Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
SĒDES PROTOKOLS
Jūrmalā
2015.gada 3.decembrīNr.21

Ceturtdiena

Jūrmalā Jomas ielā 1/5

Sēde sasaukta plkst.1100

Sēde atklāta plkst.1100

Sēdi vada:

domes priekšsēdētājs

Gatis Truksnis

Sēdi protokolē:

domes Administratīvās nodaļas vadītāja vietniece

Arnita Liepiņa

Sēdē piedalās deputāti:

Mārtiņš Stulpiņš, Irēna Kausiniece, Dace Riņķe, Jānis Lediņš, Rita Sproģe, Karina Siņkeviča, Gunta Liepiņa, Arnis Ābelītis, Juris Visockis, Anita Adijāne, Boriss Doņņikovs, Ligita Maziņa, Iveta Blaua

Nepiedalās deputāti:

Larisa Loskutova

Sēdē piedalās:

Izpilddirektora p.i.

Arturs Grants

Izpilddirektora vietnieka p.i.

Gunta Smalkā

Priekšsēdētāja biroja vadītāja

Ingrīda Vilkārse

Attīstības pārvaldes vadītāja p.i.

Edgars Stobovs

Sporta pārvaldes vadītāja

Indra Brinkmane

Administratīvās nodaļas vadītāja

Indra Kalvāne

Budžeta nodaļas vadītāja

Inga Brača

Nodokļu nodaļas vadītāja

Anita Lindermane

Juridiskā nodrošinājuma nodaļas vadītāja p.i.

Aivars Paegle

Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja

Ieva Aile

Izglītības pārvaldes vadītāja p.i.

Imants Vasmanis

Pilsētplānošanas nodaļas vadītāja

Vita Zvejniece

Dzīvokļu nodaļas vadītāja

Guna Voitkāne

Personāla nodaļas vadītāja

Inārija Dzene

Labklājības pārvaldes vadītāja

Laima Grobiņa

Pašvaldības īpašumu nodaļas vadītāja

Indra Dreika

Kultūras nodaļas vadītāja

Agnese Miltiņa

Stratēģiskās un biznesa plānošanas nodaļa vadītāja p.i.

Gundega Ose

Projektu ieviešanas nodaļas vadītāja vietnieka p.i

Baiba Birzniece

Pašvaldības aģentūras „Jūrmalas sociālās aprūpes centrs” direktore

Agita Bērzupe

Alternatīvās skolas direktors

Egīls Blūms

Piedalās:

pilsētas iedzīvotāji, preses pārstāvji

Saskaņā ar 2010.gada 4.februāra saistošo noteikumu Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 113.punktu balsošana par visiem jautājumiem notiek paceļot roku.

Darba kārtība:

1.

Darba kārtības apstiprināšana

2.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 18.decembra lēmumā Nr.522 „Par Jūrmalas pašvaldības institūcijas darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu”

3.

Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības informatīvā izdevuma nosaukuma maiņu

4.

Par pašvaldības budžetā ieskaitāmo nekustamā īpašuma nodokļa parāda un ar to saistītās nokavējuma naudas un soda naudas dzēšanu maksātnespējīgai personai

5.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2013.gada 25.jūlija saistošajos noteikumos Nr.28 „Par transportlīdzekļu iebraukšanu īpaša režīma zonā Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā”

6.

Par naudas balvas piešķiršanu pasaules čempionāta vieglatlētikā, septiņcīņā 3.vietas ieguvējai Laurai Ikauniecei Admidiņai un trenerim Andim Austrupam

7.

Par naudas balvu piešķiršanu pludmales volejbolistam Aleksandram Samoilovam par izcīnīto 1.vietu Eiropas čempionātā pludmales volejbolā un trenerim Genādijam Samoilovam

8.

Par Jūrmalas pilsētas Ķemeru vidusskolas reorganizēšanu

9.

Par Jūrmalas pilsētas Lielupes vidusskolas reorganizēšanu

10.

Par darba samaksu pedagogiem streika laikā

11.

Par Eiropas Komisijas programmas Nordplus Junior 2014 projekta „Eko-mijiedarbība” noslēgumu

12.

Par Eiropas Savienības Erasmus+ programmas Pamatdarbības Nr.1 (KA 1) skolu sektora projekta „Iedvesmojies. Mācies. Radi” īstenošanu

13.

Par Eiropas Komisijas programmas Erasmus+ mācību mobilitātes projekta KA 101 „Skolotājs – mācīšanas līderis” noslēgumu

14.

Par Jūrmalas Alternatīvās skolas izglītības iestādes darba nodrošināšanai nepieciešamo telpu nomas līguma noslēgšanu

15.

Uzņēmēju konsultatīvās padomes nolikums

16.

Par kārtību, kādā tiek organizēta ielu tirdzniecība un sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšana Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā

17.

Par pilnvarojumu Attīstības pārvaldes vadītāja pienākumu izpildītājam Edgaram Stobovam parakstīt un iesniegt elektroniskos dokumentus Centrālās finanšu un līgumu aģentūras administrētajā Kohēzijas politikas fondu vadības informācijas sistēmas e-vidē

18.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 4.februāra saistošajos noteikumos Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums”

19.

Jūrmalas pilsētas domes Eiropas Savienības fondu integrētu teritoriālo investīciju projektu iesniegumu atlases un vērtēšanas komisijas nolikums

20.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 12.novembra nolikumā Nr.44 „Jūrmalas pilsētas domes līdzfinansēto iedzīvotāju iniciatīvas projektu izstrādes, vērtēšanas un īstenošanas nolikums”

21.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 28.septembra lēmumā Nr.396 „Par Eiropas savienības fondu 2014.-2020.gada plānošanas periodā deleģēto valsts pārvaldes uzdevumu izpildes nodrošināšanai”

22.

Konkursa „Gada balva kultūrā” nolikums

23.

Projektu konkursa „Profesionālās mākslas pieejamība Jūrmalā” līdzfinansēšanas nolikums

24.

Par dzīvojamās telpas īres līguma noslēgšanu ar V.Uzvārds iepriekšējā īrnieka vietā

25.

Jūrmalas pilsētas domes Sabiedriskā labuma balvas nolikums par nozīmīgu ieguldījumu sociālajā un veselības aizsardzības jomā

26.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2008.gada 17.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2 „Par Jūrmalas pašvaldības sociālajiem pakalpojumiem”

27.

Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 26.septembra saistošajos noteikumos Nr.38 „Par pašvaldības aģentūras „Jūrmalas sociālās aprūpes centrs” maksas pakalpojumiem”

28.

Par pašvaldības aģentūras „Jūrmalas sociālās aprūpes centrs” maksas pakalpojumiem”

29.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 29.decembra nolikumā Nr.25 „Pašvaldības aģentūras „Jūrmalas sociālās aprūpes centrs” nolikums”

30.

Par būves nojaukšanu Dzērvju ielā 1, Jūrmalā

31.

Par detālplānojuma grozījumu izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Peldu ielā 5, Jūrmalā

32.

Par detālplānojuma grozījumu projekta zemesgabalam Saulgriežu ielā 5, Jūrmalā, nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai

33.

Par Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojuma grozījumu pirmās redakcijas pilnveidošanu

34.

Par grozījumiem 2005.gada 11.marta zemes nomas līgumā Nr.1.1-16.3/299

35.

Par zemesgabala Vaivari 0092, Jūrmalā nomu

36.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Gaujas ielā 2, Jūrmalā

37.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Gaujas ielā 4, Jūrmalā

38.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Celtnieku ielā 5, Jūrmalā

39.

Par nekustamā īpašuma Tūristu ielā 18A, Jūrmalā, izsoles organizēšanu

40.

Par nekustamā īpašuma-dzīvokļa īpašuma Nr.6, Jasmīnu ielā 18, k-2, Jūrmalā, izsoles organizēšanu

41.

Par nekustamā īpašuma Jomas ielā 1/5, Jūrmalā, telpu daļas nomu

1. Darba kārtības apstiprināšana

G.Truksnis noņem no sēdes darba kārtības šādus jautājumus:

· Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 26.septembra saistošajos noteikumos Nr.38 „Par pašvaldības aģentūras „Jūrmalas sociālās aprūpes centrs” maksas pakalpojumiem”

· Par pašvaldības aģentūras „Jūrmalas sociālās aprūpes centrs” maksas pakalpojumiem

· Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 29.decembra nolikumā Nr.25 „Pašvaldības aģentūras „Jūrmalas sociālās aprūpes centrs” nolikums”

· Par nekustamā īpašuma Jomas ielā 1/5, Jūrmalā, telpu daļas nomu

Un ierosina sēdes darba kārtībā iekļaut jautājumu:

· Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības galvojumu studiju kredītam un studējošā kredītam

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par papildu jautājuma iekļaušanu sēdes darba kārtībā („par” – 14 (M.Stulpiņš, G.Truksnis, I.Kausiniece, D.Riņķe, J.Lediņš, G.Liepiņa, R.Sproģe, K.Siņkeviča, I.Blaua, A.Ābelītis, A.Adijāne, L.Maziņa, B.Doņņikovs, J.Visockis), „pret” – nav, „atturas” – nav), papildu jautājums tiek iekļauts sēdes darba kārtībā.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par sēdes darba kārtību ar izmaiņām („par” – 14 (M.Stulpiņš, G.Truksnis, I.Kausiniece, D.Riņķe, J.Lediņš, G.Liepiņa, R.Sproģe, K.Siņkeviča, I.Blaua, A.Ābelītis, A.Adijāne, L.Maziņa, B.Doņņikovs, J.Visockis), „pret” – nav, „atturas” – nav), sēdes darba kārtība ar izmaiņām tiek apstiprināta.

2.

Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības galvojumu studiju kredītam un studējošā kredītam

3.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 18.decembra lēmumā Nr.522 „Par Jūrmalas pašvaldības institūcijas darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu”

4.

Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības informatīvā izdevuma nosaukuma maiņu

5.

Par pašvaldības budžetā ieskaitāmo nekustamā īpašuma nodokļa parāda un ar to saistītās nokavējuma naudas un soda naudas dzēšanu maksātnespējīgai personai

6.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2013.gada 25.jūlija saistošajos noteikumos Nr.28 „Par transportlīdzekļu iebraukšanu īpaša režīma zonā Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā”

7.

Par naudas balvas piešķiršanu pasaules čempionāta vieglatlētikā, septiņcīņā 3.vietas ieguvējai Laurai Ikauniecei Admidiņai un trenerim Andim Austrupam

8.

Par naudas balvu piešķiršanu pludmales volejbolistam Aleksandram Samoilovam par izcīnīto 1.vietu Eiropas čempionātā pludmales volejbolā un trenerim Genādijam Samoilovam

9.

Par Jūrmalas pilsētas Ķemeru vidusskolas reorganizēšanu

10.

Par Jūrmalas pilsētas Lielupes vidusskolas reorganizēšanu

11.

Par darba samaksu pedagogiem streika laikā

12.

Par Eiropas Komisijas programmas Nordplus Junior 2014 projekta „Eko-mijiedarbība” noslēgumu

13.

Par Eiropas Savienības Erasmus+ programmas Pamatdarbības Nr.1 (KA 1) skolu sektora projekta „Iedvesmojies. Mācies. Radi” īstenošanu

14.

Par Eiropas Komisijas programmas Erasmus+ mācību mobilitātes projekta KA 101 „Skolotājs – mācīšanas līderis” noslēgumu

15.

Par Jūrmalas Alternatīvās skolas izglītības iestādes darba nodrošināšanai nepieciešamo telpu nomas līguma noslēgšanu

16.

Uzņēmēju konsultatīvās padomes nolikums

17.

Par kārtību, kādā tiek organizēta ielu tirdzniecība un sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšana Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā

18.

Par pilnvarojumu Attīstības pārvaldes vadītāja pienākumu izpildītājam Edgaram Stobovam parakstīt un iesniegt elektroniskos dokumentus Centrālās finanšu un līgumu aģentūras administrētajā Kohēzijas politikas fondu vadības informācijas sistēmas e-vidē

19.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 4.februāra saistošajos noteikumos Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums”

20.

Jūrmalas pilsētas domes Eiropas Savienības fondu integrētu teritoriālo investīciju projektu iesniegumu atlases un vērtēšanas komisijas nolikums

21.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 12.novembra nolikumā Nr.44 „Jūrmalas pilsētas domes līdzfinansēto iedzīvotāju iniciatīvas projektu izstrādes, vērtēšanas un īstenošanas nolikums”

22.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 28.septembra lēmumā Nr.396 „Par Eiropas savienības fondu 2014.-2020.gada plānošanas periodā deleģēto valsts pārvaldes uzdevumu izpildes nodrošināšanai”

23.

Konkursa „Gada balva kultūrā” nolikums

24.

Projektu konkursa „Profesionālās mākslas pieejamība Jūrmalā” līdzfinansēšanas nolikums

25.

Par dzīvojamās telpas īres līguma noslēgšanu ar V.Uzvārds iepriekšējā īrnieka vietā

26.

Jūrmalas pilsētas domes Sabiedriskā labuma balvas nolikums par nozīmīgu ieguldījumu sociālajā un veselības aizsardzības jomā

27.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2008.gada 17.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2 „Par Jūrmalas pašvaldības sociālajiem pakalpojumiem”

28.

Par būves nojaukšanu Dzērvju ielā 1, Jūrmalā

29.

Par detālplānojuma grozījumu izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Peldu ielā 5, Jūrmalā

30.

Par detālplānojuma grozījumu projekta zemesgabalam Saulgriežu ielā 5, Jūrmalā, nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai

31.

Par Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojuma grozījumu pirmās redakcijas pilnveidošanu

32.

Par grozījumiem 2005.gada 11.marta zemes nomas līgumā Nr.1.1-16.3/299

33.

Par zemesgabala Vaivari 0092, Jūrmalā nomu

34.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Gaujas ielā 2, Jūrmalā

35.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Gaujas ielā 4, Jūrmalā

36.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Celtnieku ielā 5, Jūrmalā

37.

Par nekustamā īpašuma Tūristu ielā 18A, Jūrmalā, izsoles organizēšanu

38.

Par nekustamā īpašuma-dzīvokļa īpašuma Nr.6, Jasmīnu ielā 18, k-2, Jūrmalā, izsoles organizēšanu

2. Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības galvojumu studiju kredītam un studējošā kredītam (lēmums Nr.491)

Ziņotājs:

I.Brača

Izsakās:

I.Kausiniece izsakās, ka saistošie noteikumi paredz, ka galvojumu izsniedz bakalaura vai augstākās profesionālās izglītības iegūšanai. Jautā, vai maģistra grāds ir uzskatāms par augstāko profesionālo izglītību?

I.Dzene atbild, ka šajā gadījumā studiju programma, ko apgūst studējošais, ir profesionālā maģistra grāda studiju programma.

I.Brača precizē, ka tā ir akadēmiskā maģistra grāda programma, bet saistošajos noteikumos ir minēta augstākā profesionālā izglītība, vēršot uzmanību, ka saistošajos noteikumus par pašvaldības galvojumu studiju kredīta un studējošā kredīta saņemšanai ir šāda neprecizitāte.

G.Truksnis izsakās, ka, ņemot vērā šo neprecizitāti, ir nepieciešams aktualizēt saistošos noteikumus par kārtību, kādā tiek sniegts pašvaldības galvojums studiju kredīta un studējošā kredīta saņemšanai. Tomēr dome var lemt par jebkuru jautājumu, kas ir tās kompetencē un arī šajā gadījumā, ņemot vērā, ka ir pēdējā diena, kad par sagatavoto lēmumprojektu ir nozīme lemt, izsaka priekšlikumu to šobrīd izskatīt, juristiem precizējot lēmuma projekta preambulu, papildinot to ar pamatojumu uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas ievaddaļu, ka Dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā.

R.Sproģe aicina deputātus atbalstīt sagatavoto lēmumprojektu, jo uzskata, ja galvojumu studējošam varētu sniegt kāds no ģimenes vai tuvākajiem cilvēkiem, tad viņš pašvaldībai to nelūgtu.

G.Liepiņa pievienojas R.Sproģes teiktajam un ļoti cer, ka kādreiz topošais students būs atpazīstams kinorežisors, kas Jūrmalai atnesīs slavu.

G.Truksnis aicina deputātus balsot par sagatavoto lēmumprojektu ar papildinājumu lēmumprojekta preambulā.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu ar papildinājumu („par” – 8 (G.Truksnis, D.Riņķe, G.Liepiņa, R.Sproģe, K.Siņkeviča, I.Blaua, L.Maziņa, B.Doņņikovs), „pret” – 1 (J.Visockis), „atturas” – 5 (A.Ābelītis, M.Stulpiņš, J.Lediņš, A.Adijāne, I.Kausiniece)), nolēma pieņemt lēmumu par Jūrmalas pilsētas pašvaldības galvojumu studiju kredītam un studējošā kredītam.

3. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 18.decembra lēmumā Nr.522 „Par Jūrmalas pašvaldības institūcijas darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu” (lēmums Nr.492)

Ziņotājs:

I.Dzene ziņo, ka ir sagatavota un deputātiem izsniegta precizēta lēmuma projekta redakcija.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu precizēto redakciju („par” – 13 (M.Stulpiņš, G.Truksnis, I.Kausiniece, D.Riņķe, J.Lediņš, G.Liepiņa, R.Sproģe, K.Siņkeviča, I.Blaua, A.Adijāne, L.Maziņa, B.Doņņikovs, J.Visockis), „pret” – nav, „atturas” – 1 (A.Ābelītis)), nolēma pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 18.decembra lēmumā Nr.522 „Par Jūrmalas pašvaldības institūcijas darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu”.

4. Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības informatīvā izdevuma nosaukuma maiņu (lēmums Nr.493)

Ziņotājs:

I.Aile

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (M.Stulpiņš, G.Truksnis, I.Kausiniece, D.Riņķe, J.Lediņš, G.Liepiņa, R.Sproģe, K.Siņkeviča, I.Blaua, A.Ābelītis, A.Adijāne, L.Maziņa, B.Doņņikovs, J.Visockis), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par Jūrmalas pilsētas pašvaldības informatīvā izdevuma nosaukuma maiņu.

5. Par pašvaldības budžetā ieskaitāmo nekustamā īpašuma nodokļa parāda un ar to saistītās nokavējuma naudas un soda naudas dzēšanu maksātnespējīgai personai (lēmums Nr.494)

Ziņotājs:

A.Lindermane

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (M.Stulpiņš, G.Truksnis, I.Kausiniece, D.Riņķe, J.Lediņš, G.Liepiņa, R.Sproģe, K.Siņkeviča, I.Blaua, A.Ābelītis, A.Adijāne, L.Maziņa, B.Doņņikovs, J.Visockis), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par pašvaldības budžetā ieskaitāmo nekustamā īpašuma nodokļa parāda un ar to saistītās nokavējuma naudas un soda naudas dzēšanu maksātnespējīgai personai.

6. Grozījumi Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2013.gada 25.jūlija saistošajos noteikumos Nr.28 „Par transportlīdzekļu iebraukšanu īpaša režīma zonā Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā” (saistošie noteikumi Nr.43)

Ziņotājs:

A.Lindermane

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par saistošo noteikumu projektu („par” – 14 (M.Stulpiņš, G.Truksnis, I.Kausiniece, D.Riņķe, J.Lediņš, G.Liepiņa, R.Sproģe, K.Siņkeviča, I.Blaua, A.Ābelītis, A.Adijāne, L.Maziņa, B.Doņņikovs, J.Visockis), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt saistošos noteikumus par grozījumiem Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2013.gada 25.jūlija saistošajos noteikumos Nr.28 „Par transportlīdzekļu iebraukšanu īpaša režīma zonā Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā”.

7. Par naudas balvas piešķiršanu pasaules čempionāta vieglatlētikā, septiņcīņā 3.vietas ieguvējai Laurai Ikauniecei Admidiņai un trenerim Andim Austrupam (lēmums Nr.495)

Ziņotājs:

I.Brinkmane

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (M.Stulpiņš, G.Truksnis, I.Kausiniece, D.Riņķe, J.Lediņš, G.Liepiņa, R.Sproģe, K.Siņkeviča, I.Blaua, A.Ābelītis, A.Adijāne, L.Maziņa, B.Doņņikovs, J.Visockis), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par naudas balvas piešķiršanu pasaules čempionāta vieglatlētikā, septiņcīņā 3.vietas ieguvējai Laurai Ikauniecei Admidiņai un trenerim Andim Austrupam.

8. Par naudas balvu piešķiršanu pludmales volejbolistam Aleksandram Samoilovam par izcīnīto 1.vietu Eiropas čempionātā pludmales volejbolā un trenerim Genādijam Samoilovam (lēmums Nr.496)

Ziņotājs:

I.Brinkmane

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (M.Stulpiņš, G.Truksnis, I.Kausiniece, D.Riņķe, J.Lediņš, G.Liepiņa, R.Sproģe, K.Siņkeviča, I.Blaua, A.Ābelītis, A.Adijāne, L.Maziņa, B.Doņņikovs, J.Visockis), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par naudas balvu piešķiršanu pludmales volejbolistam Aleksandram Samoilovam par izcīnīto 1.vietu Eiropas čempionātā pludmales volejbolā un trenerim Genādijam Samoilovam.

9. Par Jūrmalas pilsētas Ķemeru vidusskolas reorganizēšanu (lēmums Nr.497)

Ziņotājs:

I.Vasmanis ziņo, ka ir sagatavota un deputātiem izsniegta precizēta lēmumprojekta redakcija, kurā, atbilstoši izglītības iestādes reģistrācijas apliecībai, ir precizēts skolas nosaukums gan lēmumprojekta nosaukumā, gan visā tekstā.

Izsakās:

A.Ābelītis izsaka priekšlikumu šo jautājumu atlikt uz nākamo domes sēdi, informējot skolēnu vecākus par skolas reorganizāciju pirms lēmuma pieņemšanas.

G.Truksnis izsakās, ka jautājums par Ķemeru vidusskolas reorganizāciju, kas ir saistīts ar skolēnu skaita samazināšanos, ir apspriests jau ilgāku laiku un skolas direktore par to ir informēta, kā arī šis jautājums ir izskatīts Izglītības jautājumu komitejā.

M.Stulpiņš izsakās, ka skolēnu vecāki par to nav informēti.

I.Blaua jautā, kad uz Izglītības jautājumu komiteju Attīstības pārvalde sagatavos un sniegs ziņojumu par izglītības iestāžu būvniecību, investīcijām, izlietotajiem līdzekļiem?

E.Stobovs atbild, ka informācija tiks sniegta nākamajā Izglītības jautājumu komitejas sēdē.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu precizēto redakciju („par” – 12 (G.Truksnis, I.Kausiniece, D.Riņķe, J.Lediņš, G.Liepiņa, R.Sproģe, K.Siņkeviča, I.Blaua, A.Adijāne, L.Maziņa, B.Doņņikovs, J.Visockis), „pret” – 2 (A.Ābelītis, M.Stulpiņš), „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par Ķemeru vidusskolas reorganizēšanu.

10. Par Jūrmalas pilsētas Lielupes vidusskolas reorganizēšanu (lēmums Nr.498)

Ziņotājs:

I.Vasmanis

Izsakās:

A.Ābelītis izsakās, ka situācija ar skolēnu skaita samazināšanos vidusskolā ir ļoti līdzīga gan Mežmalas vidusskolai, gan Lielupes vidusskolai, taču tiek reorganizēta Lielupes vidusskola. Viņaprāt, situācija, kas ir radusies Lielupes vidusskolā,  ir sekas tam, ka mākslīgi tika izveidota Majoru vidusskola. Uzskata, ka ir jāstrādā pie izglītības kvalitātes paaugstināšanas, lai pēc iespējas mazāk skolēnu brauktu mācīties uz citām pilsētām un nerastos šāda situācija.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 12 (G.Truksnis, I.Kausiniece, D.Riņķe, J.Lediņš, G.Liepiņa, R.Sproģe, K.Siņkeviča, I.Blaua, A.Adijāne, L.Maziņa, B.Doņņikovs, J.Visockis), „pret” – 2 (A.Ābelītis, M.Stulpiņš), „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par Jūrmalas pilsētas Lielupes vidusskolas reorganizēšanu.

11. Par darba samaksu pedagogiem streika laikā (lēmums Nr.499)

Ziņotājs:

I.Vasmanis

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 13 (M.Stulpiņš, G.Truksnis, I.Kausiniece, D.Riņķe, J.Lediņš, G.Liepiņa, R.Sproģe, K.Siņkeviča, I.Blaua, A.Ābelītis, A.Adijāne, L.Maziņa, B.Doņņikovs), „pret” – 1 (J.Visockis), „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par darba samaksu pedagogiem streika laikā.

12. Par Eiropas Komisijas programmas Nordplus Junior 2014 projekta „Eko-mijiedarbība” noslēgumu (lēmums Nr.500)

Ziņotājs:

I.Kausiniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 13 (M.Stulpiņš, G.Truksnis, D.Riņķe, J.Lediņš, G.Liepiņa, R.Sproģe, K.Siņkeviča, I.Blaua, A.Ābelītis, A.Adijāne, L.Maziņa, B.Doņņikovs, J.Visockis), „pret” – nav, „atturas” – nav, I.Kausiniece nebalso), nolēma pieņemt lēmumu par Eiropas Komisijas programmas Nordplus Junior 2014 projekta „Eko-mijiedarbība” noslēgumu.

13. Par Eiropas Savienības Erasmus+ programmas Pamatdarbības Nr.1 (KA 1) skolu sektora projekta „Iedvesmojies. Mācies. Radi” īstenošanu (lēmums Nr.501)

Ziņotājs:

I.Kausiniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 13 (M.Stulpiņš, G.Truksnis, D.Riņķe, J.Lediņš, G.Liepiņa, R.Sproģe, K.Siņkeviča, I.Blaua, A.Ābelītis, A.Adijāne, L.Maziņa, B.Doņņikovs, J.Visockis), „pret” – nav, „atturas” – nav, I.Kausiniece nebalso), nolēma pieņemt lēmumu par Eiropas Savienības Erasmus+ programmas Pamatdarbības Nr.1 (KA 1) skolu sektora projekta „Iedvesmojies. Mācies. Radi” īstenošanu.

14. Par Eiropas Komisijas programmas Erasmus+ mācību mobilitātes projekta KA 101 „Skolotājs – mācīšanas līderis” noslēgumu (lēmums Nr.502)

Ziņotājs:

I.Kausiniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 13 (M.Stulpiņš, G.Truksnis, D.Riņķe, J.Lediņš, G.Liepiņa, R.Sproģe, K.Siņkeviča, I.Blaua, A.Ābelītis, A.Adijāne, L.Maziņa, B.Doņņikovs, J.Visockis), „pret” – nav, „atturas” – nav, I.Kausiniece nebalso), nolēma pieņemt lēmumu par Eiropas Komisijas programmas Erasmus+ mācību mobilitātes projekta KA 101 „Skolotājs – mācīšanas līderis” noslēgumu.

15. Par Jūrmalas Alternatīvās skolas izglītības iestādes darba nodrošināšanai nepieciešamo telpu nomas līguma noslēgšanu (lēmums Nr.503)

Ziņotājs:

Ē.Blūms

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (M.Stulpiņš, G.Truksnis, I.Kausiniece, D.Riņķe, J.Lediņš, G.Liepiņa, R.Sproģe, K.Siņkeviča, I.Blaua, A.Ābelītis, A.Adijāne, L.Maziņa, B.Doņņikovs, J.Visockis), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par Jūrmalas Alternatīvās skolas izglītības iestādes darba nodrošināšanai nepieciešamo telpu nomas līguma noslēgšanu.

16. Uzņēmēju konsultatīvās padomes nolikums (nolikums Nr.49)

Ziņotājs:

G.Ose ziņo, ka nolikuma projektā ir nepieciešams veikt redakcionālas izmaiņas, apvienojot 28. un 29.punktu, izsakot šādā redakcijā:

„ Ar šī nolikuma spēkā stāšanos spēku zaudē Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 19.jūlija nolikums Nr.10 „Jūrmalas uzņēmēju konsultatīvās padomes nolikums” un Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 19.jūlija lēmums Nr.385 „Par Jūrmalas uzņēmēju konsultatīvo padomi”.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par nolikuma projektu ar redakcionālām izmaiņām („par” – 14 (M.Stulpiņš, G.Truksnis, I.Kausiniece, D.Riņķe, J.Lediņš, G.Liepiņa, R.Sproģe, K.Siņkeviča, I.Blaua, A.Ābelītis, A.Adijāne, L.Maziņa, B.Doņņikovs, J.Visockis), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt Uzņēmēju konsultatīvās padomes nolikumu.

17. Par kārtību, kādā tiek organizēta ielu tirdzniecība un sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšana Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā (saistošie noteikumi Nr.44)

Ziņotājs:

G.Ose

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par saistošo noteikumu projektu („par” – 14 (M.Stulpiņš, G.Truksnis, I.Kausiniece, D.Riņķe, J.Lediņš, G.Liepiņa, R.Sproģe, K.Siņkeviča, I.Blaua, A.Ābelītis, A.Adijāne, L.Maziņa, B.Doņņikovs, J.Visockis), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt saistošos noteikumus par kārtību, kādā tiek organizēta ielu tirdzniecība un sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšana Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā.

18. Par pilnvarojumu Attīstības pārvaldes vadītāja pienākumu izpildītājam Edgaram Stobovam parakstīt un iesniegt elektroniskos dokumentus Centrālās finanšu un līgumu aģentūras administrētajā Kohēzijas politikas fondu vadības informācijas sistēmas e-vidē (lēmums Nr.504)

Ziņotājs:

B.Birzniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (M.Stulpiņš, G.Truksnis, I.Kausiniece, D.Riņķe, J.Lediņš, G.Liepiņa, R.Sproģe, K.Siņkeviča, I.Blaua, A.Ābelītis, A.Adijāne, L.Maziņa, B.Doņņikovs, J.Visockis), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par pilnvarojumu Attīstības pārvaldes vadītāja pienākumu izpildītājam Edgaram Stobovam parakstīt un iesniegt elektroniskos dokumentus Centrālās finanšu un līgumu aģentūras administrētajā Kohēzijas politikas fondu vadības informācijas sistēmas e-vidē.

19. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 4.februāra saistošajos noteikumos Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” (saistošie noteikumi Nr.45)

Ziņotājs:

B.Birzniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par saistošo noteikumu projektu („par” – 14 (M.Stulpiņš, G.Truksnis, I.Kausiniece, D.Riņķe, J.Lediņš, G.Liepiņa, R.Sproģe, K.Siņkeviča, I.Blaua, A.Ābelītis, A.Adijāne, L.Maziņa, B.Doņņikovs, J.Visockis), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt saistošos noteikumus par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 4.februāra saistošajos noteikumos Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums”.

20. Jūrmalas pilsētas domes Eiropas Savienības fondu integrētu teritoriālo investīciju projektu iesniegumu atlases un vērtēšanas komisijas nolikums (nolikums Nr.50)

Ziņotājs:

B.Birzniece ziņo, ka nolikuma projektā nepieciešams veikt šādas redakcionālas izmaiņas:

1) nolikuma 49.punktu izsakot šādā redakcijā:

Vērtēšanas komisijas sēdes darbu protokolē Vērtēšanas komisijas sekretārs.”;

2) nolikuma 51.punktu izsakot šādā redakcijā:

„Vērtēšanas komisijas sēdes protokola projektu Vērtēšanas komisijas sekretārs ne vēlāk kā septiņu darba dienu laikā pēc Vērtēšanas komisijas sēdes elektroniski nosūta Vērtēšanas komisijas locekļiem”.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par nolikuma projektu ar redakcionālām izmaiņām („par” – 13 (M.Stulpiņš, G.Truksnis, I.Kausiniece, D.Riņķe, J.Lediņš, G.Liepiņa, K.Siņkeviča, I.Blaua, A.Ābelītis, A.Adijāne, L.Maziņa, B.Doņņikovs, J.Visockis), „pret” – nav, „atturas” – nav, R.Sproģe nebalso), nolēma pieņemt Jūrmalas pilsētas domes Eiropas Savienības fondu integrētu teritoriālo investīciju projektu iesniegumu atlases un vērtēšanas komisijas nolikumu.

21. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 12.novembra nolikumā Nr.44 „Jūrmalas pilsētas domes līdzfinansēto iedzīvotāju iniciatīvas projektu izstrādes, vērtēšanas un īstenošanas nolikums” (nolikums Nr.51)

Ziņotājs:

B.Birzniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par nolikuma projektu („par” – 14 (M.Stulpiņš, G.Truksnis, I.Kausiniece, D.Riņķe, J.Lediņš, G.Liepiņa, R.Sproģe, K.Siņkeviča, I.Blaua, A.Ābelītis, A.Adijāne, L.Maziņa, B.Doņņikovs, J.Visockis), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt nolikumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 12.novembra nolikumā Nr.44 „Jūrmalas pilsētas domes līdzfinansēto iedzīvotāju iniciatīvas projektu izstrādes, vērtēšanas un īstenošanas nolikums”.

22. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 28.septembra lēmumā Nr.396 „Par Eiropas savienības fondu 2014.-2020.gada plānošanas periodā deleģēto valsts pārvaldes uzdevumu izpildes nodrošināšanai” (lēmums Nr.505)

Ziņotājs:

B.Birzniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 13 (M.Stulpiņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, J.Lediņš, G.Liepiņa, R.Sproģe, K.Siņkeviča, I.Blaua, A.Ābelītis, A.Adijāne, L.Maziņa, B.Doņņikovs, J.Visockis), „pret” – nav, „atturas” – nav, G.Truksnis nebalso), nolēma pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 28.septembra lēmumā Nr.396 „Par Eiropas savienības fondu 2014.-2020.gada plānošanas periodā deleģēto valsts pārvaldes uzdevumu izpildes nodrošināšanai”.

23. Konkursa „Gada balva kultūrā” nolikums (nolikums Nr.52)

Ziņotājs:

A.Miltiņa

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par nolikuma projektu („par” – 14 (M.Stulpiņš, G.Truksnis, I.Kausiniece, D.Riņķe, J.Lediņš, G.Liepiņa, R.Sproģe, K.Siņkeviča, I.Blaua, A.Ābelītis, A.Adijāne, L.Maziņa, B.Doņņikovs, J.Visockis), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt konkursa „„Gada balva kultūrā” nolikumu.

24. Projektu konkursa „Profesionālās mākslas pieejamība Jūrmalā” līdzfinansēšanas nolikums (nolikums Nr.53)

Ziņotājs:

A.Miltiņa

Izsakās:

G.Liepiņa – saskaņā ar Kultūras jautājumu komitejā lemto, izsaka priekšlikumu iestrādāt punktu par pārbaudes akta apstiprināšanu, kā arī, precizējot ar juristiem, līgumā iestrādāt punktu par sēdvietas nodrošināšanu Kultūras nodaļas pārstāvim pasākuma norises vietā.

A.Miltiņa - ņemot vērā ievērojamo aktivitāšu skaitu projekta konkursa ietvaros un to, ka Kultūras nodaļā ir tikai 3 darbinieki, kuri strādā ar šiem projektiem, izsaka priekšlikumu nolikumā noteikt, ka nodaļai ir tiesības izlases veidā veikt projekta aktivitāšu norišu pārbaudi. Savukārt, attiecībā par pārbaudes aktu, izsakās, ka pēc katras projekta aktivitātes projekta īstenotājs par pasākuma norisi iesniedz atskaiti un papildu pārbaudes akts nav nepieciešams.

G.Truksnis aicina deputātus balsot par nolikuma projektu ar redakcionāliem papildinājumiem nolikuma projekta 44.punktā par to, ka Kultūras nodaļai ir tiesības izlases veidā veikt projekta aktivitāšu norišu pārbaudi un, savukārt, līgumu papildināt ar punktu, ka projekta īstenotājs apņemas nodrošināt Domes pārstāvim iespēju veikt projekta aktivitāšu norišu pārbaudi uz vietas projekta īstenošanas laikā, šo papildinājumu formulējumu vēl precizējot ar juristiem.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par nolikuma projektu ar papildinājumiem („par” – 13 (M.Stulpiņš, G.Truksnis, I.Kausiniece, D.Riņķe, J.Lediņš, G.Liepiņa, R.Sproģe, K.Siņkeviča, I.Blaua, A.Adijāne, L.Maziņa, B.Doņņikovs, J.Visockis), „pret” – nav, „atturas” – 1 (A.Ābelītis)), nolēma pieņemt projektu konkursa „Profesionālās mākslas pieejamība Jūrmalā” līdzfinansēšanas nolikumu.

25. Par dzīvojamās telpas īres līguma noslēgšanu ar V.Uzvārds iepriekšējā īrnieka vietā (lēmums Nr.506)

Ziņotājs:

G.Voitkāne

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (M.Stulpiņš, G.Truksnis, I.Kausiniece, D.Riņķe, J.Lediņš, G.Liepiņa, R.Sproģe, K.Siņkeviča, I.Blaua, A.Ābelītis, A.Adijāne, L.Maziņa, B.Doņņikovs, J.Visockis), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par dzīvojamās telpas īres līguma noslēgšanu ar V.Uzvārds iepriekšējā īrnieka vietā.”

26. Jūrmalas pilsētas domes Sabiedriskā labuma balvas nolikums par nozīmīgu ieguldījumu sociālajā un veselības aizsardzības jomā (nolikums Nr.54)

Ziņotājs:

L.Grobiņa

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (M.Stulpiņš, G.Truksnis, I.Kausiniece, D.Riņķe, J.Lediņš, G.Liepiņa, R.Sproģe, K.Siņkeviča, I.Blaua, A.Ābelītis, A.Adijāne, L.Maziņa, B.Doņņikovs, J.Visockis), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt Jūrmalas pilsētas domes Sabiedriskā labuma balvas nolikumu par nozīmīgu ieguldījumu sociālajā un veselības aizsardzības jomā.

27. Grozījumi Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2008.gada 17.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2 „Par Jūrmalas pašvaldības sociālajiem pakalpojumiem” (saistošie noteikumi Nr.46)

Ziņotājs:

L.Grobiņa ziņo, ka, saskaņā ar Sociālo un veselības jautājumu komiteja lemto, ir nepieciešams saistošo noteikumu 38.punktā   153.1. punktu pirms vārda: „personām” papildināt ar vārdu: „pilngadīgām”.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par saistošo noteikumu projektu ar papildinājumu („par” – 14 (M.Stulpiņš, G.Truksnis, I.Kausiniece, D.Riņķe, J.Lediņš, G.Liepiņa, R.Sproģe, K.Siņkeviča, I.Blaua, A.Ābelītis, A.Adijāne, L.Maziņa, B.Doņņikovs, J.Visockis), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt saistošos noteikumus par grozījumiem Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2008.gada 17.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2 „Par Jūrmalas pašvaldības sociālajiem pakalpojumiem”.

28. Par būves nojaukšanu Dzērvju ielā 1, Jūrmalā (lēmums Nr.507)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (M.Stulpiņš, G.Truksnis, I.Kausiniece, D.Riņķe, J.Lediņš, G.Liepiņa, R.Sproģe, K.Siņkeviča, I.Blaua, A.Ābelītis, A.Adijāne, L.Maziņa, B.Doņņikovs, J.Visockis), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par būves nojaukšanu Dzērvju ielā 1, Jūrmalā.

29. Par detālplānojuma grozījumu izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Peldu ielā 5, Jūrmalā (lēmums Nr.508)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 12 (G.Truksnis, I.Kausiniece, D.Riņķe, J.Lediņš, G.Liepiņa, R.Sproģe, K.Siņkeviča, I.Blaua, A.Adijāne, L.Maziņa, B.Doņņikovs, J.Visockis), „pret” – nav, „atturas” – 2 (A.Ābelītis , M.Stulpiņš)), nolēma pieņemt lēmumu par detālplānojuma grozījumu izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Peldu ielā 5, Jūrmalā.

30. Par detālplānojuma grozījumu projekta zemesgabalam Saulgriežu ielā 5, Jūrmalā, nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai (lēmums Nr.509)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 12 (G.Truksnis, I.Kausiniece, D.Riņķe, J.Lediņš, G.Liepiņa, R.Sproģe, K.Siņkeviča, I.Blaua, A.Adijāne, L.Maziņa, B.Doņņikovs, J.Visockis), „pret” – nav, „atturas” – 2 (A.Ābelītis , M.Stulpiņš)), nolēma pieņemt lēmumu par detālplānojuma grozījumu projekta zemesgabalam Saulgriežu ielā 5, Jūrmalā, nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai.

31. Par Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojuma grozījumu pirmās redakcijas pilnveidošanu (lēmums Nr.510)

Ziņotājs:

V.Zvejniece ziņo, ka ir sagatavots un deputātiem izsniegts apkopots pārskats par publiskās apspriešanas laikā saņemtajiem priekšlikumiem un publiskās apspriešanas laikā saņemto priekšlikumu un institūciju atzinumu izskatīšanas sanāksmes protokols, kā arī iesniegums, kas tika saņemts tikai vakar, par viena pludmales nogabala izmantošanas precizēšanu, ko izvērtēs līdz jaunās redakcijas sagatavošanai.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 12 (G.Truksnis, I.Kausiniece, D.Riņķe, J.Lediņš, G.Liepiņa, R.Sproģe, K.Siņkeviča, I.Blaua, A.Adijāne, L.Maziņa, B.Doņņikovs, J.Visockis), „pret” – nav, „atturas” – 2 (A.Ābelītis , M.Stulpiņš)), nolēma pieņemt lēmumu par Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojuma grozījumu pirmās redakcijas pilnveidošanu.

32. Par grozījumiem 2005.gada 11.marta zemes nomas līgumā Nr.1.1-16.3/299 (lēmums Nr.511)

Ziņotājs:

I.Dreika

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 12 (G.Truksnis, I.Kausiniece, D.Riņķe, J.Lediņš, G.Liepiņa, R.Sproģe, K.Siņkeviča, I.Blaua, A.Adijāne, L.Maziņa, B.Doņņikovs, J.Visockis), „pret” – nav, „atturas” – 2 (A.Ābelītis , M.Stulpiņš)), nolēma pieņemt lēmumu par grozījumiem 2005.gada 11.marta zemes nomas līgumā Nr.1.1-16.3/299.

33. Par zemesgabala Vaivari 0092, Jūrmalā nomu (lēmums Nr.512)

Ziņotājs:

I.Dreika

Izsakās:

I.Blaua uzskata, ka lēmumprojekta pielikumā pievienotais zemesgabala plāns neatbilst dabā esošajai situācijai.

I.Dreika apstiprina, ka, attiecībā uz iznomājamo zemesgabalu 1421 m2 platībā, pievienotais plāns atbilst, dabā esošajai situācijai.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 10 (G.Truksnis, I.Kausiniece, D.Riņķe, J.Lediņš, G.Liepiņa, R.Sproģe, K.Siņkeviča, A.Adijāne, L.Maziņa, B.Doņņikovs), „pret” – nav, „atturas” – 4 (A.Ābelītis , M.Stulpiņš, J.Visockis, I.Blaua)), nolēma pieņemt lēmumu par zemesgabala Vaivari 0092, Jūrmalā nomu.

34. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Gaujas ielā 2, Jūrmalā (lēmums Nr.513)

35. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Gaujas ielā 4, Jūrmalā (lēmums Nr.514)

36. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Celtnieku ielā 5, Jūrmalā (lēmums Nr.515)

Ziņotājs:

I.Dreika

Saskaņā ar 2010.gada 4.februāra saistošo noteikumu Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 115.punktu, ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmumu projektiem („par” – 12 (G.Truksnis, I.Kausiniece, D.Riņķe, J.Lediņš, G.Liepiņa, R.Sproģe, K.Siņkeviča, I.Blaua, A.Adijāne, L.Maziņa, B.Doņņikovs, J.Visockis), „pret” – nav, „atturas” – 2 (A.Ābelītis , M.Stulpiņš)), nolēma pieņemt lēmumus:

1. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Gaujas ielā 2, Jūrmalā.

2. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Gaujas ielā 4, Jūrmalā.

3. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Celtnieku ielā 5, Jūrmalā.

37. Par nekustamā īpašuma Tūristu ielā 18A, Jūrmalā, izsoles organizēšanu (lēmums Nr.516)

Ziņotājs:

I.Dreika

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 12 (M.Stulpiņš, G.Truksnis, I.Kausiniece, D.Riņķe, J.Lediņš, G.Liepiņa, R.Sproģe, K.Siņkeviča, A.Ābelītis, L.Maziņa, B.Doņņikovs, J.Visockis), „pret” – nav, „atturas” – 2 (I.Blaua, A.Adijāne)), nolēma pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma Tūristu ielā 18A, Jūrmalā, izsoles organizēšanu.

38. Par nekustamā īpašuma-dzīvokļa īpašuma Nr.6, Jasmīnu ielā 18, k-2, Jūrmalā, izsoles organizēšanu (lēmums Nr.517)

Ziņotājs:

I.Dreika

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 13 (M.Stulpiņš, G.Truksnis, I.Kausiniece, D.Riņķe, J.Lediņš, G.Liepiņa, R.Sproģe, K.Siņkeviča, I.Blaua, A.Ābelītis, L.Maziņa, B.Doņņikovs, J.Visockis), „pret” – nav, „atturas” – 1 (A.Adijāne)), nolēma pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma-dzīvokļa īpašuma Nr.6, Jasmīnu ielā 18, k-2, Jūrmalā, izsoles organizēšanu.

Sēde slēgta plkst.1305

Nākamā kārtējā domes sēde tiek plānota 2015.gada 16.decembrī plkst.1100.

Sēdes vadītājs

G.Truksnis

Sēdes protokolētāja

A.Liepiņa

2015.gada 10.decembrī.


Lejupielāde: DOC un PDF