Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2015.gada 3.decembrīNr. 510

protokols Nr. 21, 31. punkts

Par Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojuma
grozījumu pirmās redakcijas pilnveidošanu

Ar Jūrmalas pilsētas domes (turpmāk – Dome) 2014.gada 15.maija lēmumu Nr.236 „Par Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojuma grozījumu izstrādes uzsākšanu” tika uzsākta Teritorijas plānojuma grozījumu izstrāde un apstiprināts darba uzdevums.

2015.gada 13.augustā Jūrmalas pilsētas dome pieņēma lēmumu Nr.347 „Par Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojuma grozījumu pirmās redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai. Publiskā apspriešana norisinājās no 2015.gada 24.augusta līdz 11.oktobrim.

Publiskās apspriešanas ietvaros tika saņemti 493, tajā skaitā 16 kolektīvie iesniegumi ar priekšlikumiem un iebildumiem par Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojuma grozījumu pirmo redakciju. 2015.gada 25.novembrī notika saņemto iesniegumu un institūciju atzinumu izskatīšanas sanāksme, kuras protokolā ietverta atzīme par priekšlikumu ņemšanu vērā vai noraidīšanu.

Atbilstoši Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumu Nr.628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” (turpmāk – Noteikumi) 87.punktam, Domē ir iesniegts publiskās apspriešanas laikā saņemto priekšlikumu un institūciju atzinumu izskatīšanas sanāksmes protokols, Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grozījumu redakcija un priekšlikumi par izmaiņām tajā un Vides pārskatā. Pamatojoties uz Noteikumu 88.2.punktu un izskatot Domē iesniegtos dokumentus, saskaņā ar Domes Attīstības un vides jautājumu komitejas 2015.gada 2.decembra atzinumu (protokols Nr.1.2-21/19), Dome nolemj:

1. Pilnveidot Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojuma grozījumu pirmo redakciju atbilstoši publiskās apspriešanas laikā saņemto priekšlikumu un institūciju atzinumu izskatīšanas sanāksmes protokolam un priekšlikumiem par izmaiņām pirmajā redakcijā.

2. Domes Pilsētplānošanas nodaļai ievietot paziņojumu par Teritorijas plānojuma grozījumu pirmās redakcijas pilnveidošanu Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā (turpmāk – Sistēma).

3. Domes Mārketinga un ārējo sakaru pārvaldes Sabiedrisko attiecību nodaļai publicēt paziņojumu vietējā pašvaldības laikrakstā un ievietot pašvaldības tīmekļa vietnē par Teritorijas plānojuma grozījumu pirmās redakcijas pilnveidošanu.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF


Saistītā informācija:

Ziņojums par publiskās apspriešanas laikā saņemtajiem priekšlikumiem un institūciju atzinumiem PDF

Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojuma grozījumu pirmās redakcijas un tās stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma Vides pārskata projekta publiskās apspriešanas laikā saņemto priekšlikumu un institūciju atzinumu izskatīšanas sanāksmes protokols DOCX

Priekšlikumi par veicamajām izmaiņām Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grozījumu 1.redakcijā un vides pārskata projektā DOCX