma izstrādātājs detālplānojuma projektu un pārskatu par saņemtajiem institūciju nosacījumiem, to ņemšanu vērā vai noraidīšanu iesniedz izstrādes vadītājam, kurš to izskata četru nedēļu laikā un sagatavo ziņojumu par tā turpmāko virzību. Pēc detālplānojuma projekta un izstrādes vadītāja ziņojuma izskatīšanas vietējā pašvaldība pieņem lēmumu atbilstoši 2014.gada 14.oktobra Ministru kabineta noteikumu Nr.628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 109.punktam par detālplānojuma projekta nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai vai detālplānojuma projekta precizēšanu atbilstoši izstrādes vadītāja ziņojumam.

Divu nedēļu laikā pēc lēmuma pieņemšanas par detālplānojuma projekta nodošanu publiskajai apspriešanai izstrādes vadītājs sadarbībā ar izstrādātāju organizē publisko apspriešanu un paziņo institūcijām par detālplānojuma projekta izstrādi un nepieciešamību sniegt par to atzinumu.

Projekta materiāli publiskajai apspriešanai iesniedzami uz planšetēm (A1 vai A2 formātā, vēlams uz plānā kartona) un digitālā veidā (*.dgn un *.pdf formātā, grafiskā daļa arī kā telpiski piesaistīts attēls *.tif formātā) un vienā eksemplārā papīra formātā. Digitālā veidā iesniedzami 2 eksemplāri, no kuriem vienā eksemplārā ir dzēsti fizisko personu dati, kuru publiskošana nav pieļaujama saskaņā ar LR likumu „Fizisko personu datu aizsardzības likums”. Publiskajai apspriešanai paredzētās planšetes nedrīkst saturēt fizisko personu datus, kuri nav publiskojami saskaņā ar LR likumu „Fizisko personu datu aizsardzības likums”.

Pēc publiskās apspriešanas beigām izstrādes vadītājs organizē sanāksmi, kurā tiek izskatīti publiskās apspriešanas laikā saņemtie priekšlikumi un institūciju atzinumi. Pirms sanāksmes detālplānojuma izstrādātājs iesniedz sagatavotu pārskata tabulu par saņemtajiem atzinumiem un skaņojumiem, ietverot ziņojumu par institūciju atzinumos ietvertajām piezīmēm vai iebildumiem.

Par sanāksmes laiku paziņo ne vēlāk kā divas nedēļas pirms sanāksmes norises datuma, ievietojot informāciju sistēmā un pašvaldības tīmekļa vietnē, kā arī informējot sabiedrību citos pieejamos veidos. Sanāksmes protokolā tiek ietverta atzīme par priekšlikumu ņemšanu vērā vai noraidīšanu, sniedzot noraidījuma pamatojumu. Protokolu paraksta izstrādes vadītājs un detālplānojuma izstrādātājs.

8. Detālplānojuma apstiprināšana

Izstrādāto detālplānojuma redakciju, pārskatu par detālplānojuma izstrādi, kā arī saskaņoto administratīvā līguma par detālplānojuma īstenošanu projektu izstrādātājs iesniedz izstrādes vadītājam digitālā veidā (*.dgn un *.pdf formātā, grafisko daļu arī kā telpiski piesaistītu attēlu *.tif formātā) un vienā eksemplārā papīra formātā. Digitālā veidā iesniedzami 2 eksemplāri, no kuriem vienā eksemplārā ir dzēsti fizisko personu dati, kuru publiskošana nav pieļaujama saskaņā ar LR likumu „Fizisko personu datu aizsardzības likums”.

Detālplānojuma dokumentāciju izstrādes vadītājs iesniedz izskatīšanai domē, atbilstoši 2014.gada 14.oktobra Ministru kabineta noteikumu Nr.628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 118.punktam un Dome pieņem lēmumu atbilstoši 119.punktam un Teritorijas attīstības plānošanas likuma 29.pantam.

Detālplānojuma stājas spēkā nākamajā dienā pēc tam, kad paziņojums par detālplānojuma apstiprināšanu publicēts oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis”. Paziņojumu par detālplānojuma apstiprināšanu publicē sistēmā, oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis”, pašvaldības tīmekļa vietnē un izziņo citos sabiedrībai pieejamos veidos.

9. Citas prasības

Detālplānojuma izstrādātājiem jāievēro prasības atbilstoši 2014.gada 14.oktobra Ministru kabineta noteikumu Nr.628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem”.

Detālplānojuma izstrādātājiem jāievēro 2013.gada 30.aprīļa Ministru kabineta noteikumu Nr.240 „Vispārīgie teritorijas plānošanas, izmantošanas un apbūves noteikumi” prasības.

Detālplānojuma darba uzdevuma derīguma termiņš ir divi gadi.

Apstiprināto detālplānojumu noformēt 2 sējumos saskaņā ar 2010.gada 28.septembra Ministru kabineta noteikumiem Nr.916 „Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība” un elektroniskā formātā (2CD).

Sagatavoja: R.Ansule

294256223.pielikums Jūrmalas pilsētas domes

2015.gada 12.novembra lēmumam Nr.472

(protokols Nr.20, 46.punkts)

Līgums Nr.____________

par detālplānojuma grozījumu izstrādes finansēšanu

Jūrmalā, 2015.gada__________________

Jūrmalas pilsētas dome , reģistrācijas numurs 90000056357, kuras vārdā saskaņā ar Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2010.gada 4.februāra saistošajiem noteikumiem Nr.6 “Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” rīkojas pašvaldības izpilddirektora p.i. Arturs Grants (turpmāk – Dome), no vienas puses, un

Vārds Uzvārds , personas kods, (turpmāk - Detālplānojuma izstrādes ierosinātājs), no otras puses, turpmāk tekstā katrs atsevišķi vai kopā - Puses,

pamatojoties uz Teritorijas attīstības plānošanas likumu, Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumiem Nr.628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” (turpmāk – MK noteikumi Nr.628) un Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada __._________ lēmumu Nr.__ „ Par detālplānojuma grozījumu projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabaliem Rudzu ielā 4, Jūrmalā un Rudzu ielā 6, Jūrmalā” (prot.Nr.__, __.punkts) (turpmāk – Lēmums) noslēdz šādu līgumu (turpmāk – Līgums):

1. Līguma priekšmets

1.1. Saskaņā ar Lēmumu Detālplānojuma izstrādes ierosinātājs finansē zemesgabaliem Rudzu ielā 4, Jūrmalā (kadastra apzīmējums 13000130105) un Rudzu ielā 6, Jūrmalā (kadastra apzīmējums 13000130106) detālplānojuma grozījumu (tuprmāk – Detālplānojums) izstrādi 100 (viens simts procentu) apmērā.

1.2. Detālplānojuma izstrādes vadītāja ir Domes Pilsētplānošanas nodaļas vecākā teritorijas plānotāja Rita Ansule.

2. Pašvaldības izdevumu detālplānojuma izstrādes

procedūras nodrošināšanai apmaksas kārtība un termiņi

2.1. Detālplānojuma izstrādes ierosinātājs apņemas segt Domes izdevumus 711,44 EUR apmērā, papildus maksājot pievienotās vērtības nodokli (PVN), par Detālplānojuma izstrādes procedūras nodrošināšanu saskaņā ar Lēmumu un Līguma 3.punktu šādā kārtībā:

2.1.1. Detālplānojuma izstrādes ierosinātājs 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā pēc Līguma abpusējas parakstīšanas veic priekšapmaksu 50% apmērā (355,72 EUR), papildus maksājot PVN;

2.1.2. Detālplānojuma izstrādes ierosinātājs 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā pēc Detālplānojuma projekta apstiprināšanas Domē veic atlikušo maksājumu 50% apmērā (355,72 EUR), papildus maksājot PVN.

2.2. Ja Detālplānojuma izstrādes ierosinātājs nepilda 2.1.punktā noteikto kārtību, tad Detālplānojuma izstrādes ierosinātājs par katru nokavēto dienu maksā Domei nokavējuma procentus 1% (viena procenta) apmērā no 2.1.punktā minētās izdevumu summas.

3. Pušu saistības un atbildība

3.1. Pusēm ir tiesības veikt nepieciešamās tikšanās, pārrunas, kā arī izpildīt citas saskaņotas darbības, kas saistītas ar Līguma izpildi.

3.2. Detālplānojuma izstrādes ierosinātājam ir pienākums:

3.2.1. veikt maksājumus Domei Līgumā noteiktajā apmērā un kārtībā;

3.2.2. nodrošināt Domi ar nepieciešamajiem informatīvajiem materiāliem, to iesniegšanai Domes komitejās un sēdēs pēc Detālplānojuma izstrādes vadītāja pieprasījuma;

3.2.3. sagatavot nepieciešamos informatīvos materiālus publiskās apspriešanas uzsākšanai;

3.3. Dome nodrošina:

3.3.1. Detālplānojuma izstrādes vadību un uzraudzību saskaņā ar spēkā esošo normatīvo aktu prasībām;

3.3.2. Detālplānojuma teritorijā un tai piegulošo zemes īpašnieku un iedzīvotāju rakstisku informēšanu, nosūtot paziņojumus par Detālplānojuma izstrādes uzsākšanu un publiskās apspriešanas pasākumiem;

3.3.3. nepieciešamo lēmumu projektu sagatavošanu un iesniegšanu Domes komitejās un sēdēs;

3.3.4. nepieciešamo paziņojumu publicēšanu Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā, vietējā laikrakstā, pašvaldības tīmekļa vietnē un paziņojumu par Detālplānojuma apstiprināšanu arī oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis”;

3.3.5. Dome pieprasa Detālplānojuma izstrādei nepieciešamos nosacījumus no institūcijām, kas minētas Lēmuma __.pielikuma __. punktā.

3.4. Dome nodod Detālplānojuma izstrādes ierosinātājam šādus dokumentus vai to kopijas:

3.4.1. saņemtos nosacījumus un atzinumus;

3.4.2. sanāksmes protokolus.

3.5. Detālplānojuma izstrādes ierosinātājs sagatavoto detālplānojuma projektu, ziņojumu par saņemtajiem institūciju nosacījumiem un to ņemšanu vērā vai noraidīšanu iesniedz Detāplānojuma izstrādes vadītājam 6 (sešu) mēnešu laikā pēc Līguma noslēgšanas.

3.6. Pēc Detālplānojuma projekta izskatīšanas Detāplānojuma izstrādes vadītājs iesniedz to izskatīšanai Domē, pievienojot ziņojumu par tā turpmāko virzību. Dome attiecīgajā sēdē izskata Detālplānojuma projektu un pieņem vienu no lēmumiem saskaņā ar MK noteikumu Nr.628 109.punktu.

3.7. Detālplānojuma izstrādes ierosinātājs 3 (trīs) mēnešu laikā pēc publiskās apspriešanas sanāksmes izstrādāto Detālplānojuma redakciju kopā ar pārskatu par Detālplānojuma izstrādi, kā arī administratīvā līguma projektu par Detālplānojuma īstenošanu iesniedz Detālplānojuma izstrādes vadītājam.

3.8. Detāplānojuma izstrādes vadītājs iesniedz izskatīšanai Domē MK noteikumu Nr.628 118.punktā noteiktos dokumentus, un Dome 4 (četru) nedēļu laikā pēc minēto dokumentu saņemšanas pieņem vienu no lēmumiem, saskaņā ar MK noteikumu Nr.628 119.punktu.

3.9. Neviena no Pusēm nevar tikt vainota par tās Līguma saistību nepildīšanu, ja to izpildi kavē nepārvarama vara. Puses veic nepieciešamos pasākumus, lai iespējami samazinātu radītos kaitējumus, kas varētu izrietēt no nepārvaramas varas, un 5 (piecu) darbdienu laikā paziņo otrai Pusei par šādu apstākļu rašanos vai izbeigšanos.

3.10. Detālplānojuma izstrādes ierosinātājs nodrošina fizisko personu datu, kuri nav publiskojami saskaņā ar LR likumu „Fizisko personu datu aizsardzības likums”, dzēšanu publiskošanai paredzētajos detālplānojuma materiālos.

4. Nobeiguma noteikumi

4.1. Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas dienu un ir spēkā līdz Pušu pilnīgai un abpusējai saistību izpildei.

4.2. Līguma parakstītāji garantē, ka tiem ir visas tiesības (pilnvaras) savu pārstāvamo vārdā slēgt Līgumu, ar to iegūstot savu pārstāvamo vārdā Līgumā minētās tiesības un pienākumus.

4.3. Jebkuras izmaiņas Līgumā vai kas saistītas ar Līgumā paredzēto saistību izpildi, veicamas Pusēm noslēdzot rakstisku vienošanos pie Līguma, kas kļūst par Līguma saistošu un neatņemamu sastāvdaļu.

4.4. Strīdi starp Domi un Detālplānojuma izstrādes ierosinātājam par Līgumu ir risināmi Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā. Visas pārējās Pušu savstarpējās tiesiskās attiecības, kas nav atrunātas Līgumā, regulējamas saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

4.5. Līgums sagatavots latviešu valodā un parakstīts 2 (divos) eksemplāros uz 3 (trīs) lapām ar vienādu juridisku spēku, no kuriem viens eksemplārs - Domei, un viens eksemplārs - Detālplānojuma izstrādes ierosinātājam.

5. Pušu rekvizīti

Dome

Jūrmalas pilsētas dome

Nod. maks. reģ. Nr.90000056357

Jomas ielā Nr.1/5, Jūrmalā, LV-2015

Konta Nr.LV57PARX0002484572002

Akciju sabiedrība „Citadele banka”

Kods PARXLV22

tālr.: 67093816, e-pasts: pasts@jpd.gov.lv

_________________________

/A.Grants/

Detālplānojuma izstrādes ierosinātājs

Vārds Uzvārds

(personas kods)

adrese:

tālr.:

__________________________

/V.Uzvārds/


Lejupielāde: DOC un PDF