Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2015.gada 16.decembrīNr. 518

protokols Nr. 22, 2. punkts

Par aktualizētās Jūrmalas pilsētas attīstības
programmas 2014.–2020.gadam apstiprināšanu

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14. un 15.pantu, Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumu Nr.628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” (turpmāk – Noteikumi) 72.punktu, saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes (turpmāk – Dome) 2013.gada 7.novembra lēmumu Nr.625 „Par Jūrmalas pilsētas attīstības programmas 2014.–2020. gadam apstiprināšanu”, 2015.gada 11.jūnija Domes lēmumu Nr.221 „Par Jūrmalas izglītības attīstības koncepcijas 2015.–2020.gadam apstiprināšanu”, 2015.gada 9.jūlija Domes lēmumu Nr.274 „Par Jūrmalas pilsētas attīstības programmas 2014.-2020.gadam aktualizēšanu”, 2015.gada 30.jūlija Domes lēmumu Nr.306 „Par Jūrmalas pilsētas informācijas un komunikācijas tehnoloģiju rīcības plāna 2015.-2020.gadam apstiprināšanu”, 2015.gada 28.septembra Domes rīkojumu Nr.1.1-14/318 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžeta projektu 2016.gadam un investīciju plāna 2016.-2018.gadam izstrādi”, 2015.gada 15.oktobra Domes lēmumu Nr.401 „Par Jūrmalas pilsētas attīstības programmas 2014.-2020.gadam 2.daļas „Stratēģiskā daļa un rīcības plāns” I. sadaļas „Stratēģiskā daļa” e) apakšnodaļas „Prioritātes un rīcības virzieni” aktualizētās redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai” un 2015.gada 6.novembra Vides pārraudzības valsts biroja vēstuli Nr.7-01/1886 un 2015.gada 17.novembra Rīgas plānošanas reģiona vēstuli Nr.Nos-2/23 „Par Jūrmalas pilsētas attīstības programmas 2014-2020.gadam aktualizāciju”, ir aktualizēta Jūrmalas pilsētas attīstības programmas 2014.-2020.gadam.

Pamatojoties uz Noteikumu 5.daļu un ņemot vērā 2015.gada 14.decembra apvienotās Finanšu komitejas, Attīstības un vides jautājumu komitejas un Transporta un komunālo lietu komitejas ārkārtas sēdes atzinumu (protokols Nr. 1.2-31/6), Dome nolemj:

1. Veikt izmaiņas ar Domes 2013.gada 7.novembra lēmumu Nr.625 „Par Jūrmalas pilsētas attīstības programmas 2014.–2020. gadam apstiprināšanu” apstiprinātajā Jūrmalas pilsētas attīstības programmas 2014.-2020.gadam 2.daļas „Stratēģiskā daļa un rīcības plāns” I. sadaļas „Stratēģiskā daļa” e) nodaļā „Prioritātes un rīcības virzieni”, saskaņā ar 1.pielikumu.

2. Veikt izmaiņas ar Domes 2013.gada 7.novembra lēmumu Nr.625 „Par Jūrmalas pilsētas attīstības programmas 2014.–2020. gadam apstiprināšanu” apstiprinātajā Jūrmalas pilsētas attīstības programmas 2014.-2020.gadam 2.daļas „Stratēģiskā daļa un rīcības plāns” II. sadaļas „Rīcības plāns” f) nodaļā „Darbības un pasākumi”, saskaņā ar 2.pielikumu.

3. Veikt izmaiņas ar Domes 2014.gada 18.decembra lēmumu Nr.524 „Par Jūrmalas pilsētas investīciju plānu 2015-2017.gadam” apstiprinātajā Jūrmalas pilsētas attīstības programmā 2014.-2020.gadam, aktualizējot Jūrmalas pilsētas attīstības programmas 2014.-2020.gadam 2.daļas h) nodaļas „Investīciju plāns” Jūrmalas pilsētas investīciju plānu 2016.-2018.gadam, saskaņā ar 3.pielikumu.

4. Plānojot ikgadējo pašvaldības budžetu, ievērot aktualizēto Jūrmalas pilsētas investīciju plānu 2016.-2018.gadam.

5. Jūrmalas pilsētas investīciju plāna 2016.-2018.gadam izpildi kontrolē Domes izpilddirektors.

6. Ar šī lēmuma spēkā stāšanos atzīt par spēku zaudējušu Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 18.decembra lēmumu Nr.524 „Par Jūrmalas pilsētas investīciju plānu 2015.-2017.gadam”.

7. Uzdot Attīstības pārvaldes Stratēģiskās un biznesa plānošanas nodaļai lēmumu par aktualizētās Jūrmalas pilsētas attīstības programmas 2014.–2020.gadam apstiprināšanu nosūtīt Latvijas Republikas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai un Rīgas plānošanas reģionam.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis1.pielikums Jūrmalas pilsētas domes

2015.gada 16.decembra lēmumam Nr.518

(protokols Nr.22, 2.punkts)

Jūrmalas pilsētas attīstības programmas 2014.-2020.gadam

2.daļas „Stratēģiskā daļa un rīcības plāns”

I. sadaļas „Stratēģiskā daļa” e) apakšnodaļa „Prioritātes un rīcības virzieni”

Jūrmalas pilsētas attīstības vidēja termiņa mērķi šeit ir sadalīti prioritātēs un rīcības virzienos.

M1: Kūrorts un tikšanās vieta

Prioritātes

Rīcības virzieni

P1.1. Kūrortu tiesiskā un plānošanas statusa nostiprināšana

R1.1.1.: Kūrortu tiesiskās sistēmas un organizāciju izveides veicināšana

R1.1.2.: Kūrorta attīstības plānošana

P1.2. Kūrorta attīstība

R1.2.1.: Ilgtspējīgas kūrorta resursu ieguves un izmantošanas attīstība

R1.2.2.: Kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana un attīstība

P1.3. Kurortoloģijas un kūrortam nepieciešamās izglītības attīstība

R1.3.1.: Kūrorta resursu izpēte un aizsardzības pasākumu plānošana

R1.3.2.: Kurortoloģijas un kompetences centra attīstība

R1.3.3.: Kūrortu speciālistu izglītības attīstība

P1.4. Viesmīlības pakalpojumu attīstība

R1.4.1.: Izmitināšanas pakalpojumu un infrastruktūras attīstība

R1.4.2.: Ēdināšanas pakalpojumu attīstība

R1.4.3.: Citu tūrisma pakalpojumu attīstība

P1.5. Veselības tūrisma attīstība

R1.5.1.: Veselības tūrisma pakalpojumu attīstība

R1.5.2.: Veselības tūrisma infrastruktūras attīstība

P1.6. Aktīvā un dabas tūrisma attīstība

R1.6.1.: Dabas tūrisma infrastruktūras attīstība

R1.6.2.: Peldvietu infrastruktūras attīstība

R1.6.3.: Sporta pasākumu un pakalpojumu attīstība

P1.7. Kultūras tūrisma attīstība

R1.7.1.: Kultūras tūrisma piedāvājuma attīstība

R1.7.2.: Kultūras tūrisma infrastruktūras attīstība

P1.8. Konferenču tūrisma attīstība

R1.8.1.: Lielām konferencēm nepieciešamās infrastruktūras attīstība

R1.8.2.: Konferenču un korporatīvo pasākumu nodrošināšanas pakalpojumu attīstība

P1.9. Kūrorta un tikšanās vietas tēla veidošana

R1.9.1.: Jūrmalas kā kūrorta un tikšanās vietas tēla veidošana

R1.9.2.: Informācijas pieejamības nodrošināšana

P.1.10. Partnerattiecību veidošana ar starptautiskām organizācijām un institūcijām, sadraudzības pilsētām, citām pašvaldībām Latvijā un ārpus tās

R1.10.1.: Sadarbība ar Jūrmalas sadraudzības pilsētām

R1.10.2.: Sadarbība ar diplomātisko korpusu (ārvalstu vēstniecībām Latvijā un Latvijas Republikas vēstniecībām un konsulātiem ārvalstīs)

R1.10.3.: Sadarbība ar asociācijām, starptautiskām organizācijām un institūcijām Latvijā un ārvalstīs


M2: Komunālā un transporta infrastruktūra

Prioritātes

Rīcības virzieni

P2.1. Ceļu un ielu kvalitātes uzlabošana, satiksmes drošības uzlabojumi, veloceliņu un gājēju celiņu attīstība

R2.1.1.: Ielu un ceļu rekonstrukcija, satiksmes drošības uzlabošana

R2.1.2.: Velotransporta infrastruktūras attīstība

R2.1.3. : Elektrotransporta infrastruktūras attīstība

P2.2. Marķējumu un informācijas zīmju sistēmas pilnveide

R2.2.1.: Jūrmalas vizuālās identitātes standarta izstrāde un ieviešana

R2.2.2.: Racionālu un ērtu informācijas zīmju sistēmas izveide

P2.3. Sabiedriskā transporta sistēmas attīstība

R2.3.1.: Racionālas sabiedriskā transporta sistēmas nodrošināšana

R2.3.2.: Ērtas sabiedriskā transporta infrastruktūras nodrošināšana

R2.3.3. : Ūdens transporta pakalpojumu attīstība, tai skaitā uz Rīgu un Jelgavu

P2.4. Jūrmalas ostas attīstība un kuģošanas infrastruktūras attīstība Lielupē

R2.4.1.: Jūrmalas ostas attīstība

R2.4.2.: Kuģošanas infrastruktūras attīstība Lielupē

P2.5. Ūdensapgādes un notekūdeņu apsaimniekošanas sistēmu pilnveide

R2.5.1.: Ūdensapgādes pakalpojumu attīstība

R2.5.2.: Notekūdeņu apsaimniekošanas sistēmu pilnveide

R2.5.3.: Plūdu riska novēršana, lietusūdens savākšanas un meliorācijas sistēmu pilnveide

P2.6. Energoapgādes un sakaru attīstība

R2.6.1.: Centralizētās siltumapgādes infrastruktūras pilnveide

R2.6.2.: Racionālas un videi draudzīgas energoapgādes sistēmas attīstība

R2.6.3.: Sakaru un komunikāciju sistēmu attīstība

P2.7. Atkritumu utilizācijas sistēmas pilnveide

R2.7.1.: Atkritumu apsaimniekošanas sistēmas pilnveide

P2.8. Publiskās telpas labiekārtošana

R2.8.1.: Publiskās telpas pilnveide

R2.8.2.: Kapsētu un to infrastruktūras labiekārtošana

P2.9. Dzīvojamā fonda attīstība

R2.9.1.: Pašvaldības dzīvojamā fonda attīstība

R2.9.2.: Daudzdzīvokļu namu modernizācija

P2.10. Privātīpašuma sakārtošanas motivācija

R2.10.1.: Privātā īpašuma sakopšanas motivēšana

M3: Sociālā infrastruktūra

Prioritātes

Rīcības virzieni

P3.1. Uz nākotni orientēta pilsētas pārvaldība, kas atbalsta pilsonisko iniciatīvu

R3.1.1. : Pilsētas attīstības plānošana

R3.1.2. : Pašvaldības pārvaldes kapacitātes celšana

R3.1.3.: Nevalstiskā sektora attīstības atbalsts

R3.1.4.: Uzlabota komunikācija ar pilsētas iedzīvotājiem

R3.1.5.: Pilsētas pārvaldības infrastruktūras pilnveide

P3.2. Kvalitatīva un sociāli pieejama izglītība

R3.2.1.: Kopējā sektora attīstība, pārvaldība

R3.2.2.: Pirmsskolas izglītības pakalpojumi

R3.2.3.: Vispārizglītojošo skolu izglītības pakalpojumi

R3.2.4.: Profesionālās ievirzes un interešu izglītības pakalpojumi

R3.2.5. Iekļaujošās un alternatīvās izglītības pakalpojumi

R3.2.6. Citi izglītības pakalpojumi (profesionālās, augstākās un mūžizglītības pakalpojumi)

P3.3. Daudzveidīga kultūras un sporta vide

R3.3.1.: Pilsētas kultūras iestāžu un muzeju darbības pilnveide

R3.3.2.: Bibliotēku sniegto pakalpojumu pilnveide

R3.3.3.: Sporta sektora attīstība

P3.4. Droša dzīves vide

R3.4.1.: Sabiedriskās kārtības un iedzīvotāju drošības nodrošināšana

P3.5. Kvalitatīvs sociālais atbalsts

R3.5.1.: Sociālo pakalpojumu attīstība

P3.6. Kvalitatīvi veselības aprūpes pakalpojumi

R3.6.1.: Veselības aprūpes pakalpojumu attīstība

R3.6.2.: Veselīga dzīvesveida veicināšana

P3.7. Atbalsts uzņēmējdarbības iniciatīvām un uzņēmēju sadarbības veicināšana

R3.7.1.: Pašvaldības uzņēmējdarbības atbalsta politikas plānošana un attīstība

R3.7.2.: Vietējās uzņēmējdarbības atbalsta infrastruktūras attīstība

R3.7.3.: Uzņēmumu izveides, darbības un sadarbības motivācija

P3.8. Partnerattiecību veidošana ar citām pašvaldībām

R3.8.1.: Sadarbība ar kaimiņu pašvaldībām


Pielikums Nr.2 XLSX

Pielikums Nr.3 XLSX, DOCX, XLSX, DOC


Lejupielāde: DOC un PDF