Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2015.gada 12.novembrīNr. 473

protokols Nr. 20, 47. punkts

Par detālplānojuma grozījumu projekta zemesgabalam
Krišjāņa Barona ielā 26, Jūrmalā, nodošanu publiskajai
apspriešanai un atzinumu saņemšanai

Ar Jūrmalas pilsētas domes (turpmāk – Dome) 2014.gada 13.marta lēmumu Nr.129 „Par detālplānojuma grozījumu projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Krišjāņa Barona ielā 26” uzsākta detālplānojuma projekta izstrāde.

Domes Pilsētplānošanas nodaļā 2015.gada 2.oktobrī ir iesniegts sagatavotais detālplānojuma projekts, un ir sagatavots ziņojums par detālplānojuma redakcijas turpmāko virzību.

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumu Nr.628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 109.1.apakšpunktu, 111.punktu un 114.punktu, izskatot detālplānojuma projektu, ziņojumu par detālplānojuma redakcijas turpmāko virzību un 2015.gada 7.oktobra Domes Attīstības un vides jautājumu komitejas lēmumu (protokols Nr.1.2-21/16), Dome nolemj:

1. Nodot publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai detālplānojuma grozījumu projektu zemesgabalam Krišjāņa Barona ielā 26, Jūrmalā, kadastra Nr.13000070105.

2. Detālplānojuma izstrādes vadītājam organizēt detālplānojuma grozījumu projekta zemesgabalam Krišjāņa Barona ielā 26, Jūrmalā, kadastra Nr. 13000070105, publisko apspriešanu, nosakot publiskās apspriešanas termiņu četras nedēļas.

3. Detālplānojuma izstrādes vadītājam ievietot paziņojumu par detālplānojuma grozījumu projekta zemesgabalam Krišjāņa Barona ielā 26, Jūrmalā, kadastra Nr.13000070105, publisko apspriešanu Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā (turpmāk – Sistēma).

4. Domes Mārketinga un ārējo sakaru pārvaldes Sabiedrisko attiecību nodaļai publicēt paziņojumu vietējā pašvaldības laikrakstā un pašvaldības tīmekļa vietnē par detālplānojuma grozījumu projekta zemesgabalam Krišjāņa Barona ielā 26, Jūrmalā, kadastra Nr. 13000070105, publisko apspriešanu, nodrošinot iespēju iepazīties ar detālplānojuma projektu pašvaldības tīmekļa vietnē.

5. Detālplānojuma izstrādes vadītājam pēc detālplānojuma grozījumu projekta zemesgabalam Krišjāņa Barona ielā 26, Jūrmalā, kadastra Nr.13000070105, publiskās apspriešanas beigām organizēt sanāksmi, kurā tiek izskatīti publiskās apspriešanas laikā saņemtie priekšlikumi un institūciju atzinumi.

6. Domes Mārketinga un ārējo sakaru pārvaldes Sabiedrisko attiecību nodaļai paziņot par sanāksmi, kurā tiks izskatīti detālplānojuma grozījumu projekta zemesgabalam Krišjāņa Barona ielā 26, Jūrmalā, kadastra Nr.13000070105, publiskās apspriešanas laikā saņemtie priekšlikumi un institūciju atzinumi, vietējā pašvaldības laikrakstā un pašvaldības tīmekļa vietnē, ne vēlāk kā divas nedēļas pirms sanāksmes norises datuma.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF


Saistītā informācija:

Paskaidrojuma raksts PDF

Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi PDF

Grafiskā daļa: PDF, PDF, PDF